Sudske dražbe

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

1. Oglašavanje i utvrđivanje cijena u vezi s prodajom zaplijenjene imovine

Zaplijenjenu imovinu prodaje sudski izvršitelj. Nije ju potrebno prodavati na dražbi ako dužnik i vjerovnik postignu dogovor o namiri tražbine, odnosno ako se dogovori da se tražbina koja je predmet postupka izvršenja može namiriti na drugi način. Takvi se dogovori moraju postići sa svim vjerovnicima. O takvim se dogovorima mora obavijestiti sudski izvršitelj, u protivnom će sudski izvršitelj nastaviti s uobičajenim postupovnim radnjama.

Ako su zahtjeve za izvršenje duga podnijeli različiti vjerovnici različitim sudskim izvršiteljima, a dužnikove nekretnine već je zaplijenio jedan od sudskih izvršitelja, drugi sudski izvršitelj koji je započeo postupak izvršenja ne može zaplijeniti registrirane nekretnine dužnika dok ih prvi sudski izvršitelj ne oslobodi.

Vrijednost i početnu cijenu imovine na dražbi utvrđuje stručnjak.

Internetske dražbe provode se u okviru posebnog internetskog okruženja za provođenje dražbi. Dražbu treba oglasiti barem 10 dana prije njezina održavanja u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded i na internetu. Sudski izvršitelj može isto tako objaviti oglas u novinama dostupnima na području dražbe. Na zahtjev vjerovnika ili dužnika, sudski izvršitelj objavljuje najavu u drugim tiskovinama na trošak vjerovnika ili dužnika.

Zainteresirane osobe imaju pravo pregledati imovinu koja se stavlja na dražbu u razdoblju od objave oglasa do početka dražbe. Zainteresirane osobe isto tako imaju pravo pregledati podnesene zahtjeve u pogledu imovine koja se prodaje na dražbi i potvrde koje se odnose na imovinu, uključujući izvješća o ocjeni. Ako se imovina prodaje u okviru postupka izvršenja, ni sudski izvršitelj ni dužnik nisu odgovorni ni za kakve nedostatke prodane imovine. To ne isključuje moguću odgovornost sudskog izvršitelja ili dužnika za nezakonito nastalu štetu. Sudski izvršitelj određuje vrijeme kada se imovina može pregledati. Ako je imovina u posjedu dužnika, dužnik ima pravo zahtijevati da se pregled obavlja u okviru vremenskog razdoblja utvrđenog za provedbu mjera izvršenja. Sudski izvršitelj mora uzeti u obzir interese vlasnika.

Ako je više osoba zainteresirano za imovinu koja se prodaje na dražbi, svi oni mogu sudjelovati u nadmetanju pod uvjetom da su se propisno prijavili za dražbu. Nadmetanje započinje početnom cijenom za nadmetanje te sudionici mogu davati ponude u skladu s povećanjem ponuda i tijekom vremena utvrđenog za dražbu. Ako se nova ponuda da tijekom vremenskog produžetka prije kraja dražbe, kraj dražbe odgađa se za trajanje tog produžetka te će dražba trajati dok god se ponude dostavljaju. Trajanje vremenskog produžetka iznosi od 1 do 60 minuta. Na internetskim se dražbama najviša ponuda dana do kraja dražbe unutar okruženja za provođenje dražbi proglašava najboljom ponudom. Najbolja se ponuda najavljuje u okruženju za provođenje dražbi prvog radnog dana nakon datuma dražbe.

Sudski izvršitelj može odrediti polog za sudionike na dražbi u iznosu do 10 % početne cijene. Ako je polog određen, osoba koja želi sudjelovati na dražbi mora uplatiti taj polog. Polog se može uplatiti elektronički, odnosno internetskim bankarstvom, na bankovni račun koji je naveo sudski izvršitelj ili u okruženju za provođenje dražbi putem pružatelja platnih usluga. Na usmenim dražbama polozi koji ne premašuju 640 EUR mogu se platiti u gotovini.

2. Treće osobe koje mogu voditi postupak prodaje

Pokretnine i nekretnine zaplijenjene u postupku izvršenja prodaju sudski izvršitelji. Pojednostavnjene dražbe provode osobe koje je ovlastila Komora sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja. Stečajna masa prodaje se na dražbi u skladu s postupkom utvrđenim u Zakonu o ovršnom postupku, a prodaju provode sudski izvršitelji.

3. Vrste dražbi na koje se pravila možda ne primjenjuju u potpunosti

U okviru estonskog postupka izvršenja i stečajnog postupka ne postoje vrste dražbi na koje se prethodno navedena pravila primjenjuju samo djelomično. Međutim, određene razlike u pogledu uvjeta za provedbu dražbi mogu proizlaziti iz posebnih zakonodavnih akata.

4. Informacije o nacionalnim registrima imovine

Estonija ima sljedeće registre:

  • e-Zemljišne knjige elektronički je sustav kojim se omogućuje brza i praktična provjera općih podataka, površina i vlasnika registriranih nekretnina te primjenjivih ograničenja i hipoteka zasnovanih na registriranim nekretninama. Potrebno je utvrditi identitet korisnika kako bi se on mogao služiti sustavom. Podrobnim podacima unesenima u različite dijelove zemljišnih knjiga može se pristupiti uz naknadu navedenu u cjeniku.
  • Registar zgrada javni je elektronički registar čija je svrha prikupljanje, pohrana i objava informacija o zgradama koje se grade ili se upotrebljavaju.
  • Registru vozila sadržane su informacije o vozilima i prikolicama. Registar vozila javna je elektronička baza podataka, ali je pristup određenim u njoj sadržanim podacima (na primjer, informacijama o vlasnicima vozila) ograničen.
  • Registar vrijednosnih papira okruženje je elektroničkog servisa estonskog središnjeg registra vrijednosnih papira, koji je namijenjen poduzećima i privatnim osobama te u kojem se mogu pretraživati i pribaviti informacije o vrijednosnim papirima i računima vrijednosnih papira unesenima u registar u okviru određenih dogovorenih ograničenja. Potrebno je utvrditi identitet korisnika kako bi se on mogao služiti sustavom.
  • e-Poslovni registar sadržava podatke koji se odnosne na sve pravne osobe registrirane u Estoniji. Osim podataka o poduzećima, neprofitnim udrugama i zakladama, može se pristupiti i podacima koji se odnose na državna i lokalna tijela te pravne osobe javnog prava i ustavna tijela. Osobe koje se prijave s pomoću svoje osobne iskaznice mogu besplatno dobiti uvid u podatke koji se na njih odnose.
  • Registar bračne imovine sadržava podatke o vrsti odabranih imovinskih odnosa i sporazuma o bračnoj imovini koje su supružnici potpisali. Informacije unesene u registar bračne imovine javne su te im svi mogu pristupiti besplatno putem e-servisa.
  • Registar brodova elektronički je registar koji sadržava informacije o registriranim brodovima i brodovima u izgradnji te povezanim stvarnim pravima. Podaci uneseni u registar brodova javni su i imaju pravnu snagu. Podaci su dostupni svima bez naknade.
  • Svrha je Registra zrakoplova prikupljanje i obrada podataka potrebnih za registraciju i identifikaciju zrakoplova.
  • Registar obveza po kreditima službeni je registar Creditinfa i jedini registar u Estoniji koji sadržava usklađene i visokokvalitetne informacije o neplaćanjima. Uspostavile su ga estonske banke 2001. Registar se može pretraživati uz naknadu.
  • Javni e-registri patenata i žigova mogu se pretraživati besplatno.

5. Informacije o bazama podataka u kojima vjerovnici mogu provjeriti imovinu ili tražbine dužnika

Većina je informacija sadržanih u prethodno navedenim nacionalnim registrima u cijelosti ili djelomično dostupna javnosti. Potrebno je utvrditi identitet korisnika s pomoću osobne iskaznice, digitalnog identiteta ili putem banke kako bi on mogao pretraživati bazu podataka. Za određene se pretrage može naplaćivati naknada.

Sudski izvršitelji i stečajni upravitelji podnose zahtjev za odobrenje kako bi im se odobrio elektronički pristup podacima koje traže u različitim registrima.

6. Informacije o internetskim sudskim dražbama

Na dražbama koje se provode u okviru postupka izvršenja zaplijenjene nekretnine i pokretnine prodaju se u skladu sa zakonom. Internetske dražbe mogu se pratiti te se njima može pristupiti u posebnom okruženju za provođenje dražbi. Okruženjem za provođenje dražbi upravlja Komora sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja.

Javnu dražbu treba oglasiti barem 10 dana prije njezina održavanja (ili barem 20 dana u slučaju nekretnine) u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded i na internetu. Sudski izvršitelj može isto tako objaviti oglas u novinama dostupnima na području dražbe. Na zahtjev vjerovnika ili dužnika, sudski izvršitelj objavljuje najavu u drugim tiskovinama na trošak vjerovnika ili dužnika.

Osoba koja želi sudjelovati na određenoj dražbi mora se prijaviti za dražbu u skladu s pravilima te u propisanom roku navedenom u najavi dražbe te platiti polog ako je to uvjet sudjelovanja u dražbi i ako osoba nije zakonski oslobođena od plaćanja pologa. Ponude mogu dostavljati sudionici koji su se prijavili za dražbu i koji imaju potrebnu pravnu sposobnost i čije pravo na sudjelovanje u dražbi nije pravno ili na neki drugi način ograničeno. Prijavu za sudjelovanje u javnoj dražbi potrebno je potpisati elektronički ili ručno. Prijava za sudjelovanje može se podnijeti e-poštom sudskom izvršitelju na adresu navedenu u najavi dražbe ili učitati u okruženje za provođenje dražbi. Prijava za sudjelovanje ne mora biti šifrirana, ali konkretni postupak prijave utvrđuje sudski izvršitelj. Ako je riječ o usmenoj dražbi, omotnica mora biti zapečaćena. Sudionik se mora prijaviti s pomoću osobne iskaznice, digitalnog identiteta ili korisničkog imena i lozinke kako bi dao ponudu u internetskom okruženju za provođenje dražbi.

Potrebna plaćanja (polog, troškovi, kupoprodajna cijena itd.) mogu se uplatiti elektronički, odnosno internetskim bankarstvom, na bankovni račun koji je naveo sudski izvršitelj ili u okruženju za provođenje dražbi putem pružatelja platnih usluga.

Ponuditelj se mora prijaviti za dražbu do početka dražbe. Svi se ponuditelji obavješćuju o početku dražbe. Obavijest o početku dražbe ponuditeljima se šalje e-poštom. Javnost može pratiti napredak dražbe u javnom okruženju za provođenje dražbi. Ponude se mogu podnositi u određenom roku (model kojim se služi eBay). Podrška korisnicima (na estonskom, ruskom i engleskom) dostupna je sudionicima u dražbi. Anonimnost ponuditelja koji sudjeluju u dražbi zajamčena je do kraja dražbe.

Javne dražbe organizirane među državama članicama mogle bi potaknuti uspostavu odnosa među ljudima i poduzećima država članica EU-a, veću transparentnost dražbi i privući veći broj sudionika. Zbog takvih bi se dražbi isto tako moglo smanjiti vrijeme potrebno za prodaju imovine.

Posljednji put ažurirano: 05/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.