Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων (Enforcement of Judgments OfficeEJO) αποτελεί τμήμα της (υπαγόμενης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης) Υπηρεσίας Δικαστηρίων Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunal Service) και είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων στη Βόρεια Ιρλανδία που αφορούν χρήματα, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Το διάταγμα περί της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων στη Βόρεια Ιρλανδία του 1981 [Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981] προβλέπει τη δυνατότητα κατάσχεσης και πώλησης περιουσιακών στοιχείων προς τον σκοπό της ικανοποίησης χρηματικών αξιώσεων των οποίων η εξόφληση μπορεί να αξιωθεί βάσει δικαστικής απόφασης.

Το EJO διαθέτει σειρά εξουσιών για την αναγκαστική είσπραξη χρηματικών αξιώσεων που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση. Στις εξουσίες αυτές περιλαμβάνεται η έκδοση διαταγής κατάσχεσης βάσει του άρθρου 31 του Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981.

Σύμφωνα με το εν λόγω διάταγμα του 1981, το EJO έχει το δικαίωμα να κατάσχει και να εκπλειστηριάζει περιουσιακά στοιχεία για να χρησιμοποιήσει το καθαρό προϊόν του πλειστηριασμού (μετά την εξόφληση των εξόδων και των δαπανών της κατάσχεσης) για την πληρωμή των σχετικών ανεξόφλητων οφειλών (βλ. άρθρα 31, 34 και 40 του διατάγματος του 1981). Στο πλαίσιο της εκτέλεσης διαταγής κατάσχεσης, το EJO έχει το δικαίωμα, δυνάμει του άρθρου 38 του διατάγματος του 1981, να εισέρχεται σε ακίνητα που κατέχει ή χρησιμοποιεί ο οφειλέτης, ο/η σύζυγός του ή οποιοδήποτε εξαρτώμενο απ’ αυτόν πρόσωπο, ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, και σε ακίνητα που κατέχει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Το EJO μπορεί να εκδίδει τέτοιου είδους διαταγές {κατόπον αίτησης στον επικεφαλής του Γραφείου (που φέρει τον βαθμό «Master»), σύμφωνα με τον κανόνα 30 παράγραφος 1 των κανόνων περί της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων στη Βόρεια Ιρλανδία του 1981 [Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981]} όταν πιθανολογείται ότι υπάρχουν επαρκή για την ικανοποίηση της οφειλής περιουσιακά στοιχεία που να μπορούν να κατασχεθούν. Στην πράξη, το EJO εξετάζει πρώτα τη δυνατότητα προσφυγής σε άλλους τρόπους εκτέλεσης, όπως τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής κατάσχεσης αποδοχών (στο πλαίσιο της οποίας παρακρατείται ορισμένο ποσό από τον μισθό του οφειλέτη), προτού αποφασίσει να υποβάλει στον Master αίτηση για την έκδοση διαταγής κατάσχεσης.

Εξάλλου, προβλέπονται περιορισμοί ως προς τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε κατάσχεση (για παράδειγμα, τα ρούχα και τα απαραίτητα οικιακά έπιπλα του οφειλέτη είναι ακατάσχετα – βλ. άρθρο 33 του διατάγματος του 1981).

Οι κανόνες 30 έως 33 των Judgment Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981 ορίζουν τη διαδικασία που ακολουθείται από το EJO σε σχέση με την πραγμάτωση διαταγής κατάσχεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/10/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.