Sundenampakkumine

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

1. Arestitud varade müügiga seotud teavitamine ja hindamine

Täitemenetluse aluseks on Rumeenia tsiviilkohtumenetluse seadustik, mis sisaldab täitekorraldustest tulenevate kohustuste täitmisele pööramise üldeeskirju. Lisaks täitmise suhtes kehtivatele eeskirjadele on veel kaks eraldi eeskirjade liiki, mida kohaldatakse võlakohustustega seotud konkreetsetele olukordadele: maksuvõlgade sissenõudmine ja õigusrikkumistest tulenevate võlgade sissenõudmine.

Täitekorraldustega hõlmatud üldist liiki võlgade, mis ei ole maksuvõlad ega õigusrikkumistest tulenevad võlad, sissenõudmisega tegelevad Rumeenias kohtutäiturid, õiguskaitseasutused, kellele on justiitsministri määrusega antud volitused täitekorralduste täitmiseks.

Pärast täitmisele pööramise heakskiitmist müüakse võlgniku varad sissenõudmisele kuuluvate võlgade katteks kooskõlas eespool märgituga avalikul enampakkumisel vastavalt tsiviilkohtumenetluse eeskirjadele sõltuvalt nende liigist, st vallas- ja/või kinnisvara müük avalikul enampakkumisel.

Arestitud vallasvara võib hinnata kohtutäitur (võttes aluseks käibeväärtuse kriteeriumi võrreldes keskmiste turuhindadega asjaomases asukohas) või kui hindamine ei ole võimalik või pooled seda taotlevad, siis määrates selleks tasu saava eksperdi.

Täitemenetlusele allutatava vara väärtuse määrab kindlaks kohtutäitur kooskõlas vastavate eeskirjadega (käibeväärtus, keskmine turuhind jne) või kui hindamine ei ole võimalik või pooled seda taotlevad, siis määrates selleks tasu saava eksperdi.

Vallasvara müügi väljakuulutamiseks koostab teadaande või kuulutuse müügi kohta kohtutäitur, kes korraldab selle väljapaneku enampakkumise kohas, oma büroos, müüdava vara asukohajärgse linnavalitsuse büroos, täitevasutuse büroos ja muudes avalikes kohtades. Rumeenia tsiviilkohtumenetluse seadustikus on ka sätestatud kohustus avaldada kuulutused kohalikes ja üleriigilistes ajalehtedes või asjaomase vara müügiks ette nähtud internetilehekülgedel.

Lisaks eespool nimetatud väljakuulutamise meetoditele on kinnisvara müügi väljakuulutamise puhul menetluslikke nüansse selles mõttes, et ühelt poolt kirjutab väljakuulutamise meetodi ette vara väärtus (üleriigiline ajaleht, kui vara väärtus ületab 250 000 Rumeenia leud) ja teiselt poolt on kohustus avaldada kuulutus täitemenetlusele allutatava vara müügi teatavakstegemise elektroonilises registris.

Täitemenetlusele allutatava vara omadused esitatakse müügiteadaandes/-kuulutuses.

Varadega tutvumise kord ei ole reguleeritud.

Enampakkumise tagatised, mis registreeritakse kohtutäituri määruse alusel ja mis tuleb tasuda hiljemalt enampakkumise algusajaks, on reguleeritud. Enampakkumise tagatised võib tasuda elektrooniliselt ja kohtutäitur peab lisama ostupakkumisele maksetõendi.

Vara loovutatakse isikule, kes pakub kõrgeimat hinda, ja kui on ainult üks pakkuja, siis temale, tingimusel et ta on pakkunud enampakkumise alghinda.

2. Kolmandad isikud, kes võivad müügitehingu läbi viia

Vara võib müüa ainult kohtutäitur avalikul enampakkumisel Rumeenia tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud täitemenetluse raames. Teatavat liiki võlgade puhul, nt maksuvõlad ja õigusrikkumistest tulenevad võlad, teostatakse müügimenetlus maksuhalduri enda mehhanismi kaudu (maksuvõlgade korral) enampakkumist või osalejaid käsitlevate konkreetsete menetluseeskirjade kohaselt või teeb seda riigiasutus, kes vastutab kuritegelikul teel saadud tulu sissenõudmise eest (külmutatud varade haldamise riiklik agentuur – National Agency for the Administration of Frozen Assets, ANABI). Viimasel juhul võib ANABI teha sissenõudmise koostöölepingute alusel ülesandeks kohtutäiturile.

3. Enampakkumiste liigid, mille suhtes eeskirju ei kohaldata täies ulatuses

Ühiseeskirjad, mida kohaldatakse varade müümisele avalikul enampakkumisel, sisaldavad täitekorralduste puhul erandeid, mis on seotud tuluga, mida võlgnetakse konsolideeritud üldeelarvele, ELi eelarvele või Euroopa Aatomienergiaühenduse eelarvele. Erandeid on ka kuritegelikul teel saadud tulu sissenõudmisel.

4. Teave varade riiklike registrite kohta

Rumeenias ei ole rakendatud ühtegi arvutisüsteemi, mis sisaldab teavet vara kohta (riiklikud vararegistrid).

5. Võlausaldajatele mõeldud teave andmebaasidest, mis sisaldavad andmeid võlgnike varade või nõuete kohta

Võlausaldajatel on juurdepääs võlgniku varade või võlgade üksikasjadele üksnes kinnitatud täitemenetluse ja ainult kohtutäituri kaudu.

Võlausaldajate juurdepääs andmebaasidele, kus neil on võimalik võlgniku varad kindlaks teha, on piiratud. Näiteks, kuna kinnisvaraga seotud täitemeetmed kantakse kinnistusraamatusse, on igaühel võimalik lihtpäringu alusel ja tasu eest saada teavet vara olukorra kohta. See teabe andmise vorm ei ole siiski abiks, kui on tegemist võlgniku käes oleva varaga, kuna otsingud põhinevad ainult varal ja mitte isikul. Isikuandmed on kaitstud erieeskirjadega, nii et seda liiki otsingut saab teha, nagu eespool märgitud, ainult ametiasutus, mõnikord pärast kohtu kinnituse saamist.

6. Teave elektrooniliste sundenampakkumiste kohta

Täitemenetlusele allutatava vara müügi teatavakstegemise elektrooniline register on arvutisüsteem, mille kaudu kõik kohtutäiturid kuulutavad üleriigilisel tasandil välja 2 000 Rumeenia leud ületava väärtusega vallasvara ja täitemenetluse alusel toimuva kinnisvara müügi. Täitemenetlusele allutatava vara müügi teatavakstegemise elektrooniline register loodi kohtutäitureid käsitleva seaduse nr 188/2000 artikli 35 lõike 2 alusel ja on toiminud alates 2012. aastast. Kuulutuste avaldamine täitemenetlusele allutatava vara müügi teatavakstegemise elektroonilises registris on kohtutäiturite õiguslik kohustus ja selle tegemata jätmine on distsiplinaarsüütegu vastavalt kohtutäitureid käsitleva seaduse nr 188/2000 artiklile 47.

Täitemenetlusele allutatava vara müügi teatavakstegemise elektroonilise registri uus platvorm kinnitati kohtutäiturite riikliku liidu nõukogu otsusega nr 67/05.12.2014.

Viimati uuendatud: 10/10/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.