Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Η δημοσιοποίηση των πλειστηριασμών γίνεται μέσω ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στο τμήμα «Administración de Justicia» («Απονομή δικαιοσύνης») της διαδικτυακής πύλης της B.O.E. (Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης), καθώς και στην ίδια τη διαδικτυακή πύλη πλειστηριασμών.

Ο καθορισμός της τιμής γίνεται με βάση τις σχετικές νομικές διαδικασίες [άρθρο 637 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (LEC)], με τον διορισμό πραγματογνωμόνων. Μερικές φορές, για παράδειγμα στις κατασχέσεις, ο καθορισμός της τιμής δεν είναι αναγκαίος, διότι η αξία προσδιορίζεται ήδη προηγουμένως για τους σκοπούς του πλειστηριασμού. Ο καθορισμός της τιμής δεν είναι απαραίτητος ούτε στην περίπτωση των εθελοντικών πλειστηριασμών, όπου τα αγαθά μπορούν να εκπλειστηριαστούν χωρίς ελάχιστη τιμή ή χωρίς εκτίμηση της αξίας ή στην αξία που πρότειναν τα μέρη.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Στην ισπανική νομοθεσία η πώληση μπορεί επίσης να ανατεθεί σε εξειδικευμένα πρόσωπα ή φορείς, τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς, και, αν το δικαστήριο συμφωνήσει με την εν λόγω διαδικασία, η πώληση ή ο πλειστηριασμός πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι ασύμβατοι με τον σκοπό της εκτέλεσης και ότι προστατεύονται τα συμφέροντα τόσο του επισπεύδοντος όσο και του καθού η εκτέλεση (άρθρο 641 του LEC).

Η διάταξη αυτή προβλέπει, στην πρώτη παράγραφο, ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι μπορούν να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα, για τα οποία έχουν δημιουργήσει τη δική τους διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις άμεσων πωλήσεων από τους συνδίκους στη φάση εκκαθάρισης της πτωχευτικής διαδικασίας.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Επί του παρόντος, η διαδικτυακή πύλη πλειστηριασμών εξασφαλίζει τη δημοσιότητα όλων των πλειστηριασμών που πραγματοποιούνται στην Ισπανία, τόσο των δικαστικών όσο και των συμβολαιογραφικών, εξαιρούνται όμως οι διοικητικοί πλειστηριασμοί (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών ή Κοινωνικών Ασφαλίσεων), αν και μελλοντικά προβλέπεται η ενσωμάτωσή τους στη διαδικτυακή πύλη.

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στη διαδικτυακή πύλη οι πωλήσεις που, όπως προαναφέρθηκε, γίνονται από εξειδικευμένους φορείς, οι πλειστηριασμοί που γίνονται στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας, όταν ο δικαστής έχει εγκρίνει άλλο τρόπο εκποίησης, και οι διαδικασίες εκτέλεσης στις οποίες τα μέρη, με κοινή συμφωνία, αποφασίζουν άλλο τρόπο εκποίησης με την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού (άρθρο 640 LEC).

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

  • Ακίνητα: Τα Υποθηκοφυλακεία είναι αρμόδια για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα εκπλειστηριαζόμενα ακίνητα, π.χ. πληροφοριών για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, τη φυσική κατάστασή του, τη νομική του κατάσταση και τα δικαιώματα που το βαρύνουν, όπως π.χ. το δικαίωμα επικαρπίας επί ακινήτου.
  • Κινητά: Υπάρχει επίσης και το Μητρώο Κινητής Περιουσίας στο οποίο εγγράφονται αεροσκάφη, πλοία, αυτοκίνητα και άλλα οχήματα με κινητήρα, βιομηχανικά μηχανήματα, εμπορικά καταστήματα, κεφαλαιουχικά αγαθά κ.λπ.
  • Άλλα μητρώα αγαθών: Ορισμένα αγαθά υπόκεινται σε ειδική δημοσιότητα λόγω της φύσης τους, πράγμα που μπορεί να συμβεί με τα άυλα αγαθά που καταχωρίζονται στο ισπανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Τη λειτουργία αυτήν την επιτελούν το Υποθηκοφυλακείο και το Μητρώο Κινητής Περιουσίας, τα οποία παρέχουν αμφότερα πληροφορίες για τους τίτλους κυριότητας και για όλους τους πιστωτές ενός περιουσιακού στοιχείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να συμβουλευθούν τα στοιχεία που υπάρχουν στον ιστότοπο του Κτηματολογίου. Όταν εισάγεται ο αριθμός κτηματολογικής εγγραφής του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου, η διαδικτυακή πύλη πλειστηριασμών δημιουργεί έναν σύνδεσμο που επιτρέπει τη δορυφορική απεικόνιση του ακινήτου μέσω πλατφορμών όπως το Google Earth.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Διαδικτυακή πύλη πλειστηριασμών

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.