Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Sundenampakkumine

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

1. Arestitud vara müügi väljakuulutamine ja hinna kindlaksmääramine

Arestimine leiab aset, kui kohtutäitur viib vallasvara ära (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 954) või arestib võlgniku omandis oleva kinnisvara või võlgniku asjaõiguse kinnisvara suhtes (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 992) ja täiskasvanud tunnistaja juuresolekul koostatakse akt. Arestitud vara hindab kohtutäitur või kohtutäituri palgatud ekspert omal äranägemisel. Kinnisvara puhul peab sõltumatu ekspert kindlaks määrama selle turuväärtuse.

Arestimisaktis peab olema järgmine teave: a) arestitud vallasvara täpne kirjeldus, nii et selle identsuse suhtes ei teki mingit kahtlust; b) kohtutäituri või eksperdi antud hinnang arestitud vara väärtusele; c) pakkumise alghind, mis peab olema võrdne vähemalt kahe kolmandikuga vara hinnatud väärtusest; d) täitedokument, millel täitmine põhineb, võlgnikule edastatud määrus ja summa, mille ulatuses vara arestiti; e) enampakkumise kuupäev, mis peab olema seitse (7) kuud alates arestimise lõpuleviimise kuupäevast, kuid mitte hilisem kui kaheksa (8) kuud alates sellest kuupäevast; enampakkumise koht ja enampakkumise korraldaja nimi.

Väljavõte arestimisaktist, sealhulgas täitmist taotleva poole ja selle poole, kelle suhtes täitmist taotletakse, täisnimed, arestitud vara lühikirjeldus, pakkumise alghind, enampakkumise korraldaja nimi ja täpne aadress, samuti enampakkumise koht, kuupäev ja kellaaeg tuleb avaldada kümme (10) päeva pärast arestimist juriidiliste väljaannete bülletääni (Bulletin for Judicial Publications Lawyers’ Insurance Sector of the National Self-Employed Persons’ Fund) enampakkumiste veebisaidil.

Enampakkumine ei või toimuda, kui eespool esitatud nõuded ei ole täidetud, sellisel juhul on see kehtetu.

2. Kolmandad isikud, kes võivad müüki teostada

Arestitud vallasvara müüakse avalikul enampakkumisel notari juuresolekul, kelle piirkonnas arestimine toimus ja kes on määratud osalema enampakkumises (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 959 ), ning arestitud kinnisvara müüakse avalikul enampakkumisel notari juuresolekul, kelle piirkonnas kinnisvara asub ja kes on määratud osalema enampakkumises (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 998).

Enampakkumine toimub kirjalike pitseeritud pakkumuste esitamise vormis, millele järgnevad suulised pakkumised vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 959 lõikele 4. Enampakkumise alguses peavad kõik pakkujad määrama enampakkumise korraldajale esitatava avalduse alusel enampakkumise asukoha järgse esimese astme kohtu piirkonnas vahendaja, kes on volitatud vastu võtma kõik täitmisega seotud dokumendid.

Enampakkumine toimub kolmapäeval selle piirkonna tsiviilkohtus, kus vara arestiti. Kui arestitud vallasvara asub mitmes piirkondliku tsiviilkohtu piirkonnas, toimub enampakkumine tsiviilkohtus, mille kohtutäitur määrab kindlaks arestimisaktis. Kui enampakkumine on seotud kinnisvaraga, võib see toimuda kohtutäituri äranägemisel selle piirkonna tsiviilkohtus, kus on täitmise koht või arestimise koht või kus kinnisvara hoitakse. Kui enampakkumine on seotud kinnisvaraga, toimub see vara asukoha järgse piirkonna tsiviilkohtus. Kui kinnisvara asub mitmes piirkondliku tsiviilkohtu tööpiirkonnas, toimub enampakkumine täitmist taotleva poole valitud piirkonna tsiviilkohtus.

3. Enampakkumiste liigid, mille puhul võidakse eeskirju mitte kohaldada täies mahus

Erivara arestimine (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklid 1022–1033):

Arestida on võimalik ka selle poole, kelle suhtes täitmist taotletakse, selliseid varalisi õigusi, mida ei või arestida tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 953 lõigetega 1 ja 2 ning artiklitega 982 ja 992 sätestatud menetluses, eelkõige intellektuaalomandi õigusi, patendiõigusi, filmide litsentsitasusid ja nõudeid kolmandate isikute vastu, mis sõltuvad vastusooritusest, tingimusel et materiaalõiguse sätted lubavad kõnealuseid õigusi üle anda (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 1022).

Kui on tehtud määrus arestitud õiguse müümiseks enampakkumisel, määrab piirkonna tsiviilkohus enampakkumise korraldaja (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 1026) ja kohaldatakse sätteid, mis käsitlevad vallasvara müümist enampakkumisel.

4. Teave riiklike vararegistrite kohta

Riiklikke vararegistreid ei ole.

5. Teave andmebaaside kohta, mida võlausaldaja saab kasutada võlausaldaja olulise vara või nõuete asukoha kindlakstegemiseks

Puuduvad andmebaasid, mida võlausaldaja saab kasutada võlausaldaja olulise vara või nõuete asukoha kindlakstegemiseks.

6. Teave elektrooniliste sundenampakkumiste kohta

Elektroonilisi sundenampakkumisi ei teostata.

Viimati uuendatud: 25/06/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.