Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Σκωτία

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφονται τα ισχύοντα στη Σκωτία σχετικά με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ως μέσο για την είσπραξη οφειλόμενων χρηματικών ποσών.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Στη Σκωτία μπορούν να κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία προς τον σκοπό της είσπραξης οφειλόμενων χρηματικών ποσών, εφόσον η σχετική οφειλή έχει αναγνωριστεί δικαστικά, καθώς και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων στις περιπτώσεις που η δυνατότητα αυτή παρέχεται βάσει ορισμένων επίσημων «εγγράφων χρέους». Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων καλούνται «κατάσχεση στα χέρια τρίτου» (arrestment) (χρησιμοποιείται για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον οφειλέτη αλλά βρίσκονται στην κατοχή τρίτου), «κατάσχεση» (attachment) (χρησιμοποιείται για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον οφειλέτη και βρίσκονται στην κατοχή του ίδιου) και «κατ’ εξαίρεση κατάσχεση» (exceptional attachment) (χρησιμοποιείται για την κατάσχεση μη απαραίτητων στον οφειλέτη πραγμάτων που βρίσκονται μέσα σε κατοικία). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σχετικές διαδικασίες επιτρέπουν τον εκπλειστηριασμό της περιουσίας του οφειλέτη υπό δικαστική εποπτεία.

Το μέρος 2 του σκωτικού νόμου περί ρύθμισης χρεών και κατάσχεσης του 2002 [Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002] (ο «νόμος του 2002») ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά την κατάσχεση κινητών πραγμάτων. Εντός 14 ημερών από την επιβολή της κατάσχεσης, ο δικαστικός επιμελητής (sheriff officer) πρέπει να υποβάλει έκθεση στο αρμόδιο δικαστήριο (Sheriff Court). Αφότου η έκθεση παραληφθεί, ο sheriff officer μπορεί να μεριμνήσει για την αφαίρεση των κατασχεθέντων πραγμάτων και την πώλησή τους σε δημόσιο πλειστηριασμό, στον οποίο ο sheriff officer πρέπει να παραστεί για να καταγράψει τα πράγματα που τυχόν θα πωληθούν και το τίμημα που θα αποφέρουν. Τα χρήματα που θα εισπραχθούν ως πλειστηρίασμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση της αμοιβής και των εξόδων του sheriff officer, ενώ το εναπομένον ποσό χρησιμοποιείται για την εξόφληση του δανειστή. Τυχόν υπόλοιπο επιστρέφεται στον οφειλέτη. Σε περίπτωση που τα εκπλειστηριασθέντα πράγματα δεν πωληθούν, η κυριότητα επ’ αυτών μεταβιβάζεται στον δανειστή. Εξάλλου, ενώ ο πλειστηριασμός κατασχεμένων κινητών συνήθως πραγματοποιείται σε αίθουσα πλειστηριασμών, εάν αυτό πρακτικά αντενδείκνυται, ο νόμος του 2002 προβλέπει τη δυνατότητα πραγματοποίησης του πλειστηριασμού σε άλλο χώρο, πλην της κατοικίας του οφειλέτη.

Σε περίπτωση που έχουν κατασχεθεί κινητά πράγματα στα χέρια τρίτου και ο οφειλέτης δεν έχει υπογράψει εντολή αποδέσμευσης των πραγμάτων υπέρ του δανειστή, ο δανειστής, για να αναλάβει τα πράγματα, πρέπει να ασκήσει ειδική αγωγή απόδοσης που καλείται action of furthcoming ενώπιον του δικαστηρίου. Η action of furthcoming αποτελεί αίτηση προς το δικαστήριο να επιτρέψει την απόδοση των πραγμάτων στον δανειστή, ώστε να μπορεί αυτός στη συνέχεια να τα πωλήσει για να εισπράξει το σύνολο ή μέρος του ποσού που του οφείλεται.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/04/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.