Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Επί του παρόντος, η πώληση πραγμάτων διενεργείται κατά προτίμηση μέσω της πλατφόρμας https://www.e-leiloes.pt/, σύμφωνα με το άρθρο 837 του πορτογαλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας (Código de Processo Civil – CPC) και τα άρθρα 20 επ. της υπουργικής απόφασης αριθ. 282/2013, της 29ης Αυγούστου.

Οι κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας https://www.e-leiloes.pt/ εγκρίθηκαν με το διάταγμα της Υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 12624/2015 και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (Diário da República), τεύχος 2, φύλλο 219, της 9ης Νοεμβρίου 2015.

Σημείωση: Λόγω του πρόσφατου μεγάλου αριθμού κυβερνοεπιθέσεων κατά αρκετών εθνικών θεσμικών οργάνων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση στη σελίδα e-leilões είναι περιορισμένη όταν η πρόσβαση πραγματοποιείται εκτός της εθνικής επικράτειας.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να παράσχετε τη διεύθυνση IP σας στη διεύθυνση suporte@solicitador.net. Για να μάθετε τη διεύθυνση IP σας μπορείτε να συμβουλευτείτε, για παράδειγμα, τη σελίδα https://www.whatismyip.com/.

Οι ανακοινώσεις πώλησης διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του υπουργικού διατάγματος 12624/2015:

Άρθρο 6

Δημοσιότητα πλειστηριασμού

 1. Οι πλειστηριασμοί δημοσιεύονται στην πλατφόρμα https://www.e-leiloes.pt/, ενώ, κατόπιν απόφασης του συλλόγου νομικών αντιπροσώπων (Câmara dos Solicitadores), οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να δημοσιοποιηθούν επίσης, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλους δικτυακούς τόπους, στον έντυπο τύπο ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα δημοσιοποίησης της πώλησης και από το όργανο εκτέλεσης με οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίνει πρόσφορο.
 2. Η δημοσίευση στη δικτυακή πύλη www.e-leiloes.pt πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
  1. τον αριθμό, το δικαστήριο και την οργανική μονάδα της διαδικασίας
  2. την ημερομηνία έναρξης του πλειστηριασμού
  3. την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του πλειστηριασμού
  4. τη βασική αξία των προς πώληση πραγμάτων (ή συνόλου πραγμάτων)
  5. το ύψος της τελευταίας προσφοράς
  6. για τα κινητά πράγματα, φωτογραφία του πράγματος ή του συνόλου πραγμάτων που περιλαμβάνονται στην προς πλειστηρίαση παρτίδα
  7. συνοπτική περιγραφή των πραγμάτων
  8. Φύση του περιουσιακού στοιχείου·
  9. για τα ακίνητα, την τοποθεσία και τη σύνθεσή τους, την κτηματολογική εγγραφή και περιγραφή του ακινήτου, περιφέρεια, δήμο, ενορία και γεωγραφικές συντεταγμένες της κατά προσέγγιση θέσης του, φωτογραφία του εξωτερικού του ακινήτου και, εάν είναι δυνατόν, του εσωτερικού του, εάν πρόκειται για αστικό κτίριο ή για οριζόντια ιδιοκτησία
  10. στοιχεία του μεσεγγυούχου ή του τόπου παρακατάθεσης των πραγμάτων
  11. τον τόπο και χρόνο κατά τον οποίο μπορεί κανείς να δει τα πράγματα και τα στοιχεία επικοινωνίας του μεσεγγυούχου
  12. τα στοιχεία του οργάνου εκτέλεσης στο οποίο έχει ανατεθεί η διενέργεια της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν το όνομα, τον αριθμό επαγγελματικού μητρώου, τον αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ωράριο εργασίας
  13. τυχόν περιστάσεις που εκ του νόμου πρέπει να γνωστοποιηθούν στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ανακοπών κατά της εκτέλεσης ή της κατάσχεσης, των τυχόν εκκρεμών ένδικων μέσων, των τυχόν υφιστάμενων βαρών που δεν εξαλείφονται κατά την πώληση ή της τυχόν ύπαρξης προσώπων με δικαιώματα προτίμησης τα οποία ασκούνται κατά τη διαδικασία
  14. το όνομα του καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη στον οποίο ανήκουν τα προς πώληση πράγματα.

Τιμή/αξία των κατασχεμένων πραγμάτων:

Βασική αξία: Η αξία των πραγμάτων ή του συνόλου πραγμάτων που απαρτίζουν την παρτίδα, όπως αυτή προσδιορίστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας της πώλησης, δηλαδή στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης που διέπεται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας ή στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας που διέπεται από τον κώδικα αφερεγγυότητας και εξυγίανσης επιχειρήσεων (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Ελάχιστη αξία: Η «ελάχιστη αξία» είναι η τιμή από την οποία και πάνω μπορούν να πωληθούν τα πράγματα και η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 816 παράγραφος 2 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αντιστοιχεί στο 85% της βασικής αξίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ελάχιστη αξία ισούται με τη βασική αξία.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Οι κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας https://www.e-leiloes.pt/ εγκρίθηκαν με το διάταγμα της Υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 12624/2015, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, τεύχος 2, φύλλο 219, της 9ης Νοεμβρίου 2015, και ορίζει ότι η ανάπτυξη και διαχείριση της πλατφόρμας ανατίθεται στον τότε πορτογαλικό σύλλογο δικαστικών επιμελητών και νυν σύλλογο δικαστικών επιμελητών και οργάνων εκτέλεσης (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Στις διαδικασίες εκτέλεσης αστικού δικαίου τις οποίες διενεργούν όργανα εκτέλεσης, μόνο τα εν λόγω όργανα μπορούν να διεξαγάγουν τη διαδικασία πώλησης.

Σημείωση: Λόγω του πρόσφατου μεγάλου αριθμού κυβερνοεπιθέσεων κατά αρκετών εθνικών θεσμικών οργάνων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση στη σελίδα  e-leilões είναι περιορισμένη όταν η πρόσβαση πραγματοποιείται εκτός της εθνικής επικράτειας.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να παράσχετε τη διεύθυνση IP σας στη διεύθυνση suporte@solicitador.net. Για να μάθετε τη διεύθυνση IP σας μπορείτε να συμβουλευτείτε, για παράδειγμα, τη σελίδα https://www.whatismyip.com/.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες μπορεί να μην εφαρμόζονται πλήρως

Για παράδειγμα, πράγματα τα οποία πρέπει να πωληθούν σε οργανωμένη αγορά ή απευθείας.

Άρθρο 837 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - πώληση μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

 1. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 830 και 831, η πώληση κατασχεμένων ακινήτων διενεργείται κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, υπό όρους που προσδιορίζονται με απόφαση του υπουργού δικαιοσύνης.

Άρθρο 830 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - πράγματα που πωλούνται σε οργανωμένη αγορά

Τα χρηματοοικονομικά μέσα και τα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εμπορεύματα πωλούνται σε οργανωμένες αγορές.

Άρθρο 831 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - απευθείας πώληση

Εάν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση πώλησης των πραγμάτων σε συγκεκριμένη οντότητα ή τα πράγματα αποτελούν αντικείμενο υπόσχεσης πώλησης με εμπράγματη ισχύ σε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να ασκήσει το ειδικό δικαίωμα εκτέλεσης, η πώληση διενεργείται απευθείας προς τα πρόσωπα αυτά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο που ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι η προτιμώμενη μέθοδος αναγκαστικού πλειστηριασμού στην Πορτογαλία, ο πορτογαλικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει επίσης εναλλακτικές μεθόδους πώλησης:

 1. πώληση με σφραγισμένη προσφορά
 2. πώληση σε οργανωμένη αγορά
 3. απευθείας πώληση σε φυσικά πρόσωπα ή οντότητες που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν τα πράγματα
 4. πώληση με ιδιωτική διαπραγμάτευση
 5. πώληση σε οίκο δημοπρασιών
 6. πώληση σε δημόσιο αποθετήριο ή παρόμοιο ίδρυμα
 7. πώληση μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Στους ρυθμιστικούς φορείς και φορείς μητρώων συγκαταλέγονται οι ακόλουθοι:

 • Ινστιτούτο Μητρώων και Συμβολαιογράφων (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.) (IRN): πρόκειται περί δημόσιου ινστιτούτου επιφορτισμένου με την υλοποίηση και την επίβλεψη πολιτικών που σχετίζονται με υπηρεσίες μητρώου, με σκοπό την παροχή σε πολίτες και εταιρείες υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται με στοιχεία ταυτότητας και ληξιαρχείου, μητρώα ιθαγένειας, μητρώα ακινήτων, εμπορικά μητρώα, μητρώα κινητών περιουσιακών στοιχείων και μητρώα νομικών προσώπων, καθώς και με τη ρύθμιση, την επίβλεψη και τον έλεγχο των συμβολαιογραφικών δραστηριοτήτων, π.χ.: ακίνητα, οχήματα, σκάφη, αεροπλάνα κ.λπ.
 • Η Επιτροπή Αγοράς Κινητών Αξιών (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM): είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο, την επίβλεψη και τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών, καθώς και όσων δραστηριοποιούνται σε αυτές, προωθώντας την προστασία των επενδυτών, π.χ. μετοχές και χρηματοοικονομικά μέσα.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (INPI): οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται στην απόδοση και στην προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς των οποίων είναι μέλος η Πορτογαλία, π.χ. εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Καταρχάς, έχει σημασία να σημειωθεί ότι πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων έχει το όργανο εκτέλεσης, με καθήκον τήρησης του απορρήτου, και όχι απευθείας ο δανειστής.

Η πρόσβαση στις δημόσιες βάσεις δεδομένων διέπεται από την υπουργική απόφαση αριθ. 331-A/2009, της 30ής Μαρτίου, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση αριθ. 350/2013, της 3ης Δεκεμβρίου, και την υπουργική απόφαση αριθ. 288/2015, της 17ης Σεπτεμβρίου.

Η υπουργική απόφαση αριθ. 282/2013, της 29ης Αυγούστου, διέπει επίσης την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Τράπεζας της Πορτογαλίας.

Οι βάσεις δεδομένων στις οποίες έχει απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση το όργανο εκτέλεσης είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

 1. Φορολογική και τελωνειακή αρχή (Autoridade Tributária e Aduaneira)
 2. Κοινωνική ασφάλιση·
 3. Γενικό ταμείο συντάξεων (Caixa Geral de Aposentações)
 4. Κτηματολόγιο·
 5. Εμπορικό μητρώο·
 6. Εθνικό μητρώο νομικών προσώπων
 7. Μητρώο οχημάτων
 8. Τράπεζα της Πορτογαλίας
 9. Ινστιτούτο διαχείρισης δημόσιων πιστώσεων (Instituto de Gestão de Crédito Público)
 10. CITIUS.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Οι κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας https://www.e-leiloes.pt/ εγκρίθηκαν με το διάταγμα της Υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 12624/2015 και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (Diário da República), τεύχος 2, φύλλο 219, της 9ης Νοεμβρίου 2015.

Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

Κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Συχνές ερωτήσεις

Σημείωση: Λόγω του πρόσφατου μεγάλου αριθμού κυβερνοεπιθέσεων κατά αρκετών εθνικών θεσμικών οργάνων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση στη σελίδα  e-leilões είναι περιορισμένη όταν η πρόσβαση πραγματοποιείται εκτός της εθνικής επικράτειας.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να παράσχετε τη διεύθυνση IP σας στη διεύθυνση suporte@solicitador.net. Για να μάθετε τη διεύθυνση IP σας μπορείτε να συμβουλευτείτε, για παράδειγμα, τη σελίδα https://www.whatismyip.com/.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.