Sundenampakkumine

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

1. Arestitud vara müügist teatamine ja selle hinna määramine

Enampakkumise teated avaldatakse kohtutäituri ametlikul teadetetahvlil või kohaliku omavalitsuse poolt tavapäraselt kasutataval viisil. Need avaldatakse ka enampakkumiste portaalis (Portál dražeb) (http://www.portaldrazeb.cz) ja täitemenetluste keskregistris (Centrální evidence exekucí) (http://www.ceecr.cz).

Kinnisvara enampakkumise puhul nimetab kohtutäitur eksperdi, kes teeb kindlaks kinnisvara, sealhulgas selle sisustuse ning kinnisvaraga seotud individuaalsete õiguste ja puuduste normaalväärtuse. Kohtutäitur määrab eksperdiarvamuse alusel kinnisvara väärtuse. Selle väärtuse alusel saadakse baashind, mis on kaks kolmandikku esimese enampakkumise tulemusel saadud hinnast.

Vallasvara väärtus tehakse kindlaks hinnaseaduse nr 526/1990 või täitevametniku/kohtutäituri hinnangu alusel. Kui selle isiku teadmised ja kogemused on ebapiisavad, nimetatakse ekspert, kes koostab hinnangu. Baashind on üks kolmandik saadud hinnast.

2. Kolmandad isikud, kes on volitatud müüki korraldama

Tšehhi Vabariigis on kasutusel kaks täitmise meetodit.

  • Täitmine

3. Enampakkumiste liigid, mille suhtes norme ei kohaldata täies ulatuses

Kõiki sundenampakkumisi reguleerivad seaduse nr 99/1963 (tsiviilkohtumenetluse seadustik), seaduse nr 120/2001 (täitemenetluse seadustik) ja rakendusmääruse nr 418/2001 (täitemenetluse ja muude toimingute teostamise korra kohta) asjakohased sätted.

4. Teave riiklike vararegistrite kohta

Varad registreeritakse järgmistes avalikes registrites.

  • Kinnisvara: kinnistusraamat (katastr nemovitostí)
  • Vallasvara: sõidukiregister (registr vozidel), laevaregister (plavební rejstřík) ja õhusõidukite register (letecký rejstřík)
  • Väärtpaberid: väärtpaberite keskdepositoorium (Centrální depozitář cenných papírů)

5. Võlausaldajatele mõeldud teave andmebaasidest, mis sisaldavad andmeid võlgnike varade või nõuete kohta

Võlgnike nimekirja peetakse Tšehhi Vabariigi võlgnike keskregistris (Centrální registr dlužníků České republiky) (http://www.centralniregistrdluzniku.cz), millega võlausaldajad ja võlgnikud saavad tutvuda. Sellele juurdepääsuks tuleb end registreerida, mis on tasuta.

6. Teave elektrooniliste sundenampakkumiste kohta

Sundenampakkumise teates tuleb alati nimetada sundenampakkumise toimumise koht (enampakkumine võib toimuda ka veebis). Ametlik riiklik sundenampakkumiste domeen siiski puudub. Mitteametlikud portaalid on näiteks https://www.exdrazby.czhttp://www.okdrazby.cz ja http://www.drazby-exekutori.cz. Enampakkumisel osalemiseks tuleb end autentida ja maksta tagatisraha.

Viimati uuendatud: 05/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.