Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Sundenampakkumine

Šotimaa

Järgmises osas on esitatud üksikasjad sätete kohta, mis kehtivad Šotimaal seoses vara arestimisega võlgnetava raha sissenõudmise vahendina.

Sisu koostaja:
Šotimaa

Šotimaal võib vara arestida võlgnetava raha sissenõudmise vahendina, kui kohtud on võlga tunnustanud ja mõningatel muudel asjaoludel, kaasa arvatud juhul, kui seda on teatavates ametlikes võladokumentides kinnitatud.  Vara arestimisel eristatakse järgmisi menetlusi: külmutatakse selline vara, mis kuulub võlgnikule, kuid on kolmanda isiku valduses (arrestment);  arestitakse selline vara, mis kuulub võlgnikule ja on tema valduses (attachment);  arestitakse elukohas hoitav vähetähtis vara (exceptional attachment).  Mõningatel juhtudel võimaldavad asjaomased menetlused müüa võlgniku vara enampakkumisel kohtu järelevalve all.

Šotimaa 2002. aasta võlaõigusseaduse (edaspidi „2002. aasta seadus“) 2. osas on sätestatud menetlus, mida tuleb esemete arestimisel järgida.  Kohtutäitur peab esitama 14 päeva jooksul alates arestimisest aruande šerifi kohtule (Sheriff Court).  Kohtutäitur võib pärast aruande kättesaamist anda korralduse arestitud esemete äraviimiseks ja nende müümiseks avalikul enampakkumisel, kus peab kohal olema kohtutäitur, et registreerida, millised esemed müüakse (kui müüakse) ja millise hinnaga.  Enampakkumisel saadud raha võib kasutada kohtutäituri tasude ja kulude katmiseks, seejärel võlausaldajale maksmiseks.  Ülejääv summa tagastatakse võlgnikule.  Kui esemed jäävad müümata, läheb esemete omandiõigus üle võlausaldajale.  Arestitud esemete enampakkumine toimub tavaliselt enampakkumise ruumis; kui see ei ole otstarbekas, on 2002. aasta seaduses säte enampakkumise korraldamiseks muus kohas, mis ei ole võlgniku elukoht.

Kui esemed on arestitud ja võlgnik ei ole allkirjastanud volitust, mis võimaldab esemed võlausaldajale vara omandamise eesmärgil üle anda, peab võlausaldaja esitama kolmanda isiku valduses olevate esemete sissenõudmise (action of furthcoming) taotluse.  Selline taotlus esitatakse kohtule esemete üleandmiseks võlausaldajale, kes saab need seejärel müüa, et saada tagasi kõik või osa sellest, mis talle võlgnetakse.

Viimati uuendatud: 30/04/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.