Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Sundenampakkumine

Inglismaa ja Wales

Järgmises osas on esitatud Inglismaal ja Walesis kehtivad sätted vara arestimise kui võlgnetava raha sissenõudmise vahendi kohta.

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Inglismaal ja Walesis ei kehti enam nõue, et ringkonnakohtunik peab andma volituse ja nimetama ametisse äraviimisega tegelevad ettevõtted ja enampakkumiste korraldajad. Kohtute ja täitmise tagamise seaduse 12. lisa 41. jaos on sätestatud esemete müük avalikul enampakkumisel, kui kohus ei anna teistsugust korraldust.

Äraviimise ja enampakkumisega tegelevatel ettevõtetel on võimalik pöörduda iga kohtu poole, esitades üksikasjad tasude ja praeguse kindlustuse kohta, nii et kohapeal on võimalik teha otsus määramise kohta. Otsuse, millist ettevõtet kasutada, peab esitatud üksikasjade ja tasude alusel ametlikult tegema ametnike kogu.

Pärast määramist pannakse kohtukantseleis välja nimekiri vastavate ettevõtete nimede ja aadressidega. Nimekiri vaadatakse läbi kord aastas ja kindlasti enne kindlustustunnistuste kehtivuse lõppemist. Võimaluse korral tuleks valitud teenuseosutajaid korrapäraselt vahetada. Kui korrapäraselt on võimalik kasutada ainult ühte ettevõtet, kohaldatakse põhieeskirju.

Vähemalt 7 päeva enne müüki peab kohtutäitur saatma võlgnikule ja võimalikele kaasomanikele müügiteate.

Kui müük toimub ja enampakkumiste korraldajatelt saadakse tulu, vastutab kohtutäitur/vanemametnik selle kinnitamise eest, et arvesse on võetud kõik esemed, mille üle saadi kontroll ja mis arestiti. Volitus tuleb sobival viisil kinnitada.

Vt esemete kontrolli alla võtmise eeskirjad 34–43 edasiste üksikasjade kohta seoses kontrolli alla võetud esemete äraviimise, hoiustamise ja müügiga.

Viimati uuendatud: 10/10/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.