Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Pakkohuutokauppa

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

1. Ulosmitatun omaisuuden myynnistä ilmoittaminen ja myyntikohteen hinnoittelu

Kansallisessa lainsäädännössä säädetään erilaisista toimista, joita sovelletaan täytäntöönpanomenettelyissä kohteesta riippuen.

Irtaimen omaisuuden myynti:

Irtaimen omaisuuden ulosmittauksen edellytyksenä on, että omaisuus on merkitty ulosottoviranomaisen laatimaan luetteloon. Velallisen irtainta omaisuutta voidaan takavarikoida myös omaisuusselvityksen yhteydessä tai ulosmittausilmoitusta vastaanotettaessa, jos omaisuus on ilmoituksen mukaan ulosoton kohteena. Ulosottoviranomainen selvittää velkojan määrittämän omaisuuden, jos se on velallisen hallussa, paitsi jos olosuhteiden perusteella on ilmeistä, että omaisuus kuuluu toiselle henkilölle.

Ulosmitatun omaisuuserän myynnistä vastaa ulosottoviranomainen, joka on merkinnyt sen omaisuusluetteloon. Irtaimen omaisuuden, omaisuuserien tai omaisuusryhmien myynti tapahtuu toimipisteiden tai pörssien kautta, julkisessa huutokaupassa, jossa tarjoukset tehdään suullisesti, tai omaisuuden pakkomyyntiä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Velallinen voi hyväksyä omaisuuden myynnin yksityisen ulosottomiehen toimipisteessä tämän määräämällä hinnalla tai yksityisen ulosottomiehen nimeämässä muussa toimipisteessä antamalla kirjallisen suostumuksensa omaisuuden luovuttamiselle toimipisteeseen.

Jos omaisuus voidaan myydä pörssissä, velkoja tai velallinen voi nimetä pörssin, jossa se haluaa omaisuuserän myytävän, toimittamalla tätä varten erillisen kirjallisen suostumuksen. Toimipiste tai pörssi saa transaktion myyntihinnasta 15 prosentin palkkion, joka vähennetään maksusuorituksen vastaanottohetkellä.

Ulosottoviranomainen myy yli 5 000 levin arvoiset esineet sekä moottoriajoneuvot, alukset ja ilma-alukset kiinteän omaisuuden pakkomyyntimenettelyn mukaisesti.

Ulosottoviranomainen ilmoittaa omaisuuden myynnistä ilmoituksella, joka laitetaan esille asianmukaisiin paikkoihin piirituomioistuimessa (rayonen sad), ulosottoviranomaisen toimistossa sekä kunnan- tai kaupungintalolla. Piirituomioistuin kirjaa rekisteriinsä kertomuksen ilmoituksen jättämisestä. Jos omaisuuden siirtäminen toimipisteeseen aiheuttaisi haittaa sen myynnille, ulosottoviranomainen asettaa ilmoituksen näkyvälle paikalle toimipisteen tiloihin ja huolehtii siitä, että halukkaat voivat tutustua omaisuuteen sen sijaintipaikassa.

Ulosottoviranomainen määrittää hinnan, jolla omaisuus myydään toimipisteessä. Julkisessa huutokaupassa, jossa tarjoukset tehdään suullisesti, sekä pakkomyynnissä aloitustarjous on 85 prosenttia omaisuuserän arvosta. Asianosaisen pyynnöstä nimitetään asiantuntija määrittämään omaisuuden arvo. Asiantuntija nimitetään viran puolesta, kun arvon määrittämiseen tarvitaan esimerkiksi tieteen, taiteen tai käsityön erityisosaamista. Omaisuuden arvosta voidaan antaa lausunto suullisesti. Myös suulliset lausunnot kirjataan kertomukseen.

Kun on kyse yli 5 000 levin arvoisesta omaisuuserästä tai moottoriajoneuvosta, aluksesta tai ilma-aluksesta, ulosottoviranomaisen on nimettävä asiantuntija määrittämään arvo. Irtaimen omaisuuden myyntihinta ei saa olla alhaisempi kuin sen vakuutusarvo. Tätä sääntöä ei sovelleta saman omaisuuserän seuraaviin myynteihin.

Ensimmäisessä myynti-ilmoituksessa kumpi tahansa osapuoli voi riitauttaa ulosottoviranomaisen omaisuuserälle määrittämän hinnan ja pyytää asiantuntijan nimittämistä uutta arvostusta varten. Ulosottoviranomainen asettaa määräajan kulujen maksamiselle. Kun osapuoli on maksanut asiaankuuluvat kulut asetetussa määräajassa, ulosottoviranomaisen on nimitettävä yksi tai useampi asiantuntija omaisuuserän uutta asiantuntija-arviota varten. Näin määritettyä uutta arvoa ei voi riitauttaa.

Jos tavaraa ei myydä kolmen kuukauden kuluessa sen siirrosta toimipisteeseen tai myynti-ilmoituksen julkaisemispäivästä, se myydään julkisessa huutokaupassa, jossa tarjoukset tehdään suullisesti, hintaan, joka on 50 prosenttia alkuperäisestä hinnasta. Julkinen huutokauppa järjestetään ulosottoviranomaisen vahvistamana ajankohtana sen rakennuksen edessä, jossa selvitettyä omaisuutta säilytetään, tai muussa osapuolten yhteisesti sopimassa paikassa. Jos sopimukseen ei päästä, myynti tapahtuu ulosottoviranomaisen määrittämässä paikassa aikaisintaan yhden viikon ja viimeistään kolmen viikon kuluttua omaisuuden luettelointipäivästä. Jos velkoja ei maksa myyntikuluja viikon kuluessa omaisuuden luetteloinnista, myyntiä ei järjestetä ja luetteloitu omaisuus vapautetaan. Ulosottoviranomainen laatii myyntipäivänä kertomuksen, josta käy ilmi tietojen luovuttamisen ja osapuolille tiedottamisen ajankohta ja tapa. Huutokauppa alkaa ennalta asetettuna ajankohtana ja päättyy sen jälkeen, kun viimeinen luetteloitu omaisuuserä on tarjottu myytäväksi. Huutokauppaan osallistuminen ei edellytä vakuuden maksamista.

Kiinteistöjen pakkomyynti:

Jos täytäntöönpanomenettely koskee kiinteää omaisuutta, ulosottoviranomainen lähettää vapaaehtoista maksua koskevan kehotuksen, jossa yksilöidään, mistä kiinteistöstä on kyse. Samalla lähetetään kirje rekisterivirastolle kiinteistön ulosmittauksen kirjaamiseksi.

Ulosottoviranomainen selvittää velkojan määrittämän omaisuuden sen jälkeen, kun on tarkistettu, että omaisuus on ollut velallisen omistuksessa ulosmittauspäivänä. Omistusoikeus tarkistetaan vero- tai asiakirjarekistereistä tai muulla tavalla, kuten haastattelemalla naapureita. Jos omistusoikeudesta ei ole luotettavaa näyttöä, huomioon otetaan omaisuuden hallussapito ulosmittauspäivänä.

Omaisuusselvityksessä ilmoitetaan myös päivä, jona kiinteistön arvostustiedot on toimitettava, jos arvostus tehdään selvityksen jälkeen. Tässä tapauksessa osapuolten katsotaan saaneen tiedon siitä, että arvostus on tehty, riippumatta siitä, olivatko ne läsnä omaisuusselvityksen tekohetkellä. Omaisuusselvityksessä ilmoitetaan myös omaisuuden myyntipaikka ja -aika, jos velkoja sitä pyytää. Tässä tapauksessa velallisen katsotaan saaneen tiedon myynnistä riippumatta siitä, oliko se läsnä omaisuusselvityksen tekohetkellä.

Ulosottoviranomainen nimittää asiantuntijan määrittämään kiinteistön arvon. Asiantuntija on merkittävä riippumattomista arvioijista annetussa laissa (Zakon za nezavisimite otseniteli) säädettyyn riippumattomien arvioijien rekisteriin tai oikeuslaitoksesta annetun lain (Zakon za sadebnata vlast) nojalla asiantuntijoiksi hyväksyttyjen ammattilaisten luetteloon. Asiantuntijan lausunto välitetään osapuolille, jotka voivat riitauttaa sen 7 päivän kuluessa. Jos asiantuntijalausunto riitautetaan, riitauttava osapuoli nimeää toisen arvostuskertomuksen laatimista varten asiantuntijan, joka täyttää edellä asetetut vaatimukset, ja maksaa siihen liittyvät kustannukset. Toista arvostusta ei suoriteta, jos alkuperäistä arvostusta ei kyseenalaisteta. Jos arvostuksia tehdään kaksi tai useampia, kiinteistön arvoksi määritetään kaikissa arvostuskertomuksissa ilmoitettujen arvojen aritmeettinen keskiarvo. Kiinteistön avaustarjous on 80 prosenttia sen arvosta. Ensimmäisen pakkomyynnin avaustarjous ei saa olla pienempi kuin veropäätöksessä ilmoitettu arvo, jos sellainen on saatavilla.

Ulosottoviranomaisen on laadittava myynti-ilmoitus viikon kuluessa omaisuuden luettelointipäivästä. Ilmoitukseen on sisällytettävä kuvaus kiinteistöstä ja sen omistajasta sekä maininta siitä, onko kiinteistö kiinnitetty. Lisäksi ilmoituksessa on mainittava kaikki kiinteistöä koskevat rajoitetut esineoikeudet, rekisteröidyt saatavat, ulosmittaukset ja ulosmittauksen yhteydessä vahvistetut vuokrasopimukset, avaustarjous sekä myyntipaikka ja -päivä. Ilmoitus laitetaan esille asianmukaisiin paikkoihin yksityisen ulosottomiehen toimistossa, piirituomioistuimessa, kiinteistön sijaintipaikan kunnan- tai kaupungintalolla sekä itse kiinteistössä. Ilmoitus julkaistaan myös täytäntöönpanopaikan maakuntatuomioistuimen (okrazhen sad) verkkosivustolla vähintään päivää ennen ilmoituksen mukaista myynnin alkamispäivää. Ulosottoviranomainen laatii kertomuksen, josta käy ilmi ilmoituksen julkaisupäivä. Piirituomioistuin kirjaa kertomuksen rekisteriinsä. Ulosottoviranomainen määrittää ajankohdat, jolloin mahdolliset ostajat voivat tutustua kiinteään omaisuuteen.

Myynti tapahtuu piirituomioistuimen tiloissa. Myyntiaikaa on kuukausi, ja se päättyy ilmoituksessa mainittuna päivänä. Myyntiasiakirjoja säilytetään piirituomioistuimen kirjaamossa, ja ne ovat kaikkien kiinteistöstä kiinnostuneiden saatavilla. Ulosottoviranomaisen tilille maksetaan huutokauppaan osallistumista varten vakuus, joka vastaa 10:tä prosenttia avaustarjouksesta. Velkoja ei maksa vakuutta, jos hänen saatavansa on suurempi kuin talletuksen määrä. Jos tarjoajia ei ole tai päteviä tarjouksia ei tehdä taikka jos ostaja jättää myyntihinnan maksamatta eikä kiinteistöä näin ollen luovuteta ostajaksi ilmoitetulle tarjoajalle, velkojalla on oikeus yhden viikon kuluessa tiedoksiannosta pyytää uuden myynnin järjestämistä.

Uusi myynti toteutetaan ensimyyntiä koskevien sääntöjen mukaisesti. Varhaisin myynnin alkamispäivä on vähintään kuukauden kuluttua ensimmäisen myynnin päättymisestä, ja aloitustarjous on 90 prosenttia ensimmäisen myynnin aloitustarjouksesta. Jos kiinteistöä ei myydä toisella myynnillä eikä pyyntöjä uuden aloitustarjouksen määrittämiseksi tule viikon kuluessa myynti-ilmoituksesta, omaisuuserä jätetään ulosoton kohteena olevan omaisuuden ulkopuolelle ja sen ulosmittaus lopetetaan ulosottoviranomaisen pyynnöstä.

2. Kolmannet osapuolet, jotka voivat toimittaa myynnin

Täytäntöönpanomenettelyn yhteydessä ulosottoviranomainen myy takavarikoidun ja ulosmitatun omaisuuden 1 ja 6 kohdassa kuvatuilla menetelmillä. Ainoa poikkeus sääntöön on irtaimen omaisuuden myynti toimipisteessä tai pörssissä.

Velallinen voi hyväksyä omaisuuden myynnin yksityisen ulosottomiehen toimipisteessä tämän määräämällä hinnalla tai yksityisen ulosottomiehen nimeämässä muussa toimipisteessä antamalla kirjallisen suostumuksensa omaisuuden luovuttamiselle toimipisteeseen.

Jos omaisuuserä voidaan myydä pörssissä, velkoja tai velallinen voi nimetä pörssin, johon se haluaa myytävän omaisuuserän, toimittamalla erillisen kirjallisen suostumuksen myyntiä varten.

Omaisuuden luovutus vahvistetaan ulosottoviranomaisen ja pörssin tai toimipisteen hoitajan allekirjoittamalla ilmoituksella. Toimipiste tai pörssi saa transaktion myyntihinnasta 15 prosentin palkkion, joka vähennetään maksusuorituksen vastaanottohetkellä.

Kaikki täytäntöönpanomenettelyssä velalliselta, ulosmittauksen kohteena olevalta kolmannelta osapuolelta, myynnin yhteydessä tarjoajilta ja ostajilta sekä irtaimen omaisuuden myynnin hoitaneilta toimipisteiltä tai pörsseiltä saadut varat maksetaan ulosottoviranomaisen tilille.

3. Huutokauppatyypit, joihin sääntöjä ei välttämättä sovelleta täysimääräisesti

Bulgarian lainsäädännön mukaisissa täytäntöönpano- ja konkurssimenettelyissä ei ole pakkohuutokauppoja, joihin sääntöjä ei sovellettaisi täysimääräisesti. Pakkohuutokauppojen toimittamisen ehdoissa voi kuitenkin olla tiettyjä eroja sovellettavista säädöksistä riippuen.

4. Kansalliset varallisuusrekisterit

Bulgariassa pidetään seuraavia varallisuusrekistereitä:

Kiinteistörekisteri:

Rekisteriviraston (Agentsiya po vpisvaniyata) ylläpitämä rekisteri on Bulgarian kiinteistöt käsittävä tietokanta, jossa kiinteistöt on luokiteltu eriin. Rekisteriin kirjataan saantokirjat ja muut asiakirjat, joilla tunnustetaan, siirretään tai lopetetaan omistusoikeus tai muut esineoikeudet kiinteään omaisuuteen tai tehdään niihin muutoksia. Kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistön ulosmittaukset ja kiinnitykset. Rekisteriin kirjataan edellä mainittuihin olosuhteisiin liittyvät viimeisimmät tiedot, ja sen avulla voidaan seurata kronologisesti näiden olosuhteiden ja rekisteriin tallennettujen asiakirjojen muutoksia. Kiinteistörekisteristä voi tarkistaa kiinteistöjen omistusoikeudet ja omistajat sekä kiinteää omaisuutta koskevat esineoikeudet ja muut rajoitukset. Rekisteriin voi tutustua Bulgarian rekisteriviraston toimistojen tiloissa tai rekisteröityneenä käyttäjänä verkossa erikseen vahvistettua maksua vastaan.

Kansallinen ajoneuvorekisteri:

Rekisteriä ylläpitää sisäasiainministeriö (Ministerstvo na vatreshnite raboti). Se sisältää tietoja ajoneuvojen rekisteröinnistä, muutoksista rekisteröityjen ajoneuvojen omistusoikeuksissa (ml. tiedot tehdyistä sopimuksista) sekä tietoja kiinnityksistä tai muista asetetuista rajoituksista.

Käyttöoikeus rekisterin tietoihin on viran puolesta notaareilla sekä yksityisillä ja valtiollisilla ulosottomiehillä.

Todistukset ajoneuvojen rekisteröinnistä tai rekisteristä poistamisesta myönnetään ajoneuvojen omistajille sisäasiainministeriön valtion käsittelymaksuista annetun lain (Zakon za darzhavnite taksi) mukaisesti perimää maksua vastaan.

Maksua ei peritä, kun rekisteröityjä ajoneuvoja koskevia tietoja toimitetaan sisäasiainministeriölle, oikeusviranomaisille, kansallisesta turvallisuudesta ja yleisestä järjestyksestä vastaaville elimille ja kansallisen veroviraston (Natsionalna agentsiya za prihodite) elimille viran puolesta esitetyn pyynnön perusteella.

Kolmansille osapuolille luovutetaan rekisteröityjä ajoneuvoja koskevia tietoja oikeusviranomaisten määräyksestä sisäasiainministeriön valtion käsittelymaksuista annetun lain mukaisesti perimää maksua vastaan.

Bulgarian tasavallan siviili-ilma-alusrekisteri:

Rekisteriä ylläpitää liikenne- ja viestintäministeriön (Ministerstvo na transporta i saobshteniyata) siviili-ilmailuhallinnon pääosasto (Glavna Direktsiya ’Grazhdanska vasduhoplavatelna administratsiya’).

Bulgarian tasavallan siviili-ilma-alusrekisteriin kirjataan kaikki siviili-ilma-aluksen omistusoikeuden vahvistamiseen liittyvät seikat sekä kaikki omistusoikeuden siirtoon, varallisuusoikeuksien tai obligaatio-oikeuksien vahvistamiseen ja siirtämiseen sekä rasitteiden vahvistamiseen liittyvät muutokset.

Transaktiot tulevat voimaan kolmansiin osapuoliin nähden sen jälkeen, kun ne on merkitty rekisteriin. Rekisterimerkintöjen tarkoitus on tietojen luovuttaminen vilpittömässä mielessä toimiville kolmansille osapuolille.

Siviili-ilma-alusrekisteri on julkisesti saatavilla siviili-ilmailuhallinnon pääosaston verkkosivustolla lukuun ottamatta rekisteröidyn siviili-ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän tietoja. Siviili-ilmailuhallinnon pääosasto myöntää rekisteröintitodistukset siviili-ilma-alusten omistajille, haltijoille ja käyttäjille tai heidän edustajilleen ministerineuvoston (Ministerski Savet) vahvistamaa maksua vastaan. Siviili-ilma-alusten omistajien, haltijoiden tai käyttäjien henkilöllisyyden todentamista koskevia todistuksia annetaan ainoastaan julkisille tai oikeusviranomaisille, tuomioistuimille tai ulosottoviranomaisille, jotka käyttävät lakisääteisiä valtuuksiaan, tai siviili-ilma-alusten omistajille tai heidän edustajilleen.

Bulgarian tasavallan alusrekisteri:

Rekisteri kattaa kaikki Bulgarian lipun alla purjehtivat alukset, ja se koostuu rekisterivelvoitteen alaisista alusluokkakohtaisista rekistereistä. Näitä rekistereitä ylläpitävät merihallinnon toimeenpanoviraston alueelliset yksiköt (Izpalnitelna agentsiya ’Morska administratsiya’), jotka toimivat liikenne- ja viestintäministerin alaisuudessa. Rekistereitä ylläpidetään seuraavien alusluokkien osalta:

  1. enintään 20 metrin pituiset pienet jokialukset ja enintään 40 bruttotonnia painavat merialukset
  2. yli 20 metrin pituiset suuret jokialukset ja yli 40 bruttotonnia painavat merialukset
  3. alukset, jotka vuokrataan ilman miehistöä
  4. yli 12 metriä pitkät rakenteilla olevat alukset.

Bulgarian tasavallan alusrekisteri mahdollistaa lainkäyttövallan ja valvonnan, joka koskee Bulgarian lipun alla purjehtivien alusten tunnistamista, omistusoikeuksia, omistusoikeuksiin liittyviä ja taloudellisia rasitteita, määräämisoikeuden rajoittamista sekä alusten omistajien ja alusten vuokraajien velvollisuuksia.

Rekistereitä pidetään sekä paperi- että sähköisessä muodossa.

Vaikka rekisterit ovat periaatteessa julkisia, niihin tallennettujen tietojen saatavuutta rajoitetaan ja säännellään. Pääsyä rekistereihin on rajoitettu omistusoikeuden asianmukaisen suojelun varmistamiseksi. Asianomaiset osapuolet voivat pyytää oikeaksi todistettuja otteita rekisteristä maksua vastaan. Toimivaltaiset osastot antavat rekisteriotteita henkilöille, joilla on oikeutettu etu saada tietoja aluksista. Lisäksi rekistereistä voidaan luovuttaa yleisiä tilastotietoja muun muassa alusten määrästä ja tyypeistä.

Pääsy tietokantaan on myönnetty korruptiontorjunnasta ja rikoksella saatujen varojen takavarikoinnista vastaavalle komissiolle (Komisiya za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo), kansalliselle verovirastolle, valtion turvallisuusvirastolle (Darzhavna agentsiya ’Natsionalna sigurnost’) ja rajapoliisille (Granichna politsiya) asianomaisten toimielinten ja merihallinnon toimeenpanoviraston välillä tehtyjen kahdenvälisten sopimusten nojalla. Lisäksi on säädetty mahdollisuudesta myöntää pääsy muille toimielimille sekä tuomioistuimille ja ulosottoviranomaisille. Käyttöoikeuteen liittyy yksilöllinen salasana. Pääsy tapahtuu ulkoisesta IP-osoitteesta ja palomuurin kautta. Turvallisuussyistä jokainen järjestelmään kirjautuminen voidaan jäljittää. Ulkopuoliset käyttäjät voivat tehdä hakuja tietokannasta käyttäen varustajan yksilöllistä tunnistenumeroa (jos varustaja on Bulgarian kansalainen) tai ulkomaalaisen yksilöllistä tunnistenumeroa (jos omistaja on ulkomaan kansalainen) ja saada rekisteristä muita kuin luottamuksellisia tietoja. Kyseessä olevat tiedot eli se, omistaako henkilö aluksen, aluksen tyyppi ja satamarekisterinumero, ovat nimenomaan rekisteriin pääsyn saaneiden laitosten tehtävien kannalta merkityksellisiä tietoja.

Rekisteriin merkitsemisen edellytykset tulevat voimaan vilpittömässä mielessä toimiviin kolmansiin osapuoliin nähden vasta sen jälkeen, kun ne on merkitty rekisteriin.

5. Tietokannat, joista velkojat voivat selvittää velallisen varat ja velat

Suurin osa edellä mainituista kansallisista rekistereistä on kokonaan tai osittain julkisia. Joissakin tapauksissa tietyistä hauista voidaan periä maksu.

Julkishallinnolla ja oikeusviranomaisilla sekä tuomioistuimilla ja ulosottoviranomaisilla on täydet valtuudet tarkastella eri rekistereihin tallennettuja tietoja.

6. Pakkohuutokauppa internetissä

Irtainta ja kiinteää omaisuutta, paperimuodossa olevia arvopapereita, yritysten erillisiä osia sekä täytäntöönpanokelpoisia teollis- ja tekijänoikeuksia voidaan myydä sähköisen huutokaupan sääntöjen mukaisesti. Ulosottoviranomainen järjestää sähköisen huutokaupan täytäntöönpanomenettelyn osapuolen kirjallisesta pyynnöstä.

Sähköinen huutokauppa järjestetään oikeusministeriön (Ministerstvo na pravosadieto) tähän tarkoitukseen suunnitellulla verkkoalustalla.

Huutokauppaan osallistumista varten kukin tarjoaja maksaa vakuuden, joka vastaa 10:tä prosenttia avaustarjouksesta. Tarjoajat rekisteröidään sähköiseen järjestelmään joko sähköisellä allekirjoituksella tai ulosottoviranomaisen toimistossa. Tarjoajien rekisteröityminen sähköiseen huutokauppaan on voimassa kuukauden ja päättyy ilmoituksessa mainittuna päivänä klo 17.00.

Sähköinen huutokauppa on avoinna seitsemän päivän ajan. Huutokauppa päättyy kyseisen ajanjakson viimeisenä päivänä klo 17.00, jos huutokaupan viimeisten 10 minuutin aikana ei tehdä uusia tarjouksia. Jos huutokaupassa tehdään uusi tarjous huutokaupan viimeisten 10 minuutin aikana, huutokauppaa jatketaan automaattisesti 10 minuutilla, kuitenkin enintään 48 tunniksi. Huutokauppa päättyy, kun tarjousta ei ole tehty viimeisten 10 minuutin aikana.

Tarjoukset tehdään yksi kerrallaan. Tarjoajan viimeinen tarjous julkaistaan sähköisten huutokauppojen verkkoalustalla.

Kun sähköinen huutokauppa on päättynyt, verkkoalusta lähettää automaattisesti kaikille valtuutetuille tarjoajille viestin omaisuutta koskevasta viimeisestä tarjouksesta.

Ensimmäisenä työpäivänä huutokaupan päättymisen jälkeen ulosottoviranomainen tarkastaa kaikki huutokauppaan liittyvät olosuhteet ja laatii kertomuksen, jossa esitetään yksityiskohtaisesti kaikki vastaanotetut osallistumishakemukset, mukaan lukien tiedot valtuutetuista ja ei-valtuutetuista tarjoajista perusteluineen, saadut tarjoukset ja mahdolliset tarjouksen aikana ilmenneet tekniset ongelmat. Lopuksi ulosottoviranomainen vahvistaa korkeimman tarjouksen tekijän ostajaksi. Sähköisen huutokaupan katsotaan päättyneen, kun ulosottoviranomainen allekirjoittaa kertomuksen. Kertomus julkaistaan keskitetyllä verkkoalustalla välittömästi, jotta kaikilla tarjoajilla on pääsy siihen.

Oikeusministeriö perustaa sähköisiä pakkohuutokauppoja varten yhden verkkoalustan, johon sisältyy pakkohuutokauppoja koskeva rekisteri ja niiden toteuttamisjärjestelmä. Oikeusministeriö ylläpitää alustaa ja antaa asetuksen sähköisten pakkohuutokauppojen verkkoalustan perustamisesta, säännöistä ja toiminnasta.

Sähköisten pakkohuutokauppojen verkkoalusta ja ulosmittausten keskitetty asiointipiste toimivat samassa tietojärjestelmässä. Tämä lähestymistapa varmistaa, että tieto kulkee automaattisesti ulosmittausten keskitetystä asiointipisteestä myyntialustaan ja päinvastoin.

Ulosmittausten keskitettynä asiointipisteenä toimiva tietojärjestelmä on keskitetty tietokanta, joka sisältää kaikki irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat ulosmittaukset, jotka lain mukaan on rekisteröitävä.

Oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja maatalousministeriö (Ministerstvo na zemedelieto) vaihtavat sähköisesti tietoja kunkin toimielimen ylläpitämiin rekistereihin rekisteröitävästä irtaimesta omaisuudesta ulosmittausten keskitettynä asiointipisteenä toimivan tietojärjestelmän avulla.

Bulgarian ulosmittausten keskitettynä vastaanottopisteenä toimivalla tietojärjestelmällä varmistetaan, että tietoja irtaimesta omaisuudesta, jota rekisteröintivelvollisuus koskee ja johon kohdistuu täytäntöönpanomenettelyn mukaisia ulosmittaustoimia, säilytetään yhdessä keskustietokannassa. Kaikilla toimivaltaisilla elimillä ja henkilöillä Bulgariassa ja sen ulkopuolella on pääsy järjestelmään.

Oikeusministeriö lähettää sähköisen hallintopalvelun välityksellä ilmoitukset määrätyistä ulosmittauksista ulosmittausten keskitetyn asiointipisteen tietojärjestelmään sisältyvien tietojen perusteella. Järjestelmässä voidaan myös tehdä tiedusteluja kenelle tahansa henkilölle määrätyistä ulosmittauksista sähköisestä hallinnosta annetussa laissa (Zakon za elektronnoto upravlenie) säädetyin edellytyksin. Palveluita pyydetään oikeusministeriön sähköisen portaalin kautta.

Oikeusministeriö perii palveluistaan maksun, joka määräytyy ministerineuvoston hyväksymän tariffin perusteella.

Valtion ja kuntien toimielimillä, paikallishallinnoilla ja julkisia virkatehtäviä hoitavilla on viran puolesta maksuton pääsy tietojärjestelmään.

Huom.

Tietojärjestelmä, mukaan lukien Bulgarian tasavallassa ulosmittausten keskitettynä asiointipisteenä toimiva tietojärjestelmä ja sähköisten pakkohuutokauppojen verkkoalusta, otetaan käyttöön 1. heinäkuuta 2023.

Päivitetty viimeksi: 05/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.