Sundenampakkumine

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

1. Arestitud vara müügi väljakuulutamine ja hinna kindlaksmääramine

Enampakkumised kuulutatakse välja teadetega riigi ametliku väljaande B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) portaali jaotises Administración de Justicia (kohtuhaldus) ja enampakkumiste portaalis.

Hindamised teostavad sel eesmärgil algatatud kohtumenetlustes (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC) artikkel 637) määratud eksperdid. Mõnikord ei ole hindamine vajalik, kuna enampakkumise eesmärgil on väärtus juba kindlaks tehtud, näiteks sundvõõrandamise kohaldamise puhul. Hindamist ei nõuta ka vabatahtlike enampakkumiste jaoks, kus vara võib panna müüki ilma miinimumhinnata või kindlaks tegemata väärtusega või poolte pakutud väärtusega.

2. Kolmandad isikud, kes võivad müüki teostada

Hispaania õiguse kohaselt võivad müügi teostada ka avalik-õiguslikud või eraõiguslikud spetsialiseerunud isikud või üksused, ja kui kohtuasutus on sellega nõus, peab müük või enampakkumine vastama selle üksuse eeskirjadele, tingimusel et need ei ole vastuolus täitmise eesmärgiga või täitmist teostava poole ja isiku, kelle suhtes täitmine toimub, huvidega vastavalt LEC artiklile 641.

Eespool nimetatud artikli esimeses lõikes on sätestatud, et advokaatide kolleegiumid (Colegios de Procuradores) võivad need ülesanded üle võtta ja nad on selleks loonud enda elektroonilise enampakkumiste portaali .

Esineb ka juhtumeid, kui pankrotihaldurid teostavad maksejõuetusmenetluse likvideerimisetapis otsemüügi.

3. Enampakkumiste liigid, mille puhul võidakse eeskirju mitte kohaldada täies mahus

Praegu kuulutatakse enampakkumiste portaalis välja kõik Hispaanias korraldatavad enampakkumised, nii sunniviisilised kui ka notarite teostatavad, kuid haldusasutuste (nt riigikassa või sotsiaalkindlustusasutused) enampakkumised jäetakse välja, kuigi on kavas need tulevikus portaali lisada.

Portaali ei panda üles ka müüke, millest on juba teada andnud spetsialiseerunud üksused, maksejõuetusmenetluses toimuvaid müüke, kui kohus on muus vormis võõrandamise heaks kiitnud, ning täitemenetlusi, kus pooled lepivad müügilepingu allkirjastamise teel vastastikku kokku muus vormis võõrandamise kohta (LEC artikkel 640).

4. Teave riiklike vararegistrite kohta

  • Maa ja vara. Vararegistrid vastutavad teabe esitamise eest enampakkumisele pandud maa ja vara kohta, näiteks omanik, vara füüsiline seisund, asukoht ning õigused, mis lisanduvad maale ja varale seatud koormatisele või sellele aluse panevad, näiteks maa või varaga seotud kasutusvaldus.
  • Vallasvara. Olemas on ka vallasvara register, mis hõlmab õhusõidukeid, laevu, autosid ja muid mootorsõidukeid, tööstusmasinaid, äriruume ja kapitalikaupu jne.
  • Muud vararegistrid. Teave teatud varade kohta avaldatakse nende olemusest tuleneval konkreetsel viisil, näiteks kui on tegemist immateriaalse varaga Hispaania patentide ja kaubamärkide ametis.

5. Teave andmebaaside kohta, mida võlausaldaja saab kasutada võlausaldaja olulise vara või nõuete asukoha kindlakstegemiseks

Seda eesmärki teenivad vararegister ja vallasvara register, kuna mõlemad annavad meile teavet vara omandiõiguse ja vara kõikide võlausaldajate kohta.

Andmetega on samuti võimalik tutvuda kinnistusregistri veebisaidil. Kui avaldatakse kinnistusregistri viide enampakkumisele mineva vara kohta, loob enampakkumiste portaal lingi, mis võimaldab näidata vara satelliidi abil selliste platvormide nagu Google Earth kaudu.

6. Teave elektrooniliste sundenampakkumiste kohta

Enampakkumiste portaal

Viimati uuendatud: 17/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.