Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Η διαδικασία εκτέλεσης διέπεται από τον ρουμάνικο κώδικα πολιτικής δικονομίας, ο οποίος περιέχει γενικούς κανόνες σχετικά με την επιβολή υποχρεώσεων που απορρέουν από εκτελεστό τίτλο. Εκτός από τους κανόνες της πολιτικής δικονομίας που διέπουν την εκτέλεση, για τους οφειλέτες ενοχών ισχύουν κατά περίπτωση δύο επιπλέον ξεχωριστές κατηγορίες κανόνων: οι κανόνες για την εκτέλεση φορολογικών οφειλών και οι κανόνες για την εκτέλεση οφειλών που γεννήθηκαν λόγω διάπραξης αδικήματος.

Η γενική κατηγορία των οφειλών που απορρέουν από εκτελεστό τίτλο, εκτός από τις φορολογικές οφειλές ή τις οφειλές που γεννήθηκαν λόγω διάπραξης αδικήματος, εκτελείται στη Ρουμανία από δικαστικούς επιμελητές, όργανα εκτέλεσης που, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαθέτουν εξουσίες εκτέλεσης εκτελεστών τίτλων.

Μετά την έγκριση της εκτέλεσης, για τις οφειλές που υπόκεινται σε αναγκαστική εκτέλεση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό σύμφωνα με τους κανόνες πολιτικής δικονομίας ανάλογα με την κατηγορία τους, δηλαδή πώληση κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιο πλειστηριασμό.

Τα κατασχεθέντα κινητά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να εκτιμηθούν από δικαστικό επιμελητή (με βάση το κριτήριο της εμπορικής αξίας σε σύγκριση με τις μέσες τιμές της αγοράς στην εκάστοτε περιοχή) ή, όταν η εκτίμηση δεν είναι δυνατή ή το ζητήσουν οι διάδικοι, με διορισμό πραγματογνώμονα, αντί αμοιβής.

Η αξία του περιουσιακού στοιχείου που υπόκειται σε εκτέλεση προσδιορίζεται από τον δικαστικό επιμελητή με βάση παρόμοιους κανόνες (εμπορική αξία, μέση τιμή αγοράς κ.λπ.) ή, κατόπιν αιτήματος των διαδίκων ή εάν η εκτίμηση δεν είναι δυνατή, με διορισμό πραγματογνώμονα, αντί αμοιβής.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση της πώλησης κινητών περιουσιακών στοιχείων, η ανακοίνωση ή η δημοσίευση σχετικά με την πώληση συντάσσεται από τον δικαστικό επιμελητή, ο οποίος φροντίζει για την ανάρτησή της στον τόπο του πλειστηριασμού, στα γραφεία του, στο κτίριο του δημαρχείου του τόπου πώλησης του περιουσιακού στοιχείου, στα γραφεία του δικαστηρίου εκτέλεσης και σε άλλους δημόσιους χώρους. Ο ρουμάνικος κώδικας πολιτικής δικονομίας προβλέπει επίσης υποχρέωση δημοσίευσης ανακοινώσεων σε τοπικές εφημερίδες ή εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας ή σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο που προορίζονται για την πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Επιπροσθέτως των προαναφερθέντων τρόπων δημοσιοποίησης, σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση της πώλησης ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, η διαδικασία διαφοροποιείται ως προς το ότι, από τη μία, η αξία του περιουσιακού στοιχείου καθορίζει τον τρόπο δημοσιοποίησης (εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας εάν η αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ποσό των 250.000 RON) και, από την άλλη, υφίσταται η υποχρέωση δημοσίευσης ανακοίνωσης στο ηλεκτρονικό μητρώο δημοσιεύσεων σχετικών με την πώληση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση.

Τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση προσδιορίζονται στην ανακοίνωση/δημοσίευση που αφορά την πώληση.

Η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να δουν τα περιουσιακά στοιχεία δεν υπόκειται σε ρύθμιση.

Η εγγυοδοσία που παρέχεται στο πλαίσιο του πλειστηριασμού, η οποία καταγράφεται με διαταγή του δικαστικού επιμελητή και καταβάλλεται το αργότερο έως την έναρξη του πλειστηριασμού, υπόκειται σε ρύθμιση. Η εγγυοδοσία που παρέχεται στο πλαίσιο του πλειστηριασμού μπορεί να καταβληθεί ηλεκτρονικά και ο δικαστικός επιμελητής επισυνάπτει απόδειξη καταβολής της στην προσφορά αγοράς.

Τα περιουσιακά στοιχεία κατακυρώνονται στον πλειοδότη που προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή και, εάν υπάρχει μόνο ένας πλειοδότης, τότε κατακυρώνονται σε αυτόν, υπό τον όρο ότι έχει προσφέρει τουλάχιστον την τιμή της πρώτης προσφοράς.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να πωληθούν σε δημόσιο πλειστηριασμό από δικαστικό επιμελητή στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης που διέπεται από τον ρουμάνικο κώδικα πολιτικής δικονομίας. Για ορισμένες κατηγορίες οφειλών, δηλαδή φορολογικών οφειλών και οφειλών που γεννήθηκαν λόγω διάπραξης αδικήματος, η διαδικασία πώλησης διενεργείται είτε μέσω του μηχανισμού της φορολογικής αρχής (για φορολογικές οφειλές), με ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες που ισχύουν για τον πλειστηριασμό ή τους συμμετέχοντες, είτε μέσω της κρατικής αρχής που είναι αρμόδια για την είσπραξη προϊόντων εγκλήματος (Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Δεσμευμένων Περιουσιακών Στοιχείων - ANABI). Στη δεύτερη περίπτωση, η ANABI μπορεί να αναθέσει το καθήκον της είσπραξης σε δικαστικό επιμελητή, δυνάμει συμφωνίας συνεργασίας.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Οι κοινοί κανόνες που ισχύουν για την πώληση περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιο πλειστηριασμό περιλαμβάνουν εξαιρέσεις για τους εκτελεστούς τίτλους που αφορούν οφειλές προς τον ενοποιημένο γενικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Εξαιρέσεις ισχύουν επίσης για την είσπραξη προϊόντων εγκλήματος.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Δεν έχει υλοποιηθεί στη Ρουμανία σύστημα πληροφοριών το οποίο να περιέχει πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία (εθνικό μητρώο περιουσιακών στοιχείων).

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Οι δανειστές έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με περιουσιακά στοιχεία ή οφειλές του οφειλέτη μόνο μέσω εγκεκριμένης διαδικασίας εκτέλεσης και μόνο μέσω δικαστικού επιμελητή.

Η πρόσβαση των δανειστών σε βάσεις δεδομένων στις οποίες μπορούν να εντοπίσουν περιουσιακά στοιχεία οφειλέτη είναι περιορισμένη. Για παράδειγμα, καθώς τα μέτρα εκτέλεσης επί ακινήτων καταχωρούνται στο κτηματολόγιο, οποιοσδήποτε μπορεί να λάβει πληροφορίες για την κατάσταση περιουσιακού στοιχείου, με απλή αίτηση και με την καταβολή σχετικού τέλους. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος παροχής πληροφοριών δεν είναι χρήσιμος για τον προσδιορισμό όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, καθώς η αναζήτηση διενεργείται με βάση το περιουσιακό στοιχείο και όχι το πρόσωπο. Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από ειδικές διατάξεις, επομένως, όπως προαναφέρθηκε, αυτού του είδους η αναζήτηση επιτρέπεται μόνο μέσω αρχής και μερικές φορές υπό τον όρο της έγκρισης του δικαστηρίου.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Το ηλεκτρονικό μητρώο δημοσιεύσεων σχετικών με την πώληση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση είναι σύστημα πληροφοριών μέσω του οποίου οι δικαστικοί επιμελητές δημοσιεύουν, σε εθνικό επίπεδο, τις πωλήσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 2.000 RON, και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας εκτέλεσης. Το ηλεκτρονικό μητρώο δημοσιεύσεων σχετικών με την πώληση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 188/2000 περί δικαστικών επιμελητών και βρίσκεται σε λειτουργία από το 2012. Η δημοσίευση στο ηλεκτρονικό μητρώο δημοσιεύσεων σχετικών με την πώληση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση για τους δικαστικούς επιμελητές και η μη διενέργειά της αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του νόμου αριθ. 188/2000 περί δικαστικών επιμελητών.

Η νέα πλατφόρμα του ηλεκτρονικού μητρώου δημοσιεύσεων σχετικών με την πώληση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε εκτέλεση εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 67/05.12.2014 του συμβουλίου του εθνικού συλλόγου δικαστικών επιμελητών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/10/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.