Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Pakkohuutokauppa

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Tuomioiden täytäntöönpanovirasto (Enforcement of Judgments Office) on oikeusministeriön alaisen Pohjois-Irlannin oikeusviraston (Northern Ireland Courts and Tribunal Service) osasto. Täytäntöönpanoviraston vastuulla on panna Pohjois-Irlannissa täytäntöön tuomioistuinten antamat siviilioikeudelliset määräykset, jotka liittyvät rahaan tai irtaimeen tai kiinteään omaisuuteen. Omaisuuden ulosmittaamisesta ja myymisestä säädetään tuomioiden täytäntöönpanosta Pohjois-Irlannissa vuonna 1981 annetussa määräyksessä (Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981), jäljempänä ’vuoden 1981 määräys’, jonka nojalla omaisuus voidaan käyttää tuomiolla vahvistetun saatavan maksuun.

Tuomioiden täytäntöönpanovirastolla on toimivallassaan useita keinoja, joiden avulla se voi panna täytäntöön rahamääräistä saatavaa koskevan tuomioistuimen määräyksen. Näihin toimivaltuuksiin kuuluu vuoden 1981 määräyksen 31 §:n nojalla annettu ulosmittausmääräys.

Vuoden 1981 määräyksen nojalla täytäntöönpanovirastolla on oikeus ulosmitata omaisuuseriä ja myydä niitä pakkohuutokaupalla. Myynnin tuotolla maksetaan ensin ulosottokulut ja loppuosalla katetaan maksamattomia velkoja (ks. vuoden 1981 määräyksen 31, 34 ja 40 §). Vuoden 1981 määräyksen 38 §:n nojalla täytäntöönpanovirastolla on ulosmittausmääräystä toteuttaessaan oikeus päästä maa-alueelle, jota velallinen tai tämän puoliso tai huollettava sekä tietyissä tilanteissa kuka tahansa pitää hallussaan tai käyttää.

Täytäntöönpanovirasto voi antaa ulosmittausmääräyksen, jos ulosmitattavissa olevat varat näyttäisivät olevan riittävän suuret velkojen maksamiseksi. Päätöksen määräyksen antamisesta tekee viraston hakemuksesta ulosottoasioista vastaava virkamies (Master for the Enforcement of Judgments) vuonna 1981 annettujen tuomioiden täytäntöönpanoa Pohjois-Irlannissa koskevien sääntöjen (Judgments Enforcement rules (Northern Ireland) 1981), jäljempänä ’vuoden 1981 säännöt’, 30 §:n 1 momentin mukaisesti. Ennen kuin virasto tekee ulosottoasioista vastaavalle virkamiehelle hakemuksen omaisuuden ulosmittausmääräyksestä, se pyrkii käytännössä löytämään muita täytäntöönpanokeinoja. Tällainen voi olla esimerkiksi palkan ulosmittausmääräys, jossa velallisen palkasta vähennetään tietty rahamäärä velan maksamiseksi.

On olemassa rajoituksia sen suhteen, minkä tyyppisiä omaisuuseriä voi ulosmitata. Esimerkiksi velallisen vaatteita tai välttämättömiä huonekaluja ei saa ulosmitata (ks. vuoden 1981 määräyksen 33 §).

Vuoden 1981 sääntöjen 30–33 §:ssä säädetään menettelystä, jota tuomioiden täytäntöönpanovirasto noudattaa antaessaan ulosmittausmääräystä.

Päivitetty viimeksi: 18/10/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.