Sundenampakkumine

Poola

Sisu koostaja:
Poola

1. Arestitud vara müügi väljakuulutamine ja hinna kindlaksmääramine

Vara väärtust hindab (kohtutäituri määratud) hindaja, kellel on õigus hinnata vara eri määruste alusel. Kui vara väärtust on hinnatud selle turul müümise eesmärgil mitte rohkem kui kuus kuud enne selle arestimist ja see hindamine vastab täitemenetluse eesmärgil teostatava vara väärtuse hindamise nõuetele, uut hindamist ei tehta. Teiselt poolt, kui kirjeldamise ja hindamise ja enampakkumise kuupäeva vahelisel ajal on vara seisundis toimunud olulisi muutusi, võib võlausaldaja või võlgniku taotlusel koostada lisakirjelduse ja teha lisahindamise.

Arestitud vara müüakse avalikul enampakkumisel. Enampakkumist ei või kavandada varasemaks kui kaks nädalat pärast kirjelduse ja hindamise lõpetamist või enne, kui on jõustunud kohtuotsus, millega algatatakse täitmine.

Kohtutäitur teeb teatavaks enampakkumise kuupäeva ja eseme avaliku teate kaudu, mis edastatakse menetluse pooltele, kohalikule omavalitsusele, maksuasutusele, mille pädevuspiirkonnas vara asub, ja sotsiaalkindlustusasutustele.

Enampakkumise teade avaldatakse ka vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise kuupäeva kohtuhoones ja kohaliku omavalitsuse ruumides, kõnealuses linnas/külas laialdaselt loetavas päevalehes ja riikliku kohtutäiturite nõukogu veebisaidil (Krajowa Rada Komornicza). Lisaks võib kohtutäitur poole taotlusel ja kulul anda korralduse avaldada teade poole osutatud muul viisil.

2. Kolmandad isikud, kes võivad müüki teostada

Kohtutäitur korraldab enampakkumised avalikult kohtuniku või kohtuametniku juuresolekul ja järelevalve all (referendarz sądowy). Täitemenetluse vara suhtes teostab selle kohtu kohtutäitur, mille pädevuspiirkonnas vara asub.

3. Enampakkumiste liigid, mille puhul võidakse eeskirju mitte kohaldada täies mahus

  • Täitemenetlus vara osa suhtes;
  • täitemenetlus tähtajatu kasutusvalduse õiguse suhtes;
  • täitemenetlus arendamata maa ja elu- või ärihoonega arendatava vara suhtes, kui täitemenetluse taotluse esitamise ajal ei teatatud ehitustöö lõpetamisest või ei esitatud kasutusloa taotlust ehitusseaduse (prawo budowlane) tähenduses;
  • täitemenetlus laevandusregistrisse kantud merelaevade suhtes;
  • täitemenetlus ettevõtte või põllumajandusettevõtte müügi kaudu;
  • täitemenetlus, mis teostatakse kaasomandi lõpetamiseks avaliku müügi teel.

4. Teave riiklike vararegistrite kohta

Maa- ja hüpoteegiregistreid (księga wieczysta) peavad piirkonnakohtud (sąd rejonowy), et määrata kindlaks vara õiguslik seisund. Need luuakse ja neid hallatakse IKT süsteemis. Maa- ja hüpoteegiregistrid on avalikud ja koosnevad neljast osast:

1) esimene osa sisaldab vara sihtotstarvet ja kandeid omandiõigusega seotud õiguste kohta;

2) teine osa sisaldab kandeid omandiõiguse ja tähtajatu kasutusvalduse kohta;

3) kolmas osa sisaldab kandeid piiratud varaliste õiguste kohta, välja arvatud hüpoteegid, vara käsutuspiirangud või tähtajatu kasutusvaldus, ning kandeid muude õiguste ja nõuete kohta, välja arvatud hüpoteekidega seotud nõuded;

4) neljas osa sisaldab kandeid hüpoteekide kohta.

Lisaks maa- ja hüpoteegiregistritele on teine vararegister maa- ja hooneregister (ewidencja gruntów i budynków), millele kohaldatakse 17. mai 1989. aasta maamõõdu- ja kartograafiaseadust (Prawo geodezyjne i kartograficzne) (konsolideeritud tekst: seaduste kogu 2010/193, muudetud jaotis 1287). Maa- ja hooneregistri pidamine on piirkonna vanema (starosta) ülesanne.

5. Teave andmebaaside kohta, mida võlausaldaja saab kasutada võlausaldaja olulise vara või nõuete asukoha kindlakstegemiseks

Punktis 4 kirjeldatud andmebaasid, st maa- ja hüpoteegiregistrid ning maa- ja hooneregistrid on võlausaldajatele kättesaadavad ja neid kasutatakse võlgnike varade kindlakstegemiseks. Lisaks võimaldavad maa- ja hüpoteegiregistrid kindlaks teha hüpoteekidega tagatud võlausaldajate nõudeid.

6. Teave elektrooniliste sundenampakkumiste kohta

Elektroonilisi sundenampakkumisi ei teostata. Ainult enampakkumiste teated avaldatakse riikliku kohtutäiturite nõukogu veebisaidil (kohustuslikus korras) ja tavapäraselt kõnealust enampakkumist läbiviiva kohtutäituri veebilehel.

Viimati uuendatud: 10/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.