Sundenampakkumine

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

1. Arestitud vara müügi väljakuulutamine ja hinna kindlaksmääramine

Arestimine leiab aset, kui kohtutäitur viib vallasvara ära (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 954) või arestib võlgniku omandis oleva kinnisasja või võlgniku asjaõiguse kinnisasja suhtes (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 992) ja täiskasvanud tunnistaja juuresolekul koostatakse akt. Arestitud vara hindab kohtutäitur või kohtutäituri palgatud ekspert omal äranägemisel. Kinnisasja puhul peab sõltumatu ekspert kindlaks määrama selle turuväärtuse.

Arestimisaktis peab olema järgmine teave:

  1. arestitud vallasvara täpne kirjeldus, nii et selle identsuse suhtes ei teki mingit kahtlust;
  2. kohtutäituri või eksperdi antud hinnang arestitud vara väärtusele;
  3. pakkumise alghind, mis peab kinnisasja puhul olema võrdne arestitud vara turuväärtusega;
  4. täitedokument, millel täitmine põhineb, võlgnikule edastatud määrus ja summa, mille ulatuses vara arestiti;
  5. enampakkumise kuupäev, mis peab olema seitse (7) kuud alates arestimise lõpuleviimise kuupäevast, kuid mitte hilisem kui kaheksa (8) kuud alates sellest kuupäevast; enampakkumise koht ja enampakkumise korraldaja nimi.

Väljavõte arestimisaktist, sealhulgas täitmist taotleva poole ja selle poole, kelle suhtes täitmist taotletakse, täisnimed, arestitud vara lühikirjeldus, pakkumise alghind, enampakkumise korraldaja nimi ja täpne aadress, samuti enampakkumise koht, kuupäev ja kellaaeg tuleb avaldada viieteistkümne päeva jooksul pärast arestimist vabade elukutsete esindajate kindlustusfondi veebisaidil jaotises „Advokaatide kindlustus“ juriidiliste väljaannete bülletääni enampakkumiste rubriigis.

Enampakkumine ei või toimuda, kui eespool esitatud nõuded ei ole täidetud, sellisel juhul on see kehtetu.

2. Kolmandad isikud, kes võivad müüki korraldada

Arestitud vallasvara müüakse avalikul enampakkumisel veebiplatvormil notari juuresolekul, kelle piirkonnas vara arestiti ja kes on määratud enampakkumisel osalema (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 959). Arestitud kinnisvara müüakse samuti avalikul enampakkumisel veebiplatvormil notari juuresolekul, kelle piirkonnas vara arestiti ja kes on määratud enampakkumisel osalema (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 998).

Enampakkumine toimub elektrooniliste pakkumiste tegemise teel, pärast seda, kui pakkujad on tasunud tagatisraha ja nad on elektroonilistes süsteemides sertifitseeritud vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 959. Enampakkumised toimuvad tööpäevadel, täpsemalt kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti selle piirkonna tsiviilkohtus, kus vara arestiti.

3. Enampakkumiste liigid, mille puhul võidakse norme kohaldada osaliselt

Erivara arestimine (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklid 1022–1033):

Arestida on võimalik ka selle poole, kelle suhtes täitmist taotletakse, selliseid varalisi õigusi, mida ei või arestida tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 953 lõigetes 1 ja 2 ning artiklites 982 ja 992 sätestatud menetluses, eelkõige intellektuaalomandi õigusi, patendiõigusi, filmide litsentsitasusid ja nõudeid kolmandate isikute vastu, mis sõltuvad vastusooritusest, tingimusel et materiaalõiguse sätted lubavad kõnealuseid õigusi üle anda (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 1022).

Kui on tehtud määrus arestitud õiguse müümiseks enampakkumisel, määrab piirkonna tsiviilkohus enampakkumise korraldaja (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 1026) ja kohaldatakse sätteid, mis reguleerivad vallasvara müümist enampakkumisel.

4. Teave riiklike vararegistrite kohta

Riiklikke vararegistreid ei ole.

5. Võlausaldajatele mõeldud teave andmebaasidest, mis sisaldavad andmeid võlgnike materiaalse vara või nõuete kohta

Selliseid andmebaase ei ole, mis sisaldaksid andmeid võlgnike materiaalse vara või nõuete kohta. Avaliku sektori tulude sõltumatu asutus (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon - AADE) haldab kesksüsteemi, millele on juurdepääs ainult teatavatel ametiasutustel (prokuratuur, maksuamet, rahapesuvastase võitluse asutus, jms) ja kus saab näha pangaarveid Kreeka pankades.

6. Teave elektrooniliste sundenampakkumiste kohta

Alates 2018. aasta algusest toimuvad kõik enampakkumised elektrooniliselt platvormil eauction.gr.

Viimati uuendatud: 14/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.