Sundenampakkumine

Malta

Sisu koostaja:
Malta

1. Arestitud varade müügi väljakuulutamine ja hinna kindlaksmääramine

Arestitud varadega seotud täitemenetlus ei pea tingimata viima arestitud varade müügini. Võlausaldaja ja võlgnik võivad sõlmida selle asemel kokkuleppe. Kui võlausaldajaid on mitu, tuleb kokkuleppele jõuda nende kõigiga, kui soovitakse müüki vältida. Kui kokkuleppele ei jõuta, teeb kohus korralduse müügi kohta.

Arestitud varade algväärtuse määrab kindlaks ekspert, kes hindab väärtust (kinnisvara puhul). Vallasvara puhul määrab väärtuse isik, kes teeb müügi käigus kõrgeima pakkumise, kusjuures pakkumine algab 0st. Kui taotletakse vallasvara hindamist, ei alga pakkumised 0st, vaid 60 %st hinnangulisest väärtusest.

Arestitud varade müük kuulutatakse välja valitsuse veebisaidil, mis osutab kohtuteenuseid, müüki teostava enampakkumise korraldaja veebisaidil, päevalehtedes (tavaliselt avaldatakse müügiteade üks kord kuus kahes päevalehes) ning teadetega selles kohtuhoones, kus müük toimuma hakkab.

Müügiks pakutava arestitud eseme ja sellega seotud dokumentide kirjeldused on kättesaadavad valitsuse veebisaidil, mis osutab kohtuteenuseid, ja müüki teostava enampakkumise korraldaja veebisaidil. Kõik huvitatud isikud võivad taotleda juurdepääsu sellele teabele.

Kui keegi tunneb huvi müügiks pakutava arestitud esemega tutvumise vastu, võib ta esitada kohtule taotluse esemega tutvumiseks, kui kõnealune ese on kinnisvara. Enne kinnisvara müüki koostab kohtuekspert aruande kinnisvara seisundi kohta ja see aruanne on avalik. Vallasvara puhul saavad huvitatud isikud sellega tutvuda kaks tundi enne müügi algust.

Müügi päeval tehakse pakkumised viva voce, st suuliselt kohtu määratud enampakkumise korraldajale, kes esemete müüki juhib.

Esemed omandanud isik ei deponeeri pärast enampakkumist osa hinnast, vaid peab maksma kogu hinna. Kinnisvara puhul tuleb kogu summa deponeerida kohtus seitsme päeva jooksul alates müügi kuupäevast, samas kui vallasvara puhul deponeeritakse kogu hind 24 tunni jooksul alates müügist. Makset ei saa teha elektrooniliselt, vaid see tehakse kohtukantseleis.

2. Kolmandad isikud, kes võivad müüki teostada

Müüki teostab kohtu volitusega kohtu määratud enampakkumise korraldaja ja kolmandad isikud ei või müügimenetlust korraldada.

3. Enampakkumiste liigid, mille puhul võidakse eeskirju mitte kohaldada täies mahus

Ei ole enampakkumise liike, mille suhtes käesolevaid eeskirju täies mahus ei kohaldata.

4. Teave riikliku vararegistri kohta

Olemas on järgmised riiklikud vararegistrid:

kinnisvara – avalik register ja kinnistusregister

vallasvara – sõidukite, laevade ja õhusõidukite kohta – Transport Malta

ettevõtete aktsiad ja osad – Malta finantsteenuste amet ja Malta börs

muud finantsinstrumendid – Malta börs

kaubamärgid ja patendid – kaubanduskoda

Neid registreid peavad elektrooniliselt kõnealused riigiasutused. Mõned nendest registritest on üldsusele elektrooniliselt juurdepääsetavad. Avalikule registrile ja Malta finantsteenuste ametile on üldsusel võimalik juurde pääseda tasu eest. Transport Malta registrid ei ole üldsusele kättesaadavad. Malta finantsteenuste ameti puhul saab makse juurdepääsu saamiseks teha elektrooniliste vahendite kaudu. Avaliku registri puhul tuleb makse teha avaliku registri büroos.

5. Teave andmebaaside kohta, mida võlausaldaja saab kasutada võlausaldaja olulise vara või nõuete asukoha kindlakstegemiseks

Võlausaldajal on juurdepääs kinnisvara ja ettevõtetega seotud andmebaasidele. Malta finantsteenuste amet pakub ettevõtetega seoses vahetut elektroonilist juurdepääsu. Kinnisvaraga seotud teabele on võlausaldajal juurdepääs avaliku registri ja kinnistusregistri kaudu. Täiendavat volitust ei ole vaja otseseks juurdepääsuks Malta finantsteenuste ameti andmebaasidele ega juurdepääsuks avaliku registri või kinnistusregistri kaudu.

6. Teave elektrooniliste sundenampakkumiste kohta

Puudub elektroonilise enampakkumise võimalus.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.