Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Pakkohuutokauppa

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

1. Publicité et fixation du prix des biens saisis

Jos omaisuutta on ulosmitattu, velkoja laatii myyntiehdot ja määrittää lähtöhinnan, jonka velallinen voi kuitenkin riitauttaa. Tuomari antaa asiassa ratkaisun ulosmittauksen käsittelyn jälkeen.

Kun irtainta omaisuutta myydään julkisella huutokaupalla, myynnin hoitava huutokaupanpitäjä määrittää yleensä lähtöhinnan. Omaisuus luovutetaan sille, joka tekee viimeisen korkeimman tarjouksen. Huutokaupanpitäjä voi tarvittaessa pyytää asiantuntijaa arvioimaan omaisuuden arvon.

Kun kyseessä on kiinteän omaisuuden pakkohuutokauppa, velkoja voi ilmoittaa siitä myös itse (ks. seuraava kohta). Jos kyseessä on irtaimen omaisuuden pakkohuutokauppa, huutokaupanpitäjä voi ilmoittaa myynnistä myös omalla verkkosivustollaan tai ammattikunnan verkkosivustoilla: http://www.interencheres.com/ or http://www.drouot.com/

Irtaimen omaisuuden pakkohuutokaupasta voidaan ilmoittaa lehdissä. Kun kyseessä on kiinteän omaisuuden pakkohuutokauppa, velkojan laatima ilmoitus on julkaistava sanomalehdessä, jossa julkaistaan oikeudellisia ilmoituksia. Lisäksi huutokaupasta on ilmoitettava lyhyemmin paikallisten tai alueellisten sanomalehtien kahdessa numerossa. Huutokaupasta voidaan ilmoittaa myös muilla tavoin.

Velkojan laatima ilmoitus kiinteän omaisuuden pakkohuutokaupasta on asetettava nähtäville tuomioistuimen tiloissa paikkaan, johon yleisöllä on helppo pääsy.

Irtaimen aineellisen omaisuuden pakkohuutokaupasta on ilmoitettava asettamalla ilmoitus nähtäville velallisen kotikunnan kunnantalolla ja myyntipaikassa.

Irtaimen omaisuuden pakkohuutokaupasta voidaan ilmoittaa myös myyntiesitteessä tai ‑luettelossa.

Kun irtainta omaisuutta on ulosmitattu myyntiä varten, myynti-ilmoitukseen voi sisältyä kuvaus omaisuudesta ja sen arvioitu arvo.

Kun on ulosmitattu kiinteää omaisuutta, julkaistussa ja tuomioistuimen toimipaikassa nähtäville asetetussa ilmoituksessa olisi mainittava ulosmitattu kiinteä omaisuus, lyhyt kuvaus siitä (luonne, mahdollinen käyttö, kaikki pinta-alaa koskevat tiedot) ja lähtöhinta.

Meklari tai myynnin hoitava valtuutettu huutokaupanpitäjä esittelee julkisella huutokaupalla myytävän omaisuuden myynnin aikana. Sen lisäksi voidaan järjestää omaisuuden ennakkonäyttö.

Ulosmitattuun kiinteään omaisuuteen voi tutustua tuomarin määrittäminä päivämäärinä ja kellonaikoina (siviilioikeudellisesta täytäntöönpanomenettelystä annetun lain [CPCE] R. 322-26 §). Kävijöiden mukana on tällöin ulosottomies.

Irtaimen omaisuuden huutokaupassa kohteen saa viimeisen korkeimman tarjouksen tekijä. On syytä huomata, ettei huutokaupoille ole asetettu aikarajaa, ja tarjous katsotaan voittaneeksi vasta kun huutokaupanpitäjä on hyväksynyt sen käyttäen fraasia ”ensimmäisen – toisen – kolmannen kerran”. Ulosmitatun kiinteän omaisuuden huutokaupassa käytettävä järjestelmä perustuu tarjousten korottamiseen siten, että jokaisen tarjouksen on oltava edellistä korkeampi. Huutokauppa lopetetaan, kun viimeisestä tarjouksesta on kulunut 90 sekuntia (aika lasketaan akustisella ja visuaalisella menetelmällä, jossa yleisö voi seurata sekuntien kulumista).

Irtaimen omaisuuden pakkohuutokaupassa ei vaadita vakuustalletusta tai takuita. Sitä vastoin kiinteän omaisuuden pakkohuutokaupassa jokaisen, joka haluaa osallistua huutokauppaan, on annettava asianajajalleen pankkivakuus, jota ei voi peruuttaa, tai sekki, joka osoitetaan saajalle tai talletuksia ja pantteja vastaanottavalle rahastolle (Caisse des Dépôts et Consignations). Vakuuden tai sekin arvon on oltava 10 prosenttia lähtöhinnasta (kuitenkin vähintään 3 000 euroa). Tämä summa palautetaan tarjoajalle huutokaupan päätteeksi, jos kyseessä ei ole voittava tarjous.

2. Tiers autorisés à mener l'opération de vente

Irtaimen omaisuuden julkisen pakkohuutokaupan voivat toimittaa ainoastaan huutokaupanpitäjät, notaarit, valantehneet välittäjät ja ulosottomiehet (etenkin kun kyseessä on ulosmitattu irtain omaisuus).

3. Types de ventes judiciaires auxquelles les règles pourraient ne s'appliquer que partiellement

Irtainta omaisuutta voidaan myydä vapaehtoisesti julkisella huutokaupalla. Tällaisiin huutokauppoihin sovelletaan paljon joustavampia sääntöjä kuin pakkohuutokauppoihin. Sovellettavat säännöt ovat kauppalain L. 321-1 § ja sitä seuraavat pykälät sekä R. 321-1 § ja sitä seuraavat pykälät. Vapaaehtoinen myynti ei kuulu oikeudellisten pakkotäytäntöönpanomenettelyjen piiriin.

4. Informations relatives aux registres nationaux des biens

Kun kyseessä on kiinteä omaisuus, velkoja voi saada tietoa velallisen kiinteästä omaisuudesta kiinteistörekisteristä. Kiinteistörekisteriote on hallinnollinen ja verotusta koskeva asiakirja, josta ilmenee, mistä velallisen asianomaisessa kunnassa sijaitseva omaisuus koostuu (onko kiinteistö jo rakennettu vai vasta rakenteilla, tonttien suuruus ja luonne). Lisäksi kiinteistötietopalvelu (verohallinnon [Direction Générale des Finances Publiques] hallinnollinen palvelu) ylläpitää kustakin kunnasta omaisuusrekisteriä, joka sisältää otteet kunkin omistajan nimellä ja kustakin kiinteistöstä julkaistuista asiakirjoista. Rekisteristä käy ilmi kunkin kiinteistön oikeudellinen asema.

Irtaimen omaisuuden osalta ajoneuvorekisterikeskuksesta (Système d'Immatriculation des Véhicules, SIV) voi tiedustella moottoriajoneuvojen ja kaksipyöräisten ajoneuvojen rekisteritodistusten haltijoiden henkilötietoja sekä ajoneuvon rekisterinumeroa ja ominaisuuksia. Lisäksi on omat rekisterinsä laivoille (jota koskevia säännöksiä laaditaan parhaillaan), veneille (liikenneministeriön ylläpitämä sähköinen rekisteri) ja ilma-aluksille (siviili-ilmailusta vastaavan ministeriön ylläpitämä rekisteri). Niihin rekisteröityminen on pakollista. Teollis- ja tekijänoikeudet sisältyvät kansalliseen rekisteriin, johon velkojilla on suora pääsy ja jota ylläpitää kansallinen teollis- ja tekijänoikeusvirasto (Institut national de la propriété intellectuelle, INPI). Ranskassa julkiseen levitykseen tarkoitettujen elokuvien nimet sisältyvät julkiseen elokuva- ja audiovisuaaliteosten rekisteriin, jota hallinnoi verohallinnon alainen yksikkö. Kirjallisten teosten, joihin liittyy mahdollisuus ostaa mukauttamisoikeuksia, nimet on koottu omaan rekisteriin.

Kussakin kunnassa on oma kiinteää omaisuutta koskeva kiinteistörekisteri, joka koostuu erilaisista asiakirjoista (katasterikartta, maa-alueen jako tonttimaahan ja katuihin, verorekisteri). Näistä vain katasterikartta on saatavilla verkossa. Kiinteistörekisteriä säilytetään kiinteistötietopalvelussa, joka on paikallinen, kunkin alioikeuden (Tribunal de grand instance) alainen yksikkö. Ranskassa ei ole kansallista kiinteistörekisteriä.

Moottoriajoneuvojen osalta kussakin prefektuurissa on yksi rekisteri, mutta SIV ylläpitää lisäksi kansallista tietorekisteriä.

Veneiden osalta liikenneministeriö ylläpitää tietokoneistettua rekisteriä. Laivojen osalta Ranskassa on kuusi eri rekisteriä, joita ylläpitää niin ikään liikenneministeriö.

Ilma-alusrekisteriä ylläpitää siviili-ilmailusta vastaava ministeriö, ja rekisterissä voi tehdä hakuja verkossa.

Tietoa eri teollis- ja tekijänoikeuksista ylläpitää keskitetysti yksi elin, kansallinen teollis- ja tekijänoikeusvirasto (INPI). Sen verkkosivuston kautta on mahdollista tutustua useisiin asiakirjakantoihin.

Kiinteistörekisteripalveluista on saatavilla verkossa vain katasterikartta, mutta ei kiinteistörekisteri, josta saa tietoa kiinteistöjen omistajista. Verkossa toimivat myös ajoneuvorekisterikeskus, Ranskassa rekisteröityjä laivoja koskeva kansainvälinen rekisteri tai INPI:n ylläpitämät rekisterit.

Yleisesti useimpiin julkisiin rekistereihin sovelletaan yleisön ja viranomaisten välisistä suhteista annetun lain säännöksiä. Kyseisessä laissa säädetään, että hallinnollisiin asiakirjoihin olisi voitava tutustua maksutta silloin, kun se tapahtuu niiden säilytyspaikassa, tai kopiointia vastaavaa maksua vastaan, jos asiakirjasta annetaan kopio, tai maksutta, kun asiakirja lähetetään sähköpostitse (jos asiakirja on saatavilla sähköisessä muodossa).

5. Informations relatives aux bases de données permettant aux créanciers d'identifier les biens et les créances d'un débiteur

Siviilioikeudellisesta täytäntöönpanomenettelystä annetun lain (CPCE) L.152-1 §:n nojalla ulosottomiehillä on oikeus saada valtionhallinnolta sekä alue-, departementti- ja kunnanhallinnolta ja hallintoviranomaisen valvomilta julkisilta laitoksilta tai elimiltä tiedot, joissa yksilöidään velallisen osoite, velallisen työnantajan tai kolmantena osapuolena olevan velallisen taikka velallisen käteisvarojen tai velkamäärien hoitajan henkilöllisyys ja osoite sekä kiinteistöomaisuuden koostumus.

Ulosottomiehet voivat pyytää tietoja suoraan FICOBA:lta (veroviranomaisten ylläpitämä pankkitilitietojen kansallinen tietokanta, johon pankit toimittavat tietoja) mahdollisista velallisen nimissä olevista pankkitileistä ja siitä, missä nämä tilit ovat.

He voivat myös pyytää tietoja terveys- ja työttömyysvakuutuskassoilta.

CPCE:n L. 152-2 §:n mukaan pankit ovat velvollisia antamaan tietoja velkojan valtuuttamalle ulosottomiehelle, jos velallisen nimissä on avattu yksi tai useita tilejä, ja näiden tilien sijainnista. Niiden ei kuitenkaan tarvitse antaa muita tietoja.

Velkojan valtuuttamalla ulosottomiehellä on pääsy myös ajoneuvorekisterikeskuksen tietoihin, joista selviävät moottoriajoneuvojen ja kaksipyöräisten ajoneuvojen rekisteritodistusten haltijan henkilötiedot sekä ajoneuvon rekisterinumero ja ominaisuudet.

Velkojalla ei ole suoraa pääsyä näihin tietokantoihin, mutta tiedot voidaan hankkia pakkotäytäntöönpanoon valtuutetun ulosottomiehen avulla.

6. Informations relatives aux ventes judiciaires en ligne

Ranskassa irtainta omaisuutta voidaan huutokaupata internetissä kahdella tavalla:

  • Suorissa huutokaupoissa, jotka ovat osittain tietokoneistettuja: Myynti tapahtuu fyysisesti tietyssä paikassa ja lähetetään suorana internetissä huutokaupanpitäjän tai huutokaupan toimittavan elimen verkkosivustolla tai jollakin huutokaupanpitäjien verkkosivustolla ( http://www.interencheres.com/ tai https://www.drouotlive.com/). Nämä julkiset pakkohuutokaupat ovat sallittuja, koska niille ei ole mitään estettä. Ne myös yleistyvät koko ajan.
  • Internethuutokaupoissa, jotka ovat kokonaan tietokoneistettuja: Myynti tapahtuu ainoastaan internetissä, eikä fyysistä läsnäoloa tietyssä paikassa edellytetä. Tällainen myynti ei ole sallittua pakkohuutokaupoissa nykyisen lainsäädännön mukaan oikeusteknisten esteiden vuoksi (vaikka sitä voidaan käyttää vapaaehtoisissa huutokaupoissa).

(Osittain) tietokoneistettuja huutokauppoja voidaan järjestää vain irtaimesta omaisuudesta.

Huutokaupanpitäjät voivat ilmoittaa niistä myös Ranskan ulkopuolella. Tarjouksen voi tehdä kuka tahansa olinpaikasta tai kansalaisuudesta ja siitä riippumatta, onko myyntitapahtuma suora vai ei (käytössä on myös etähuutokauppamenettelyjä, joissa tarjoukset tehdään esimerkiksi kirjallisesti tai puhelimitse).

Henkilön (mahdollisen tarjoajan) ei tarvitse toimittaa allekirjoitustaan voidakseen osallistua tietokoneistettuun huutokauppaan. Huutokaupanpitäjä voi kuitenkin vaatia häneltä luottokorttitiedot. Huutokaupanpitäjä hoitaa rekisteröinnin. Rekisteröityminen voidaan periaatteessa tehdä miten tahansa, yleisimmin se tapahtuu verkkosivustolla, jonka kautta huutokauppa lähetetään. Kirjalliset tarjoukset voidaan esittää millä tahansa välineellä.

Huutokaupanpitäjä määrittää hyväksyttävät maksutavat.

Etätarjoajien ei tarvitse osallistua huutokauppaan henkilökohtaisesti (mutta he voivat halutessaan tehdä niin). He voivat seurata huutokauppaa suorana ja tehdä tarjouksia reaaliaikaisesti. He voivat myös rekisteröidä yhden tai useita tarjouksia ennen myyntiä. Tällaisissa tapauksissa tarjoukset nousevat vaiheittain, ja tehty tarjous otetaan huomioon alusta alkaen. Huutokaupan aikana on yleensä tarjolla myös puhelinyhteys.

Huutokaupan tulkkaus riippuu huutokaupanpitäjästä ja hänen avustajistaan, koska tästä ei ole annettu erityisiä säännöksiä.

Huutokauppasivustojen teknisen rakenteen vuoksi internetissä pidettävään huutokauppaan voivat osallistua vain sivustolle rekisteröityneet henkilöt. Huutokauppa on kuitenkin yleisölle avoin paikassa, jossa se pidetään fyysisesti.

Päivitetty viimeksi: 16/03/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.