Sundenampakkumine

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

1. Arestitud vara müügi väljakuulutamine ja hinna kindlaksmääramine

Arestitud vara hind määratakse kindlaks Küprose turu jooksevhindade alusel. Arestitud kinnisvara puhul määrab enampakkumise korraldaja pärast selle väärtuse kindlakstegemist kindlaks müügi baashinna. Kui baashinda ei saavutata, vara ei müüda.

Vallasvara puhul määravad kohtutäiturid pärast seda, kui on vallasvara arestimise korralduse kohaselt arestinud võlausaldaja huvides nimetatud vara, kindlaks miinimumhinna jooksvate turuhindade alusel ja hakkavad seejärel vallasvara müüma. Kui miinimumhinda ei saavutata, võivad kohtutäiturid enampakkumist korrata.

Enampakkumise teated avaldatakse päevalehtedes. Kui enampakkumisel on kinnisvara, avaldatakse teated vara asukohajärgses omavalitsuses või vallas ning siseministeeriumi veebisaidil.

2. Kolmandad isikud, kes võivad müüki teostada

Vara võivad enampakkumisel müüa kvalifitseeritud eraõiguslikud enampakkumise korraldajad. Enampakkumise korraldaja on nõuetele vastav isik, kelle määrab Küprose Vabariigi siseministeeriumi maa- ja maamõõduamet ning kellel on kvalifikatsioon vara sundmüügi teostamiseks avalikul enampakkumisel.

Vallasvara puhul toimub selle müük kohtuotsuse täitmisele pööramiseks avalikul enampakkumisel, mida korraldavad kohtutäiturid, kes on riigi kohtuteenistuse töötajad ja kellele on antud volitused arestitud vallasvara müümiseks seoses vallasvara arestimise määruse täitmisega võlausaldajate huvides.

3. Enampakkumiste liigid, mille puhul võidakse eeskirju täies mahus mitte kohaldada

Esineb juhtumeid, mille puhul vallasvara enampakkumise teostavad võlausaldajad ise, kas siis ettevõtted, nt pangad, või füüsilised isikud, kui võlgniku vallasvara läheb pärast kohtumääruse täitmist nende valdusesse. Vastavalt kehtivates õigusaktides sätestatule ei kohaldata nende juhtumite suhtes samu eeskirju nagu avalike enampakkumiste puhul.

4. Teave riiklike vararegistrite kohta

Küproses peetakse järgmisi vararegistreid:

  1. Küprose maa- ja maamõõduamet peab registrit, milles registreeritakse kõik kodanike kinnisvara omandiõigust tõendavad dokumendid.
  2. Maanteeamet peab registrit kõikide Küprose Vabariigis registreeritud sõidukite kohta.
  3. Küprose merekaubanduse amet peab Küprose laevaregistrit, milles registreeritakse kõik laevad ja/või alused.
  4. Ettevõtteregistri ja pankrotihalduri ameti ettevõtete osakond peab registrit Küproses registreeritud ettevõtete, ühistute ja ärinimede kohta.
  5. Tsiviillennunduse amet peab Küprose õhusõidukite registrit ja vastutab õhusõidukite registrisse kandmise, ülekandmise ja registrist kustutamise eest.
  6. Intellektuaal- ja tööstusomandi osakonna ettevõtete osakond peab kaubamärkide registrit.

5. Teave andmebaaside kohta, mida võlausaldaja saab kasutada võlausaldaja olulise vara või nõuete asukoha kindlakstegemiseks

Küprose ettevõtteregistri ja pankrotihalduri ameti veebisaidil on lihtne juurdepääs pankrotis isikute või likvideeritud ettevõtete registrile, mis võimaldab võlausaldajal saada teavet võlgniku finantssuutlikkuse kohta. Puuduvad siiski elektroonilised andmebaasid, millele võlausaldajal oleks juurdepääs teabe saamiseks otseselt võlgniku vara kohta. Kohtuotsuse põhjal võlausaldajaks tunnistatul on võimalik ise või advokaadi kaudu teostada oma kohtuotsuse või kohtukutse tõestatud koopiat kasutades otsinguid kinnistusraamatus, et saada teavet võlgniku nimele registreeritud kinnisvara kohta.

6. Teave elektrooniliste sundenampakkumiste kohta

Küproses ei teostata elektroonilisi sundenampakkumisi.

Viimati uuendatud: 11/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.