Sudske dražbe

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

1. Oglašavanje i utvrđivanje cijena ovršene imovine

A. Pripremni akti za obveznu dražbu

Vjerovnik mora objaviti obveznu dražbu nekretnine:

  • putem obavijesti koje su postavljene na mjestu lako dostupnom javnosti u prostorijama suda; u obavijesti bi trebalo navesti podatke o ovršenoj nekretnini, njezin kratak opis (vrstu, podatak o tome upotrebljava li se, sve poznate elemente koji se odnose na površinu) i početnu cijenu,
  • pojednostavljenom obaviješću prikazanom na ulazu u nekretninu koja se prodaje,
  • stavljanjem obavijesti u lokalnu publikaciju koja sadržava pravne obavijesti.

Vjerovnik može nastaviti s oglašavanjem prema vlastitu nahođenju ili uz dopuštenje suda.

Obvezna dražba pokretnina mora se oglašavati u obavijestima istaknutima u gradskoj vijećnici općine u kojoj dužnik boravi i na mjestu dražbe.

Dodatne oglase može objaviti stručna osoba koja će provesti dražbu na svojim internetskim stranicama ili, u slučaju sudskih dražbovatelja (commissaires-priseurs judiciaires), na odgovarajućim internetskim stranicama struke: https://www.interencheres.com/ ili https://www.interencheres.com/, ili oglašavanjem u tisku, prospektu ili katalogu. Oglašavanje može uključivati opis robe i njezinu procijenjenu vrijednost.

Imovinu koja se prodaje na javnoj dražbi tijekom prodaje predstavlja sudski dražbovatelj ili ovlaštena stručna osoba koja organizira prodaju. Može se provesti prethodno razgledavanje imovine.

Ovršene nekretnine mogu se posjetiti na datume i u vrijeme koje utvrđuje sudac (članak R.322-26 Zakona o građanskim izvršnim postupcima), a obilazak se obavlja u pratnji sudskog izvršitelja. Uvjeti prodaje, koji posebno uključuju službeno izvješće o opisu prodane robe koju je utvrdio sudski izvršitelj, kao i glavni uvjeti prodaje, dostupni su u tajništvu regionalnog suda (greffe du tribunal judiciaire) zaduženom za prodaju ili, pod određenim uvjetima, u uredu odvjetnika koji podnosi tužbu.

B. Početna cijena i postupak dražbe

U slučajevima koji uključuju zapljene imovine, dotični vjerovnik odgovoran je za utvrđivanje uvjeta prodaje. Vjerovnik određuje početnu cijenu koju dužnik, međutim, može osporiti, no u tom slučaju sudac mora donijeti odluku nakon uvodne rasprave (audience d’orientation).

U slučajevima koji uključuju zapljenu pokretne imovine stručna osoba zadužena za dražbu slobodno određuje početnu cijenu dražbe. Stručna osoba koja vodi dražbu može zatražiti usluge stručnjaka koji će procijeniti robu.

U pogledu dražbi u slučaju pokretnina imovina se dodjeljuje najvišem i posljednjem ponuditelju. Potrebno je napomenuti da trajanje dražbi nije ograničeno, ali da se smiju prekinuti tek nakon tri izvikivanja cijene. Sudjelovanje na dražbi ne zahtijeva polaganje jamstva ili osiguranja.

U slučaju ovrhe nad nekretninama primjenjuje se sustav uzlaznih ponuda, pri čemu svaka ponuda mora biti viša od prethodne; ponude se zaustavljaju ako prođe 90 sekundi od posljednje ponude (vrijeme se odbrojava s pomoću vizualnog i zvučnog sredstva koje označava svaku proteklu sekundu).

Osoba zainteresirana za sudjelovanje u dražbi mora svojem odvjetniku dostaviti neopozivo bankovno jamstvo ili bankovni ček u korist primatelja (séquestre) ili ureda za novčane depozite i pošiljke (Caisse des Dépôts et Consignations) u iznosu od 10 % iznosa početne cijene (pri čemu taj iznos ne može biti manji od 3000 EUR). Ako on nije odabrani ponuditelj, taj se iznos vraća ponuditelju na kraju primanja ponuda.

2. Treće osobe ovlaštene za vođenje dražbe

Sudski dražbovatelji, javni bilježnici, ovlašteni posrednici za prodaju robe i sudski izvršitelji jedine su stručne osobe ovlaštene za organiziranje sudskih prodaja pokretnina (osobito ovršenih pokretnina) na javnim dražbama.

Dražbe nekretnina traže se samo pred ovršnim sudom građanskog suda (tribunal judiciaire).

3. Vrste sudskih dražbi na koje se pravila mogu primjenjivati tek djelomično

Kada je riječ o pokretninama, moguće je provoditi dobrovoljnu prodaju na javnim dražbama, u skladu s mnogo fleksibilnijim pravilima od onih koja se primjenjuju na prodaje na sudskim dražbama. Primjenjuju se članci L. 321-1 i dalje te R. 321-1 i dalje Trgovačkog zakonika. Dobrovoljna prodaja nije obuhvaćena postupcima prisilnog izvršenja kao sudske dražbe.

Kad je riječ o nekretnini, provođenje prodaje može se naložiti s prodajom zajedničke imovine na dražbi ili je može provesti stečajni sudac u okviru kolektivnog postupka protiv vlasnika. U oba slučaja uvjeti prodaje utvrđeni su sudskom odlukom kojom se nalaže prodaja.

4. Informacije o nacionalnim registrima imovine

Kad je riječ o nepokretnoj imovini, u katastru, koji predstavlja upravni i porezni dokument, vjerovnik može saznati podatke o nekretninama u posjedu dužnika na području određene općine (radi li se o razvijenom ili nerazvijenom zemljištu, koja je površina parcela i vrsta svake lokacije). Nadalje, službe zadužene za zemljišne knjige (upravne službe koje su dio Glavne uprave za javne financije – Direction Générale des Finances Publiques) održavaju dokumente o nekretninama za svaku općinu, u kojima su pod imenom svakog vlasnika i za svaku zgradu dostupni izvadci iz objavljenih dokumenata te u kojima je naveden i pravni status svake zgrade.

Kad je riječ o pokretnoj imovini, u sustavu SIV (Système d'Immatriculation des Véhicules – sustav registracije vozila) mogu se dobiti podaci o osobnom stanju nositelja potvrde o registraciji motornih vozila i dvokotača, registracijskom broju i značajkama vozila. Postoje nacionalni registri u koje se upisuju plovila (uredbe su u postupku izrade), brodovi (elektronički upisnik registracija vodi ministarstvo prometa) i letjelice (upisnik registracija vodi ministarstvo zaduženo za civilno zrakoplovstvo). Prava intelektualnog vlasništva upisana su u nacionalni registar izravno dostupan vjerovnicima, koji vodi INPI (Nacionalni institut za intelektualno vlasništvo – Institut national de la propriété intellectuelle). Naslovi kinematografskih djela namijenjenih javnom prikazivanju u Francuskoj dostupni su u javnom registru za kino i audiovizualni sadržaj, koji vodi službenik porezne uprave, dok su naslovi književnih djela za koja su kupljena prava za adaptaciju dostupni u namjenskom registru.

Kad je riječ o nekretninama, svaka općina vodi katastar, s nekoliko kategorija dokumenata (katastarski plan, stanje čestice, katastarska matrica); samo je katastarski plan dostupan u digitalnom obliku. Registar nekretnina vode lokalne službe zadužene za zemljišne knjige obuhvaćene jurisdikcijom svakog regionalnog suda (Tribunal de grand instance). Nacionalni registar ne postoji.

Svaka prefektura vodi registar motornih vozila, ali SIV vodi nacionalnu bazu podataka.

Elektronički registar brodova vodi ministarstvo prometa; za plovila postoji šest različitih registara, koje isto vodi ministarstvo prometa.

Upisnik s registracijama letjelica vodi ministarstvo zaduženo za civilno zrakoplovstvo, a dostupan je na internetu u informativne svrhe.

Podaci o različitim pravima intelektualnog vlasništva centralizirani su u okviru jednog tijela, INPI-ja, koji putem svojih internetskih stranica omogućuje pristup različitoj dokumentarnoj građi.

Nekim se zemljišnoknjižnim uslugama može pristupiti putem interneta. Moguće je vidjeti samo katastarski plan, ali ne i katastarsku matricu, koja sadržava informacije o vlasnicima), kao i SIV, francuski međunarodni registar u kojem su navedena francuska plovila i registri INPI-ja.

Općenito govoreći, većina javnih registara podliježe odredbama Zakona o odnosu javnosti i uprave, kojim je predviđeno da je pristup upravnim dokumentima besplatno dostupan uvidom na licu mjesta ili dostavom preslike uz troškove koji ne mogu biti veći od troškova reprodukcije dokumenata ili putem elektroničke pošte, besplatno, ako je dokument dostupan u elektroničkom obliku.

5. Informacije o bazama podataka u kojima vjerovnici mogu dobiti informacije o imovini i dugovima dužnika

Člankom L.152-1 Zakona o građanskim izvršnim postupcima predviđeno je da sudski izvršitelji imaju pristup podacima na temelju kojih se može odrediti adresa dužnika, identitet i adresa njegova poslodavca ili podaci o trećem dužniku ili depozitaru gotovine ili potraživanja te sastav njegove nepokretne imovine; podaci se dobivaju od države uprave, regija, departmana, općina, javnih ustanova ili tijela pod nadzorom upravnog tijela.

Sudski izvršitelj može izravno pristupiti nacionalnom registru bankovnih računa koji vodi porezna uprava i sadržava podatke dobivene od banaka kako bi dobio informacije o postojanju bankovnih računa otvorenih u ime dužnika i mjesta na kojima se nalaze.

Sudski izvršitelj može zatražiti informacije od fondova za osiguranje za slučaj bolesti ili nezaposlenosti.

U skladu s člankom L.152-2 Zakona o građanskim izvršnim postupcima banke su dužne obavijestiti sudskog izvršitelja kojeg je ovlastio vjerovnik isključivo o tome postoje li otvoreni računi na ime dužnika te o mjestima na kojima se nalaze.

Sustav SIV (sustav registracije vozila), kojemu sudski izvršitelj kojeg je ovlastio vjerovnik ima pristup, sadržava podatke o osobnom stanju nositelja potvrde o registraciji motornih vozila i dvokotača, registracijski broj i značajke vozila.

Vjerovnik ne može izravno pristupiti tim bazama podataka, ali to može učiniti preko ovlaštenog sudskog izvršitelja.

6. Informacije o internetskim sudskim dražbama

Za prodaju pokretne imovine na dražbi u Francuskoj mogu se koristiti dvije vrste internetskih dražbi:

  • dražbe uživo, koje su djelomično virtualne: dražba se fizički održava na određenom mjestu i izravno se prenosi na internetu, na internetskoj stranici stručne osobe koja vodi dražbu ili na jednoj od prikladnih internetskih stranica na raspolaganju stručnim dražbovateljima (https://www.interencheres.com/ ili https://www.drouotonline.com/en). Takve su sudske dražbe dopuštene jer ih ništa ne sprečava i sve se češće upotrebljavaju.
  • Internetske dražbe, koje su u potpunosti virtualne: dražba se odvija isključivo na internetu, bez fizičke prisutnosti na određenome mjestu. U skladu s važećim zakonodavstvom te dražbe nisu moguće u slučaju sudskih dražbi (za razliku od dobrovoljnih dražbi) jer postoje tehničke pravne prepreke.

(Djelomično) virtualne dražbe moguće su samo za pokretnine.

Stručne osobe koje vode dražbu mogu objaviti prekogranični oglas, a ponude mogu dati svi ponuditelji, neovisno o lokaciji, državljanstvu i tome odvija li se dražba uživo (postoje i dražbe na daljinu u kojima se ponude daju pisanim putem ili telefonom).

Kako bi sudjelovala u virtualnoj dražbi, osoba (potencijalni ponuditelj) ne mora dati svoj potpis, ali stručna osoba zadužena za dražbu može zatražiti kopiju bankovne kartice. Stručna osoba zadužena za dražbu provodi upis, koji se načelno može provesti s pomoću bilo kojeg sredstva, pri čemu je najčešći izbor upis putem internetske stranice na kojoj se prenosi dražba. Moguće su pisane ponude neovisno o mediju.

Dopuštene načine plaćanja određuje stručna osoba zadužena za dražbu.

Ponuditelj na daljinu ne mora biti osobno prisutan (ali može, ako to želi). Može izravno pratiti dražbu i dati svoju ponudu u stvarnom vremenu. Osim toga, može registrirati jedan ili više naloga za kupnju prije dražbe. U tom se slučaju povećava broj ponuda, uzimajući u obzir od početka predloženu ponudu. Jednako tako, tijekom dražbe najčešće je moguća telefonska veza.

Mogućnosti prevođenja ovise o sposobnostima stručne osobe zadužene za dražbu i njezinih pomoćnika; u tom pogledu ne postoji nikakva posebna odredba.

S obzirom na konfiguraciju internetskih stranica za dražbe, samo osobe upisane u svrhu internetske dražbe mogu pristupiti dražbi putem predmetne internetske stranice. S druge strane, javnost ima pristup dražbi na mjestu na kojem se ona odvija.

Posljednji put ažurirano: 05/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.