Sundenampakkumine

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

1. Arestitud vara müügi väljakuulutamine ja hinna kindlaksmääramine

Praegu müüakse vara eelistatavalt platvormi https://www.e-leiloes.pt/ kaudu vastavalt Portugali tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Código de Processo Civil ­– CPC) artiklile 837 ja ministri 29. augusti rakendusmääruse nr 282/2013 artiklitele 20 jj.

Platvormi https://www.e-leiloes.pt/ toimimiseeskirjad kinnitati justiitsministri määrusega nr 12624/2015, mis avaldati Portugali Vabariigi ametlikus väljaandes (Diário da República), 2. seeria, nr 219, 9. november 2015.

Müügiteadete suhtes kehtivad ministri määruse 12624/2015 artikli 6 sätted.

Artikkel 6

Enampakkumise väljakuulutamine

 1. Enampakkumisi käsitlev teave avaldatakse platvormil www.e-leiloes.pt ning Portugali juristide liidu (Câmara dos Solicitadores) otsusega võib täielikku või osalist teavet levitada ka teistel internetilehekülgedel trükitud kujul ja e-posti teel, piiramata menetlusega tegelevate täitevametnike õigust avaldada teavet müügi kohta ka muude nende arvates sobivate vahendite kaudu.
 2. Kuulutus portaalis www.e-leiloes.pt peab sisaldama vähemalt järgmist:
  1. kohtumenetluse number, kohus ja organisatsiooniüksus;
  2. enampakkumise alguskuupäev;
  3. enampakkumise tähtaeg (kuupäev ja kellaaeg);
  4. müüdavate esemete (või esemete kogumi) algväärtus;
  5. lõpliku pakkumise väärtus;
  6. vallasvara puhul foto pakkumisvooruga hõlmatud esemetest või esemete kogumist;
  7. esemete kokkuvõtlik tutvustus;
  8. esemete laad;
  9. kinnisvara puhul selle asukoht ja koosseis, kinnistusregistri sissekanne ja vara kirjeldus, piirkond, omavalitsus, vald ja ligikaudse asukoha geograafilised koordinaadid, foto vara välimusest ja võimaluse korral sisemusest, kui tegemist on linnas asuva vara või hoone osaga;
  10. usaldusisik või hoiulevõtmise koht;
  11. aeg ja koht võimalikuks esemetega tutvumiseks ning usaldusisiku kontaktandmed;
  12. menetlusega tegelev täitevametnik, k.a tema nimi, kutsealane ID-kaart, telefoni- ja mobiiltelefoni number, faks, e-post ja tööaeg;
  13. asjaolud, millest tuleb seaduse kohaselt huvitatud pooltele teatada, k.a menetluses olev vastuväide täitmise või aresti suhtes, käimasolev apellatsioonimenetlus, koormatised, mis müügi korral ei kaota kehtivust, ja menetluses esitatud eesõiguste valdajad;
  14. täitemenetluse võlgniku (võlgnike) nimi (nimed), kellele müüdavad esemed kuuluvad.

Arestitud esemete hinnad/väärtused

Algväärtus: see on partiisse kuuluvate esemete või esemete kogumi väärtus, mis on kindlaks määratud müügiga seotud menetluse raames, st täitemenetluses, mida juhitakse vastavalt CPCle, või maksejõuetusmenetluses vastavalt maksejõuetuse ja ettevõtte tegevuse taastamise seadustikule (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Miinimumväärtus: miinimumväärtus on eespool toodud väärtus, millega esemeid võib müüa ja mis vastab CPC artikli 816 lõike 2 kohaselt 85 %le algväärtusest. Mõningatel juhtudel võib miinimumväärtus olla võrdne algväärtusega.

2. Kolmandad isikud, kes võivad müüki teostada

Platvormi https://www.e-leiloes.pt/ toimimiseeskirjad kinnitati justiitsministri määrusega nr 12624/2015, mis avaldati Portugali Vabariigi ametlikus väljaandes (2. seeria, nr 19, 9. november 2015), milles sätestati, et platvormi arendab ja haldab sel ajal Portugali juristide liit, nüüd juristide ja täitevametnike liit (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Täitevametnike teostatavates tsiviilkohtumenetlustes võivad müügiga tegeleda ainult nemad.

3. Enampakkumiste liigid, mille puhul võidakse eeskirju mitte kohaldada täies mahus

Näiteks esemed, mis tuleb müüa reguleeritud turgudel või otsepakkumisega.

CPC artikkel 837 – müük elektroonilisel enampakkumisel

 1. Kui artiklites 830 ja 831 osutatud juhtumid välja arvata, tuleb arestitud kinnisvara müüa eelistatavalt elektroonilisel enampakkumisel ja tingimustel, mis määratakse kindlaks justiitsküsimuste eest vastutava ministri rakendusmäärusega.

CPC artikkel 830 – reguleeritud turgudel müüdavad esemed

Reguleeritud turul noteeritud finantsinstrumendid ja kaubad müüakse reguleeritud turgudel.

CPC artikkel 831 – otsemüük

Kui esemed tuleb seaduse kohaselt anda konkreetsele üksusele või on lubatud tegeliku mõjuga müüa isikule, kes soovib teostada konkreetset täiteõigust, toimub müük otse neile.

Tuleb märkida, et kuigi elektrooniline enampakkumine on Portugalis eelistatud sundmüügi viis, on CPCs ette nähtud ka muud müügimeetodid:

 1. müük suletud pakkumisega;
 2. müük reguleeritud turgudel;
 3. otsemüük isikutele või üksustele, kellel on õigus esemed omandada;
 4. müük eraõiguslike läbirääkimiste teel;
 5. müük oksjonimajas;
 6. müük avalikus või sarnases hoiustamiskohas;
 7. müük elektroonilisel enampakkumisel.

4. Teave riiklike vararegistrite kohta

Reguleerivad ja registreerivad üksused:

 • registrite ja notariteenuste instituut (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. ­ IRN) on avalik asutus, mille ülesanne on teostada ja jälgida registriteenustega seotud poliitikat, eesmärgiga osutada teenuseid kodanikele ja ettevõtetele kodanike identifitseerimise ja kodanike registrite, kodakondsuse, kinnisvara registrite, äriregistrite ning vallasvara ja juriidiliste isikute registrite valdkonnas, samuti notarite tegevuse reguleerimine, järelevalve ja jälgimine – nt kinnisvara, sõidukite, laevade, lennukite jne valdkonnas
 • väärtpaberituru komisjoni (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM) ülesanne on finantsturgude ja seal tegutsevate vahendajate jälgimine, nende üle järelevalve teostamine ja reguleerimine, edendades investorite kaitset, nt seoses aktsiate ja finantsinstrumentidega
 • Riikliku intellektuaalomandi instituudi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI) tegevus keskendub sisemiselt ja väliselt tööstusomandiõiguste andmisele ja kaitsele koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega, mille liige Portugal on, nt seoses kaubamärkide ja patentidega.

5. Teave andmebaaside kohta, mida võlausaldaja saab kasutada võlausaldaja olulise vara või nõuete asukoha kindlakstegemiseks

Esiteks on oluline märkida, et juurdepääs andmebaasidele on ametialaseks kasutamiseks täitevametnikul, mitte otseselt võlausaldajal.

Juurdepääsu avalikele andmebaasidele reguleerib ministri 30. märtsi rakendusmäärus nr 331-A/2009, muudetud ministri 3. detsembri rakendusmäärusega nr 350/2013 ja ministri 17. septembri rakendusmäärusega nr 288/2015.

Juurdepääsu Portugali Panga andmebaasidele reguleerib ka ministri 29. augusti rakendusmäärus nr 282/2013.

Andmebaasid, millele täitevametnikul on otsene elektrooniline juurdepääs, on muu hulgas:

 1. maksu- ja tolliameti (Autoridade Tributária e Aduaneira) andmebaas;
 2. sotsiaalkindlustuse andmebaas;
 3. avalike teenistujate pensionifond (Caixa Geral de Aposentações);
 4. kinnistusregister;
 5. äriregister;
 6. riiklik juriidiliste isikute register;
 7. mootorsõidukite register;
 8. Portugali Pank;
 9. valitsemissektori võla haldusinstituut (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. kodanike õigusportaal CITIUS.

6. Teave elektrooniliste sundenampakkumiste kohta

Platvormi https://www.e-leiloes.pt/ toimimiseeskirjad kinnitati justiitsministri määrusega nr 12624/2015, mis avaldati Portugali Vabariigi ametlikus väljaandes (2. seeria, nr 219, 9. november 2015).

Asjaomane teave asub aadressil

Enampakkumiste elektroonilise platvormi toimimiseeskirjad

Vastused korduma kippuvatele küsimustele

Viimati uuendatud: 04/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.