Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Η κινητή περιουσία, η ακίνητη περιουσία και τα δικαιώματα πωλούνται σε δημόσιους πλειστηριασμούς στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης και άλλων δικαστικών διαδικασιών, ενώ στην πώληση περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζονται οι κανόνες της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Στη Σλοβενία, οι δικαστικοί πλειστηριασμοί διεξάγονται επίσης με την παραδοσιακή μορφή και διαδικτυακά.

Μολονότι δεν είναι ακόμη δυνατή η πώληση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας στη Σλοβενία μέσω ενιαίας διαδικτυακής πύλης, όπως συμβαίνει με την πώληση (με εξαίρεση την πώληση κινητών πραγμάτων) και την αναγγελία της πώλησης στο πλαίσιο διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, μπορούν να διενεργούνται ηλεκτρονικοί δημόσιοι πλειστηριασμοί των περιουσιακών στοιχείων του πτωχεύσαντος από εξωτερικούς παρόχους που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Αυτή η μέθοδος πώλησης (ηλεκτρονικός δημόσιος πλειστηριασμός) εφαρμόζεται ήδη για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και χρησιμοποιείται από τους διαχειριστές.

Κινητά περιουσιακά στοιχεία

Η εκτέλεση που αφορά κινητά πραγματοποιείται με την κατάσχεση και εκτίμηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου, την πώλησή του και την ικανοποίηση του πιστωτή από το πλειστηρίασμα [άρθρο 81 παράγραφος 1 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων (Zakon o izvršbi in zavarovanju), στο εξής: ΖΙΖ].

Στα κατασχετά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται αυτά που βρίσκονται στην κατοχή του οφειλέτη, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που βρίσκονται στην κατοχή του πιστωτή. Κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη στα χέρια τρίτου επιτρέπεται με τη συναίνεση του τρίτου (άρθρο 83 ΖΙΖ).

Με την επιβολή της κατάσχεσης, ο πιστωτής αποκτά ενέχυρο στο κατασχεθέν περιουσιακό στοιχείο (άρθρο 87 ΖΙΖ). Στις περιπτώσεις κατάσχεσης κινητών που είναι καταχωρισμένα στο μητρώο μη εμπράγματων δικαιωμάτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, το εμπράγματο δικαίωμα αποκτάται με την καταχώριση της κατάσχεσης στο βιβλίο (άρθρο 87 του ZIZ).

Εκτίμηση της αξίας των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων από εμπειρογνώμονα.

Τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται κατά την κατάσχεση, εκτός εάν η εκτίμηση αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως λόγω της ειδικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου ή εάν πρόκειται για κατάσχεση κινητών που είναι καταχωρισμένα στο μητρώο μη εμπράγματων δικαιωμάτων και κατασχεθέντων κινητών περιουσιακών στοιχείων. Η εκτίμηση γίνεται από τον δικαστικό επιμελητή που επέβαλε την κατάσχεση. Κατόπιν σχετικού αιτήματος και της καταβολής της σχετικής δαπάνης από διάδικο, η εκτίμηση μπορεί να ανατεθεί σε δικαστικό εμπειρογνώμονα της επιλογής του διαδίκου (άρθρο 89 ΖΙΖ). Η πώληση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων επιτρέπεται μόνον αφότου καταστεί τελεσίδικη η απόφαση εκτέλεσης, εκτός εάν ο οφειλέτης συναινεί στην πώληση των περιουσιακών στοιχείων νωρίτερα, ή εάν τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε φθορά ή υφίσταται κίνδυνος σημαντικής μείωσης της αξίας των κατασχεθέντων (άρθρο 92 ΖΙΖ).

Τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με απευθείας σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και του δικαστικού επιμελητή, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου που διενεργεί τη συναλλαγή. Ο δημόσιος πλειστηριασμός μπορεί επίσης να διενεργείται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικός δημόσιος πλειστηριασμός). Ο τρόπος και η ημερομηνία πώλησης των περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται και μνημονεύεται στην κατασχετήρια έκθεση από τον δικαστικό επιμελητή αμέσως μετά την επιβολή της κατάσχεσης, λαμβανομένης υπόψη της αρχής ότι πρέπει να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό τίμημα (άρθρο 93 ΖΙΖ). Εάν ο δικαστικός επιμελητής αποφασίσει τη διεξαγωγή δημόσιου πλειστηριασμού, η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής προστίθενται στην έκθεση. Ο δικαστικός επιμελητής ενημερώνει τους διαδίκους για τον τρόπο και την ημερομηνία πώλησης των περιουσιακών στοιχείων με ειδική ειδοποίηση που επιδίδεται στον πιστωτή και τον οφειλέτη [άρθρο 82 των κανόνων για τους δικαστικούς επιμελητές (Pravilnik o opravljanju službe izvršitelj)].

Δημοσιότητα της πώλησης. Εάν ο δικαστικός επιμελητής αποφασίσει ότι το ακίνητο πρόκειται να πωληθεί σε δημόσιο πλειστηριασμό, αποστέλλει στο δικαστήριο ανακοίνωση του δημόσιου πλειστηριασμού τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από την έναρξη του δημόσιου πλειστηριασμού και το δικαστήριο τη δημοσιεύει στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να δημοσιεύσει την ανακοίνωση και φωτογραφία του ακινήτου στη μηχανή αναζήτησης για πωλήσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων και να καταχωρίσει στην εν λόγω μηχανή αναζήτησης πληροφορίες σχετικά με το κινητό περιουσιακό στοιχείο (άρθρο 93 του ZIZ). Ο δικαστικός επιμελητής ανακοινώνει τον δημόσιο πλειστηριασμό στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου και στον ιστότοπο της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την απόφαση κατάσχεσης. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει επίσης να ζητήσει την καταχώριση της ανακοίνωσης του δημόσιου πλειστηριασμού στο επίσημο μητρώο, εφόσον καταχωρίζονται σ’ αυτό στοιχεία για τους δημόσιους πλειστηριασμούς που ανακοινώνονται. Κατόπιν αίτησης πιστωτή ή του οφειλέτη, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί επίσης να δημοσιεύσει ανακοίνωση του δημόσιου πλειστηριασμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δαπάναις του διαδίκου που αιτήθηκε τη δημοσίευση (άρθρο 89 του κώδικα).

Δυνατότητα επιθεώρησης των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων. Η ανακοίνωση του δημόσιου πλειστηριασμού πρέπει να καθορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και τον χρόνο του πλειστηριασμού, να ορίζει και να περιγράφει τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και να καθορίζει τον τόπο στον οποίο είναι δυνατή η εξέταση των περιουσιακών στοιχείων πριν από τον πλειστηριασμό (άρθρο 89 των κανόνων για τους δικαστικούς επιμελητές). Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν επίσης να αναζητήσουν αντικείμενα πώλησης στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και να δουν φωτογραφίες των περιουσιακών στοιχείων στη μηχανή αναζήτησης για πωλήσεις στην πύλη e-dražbe (διαδικτυακές δημοπρασίες) στη διεύθυνση SodneDrazbe.si. Τα πωλούμενα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν και να επιθεωρηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: αριθμός υπόθεσης, μορφή πώλησης, μέθοδος πώλησης, είδος πώλησης, ημερομηνία έναρξης της πώλησης, κατάσταση δημοσίευσης, αντικείμενο της πώλησης, είδος αντικειμένου, πόλη, περιφέρεια και τιμή εκκίνησης. Η αναζήτηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με την εισαγωγή κειμένου στο σχετικό πεδίο εισαγωγής κειμένου.

Εγγυοδοσία. Πριν από την έναρξη του δημόσιου πλειστηριασμού, ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να ορίσει αν η φύση και η αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου είναι τέτοιες που οι συμμετέχοντες στον πλειστηριασμό πρέπει να καταθέσουν εγγυοδοσία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της τιμής πρώτης προσφοράς για το εκάστοτε περιουσιακό στοιχείο.

Φυσικό πρόσωπο ή εταιρία που διευθύνει τη διεξαγωγή της πώλησης. Ο δημόσιος πλειστηριασμός διενεργείται από δικαστικό επιμελητή ο οποίος μπορεί, με δικά του έξοδα, να αναθέσει σε εκπλειστηριαστή τον πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων, εφόσον η ποσότητα και η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων το καθιστούν αναγκαίο. Ο πλειστηριασμός είναι ανοικτός στο κοινό (άρθρο 92 των κανόνων για τους δικαστικούς επιμελητές).

Τιμή πρώτης προσφοράς. Στον πρώτο πλειστηριασμό, το κατασχεθέν περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να πωληθεί σε τιμή χαμηλότερη της εκτιμηθείσας αξίας του. Αν η εκτιμηθείσα αξία δεν επιτευχθεί στον πρώτο πλειστηριασμό, ο δικαστικός επιμελητής, κατόπιν αίτησης διαδίκου, διενεργεί δεύτερο πλειστηριασμό, στον οποίο το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να πωληθεί σε τιμή χαμηλότερη της εκτιμηθείσας αξίας του, όχι όμως σε τιμή χαμηλότερη του ενός τρίτου αυτής (άρθρο 94 ΖΙΖ).

Υποβολή προσφορών και κατανομή. Τουλάχιστον 15 λεπτά μετά την έναρξη του πλειστηριασμού, ο δικαστικός επιμελητής καλεί τους συμμετέχοντες στον πλειστηριασμό να υποβάλουν προσφορές (πλειοδοσία). Ο πλειστηριασμός συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής προσφορών από όλους τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες. Ο δικαστικός επιμελητής κατακυρώνει το περιουσιακό στοιχείο στον πλειοδότη, αφού πρώτα απευθύνει δύο φορές πρόσκληση στους συμμετέχοντες για υψηλότερη προσφορά. Αν ο πλειοδότης δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα ως το τέλος του πλειστηριασμού, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να κατακυρώσει το περιουσιακό στοιχείο στον συμμετέχοντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη υψηλότερη προσφορά, εφόσον συμφωνεί ο πιστωτής και υπογράψει συναφώς την έκθεση πλειστηριασμού. Αν ο πιστωτής δεν παρίσταται στον πλειστηριασμό, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να κατακυρώσει αμέσως το περιουσιακό στοιχείο στον συμμετέχοντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη υψηλότερη προσφορά, εφόσον αυτή ανέρχεται στο 50% τουλάχιστον της υψηλότερης προσφοράς και, σε κάθε περίπτωση, υπερβαίνει την τιμή πρώτης προσφοράς διαφορετικά, ο δικαστικός επιμελητής θέτει εκ νέου το περιουσιακό στοιχείο σε διαδικασία υποβολής προσφορών στον ίδιο πλειστηριασμό. Ο προηγούμενος πλειοδότης δεν μπορεί πλέον να συμμετάσχει στην επανάληψη της διαδικασίας υποβολής προσφορών (άρθρο 94 των κανόνων για τους δικαστικούς επιμελητές).

Καταβολή του τιμήματος αγοράς και απόκτηση της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου. Ο αγοραστής οφείλει να καταβάλει το πλειστηρίασμα και να αναλάβει το περιουσιακό στοιχείο αμέσως μετά το πέρας του πλειστηριασμού. Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να χορηγήσει στον αγοραστή έγγραφο με τα στοιχεία της πώλησης και, εφόσον το περιουσιακό στοιχείο ανήκει στα στοιχεία για τα οποία τηρείται μητρώο, τις πληροφορίες που τηρούνται στο σχετικό μητρώο. Βάσει του εγγράφου αυτού, ο δικαστικός επιμελητής διαγράφει κάθε βάρος και/ή απαγόρευση διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, και καταχωρίζει τα στοιχεία του νέου κυρίου, εφόσον τα δικαιώματα κυριότητας καταχωρίζονται στο μητρώο. Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να μεταβιβάσει το περιουσιακό στοιχείο στον αγοραστή ακόμη και πριν από την καταβολή του πλειστηριάσματος, εφόσον συναινεί ο πιστωτής, με δικό του κίνδυνο ως προς το ποσό που δικαιούται ο πιστωτής από το πλειστηρίασμα. Αν ο αγοραστής δεν καταβάλει αμέσως το πλειστηρίασμα και ο πιστωτής δεν συναινέσει στην παράδοση του περιουσιακού στοιχείου, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να κατακυρώσει το περιουσιακό στοιχείο στον συμμετέχοντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη υψηλότερη προσφορά. Ο αγοραστής αποκτά το περιουσιακό στοιχείο απαλλαγμένο από κάθε βάρος και καθίσταται κύριος ακόμη και αν ο οφειλέτης δεν ήταν κύριος. Ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα σε εγγύηση έναντι ελαττωμάτων του περιουσιακού στοιχείου (άρθρο 96 ΖΙΖ).

Περιουσιακά και άλλα εμπράγματα δικαιώματα.

Η πώληση περιουσιακών στοιχείων και λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων διενεργείται από δικαστικό επιμελητή σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων για τους δικαστικούς επιμελητές, οι οποίοι διέπουν την εκτίμηση και την πώληση κινητών περιουσιακών στοιχείων. Ο δικαστικός επιμελητής προβαίνει σε απογραφή των κατασχεθέντων δικαιωμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγων κανόνων που διέπουν την κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων. Η απογραφή περιγράφει επακριβώς τα δικαιώματα ως προς την ουσία και την έκτασή τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα έγγραφα που υπάρχουν σε σχέση με το δικαίωμα, και καθορίζει τι υποχρεούται να παρέχει ή να κάνει ο οφειλέτης ως αντιπαροχή ή υπηρεσία για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (άρθρο 108 των κανόνων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή).

Ακίνητη περιουσία

Η εκτέλεση στα ακίνητα πραγματοποιείται με την καταχώριση της απόφασης περί εκτέλεσης στο κτηματολόγιο, την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, την πώλησή του και την ικανοποίηση του πιστωτή από το προϊόν της πώλησης (άρθρο 167 ΖΙΖ).

Εκτίμηση της αξίας των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων από εμπειρογνώμονα. Η αξία του ακινήτου μπορεί να καθοριστεί δικαστικά και προτού καταστεί τελεσίδικη η απόφαση περί εκτέλεσης. Η αξία του ακινήτου καθορίζεται από το δικαστήριο βάσει εκτίμησης εμπειρογνώμονα του δικαστηρίου, σύμφωνα με την αγοραία αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο της εκτίμησης. Για τον καθορισμό της αξίας, λαμβάνεται υπόψη κάθε τυχόν μείωση της αξίας λόγω συγκεκριμένου δικαιώματος, π.χ. δουλείας (άρθρο 178 ΖΙΖ), που μπορεί να ανακύψει μετά την πώληση. Η αξία του ακινήτου καθορίζεται με δικαστική απόφαση, κατά της οποίας μπορεί να ασκηθεί έφεση (άρθρο 179 του ΖΙΖ).

Δημοσιότητα της πώλησης. Αφού καταστεί τελεσίδικη η απόφαση καθορισμού της αξίας του ακινήτου, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή πώλησής του. Η διαταγή αυτή ορίζει τον τρόπο και τους όρους της πώλησης, καθώς και τον χρόνο και τον τόπο της πώλησης σε περίπτωση που το ακίνητο περιουσιακό στοιχείο πρόκειται να εκπλειστηριαστεί. Η πώληση του ακινήτου πραγματοποιείται αφότου καταστεί τελεσίδικη η απόφαση περί εκτέλεσης και η απόφαση καθορισμού της αξίας του ακινήτου. Η διαταγή πώλησης ανακοινώνεται από το δικαστήριο με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου, καθώς και μέσω άλλων καταξιωμένων τοπικών μέσων. Οι διαταγές εκποίησης αγροτικών ακινήτων ανακοινώνονται από το δικαστήριο στον πίνακα ανακοινώσεων της διοικητικής μονάδας όπου βρίσκεται το ακίνητο, ενώ μπορεί επιπλέον να ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα της εν λόγω διοικητικής μονάδας. Ο πιστωτής μπορεί να δημοσιεύσει τη διαταγή πώλησης του ακίνητου περιουσιακού στοιχείου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον πιστωτή. Από την ανακοίνωση της πώλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου έως την ημερομηνία της πώλησης πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 30 ημέρες. Το δικαστήριο επιδίδει τη διαταγή πώλησης στα μέρη, στους προνομιούχους πιστωτές, στους λοιπούς συμμετέχοντες στη διαδικασία που διαθέτουν καταχωρισμένο δικαίωμα προτίμησης ή αγοράς και στην αρμόδια διοικητική αρχή (άρθρο 181 του ΖΙΖ).

Κατά γενικό κανόνα, τα ακίνητα πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό. Ο δημόσιος πλειστηριασμός διεξάγεται ηλεκτρονικά, εκτός εάν ο δικαστής κρίνει προσφορότερη την πώληση του ακινήτου στο πλαίσιο παραδοσιακού δημόσιου πλειστηριασμού. Ο δικαστής μπορεί επίσης να αποφασίσει τη διεξαγωγή δημόσιου πλειστηριασμού για την πώληση ακινήτου, ακόμη και αν κανένας προσφέρων δεν έχει εγγραφεί στον πρώτο διαδικτυακό δημόσιο πλειστηριασμό. Εκτός εάν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά, ο δημόσιος πλειστηριασμός για την πώληση ακινήτου διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου. Οι πιστωτές, οι προνομιούχοι πιστωτές και οι πιστωτές γεωργικών πιστώσεων μπορούν να συμφωνήσουν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εκτέλεσης έως την έκδοση της διαταγής πώλησης, ότι το ακίνητο περιουσιακό στοιχείο θα πωληθεί με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών ή με απευθείας πώληση (άρθρο 183 ΖΙΖ).

Η διαταγή πώλησης ακινήτου περιλαμβάνει:

 1. αναλυτική περιγραφή του ακίνητου περιουσιακού στοιχείου, περιλαμβανομένων των συστατικών και παρακολουθημάτων του
 2. τις δουλείες και τα εμπράγματα βάρη επί του ακινήτου που τυχόν πρέπει να αποδεχθεί ο αγοραστής
 3. την αξία του ακινήτου όπως αυτή έχει καθοριστεί με τη δικαστική απόφαση
 4. το τίμημα έναντι του οποίου μπορεί να πωληθεί το ακίνητο περιουσιακό στοιχείο
 5. την προθεσμία καταβολής του αντιτίμου από τον αγοραστή
 6. τον τρόπο της πώλησης και
 7. το ποσό της εγγυοδοσίας που πρέπει να καταθέσει κάθε συμμετέχων (άρθρο 184 ΖΙΖ).

Δυνατότητα επιθεώρησης των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να αγοράσει το ακίνητο να το εξετάσει, κατόπιν σχετικού αιτήματος και με δικά του έξοδα. Η μέθοδος, ο τρόπος εξέτασης και η τυχόν παρουσία του δικαστικού επιμελητή καθορίζονται από το δικαστήριο στη διαταγή πώλησης του ακίνητου περιουσιακού στοιχείου (άρθρο 176 ΖΙΖ). Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν επίσης να αναζητήσουν αντικείμενα πώλησης στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και να δουν φωτογραφίες στη μηχανή αναζήτησης για πωλήσεις στην πύλη e-dražbe (διαδικτυακές δημοπρασίες) στη διεύθυνση SodneDrazbe.si. Τα πωλούμενα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν και να επιθεωρηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: αριθμός υπόθεσης, μορφή πώλησης, μέθοδος πώλησης, είδος πώλησης, ημερομηνία έναρξης της πώλησης, κατάσταση δημοσίευσης, αντικείμενο της πώλησης, είδος αντικειμένου, πόλη, περιφέρεια, όροφος, επιφάνεια, αριθμός δωματίων, έτος ανοικοδόμησης, εταιρεία στην οποία ο μέτοχος διαθέτει μερίδιο συμμετοχής, και τιμή εκκίνησης. Η αναζήτηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με την εισαγωγή κειμένου στο σχετικό πεδίο εισαγωγής κειμένου.

Εγγυοδοσία. Σε δημόσιο πλειστηριασμό μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν καταθέσει εγγυοδοσία ίση με το ένα δέκατο της καθορισμένης αξίας του ακινήτου τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό. Ο πιστωτής κατόπιν αιτήματος του οποίου το δικαστήριο επέτρεψε τον πλειστηριασμό εξαιρείται από την εγγυοδοσία, ενώ το ίδιο ισχύει για τους προνομιούχους πιστωτές και τους πιστωτές γεωργικών πιστώσεων εφόσον οι απαιτήσεις τους υπερβαίνουν το ποσό της εγγυοδοσίας και η εγγυοδοσία θα μπορούσε να καλυφθεί από το πλειστηρίασμα, εν όψει της προνομιακής κατάταξής τους και της καθορισμένης αξίας του ακινήτου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικού δημόσιου πλειστηριασμού, η απαλλαγή από την καταβολή της εγγύησης πρέπει να προτείνεται τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του εν λόγω πλειστηριασμού. Τα ποσά της εγγυοδοσίας των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές δεν έγιναν δεκτές επιστρέφονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέσα σε 15 ημέρες από την ολοκλήρωση του δημόσιου πλειστηριασμού ή της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία (άρθρο 185 ΖΙΖ).

Τιμή πρώτης προσφοράς. Κατά την πρώτη απόπειρα πώλησης, το ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί σε τιμή χαμηλότερη του 70% της καθορισμένης αξίας του. Εάν το ακίνητο δεν πωληθεί κατά την πρώτη απόπειρα πώλησής του, το δικαστήριο εξαγγέλλει, κατόπιν πρότασης του πιστωτή, τη διεξαγωγή δεύτερης απόπειρας πώλησης, κατά την οποία δεν επιτρέπεται η πώληση του ακινήτου για ποσό χαμηλότερο του μισού της καθορισμένης αξίας του. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης απόπειρας πώλησης πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 30 ημέρες. Με δήλωση στα πρακτικά του δικαστηρίου της εκτέλεσης ή κάθε άλλου δικαστηρίου, οι διάδικοι, οι προνομιούχοι πιστωτές και οι πιστωτές γεωργικών πιστώσεων μπορούν να συμφωνήσουν τον εκπλειστηριασμό του ακινήτου με τιμή πρώτης προσφοράς χαμηλότερη του 70% της καθορισμένης του αξίας στην πρώτη απόπειρα πώλησης ή χαμηλότερη του μισού αυτής στη δεύτερη (άρθρο 188 ΖΙΖ).

Πώληση σε δημοπρασία και κατανομή. Το δικαστήριο κηρύσσει την έναρξη του πλειστηριασμού αφού πρώτα διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι της πώλησης. Ο πλειστηριασμός διαρκεί για όσο χρόνο υποβάλλουν προσφορές οι συμμετέχοντες. Κάθε συμμετέχων δεσμεύεται από την προσφορά του μέχρι την υποβολή υψηλότερης προσφοράς (αντιπροσφορά). Έπειτα από αίτημα ενός ή περισσότερων πιστωτών, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει σύντομη διακοπή για να εξετάσουν οι συμμετέχοντες τις προσφορές τους. Ο πλειστηριασμός ολοκληρώνεται όταν οι συμμετέχοντες δεν υποβάλουν πλέον υψηλότερη προσφορά ενώ έχουν προσκληθεί δύο φορές προς τούτο από τον δικαστή. Με την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού, το δικαστήριο προσδιορίζει τον πλειοδότη και ανακοινώνει ότι το ακίνητο κατακυρώνεται στον εν λόγω πλειοδότη. Το δικαστήριο εκδίδει απόφαση για την κατακύρωση του ακινήτου, η οποία επιδίδεται στα μέρη στα οποία έχει επιδοθεί η διαταγή πώλησης και σε όλους τους συμμετασχόντες στον πλειστηριασμό. Η κατακυρωτική απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Τυχόν παρατυπίες του πλειστηριασμού μπορούν να προσβληθούν με έφεση κατά της απόφασης παράδοσης του ακινήτου στον αγοραστή (άρθρο 189 ΖΙΖ).

Καταβολή του πλειστηριάσματος. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του πλειστηριασμού, ο αγοραστής οφείλει να καταβάλει το πλειστηρίασμα στην προθεσμία που ορίζεται στη διαταγή πώλησης (άρθρο 191 ΖΙΖ). Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία της πώλησης, ανεξάρτητα από το αν το πλειστηρίασμα καταβληθεί εφάπαξ ή σε δόσεις (άρθρο 184 ΖΙΖ).

Μεταβίβαση. Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, καταβάλλεται το πλειστηρίασμα και το δικαστήριο εκδίδει απόφαση παράδοσης του ακινήτου στον αγοραστή (μεταβίβαση). Αφότου καταστεί τελεσίδικη η εν λόγω απόφαση, το δικαίωμα κυριότητας του αγοραστή μεταγράφεται στο κτηματολόγιο και επέρχεται απόσβεση των τυχόν δικαιωμάτων και βαρών επί του ακινήτου, σύμφωνα με την κατακυρωτική απόφαση. Στην απόφαση, το δικαστήριο ορίζει επίσης τον χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης οφείλει να αποχωρήσει από την οικογενειακή οικία ή διαμέρισμα ή να εκκενώσει τις εταιρικές εγκαταστάσεις. Η απόφαση παράδοσης του ακινήτου συνιστά επίσης εκτελεστό τίτλο για την εκκένωση και παράδοση του ακινήτου, ενώ καθίσταται εκτελεστή αφότου καταστεί τελεσίδικη (άρθρο 192 ΖΙΖ).

Ηλεκτρονικός δημόσιος πλειστηριασμός ακινήτων. Ο τροποποιημένος ZIZ-L (UL RS, αριθ. 11/18) επέφερε ορισμένες αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημόσιων πλειστηριασμών. Ο τομέας αυτός ρυθμίζεται λεπτομερώς από τους κανόνες σχετικά με τις ανακοινώσεις πωλήσεων στην ηλεκτρονική μηχανή αναζήτησης και τους ηλεκτρονικούς δημόσιους πλειστηριασμούς σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih, UL RS, αριθ. 195/20). Οι ηλεκτρονικοί δικαστικοί πλειστηριασμοί είναι προσβάσιμοι στη διεύθυνση: SodneDrazbe.si.

Εγγραφή σε ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό και έγκριση εγγραφής. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές εγγράφονται σε ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό μέσω της δικτυακής πύλης e-dražbe χρησιμοποιώντας λογαριασμό SI-PASS, επιλέγουν τον ρόλο στον οποίο θα εμφανιστούν ως προσφέροντες (π.χ. προσφέρων ή προσφέρων που είναι ταυτόχρονα πιστωτής, εμπράγματος πιστωτής ή πιστωτής έγγειου χρέους, ή κάτοχος δικαιώματος προτίμησης ή εξαγοράς), παρέχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον λογαριασμό στον οποίο πρέπει να επιστραφεί η επιστρεφόμενη κατάθεση (εάν αυτός είναι διαφορετικός από τον λογαριασμό από τον οποίο καταβλήθηκε η κατάθεση), και αναφέρουν αν ζητούν απαλλαγή από την καταβολή εγγύησης (εάν ναι, επισυνάπτουν πρόταση απαλλαγής). Για τα ακίνητα για τα οποία ισχύουν ειδικοί όροι αγοράς, πρέπει επίσης να υποβάλουν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τους ειδικούς αυτούς όρους. Εάν πρέπει να καταβληθεί εγγύηση για τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό, το ποσό της εγγύησης, ο αριθμός αναφοράς που πρέπει να επισυναφθεί στην πληρωμή και ο λογαριασμός στον οποίο πρέπει να καταβληθεί η εγγύηση αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο αγοραστή κατά την εγγραφή του για τον ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό στο σύστημα της δικτυακής πύλης e-dražbe. Εάν πολλοί ενδιαφερόμενοι αγοραστές επιθυμούν από κοινού να αγοράσουν ένα αντικείμενο πώλησης σε ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό, μόνο ένας από τους αγοραστές εγγράφεται στον ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό και επισυνάπτει στην εγγραφή τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις μετοχές με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα αποκτήσουν την κατοχή του αντικειμένου της πώλησης, καθώς και άδεια συμμετοχής στον ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό για λογαριασμό των άλλων ενδιαφερόμενων αγοραστών. Αφού εξετάσει την εγγραφή στον ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό και ελέγξει αν ο ενδιαφερόμενος αγοραστής έχει καταβάλει την εγγύηση, ο συντάκτης της ανακοίνωσης εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο αγοραστή για την απόφασή του στο πλαίσιο του συστήματος της δικτυακής πύλης e-dražbe. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής, αυτή πρέπει να αιτιολογείται.

Εάν εγκριθεί η εγγραφή, ο προσφέρων λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αριθμό εντός του συστήματος της δικτυακής πύλης e-dražbe, με τον οποίο συμμετέχει ανώνυμα στον ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό.

Διεξαγωγή ηλεκτρονικού δημόσιου πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός δημόσιος πλειστηριασμός αρχίζει αυτομάτως κατά τον χρόνο που καθορίζεται στην εντολή πώλησης ή στην ηλεκτρονική ανακοίνωση του δημόσιου πλειστηριασμού ως χρόνος έναρξής του και διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται στην εντολή πώλησης ή στην ηλεκτρονική ανακοίνωση του δημόσιου πλειστηριασμού. Ο προσφέρων αυξάνει την τιμή εκκίνησης ή την πλέον ευνοϊκή τρέχουσα προσφορά τουλάχιστον κατά την προσαύξηση της προσφοράς που καθορίζεται στην εντολή πώλησης ή στην ηλεκτρονική ανακοίνωση του δημόσιου πλειστηριασμού. Εάν δεν καθοριστεί η προσαύξηση της προσφοράς, ο προσφέρων μπορεί να αυξήσει την προσφορά κατά ποσό που καθορίζει ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού δημόσιου πλειστηριασμού, ο προσφέρων ενημερώνεται για την τρέχουσα καλύτερη προσφορά στο σύστημα της δικτυακής πύλης e-dražbe και για αν η προσφορά του είναι επί του παρόντος η καλύτερη προσφορά. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς δύο λεπτά πριν από τη λήξη του ηλεκτρονικού δημόσιου πλειστηριασμού, η διάρκεια του πλειστηριασμού παρατείνεται (κάθε φορά) κατά δύο επιπλέον λεπτά.

Έκθεση σχετικά με την πορεία του ηλεκτρονικού δημόσιου πλειστηριασμού. Μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου πλειστηριασμού, δημιουργείται αυτόματα έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του πλειστηριασμού. Η έκθεση είναι διαθέσιμη για τους προσφέροντες στο σύστημα e-dražbe σε ανωνυμοποιημένη μορφή και στους συντάκτες της ανακοίνωσης σε μη ανωνυμοποιημένη μορφή.

Πώληση δικαιώματος/συμμετοχής μετόχου

Η αναγκαστική εκτέλεση κατά της συμμετοχής ενός μετόχου πραγματοποιείται με την καταχώριση της απόφασης εκτέλεσης, την πώληση της συμμετοχής και την πληρωμή στον πιστωτή από το προϊόν της πώλησης. Με την απόφαση εκτέλεσης, το δικαστήριο απαγορεύει στον μέτοχο να εκποιήσει τη συμμετοχή του. Το δικαστήριο επιδίδει την απόφαση εκτέλεσης στην εταιρεία και την καταχωρίζει στο μητρώο εταιρειών του δικαστηρίου. Με την εγγραφή αυτή, ο πιστωτής αποκτά εμπράγματη ασφάλεια επί της συμμετοχής του μετόχου. Η εμπράγματη ασφάλεια ισχύει επίσης έναντι οποιουδήποτε προσώπου αποκτά στη συνέχεια τη συμμετοχή. Οι διατάξεις του εν λόγω νόμου σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση επί ακινήτου (άρθρο 164 του ZIZ) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στην αναγκαστική εκτέλεση επί της συμμετοχής μετόχου. Όπως και στην περίπτωση της ακίνητης περιουσίας, η συμμετοχή ενός μετόχου μπορεί να πωληθεί σε ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Κινητά περιουσιακά στοιχεία

Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό από δικαστικό επιμελητή, ο οποίος μπορεί, με δικά του έξοδα, να αναθέσει σε εκπλειστηριαστή τη διαδικασία υποβολής προσφορών, εφόσον αυτό δικαιολογείται βάσει του αριθμού και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που εκπλειστηριάζονται. Ο πλειστηριασμός είναι ανοικτός στο κοινό (άρθρο 93 ΖΙΖ και άρθρο 92 των κανόνων για τους δικαστικούς επιμελητές).

Η πώληση κινητών μπορεί επίσης να γίνει με απευθείας σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και του δικαστικού επιμελητή, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου που διενεργεί τη συναλλαγή. Ο τρόπος και η ημερομηνία πώλησης των περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται και μνημονεύεται στην κατασχετήρια έκθεση από τον δικαστικό επιμελητή αμέσως μετά την επιβολή της κατάσχεσης, λαμβανομένης υπόψη της αρχής ότι πρέπει να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό τίμημα (άρθρο 93 ΖΙΖ).

Ακίνητη περιουσία

Οι δημόσιοι πλειστηριασμοί ακινήτων διεξάγονται από δικαστές. Οι ηλεκτρονικοί δημόσιοι πλειστηριασμοί ακινήτων διενεργούνται με αυτοματοποιημένο τρόπο στη διαδικτυακή πύλη SodneDrazbe.si.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Το σλοβενικό δίκαιο δεν γνωρίζει άλλα είδη πλειστηριασμού στο πλαίσιο διαδικασιών εκτέλεσης. Στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, το σλοβενικό δίκαιο επιτρέπει, εκτός από τη δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου πλειστηριασμού, δημόσιο πλειστηριασμό με αύξηση και με μείωση της τιμής εκκίνησης. Προβλέπονται επίσης διάφοροι τρόποι πώλησης κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να πωληθούν, αντί με δημόσιο πλειστηριασμό, με απευθείας σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και του δικαστικού επιμελητή, του διαχειριστή ή εξουσιοδοτημένου προσώπου που διενεργεί τη συναλλαγή (άρθρο 93 παράγραφος 1 ΖΙΖ). Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό εφόσον οι πιστωτές, οι προνομιούχοι πιστωτές και οι πιστωτές γεωργικών πιστώσεων δεν έχουν συμφωνήσει έως την έκδοση της διαταγής πώλησης ότι:

 • το ακίνητο θα εκποιηθεί με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών ή
 • το ακίνητο θα εκποιηθεί με απευθείας σύμβαση εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος (άρθρο 183 ΖΙΖ).

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Στη Σλοβενία υφίστανται τα ακόλουθα μητρώα περιουσιακών στοιχείων:

 • το κτηματολόγιο, για τα δικαιώματα κυριότητας και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
 • το μητρώο μηχανοκίνητων οχημάτων
 • το νηολόγιο Σλοβενίας
 • το μητρώο αεροσκαφών
 • το μητρώο άυλων τίτλων
 • το μητρώο μη εμπράγματων δικαιωμάτων και κατασχεθέντων κινητών περιουσιακών στοιχείων, το μητρώο τραπεζικών λογαριασμών·
 • το μητρώο μισθωτών και ληπτών άλλων προσωπικών εισοδημάτων (π.χ. συντάξεων).

Τα μητρώα αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά. Για κάθε μητρώο είναι αρμόδιος ειδικός φορέας.

Πρόσβαση στα μητρώα παρέχεται σε όποιον αποδεικνύει έννομο συμφέρον (άρθρο 4 παράγραφος 6 ΖΙΖ). Πιστωτής μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον με την προσκόμιση εκτελεστού τίτλου (π.χ. εκτελεστής απόφασης) με τον οποίο ο οφειλέτης διατάσσεται να καταβάλει την απαίτηση του πιστωτή. Στην περίπτωση αυτή, ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από τον υπεύθυνο τήρησης του μητρώου. Τα δικαστήρια διαθέτουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε πολλά από τα μητρώα αυτά.

Για την απόκτηση πληροφοριών από τα εν λόγω μητρώα δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικής δαπάνης, ωστόσο ορισμένοι από τους φορείς τήρησης των εν λόγω βάσεων δεδομένων (μητρώων) μπορεί να ζητούν την καταβολή ενός χαμηλού τέλους [π.χ. ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλισης της Σλοβενίας (Zavod za zdravstveno zavarovanje), που τηρεί το μητρώο μισθωτών και ληπτών άλλων προσωπικών εισοδημάτων (π.χ. συντάξεων), επιβάλλει τέλος ύψους 4,00 EUR για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά την απασχόληση του οφειλέτη). Η πληρωμή μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη.

Φορέας τήρησης βάσης δεδομένων οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 ΖΙΖ να διαβιβάζει πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη στους πιστωτές του, κατόπιν αιτήματός τους και εφόσον αποδεικνύουν έννομο συμφέρον (π.χ. εκτελεστό τίτλο). Πρόκειται για τους εξής:

 • ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλισης της Σλοβενίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους καταβαλλόμενους μισθούς και τα λοιπά προσωπικά εισοδήματα (π.χ. συντάξεις)
 • η Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για τα Δημόσια Νομικά Αρχεία και τις Συναφείς Υπηρεσίες (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve — AJPES) παρέχει πληροφορίες από το μητρώο τραπεζικών λογαριασμών
 • ο κεντρικός οργανισμός εκκαθάρισης τίτλων (Centralna klirinško depotna družba d.d.) (KDD) διαβιβάζει πληροφορίες από το μητρώο τίτλων σε λογιστική μορφή·
 • το δικαστήριο που τηρεί το δικαστικό μητρώο παρέχει πληροφορίες για μερίδια σε επιχειρήσεις ή λοιπές συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα. Πρόσβαση στο μητρώο του δικαστηρίου παρέχεται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του
 • το δικαστήριο που τηρεί το κτηματολόγιο παρέχει πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία επί της οποίας ή ως προς την οποία ο οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά δικαιώματα
 • το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει πληροφορίες από τα μητρώα καταχωρισμένων μηχανοκίνητων και ρυμουλκούμενων οχημάτων
 • η σλοβενική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Διοίκησης παρέχει πληροφορίες από το μητρώο σκαφών (σκάφη μικρότερα των 24 μέτρων)
 • η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας παρέχει πληροφορίες από το μητρώο αεροσκαφών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πιστωτής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μητρώο με την υποβολή αίτησης παροχής πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη στον φορέα τήρησης του μητρώου. Σε ορισμένα μητρώα (π.χ. το δικαστικό μητρώο) παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης (μέσω ιστοσελίδας).

Για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία οφειλέτη δεν απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο και δεν καταβάλλονται τέλη στο κράτος. Ωστόσο, ορισμένοι φορείς τήρησης βάσεων δεδομένων επιβάλλουν την καταβολή ενός χαμηλού τέλους (π.χ. ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλισης της Σλοβενίας επιβάλλει τέλος ύψους 4,00 EUR για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απασχόληση του οφειλέτη). Το τέλος μπορεί να πληρωθεί ηλεκτρονικά.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Από τις 1 Φεβρουαρίου 2021, οι δικαστικοί πλειστηριασμοί ακινήτων και δικαιωμάτων σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης διεξάγονται, κατά γενικό κανόνα και σύμφωνα με το διάταγμα σχετικά με την εκπλήρωση των τεχνικών προϋποθέσεων για τη χρήση της διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης για πωλήσεις και για τη διενέργεια διαδικτυακών πλειστηριασμών δημόσιων ακινήτων σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (Odredba o izpolnitvi tehničnih pogojev za uporabo spletnega iskalnika prodaj in izvajanje spletnih spletnih javnih dražb nepremičnin v izvršilnih postopkih, UL RS, αριθ. 3/2021), σύμφωνα με τους κανόνες για τις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις στις δημόσιες συμβάσεις (κανόνες σχετικά με τις δημόσιες πωλήσεις και τις ηλεκτρονικέςανακοινώσεις).

Η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με θέματα πώλησης είναι δωρεάν. Η εγγραφή μέσω του συστήματος SI-PASS καθιστά δυνατή τη συμμετοχή σε πλειστηριασμό ανεξάρτητα από την τρέχουσα τοποθεσία του συμμετέχοντος. Εγγυάται επίσης την ανωνυμία του συμμετέχοντος.

Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://sodnedrazbe.si/.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.