Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Pakkohuutokauppa

Skotlanti

Seuraavassa luvussa selostetaan säännöksiä, joita Skotlannissa sovelletaan, kun omaisuutta ulosmitataan velan perimiseksi.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Skotlannissa omaisuus voidaan ulosmitata velan perimiseksi tuomioistuimen vahvistaman saatavan perusteella sekä eräissä muissa tilanteissa, kuten silloin kun velasta on annettu virallinen maksamismääräys (document of debt).  Ulosmittaus voidaan toimittaa, kun velalliselle kuuluva omaisuus on kolmannen osapuolen hallussa (arrestment), kun omaisuus on velallisen hallussa (attachment) ja kun on kyse sellaisesta velallisen koti-irtaimistosta, joka ei ole välttämätön velalliselle (exceptional attachment).  Joissakin tapauksissa velallisen omaisuus voidaan huutokaupata tuomioistuimen valvonnassa.

Vuonna 2002 annetun Skotlannin velkajärjestely- ja ulosottolain (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002), jäljempänä ’vuoden 2002 laki’, 2 osassa säädetään omaisuuden ulosottoon sovellettavasta menettelystä.  Ulosottomiehen (Sheriff officer) on 14 päivän kuluessa ulosotosta toimitettava asiasta ilmoitus alioikeudelle (Sheriff Court).  Kun alioikeus on saanut ilmoituksen, ulosottomies voi määrätä, että ulosmitattu omaisuus noudetaan velalliselta ja myydään julkisessa huutokaupassa. Ulosottomiehen on oltava läsnä huutokaupassa ja pidettävä kirjaa myydystä omaisuudesta ja saaduista kauppahinnoista.  Huutokaupassa saaduista varoista voidaan maksaa ulosottomiehen palkkio ja kulut, minkä jälkeen velkojalle maksetaan tämän saatavaa vastaava määrä.  Mahdollinen ylijäämä palautetaan velalliselle.  Jos omaisuus ei mene kaupaksi, sen omistusoikeus siirtyy velkojalle.  Ulosmitatun omaisuuden huutokauppa järjestetään tavallisesti huutokauppakamarilla, mutta jos tämä on epäkäytännöllistä, huutokauppa voidaan vuoden 2002 lain mukaan järjestää myös muualla, ei kuitenkaan velallisen asunnossa.

Kun omaisuus on ulosmitattu mutta velallinen ei ole allekirjoittanut asiakirjaa, jonka nojalla omaisuus voidaan luovuttaa velkojalle, velkojan on nostettava tuomioistuimessa omaisuuden siirtämistä koskeva kanne (action of furthcoming).  Tällä kanteella tuomioistuimelta pyydetään lupaa siirtää omaisuus velkojalle, joka voi sitten myydä omaisuuden ja saada näin maksun koko saamisestaan tai sen osasta.

Päivitetty viimeksi: 30/04/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.