Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Pakkohuutokauppa

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Ulosmittaus tarkoittaa sitä, että ulosottomies ottaa haltuunsa velallisen omistaman esineen (siviiliprosessilain 954 §) tai kiinteistön tai velallisella olevan, kiinteistöön kohdistuvan esineoikeuden (siviiliprosessilain 992 §). Ulosottomies laatii tästä toimenpiteestä pöytäkirjan täysi-ikäisen henkilön läsnä ollessa. Ulosmitattavan omaisuuden arvon arvioi ulosottomies tai tämän palkkaama asiantuntija. Jos kyseessä on kiinteistö, on aina hankittava riippumattoman asiantuntijan arvio sen käyvästä arvosta.

Ulosmittauspöytäkirjassa on esitettävä seuraavat tiedot: a) tarkka kuvaus ulosmitatusta irtaimesta omaisuudesta, jonka ominaislaadusta ei saa olla epäselvyyttä; b) ulosottomiehen tai asiantuntijan arvio ulosmitatun omaisuuden arvosta; c) lähtöhinta, jonka on oltava vähintään kaksi kolmasosaa omaisuuden arvioidusta arvosta; d) tiedot asiakirjasta, johon täytäntöönpano perustuu, velalliselle tiedoksi annetusta täytäntöönpanomääräyksestä ja ulosmitatun omaisuuden arvioidusta arvosta; e) huutokaupan ajankohta (huutokauppa on järjestettävä, kun huutokaupasta on kulunut vähintään seitsemän (7) kuukautta, mutta enintään kahdeksan (8) kuukautta), järjestämispaikka ja huutokaupanpitäjän nimi.

Kymmenen (10) päivän kuluttua ulosmittauksen täytäntöönpanosta on julkaistava ote ulosmittauspöytäkirjasta, johon sisältyy pakkotäytäntöönpanoa vaatineen sekä sen kohteena olevan henkilön etu- ja sukunimi, lyhyt kuvaus ulosmitatusta omaisuudesta, huutokaupan lähtöhinta, huutokaupanpitäjän nimi ja tarkka osoite, huutokaupan järjestämispaikka, päivämäärä ja kellonaika. Tiedot julkaistaan julkisia huutokauppoja koskevalla verkkosivustolla (jota ylläpitää oikeusalan toimijoiden vakuutusrahasto).

Jos edellä kuvatut muotovaatimukset eivät täyty, huutokauppa on tehoton eikä sitä saa toimittaa.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Ulosmitattu irtain omaisuus myydään julkisessa huutokaupassa. Huutokaupan toimittaa sen tuomiopiirin notaari, jonka alueella omaisuus ulosmitattiin (siviiliprosessilain 959 §). Kiinteän omaisuuden huutokauppaa vastaavasti sen tuomiopiirin notaari, jonka alueella omaisuus ulosmitattiin tai jonka alueella omaisuus sijaitsee (siviiliprosessilain 998 §).

Tarjoajat toimittavat ensimmäiset tarjouksensa kirjallisina suljetussa kirjekuoressa. Sen jälkeen tarjouksia voidaan korottaa siviiliprosessilain 959 §:n 4 momentin mukaisesti suullisessa huutokaupassa. Huutokauppatilaisuuden alussa jokaisen tarjoajan on ilmoitettava huutokaupanpitäjälle edustajansa siinä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiopiirissä, jossa huutokauppa toimitetaan. Edustajalla on valtuus ottaa vastaan päämiehensä puolesta kaikkien täytäntöönpanoasiakirjojen tiedoksianto.

Huutokauppa järjestetään arkikeskiviikkona siinä rauhantuomioistuimessa (eirinodokeio), jonka tuomiopiirin alueella ulosmittaus toimitettiin. Jos irtainta omaisuutta on ulosmitattu useamman kuin yhden tuomioistuimen tuomiopiirin alueella, huutokauppa toimitetaan ulosottomiehen ulosmittauspöytäkirjassa nimeämässä rauhantuomioistuimessa. Jos huutokauppa koskee irtainta omaisuutta, ulosottomies päättää, toimitetaanko huutokauppa täytäntöönpano-, ulosmittaus- vai irtaimiston säilyttämispaikkakunnan rauhantuomioistuimessa. Kiinteää omaisuutta koskeva huutokauppa toimitetaan sen paikkakunnan rauhantuomioistuimessa, jossa kiinteistö sijaitsee. Jos kiinteistö sijaitsee useamman kuin yhden rauhantuomioistuimen tuomiopiirin alueella, aloitteellinen osapuoli valitsee rauhantuomioistuimen, jossa huutokauppa toimitetaan.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Erityisten omaisuuserien ulosmittaus (siviiliprosessilain 1022–1033 §):

Ulosmittaus voi kohdistua myös sellaisiin täytäntöönpanon kohteena olevan henkilön omistusoikeuksiin, joita ei voida ulosmitata siviiliprosessilain 953 §:n 1 ja 2 momentissa, 982 §:ssä tai 992 §:ssä säädetyllä menettelyllä. Tällaisia ovat muun muassa teollis- ja tekijänoikeudet, patenttioikeudet, tekijänpalkkiot elokuvista sekä vastasuoritukseen perustuvat saatavat kolmansilta edellyttäen, että näiden oikeuksien siirtäminen on sallittua aineellisoikeudellisten säännösten nojalla (siviiliprosessilain 1022 §).

Jos ulosmitattu oikeus on määrätty huutokaupattavaksi, rauhantuomioistuin nimittää huutokaupanpitäjän (siviiliprosessilain 1026 §). Tällaiseen huutokauppaan sovelletaan irtaimen omaisuuden huutokauppaa koskevia, voimassa olevia säännöksiä.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Ei ole.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Ei ole tietokantoja, joiden avulla voitaisiin selvittää velallisen varallisuus tai saatavat.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Pakkohuutokauppaa ei toimiteta internetissä.

Päivitetty viimeksi: 25/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.