Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sudske dražbe

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

1. Oglašivanje i utvrđivanje cijena ovršene imovine

U području ovrhe nad nekretninama za izradu specifikacija prodaje zadužen je predmetni vjerovnik, koji utvrđuje cijenu, koju dužnik može osporiti, o čemu sudac u ovršnom postupku donosi odluku nakon saslušanja.

Općenito govoreći, stručna osoba koja obavlja prodaju utvrđuje cijenu u prodaji pokretnina na javnoj dražbi, odnosno utvrđuje polaznu prodajnu cijenu, nakon čega se imovina dodjeljuje najvišem i posljednjem ponuditelju. Stručna osoba koja obavlja prodaju može zatražiti usluge stručnjaka koji će procijeniti robu.

U području prisilne prodaje nekretnina predmetni vjerovnik može organizirati objavu fakultativnog oglasa (vidjeti u nastavku); u slučaju prisilne prodaje pokretnina stručna osoba koja će obaviti prodaju jednako tako može objaviti oglas na vlastitoj internetskoj stranici ili, ako se radi o sudskim voditeljima dražbe, na prikladnim internetskim stranicama struke: http://www.interencheres.com/ ou http://www.drouot.com/

U slučaju prisilne prodaje pokretnina moguće je objavljivanje oglasa u tiskovinama; u slučaju prisilne prodaje nekretnina obvezna je objava obavijesti koju izrađuje vjerovnik u publikaciji s pravnim obavijestima te pojednostavljena objava u dvama periodičnim izdanjima lokalnih ili regionalnih novima, dok je fakultativni oglas moguć putem svih dodatnih sredstava.

U slučaju prisilne prodaje nekretnina oglas koji izrađuje predmetni vjerovnik mora se objaviti na mjestu lako dostupnom javnosti u prostorijama suda.

U slučaju prisilne prodaje pokretne materijalne imovine predviđeno je oglašavanje objavom plakata u vijećnici općine u kojoj dužnik ima boravište te na mjestu prodaje;

u slučaju prisilne prodaje pokretnina moguće je oglašavanje putem prospekata ili kataloga.

U slučaju zapljene pokretnina u svrhu prodaje oglas koji se odnosi na prodaju može sadržavati opis imovine i njezinu procijenjenu vrijednost.

U slučaju ovrhe nad nekretninama obavijest koja se objavljuje i postavlja u prostorijama suda sadržava podatke o ovršenoj nekretnini, njezin kratak opis (vrstu, podatak o tome upotrebljava li se, sve poznate elemente koji se odnose na površinu) te se navodi iznos cijene.

Pokretnine koje se prodaju na javnoj dražbi tijekom prodaje predstavljaju sudski voditelji dražbe ili ovlaštena stručna osoba koja organizira prodaju. Može se provesti prethodna izložba imovine.

Ovršene nekretnine mogu se posjetiti na datume i u vrijeme koje utvrđuje sudac (članak R.322-26 Zakona o građanskim izvršnim postupcima), a obilazak se obavlja u pratnji sudskog izvršitelja.

U pogledu dražbi u slučaju pokretnina imovina se dodjeljuje najvećem i posljednjem ponuditelju, pri čemu je potrebno napomenuti da trajanje dražbi nije ograničeno, ali da se smiju prekinuti tek nakon tri izvikivanja cijene. U slučaju ovrhe nad nekretninama primjenjuje se sustav uzlaznih dražbi, pri čemu svaka ponuda mora pokriti prethodnu; ponude se zaustavljaju ako prođe 90 sekundi od posljednje ponude (vrijeme se odbrojava s pomoću vizualnog i zvučnog sredstva koje označava svaku proteklu sekundu).

U slučaju prisilne prodaje pokretnina nije potrebno dati predujam ili jamstvo. Međutim, u slučaju prisilne prodaje nekretnina osoba zainteresirana za sudjelovanje u dražbi mora svojem odvjetniku dostaviti neopozivo bankovno jamstvo ili bankovni ček u korist primatelja ili ureda za novčane depozite i pošiljke u iznosu od 10 % iznosa početne cijene (pri čemu taj iznos ne može biti manji od 3000 EUR). Ako on nije odabrani ponuditelj, taj se iznos vraća ponuditelju na kraju primanja ponuda.

2. Treće osobe ovlaštene za vođenje dražbe

Voditelji dražbe, javni bilježnici, ovlašteni posrednici za prodaju robe i sudski izvršitelji jedine su stručne osobe ovlaštene za organiziranje sudskih prodaja pokretnina (osobito ovršenih pokretnina) na javnim dražbama.

3. Vrste sudskih dražbi na kojima se pravila mogu primjenjivati tek djelomično

Kada je riječ o pokretninama, moguće je provoditi dobrovoljnu prodaju na javnim dražbama, koja podliježu mnogo fleksibilnijim pravilima nego prodaje na sudskim dražbama. Primjenjuju se članci L. 321-1 et seq. i R. 321-1 et seq. Trgovačkog zakonika. Dobrovoljna prodaja nije obuhvaćena postupcima prisilnog izvršenja kao sudske dražbe.

4. Informacije o nacionalnim registrima imovine

U području nepokretne imovine katastar, koji predstavlja upravni i porezni dokument, donosi vjerovniku podatke o nekretninama u posjedu dužnika na području određene općine te o njihovim svojstvima (izgrađene ili neizgrađene zgrade, izgradivost parcela, vrsta svake lokacije). Nadalje, službe zadužene za zemljišne knjige (upravne službe koje su dio Glavne uprave za javne financije) održavaju dokumente o nekretninama za svaku općinu, u kojima su pod imenom svakog vlasnika i za svaku zgradu dostupni izvadci iz objavljenih dokumenata te u kojima je naveden i pravni status svake zgrade.

U pogledu pokretne imovine u sustavu SIV ( Système d’Identification des Véhicules odnosno Sustav za identifikaciju vozila) mogu se dobiti podaci o osobnom stanju nositelja potvrde o registraciji motornih vozila i dvokotača, registracijskom broju i značajkama vozila. Postoje nacionalni registri u koje se upisuju plovila (uredbe su u postupku izrade), brodovi (digitalni upisnik registracija vodi ministarstvo prometa) i letjelice (upisnik registracija vodi ministarstvo zaduženo za civilno zrakoplovstvo). Prava intelektualnog vlasništva upisana su u nacionalni registar izravno dostupanm vjerovnicima, koji vodi INPI (nacionalni institut za intelektualno vlasništvo). Naslovi kinematografskih djela namijenjenih javnom prikazivanju u Francuskoj dostupni su u javnom registru za kino i audiovizualni sadržaj, koji vodi službenik porezne uprave, dok su naslovi književnih djela za koja su kupljena prava za adaptaciju dostupni u namjenskom registru.

U području nekretnina: svaka općina vodi katastar, s nekoliko kategorija dokumenata (katastarski plan, stanje čestice, katastarska matrica); samo je katastarski plan dostupan u digitalnom obliku. Registar nekretnina vode lokalne službe zadužene za zemljišne knjige obuhvaćene jurisdikcijom svakog regionalnog suda (ne postoji nacionalni registar).

Svaka prefektura vodi registar motornih vozila, ali SIV vodi nacionalni digitalni registar.

Registar brodova digitaliziran je i vodi ga ministarstvo prometa; za plovila postoji šest različitih registara, koje isto vodi ministarstvo prometa.

Upisnik s registracijama letjelica vodi ministarstvo zaduženo za civilno zrakoplovstvo, a dostupan je na internetu u informativne svrhe.

Podaci o različitim pravima intelektualnog vlasništva centralizirani su u okviru jednog tijela, INPI-ja, koji putem svoje internetske stranice omogućuje pristup različitoj dokumentarnoj građi.

Zemljišnoknjižne službe djelomično su dostupne na ligne.Riječ je o savjetodavnoj službi koja obuhvaća samo katastarski plan, ali ne i katastarsku matricu, koja sadržava informacije o vlasnicima), kao i SIV, francuski međunarodni registar u kojem su navedena francuska plovila i registri INPI-ja.

Općenito govoreći, većina javnih registara podliježe odredbama Zakona o odnosu javnosti i uprave, kojim je predviđeno da je pristup upravnim dokumentima besplatno dostupan uvidom na licu mjesta ili dostavom preslike uz troškove koji ne mogu biti veći od troškova reprodukcije dokumenata ili putem elektroničke pošte, besplatno, ako je dokument dostupan u elektroničkom obliku.

5. Informacije o bazama podataka u kojima vjerovnici mogu dobiti informacije o imovini i dugovima dužnika

Člankom L.152-1 Zakona o građanskim izvršnim postupcima predviđeno je da sudski izvršitelji imaju pristup podacima na temelju kojih se može odrediti adresa dužnika, identitet i adresa njegova poslodavca ili podaci o trećem dužniku ili depozitaru gotovine ili potraživanja te sastav njegove nepokretne imovine; podaci se dobivaju od države uprave, regija, departmana, općina, javnih ustanova ili tijela pod nadzorom upravnog tijela.

Sudski izvršitelj može izravno pristupiti nacionalnom registru bankovnih računa koji vodi porezna uprava i sadrži podatke dobivene od banaka (fichier national des comptes bancaires, géré par l’administration fiscale et alimenté par les banques, FICOBA) kako bi dobio informacije o postojanju bankovnih računa otvorenih u ime dužnika i mjesta na kojima se nalaze.

Sudski izvršitelj može zatražiti informacije od fondova za osiguranje za slučaj bolesti ili nezaposlenosti.

U skladu s člankom L.152-2 Zakona o građanskim izvršnim postupcima banke su dužne informirati sudskog izvršitelja kojeg je ovlastio vjerovnik isključivo o tome postoje li otvoreni računi na ime dužnika te o mjestima na kojima se nalaze.

Iz sustava SIV (sustav za identifikaciju vozila), kojem sudski izvršitelj kojeg je ovlastio vjerovnik ima pristup, mogu se dobiti podaci o osobnom stanju nositelja potvrde o registraciji motornih vozila i dvokotača, registracijskom broju i značajkama vozila.

Vjerovnik ne može izravno pristupiti tim bazama podataka, ali to može učiniti uz pomoć sudskog izvršitelja ovlaštenog za provedbu prisilne ovrhe.

6. Informacije o sudskim dražbama dostupne na internetu

U okviru francuskog sustava prodaje pokretne imovine na dražbama postoje dvije vrste dražbi putem interneta:

  • „live” dražbe ili „live auctions”, koje su djelomično virtualne: dražba se fizički održava na određenom mjestu i izravno se prenosi internetom, na internetskoj stranici stručne osobe koja vodi dražbu ili na jednoj od prikladnih internetskih stranica na raspolaganju struci voditelja dražbe (http://www.interencheres.com/ ou https://www.drouotlive.com/). Te su sudske dražbe dopuštene jer ih ništa ne sprječava i trenutačno se njihov broj povećava.
  • „Online” dražbe, koje su u potpunosti virtualne: dražba se odvija isključivo na internetu, bez fizičke prisutnosti na određenom mjestu. U skladu s važećim zakonodavstvom te dražbe nisu moguće u slučaju sudskih dražbi (za razliku od dobrovoljnih dražbi) jer postoje tehničke pravne prepreke.

(Djelomično) virtualne dražbe moguće su samo za pokretnine.

Stručne osobe koje vode dražbu mogu objaviti prekogranični oglas, a ponude mogu dati svi ponuditelji, neovisno o lokaciji ili državljanstvu i neovisno o tome je li dražba „live” ili nije (osim toga, postoje mehanizmi daljinskih dražbi: nalozi za kupnju koji se daju pisanim putem ili telefonom).

Kako bi sudjelovala u virtualnoj dražbi, osoba (potencijalni ponuditelj) ne mora dati svoj potpis, ali stručna osoba zadužena za dražbu može zatražiti kopiju bankovne kartice. Upis se provodi kod stručne osobe zadužene za dražbu i načelno se može provesti s pomoću bilo kojeg sredstva, pri čemu je najčešći izbor vjerojatno upis putem internetske stranice na kojoj se prenosi dražba. Mogući su pisani nalozi za kupnju neovisno o mediju.

Dopuštene načine plaćanja određuje stručna osoba zadužena za dražbu.

Daljinski ponuditelj ne mora biti osobno prisutan (ali može, ako to želi). Može izravno pratiti dražbu i dati svoj nalog u stvarnom vremenu. Osim toga, može registrirati jedan nalog za kupnju prije dražbe ili više njih; u tom se slučaju povećava broj ponuda, uzimajući u obzir od početka predloženu ponudu. Jednako tako, tijekom dražbe najčešće je moguća telefonska veza.

Mogućnosti prevođenja ovise o sposobnostima stručne osobe zadužene za dražbu i njegovih pomoćnika; u tom pogledu nije propisana nikakva osoba.

S obzirom na konfiguraciju internetskih stranica za dražbe, samo osobe upisane u svrhu internetske dražbe mogu pristupiti dražbi putem predmetne internetske stranice. S druge strane, javnost ima pristup dražbi na mjestu na kojem se odvija.

Posljednji put ažurirano: 16/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.