Pakkohuutokauppa

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Ulosmitatun omaisuuden arvo määritetään Kyproksen käypien markkinahintojen perusteella. Jos kyse on kiinteästä omaisuudesta, huutokaupanpitäjä määrittää sille arvonmäärityksen perusteella vähimmäishinnan. Jos ylin tarjous jää alle tämän hinnan, omaisuutta ei myydä.

Jos kyse on irtaimesta omaisuudesta, ulosottomies ulosmittaa sen velkojan hyväksi annetun täytäntöönpanomääräyksen nojalla, määrittää vähimmäishinnan käyvän markkinahinnan perusteella ja toimittaa huutokaupan. Jos ylin tarjous jää alle vähimmäishinnan, voidaan järjestää uusi huutokauppa.

Huutokaupasta ilmoitetaan päivälehdissä. Jos huutokauppa koskee kiinteää omaisuutta, ilmoitus asetetaan nähtäville sen kunnan tai seurakunnan tiloissa, jonka alueella omaisuus sijaitsee, ja julkaistaan lisäksi sisäministeriön verkkosivuilla.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Omaisuuden myynnin huutokaupalla voi toimittaa pätevä yksityinen huutokaupanpitäjä. Päteväksi huutokaupanpitäjäksi katsotaan henkilö, jonka Kyproksen sisäministeriön kiinteistörekisteri- ja maanmittausosasto on valtuuttanut toimittamaan kiinteistöjen julkisia pakkohuutokauppoja.

Irtaimen omaisuuden myynti tuomion täytäntöönpanemiseksi tapahtuu julkisella huutokaupalla, jonka toimittaa Kyproksen tuomioistuinlaitoksen ulosottomies. Ulosottomiehellä on valtuudet myydä ulosmitattua irtainta omaisuutta velkojien hyväksi annetun määräyksen täytäntöönpanemiseksi.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Jos velkojat (yritykset, pankit tai luonnolliset henkilöt) ovat ottaneet haltuunsa irtainta omaisuutta tuomioistuimen täytäntöönpanomääräyksen nojalla, ne voivat joissakin tapauksissa itse toimittaa huutokaupan. Tällaiseen huutokauppaan sovellettavat säännöt poikkeavat niistä säännöistä, joita sovelletaan julkisiin huutokauppoihin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Kyproksessa pidetään seuraavia varallisuusrekisterejä:

  1. Kiinteistörekisteri- ja maanmittausosasto pitää rekisteriä, johon kirjataan kaikkien kansalaisten omistamien kiinteistöjen lainhuudatustodistukset.
  2. Tieliikenneosasto (Road Transport Department) pitää rekisteriä kaikista Kyproksen tasavallan alueella rekisteröidyistä ajoneuvoista.
  3. Kauppamerenkulkuosasto (Department of Merchant Shipping) pitää rekisteriä kaikista Kyproksessa rekisteröidyistä aluksista.
  4. Kaupparekisteriosaston (Department of Registrar of Companies and Official Receiver) yritysrekisteriin (Companies Section) kirjataan Kyproksessa rekisteröidyt yhtiöt, osuustoimintayritykset ja toiminimet.
  5. Siviili-ilmailuosasto (Department of Civil Aviation) pitää ilma-alusrekisteriä ja vastaa ilma-alusten kirjaamisesta rekisteriin, siirtämisestä ja rekisteristä poistamisesta.
  6. Kaupparekisteriosaston tekijän- ja teollisoikeusjaosto (Intellectual and Industrial Property Section) pitää tavaramerkkirekisteriä.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Luettelo konkurssin tehneistä henkilöistä ja puretuista yhtiöistä julkaistaan Kyproksen kaupparekisteriosaston verkkosivustoilla. Näin velkoja saa vaivatta selville, onko velallinen maksukykyinen. Sen sijaan sellaista sähköistä tietokantaa, josta velkoja saisi suoraan tietoa velallisen varallisuudesta, ei ole. Velkoja, jonka oikeudet on tunnustettu tuomiossa, voi itse hakea tai antaa lakimiehen tehtäväksi hakea kiinteistörekisteristä tietoja velallisen nimiin rekisteröidystä kiinteistöstä. Tätä varten kiinteistörekisteriin on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös tuomiosta tai haasteesta.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Kyproksessa ei järjestetä pakkohuutokauppoja verkossa.

Päivitetty viimeksi: 11/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.