Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sudske dražbe

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

1. Oglašavanje i utvrđivanje cijena u vezi s prodajom zaplijenjene imovine

Do zapljene dolazi kada sudski izvršitelj oduzme pokretninu (članak 954. Zakona o parničnom postupku) ili zaplijeni nekretninu u vlasništvu dužnika ili stvarno pravo dužnika na nekretnini (članak 992. Zakona o parničnom postupku) te se sastavi izvješće u nazočnosti punoljetnog svjedoka. Vrijednost zaplijenjene imovine utvrđuje sudski izvršitelj ili vještak kojeg on može angažirati radi toga. U slučaju nekretnine, neovisni vještak mora utvrditi njezinu tržišnu vrijednost.

Izvješće o zapljeni mora sadržavati: (a) detaljan opis zaplijenjene pokretnine tako da se može nedvojbeno odrediti o kojoj je stvari riječ; (b) procjenu sudskog izvršitelja ili vještaka o vrijednosti zaplijenjene imovine; (c) početnu cijena za nadmetanje, koja ne smije biti manja od dvije trećine procijenjene vrijednosti imovine; (d) izvršnu ispravu na kojoj se izvršenje temelji, nalog dostavljen dužniku i iznos koji se namiruje zaplijenjenom imovinom; (e) datum održavanja dražbe, koji mora biti najranije sedam (7) mjeseci od datuma završetka zapljene, a najkasnije osam (8) mjeseci od tog datuma, mjesto dražbe i ime dražbovatelja.

Izvadak iz izvješća o zapljeni, uključujući puno ime stranke koja zahtijeva izvršenje i stranke protiv koje se zahtijeva izvršenje, sažeti opis zaplijenjene imovine, početna cijena za nadmetanje, ime i točna adresa dražbovatelja, kao i mjesto, datum i vrijeme održavanja dražbe, moraju se objaviti deset (10) dana nakon zapljene na internetskoj stranici za objavu dražbi Biltena za sudske objave Sektora za osiguranje odvjetnika pri Nacionalnom fondu za samozaposlene osobe.

Dražba se može održati tek kada se ispune navedene formalnosti, a u suprotnome nije važeća.

2. Treće osobe koje mogu voditi postupak prodaje

Zaplijenjene pokretnine stavljaju se na javnu dražbu u nazočnosti javnog bilježnika okruga u kojem su zaplijenjene kojem je povjerena provedba dražbe (članak 959. Zakona o parničnom postupku), a zaplijenjene nekretnine stavljaju se na javnu dražbu u nazočnosti javnog bilježnika okruga u kojem se nalaze kojem je povjerena provedba dražbe (članak 998. Zakona o parničnom postupku).

Dražba se odvija na način da se predaju pisane zapečaćene ponude, nakon čega se redom iznose usmeno, u skladu s člankom 959. stavkom 4. Zakona o parničnom postupku. Na početku dražbe svi ponuditelji moraju, u izjavi dražbovatelju, imenovati službenika iz okruga prvostupanjskog suda nadležnog za mjesto gdje se vodi dražba koji je ovlašten za primanje dokumenata povezanih s izvršenjem.

Dražba se održava u radnu srijedu na okružnom građanskom sudu okruga u kojem je zapljena provedena. Ako se zaplijenjene pokretnine nalaze u okruzima za koje su nadležni različiti okružni građanski sudovi, dražba se odvija na okružnom građanskom sudu koji odredi sudski izvršitelj u izvješću o zapljeni. Ako su predmet dražbe pokretnine, sudski izvršitelj može odlučiti da se ona održi na okružnom građanskom sudu nadležnom za mjesto na kojem se provodi postupak izvršenja, mjesto na kojem su zaplijenjene ili mjesto na kojem se čuvaju. Ako su predmet dražbe nekretnine, ona se održava na okružnom građanskom sudu okruga u kojem se nekretnine nalaze. Ako se nekretnine nalaze u okruzima za koje su nadležni različiti okružni građanski sudovi, dražba se održava na bilo kojem okružnom građanskom sudu, o čemu odlučuje stranka koja zahtijeva izvršenje.

3. Vrste dražbi na koje se pravila možda ne primjenjuju u potpunosti

Zapljena posebne imovine (članci od 1022. do 1033. Zakona o parničnom postupku):

Stranci protiv koje se zahtijeva izvršenje mogu se oduzeti i imovinska prava koja se ne mogu oduzeti na temelju postupka iz članka 953. stavaka 1. i 2. te članaka 982. i 992. Zakona o parničnom postupku, i to prava intelektualnog vlasništva, prava patenta, prihodi od filmskih prava i potraživanja od trećih osoba koja ovise o protučinidbi, pod uvjetom da je prijenos tih prava dopušten odredbama materijalnog prava (članak 1022. Zakona o parničnom postupku).

Ako je naložena prodaja oduzetih prava na dražbi, okružni građanski sud imenovat će dražbovatelja (članak 1026. Zakona o parničnom postupku) te će se primjenjivati važeće odredbe o stavljanju pokretnina na dražbu.

4. Informacije o nacionalnim registrima imovine

Ne postoje nacionalni registri imovine.

5. Informacije o bazama podataka u kojima vjerovnici mogu provjeriti imovinu ili tražbine dužnika

Ne postoje baze podataka s pomoću kojih bi se utvrdilo mjesto na kojem se nalazi materijalna imovina ili potraživanja dužnika.

6. Informacije o internetskim sudskim dražbama

Sudske dražbe ne provode se na internetu.

Posljednji put ažurirano: 25/06/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.