Sudske dražbe

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

1. Oglašavanje i utvrđivanje cijena u vezi s prodajom zaplijenjene imovine

Do zapljene dolazi kad sudski izvršitelj oduzme pokretninu (članak 954. Zakona o parničnom postupku) ili zaplijeni nekretninu u vlasništvu dužnika ili stvarno pravo dužnika na nekretnini (članak 992. Zakona o parničnom postupku) te se sastavi izvješće u nazočnosti punoljetnog svjedoka. Vrijednost zaplijenjene imovine utvrđuje sudski izvršitelj ili vještak kojeg on može angažirati radi toga. U slučaju nekretnine, neovisni vještak mora utvrditi njezinu tržišnu vrijednost.

Izvješće o zapljeni mora sadržavati:

  1. detaljan opis zaplijenjene pokretnine tako da se može nedvojbeno odrediti o kojoj je stvari riječ;
  2. naznaku procjene sudskog izvršitelja ili vještaka o vrijednosti zaplijenjene imovine;
  3. početnu cijena za nadmetanje, koja u slučaju nekretnine mora biti jednaka tržišnoj vrijednosti zaplijenjene imovine;
  4. naznaku izvršne isprave na kojoj se izvršenje temelji, nalog dostavljen dužniku i iznos koji se namiruje zaplijenjenom imovinom;
  5. naznaku datuma održavanja dražbe, koji mora biti najranije sedam (7) mjeseci od datuma završetka zapljene, a najkasnije osam (8) mjeseci od tog datuma, mjesto dražbe i ime dražbovatelja.

Izvadak iz izvješća o zapljeni, uključujući puno ime stranke koja zahtijeva izvršenje i stranke protiv koje se zahtijeva izvršenje, sažeti opis zaplijenjene imovine, početna cijena za nadmetanje, ime i točna adresa dražbovatelja, kao i mjesto, datum i vrijeme održavanja dražbe, moraju se objaviti u roku od 15 dana od zapljene na internetskoj stranici za objavu dražbi Biltena za sudske objave Sektora za osiguranje odvjetnika pri Nacionalnom fondu za samozaposlene osobe.

Dražba se može održati tek kad se ispune navedene formalnosti, a u suprotnome nije važeća.

2. Treće osobe koje su ovlaštene voditi prodaju

Zaplijenjene pokretnine stavljaju se na javnu dražbu na elektroničkoj platformi u nazočnosti javnog bilježnika okruga u kojem su zaplijenjene, kojem je povjerena provedba dražbe (članak 959. Zakona o parničnom postupku). Zaplijenjene nekretnine također se stavljaju na javnu dražbu na elektroničkoj platformi u nazočnosti javnog bilježnika okruga u kojem se nalaze, kojem je povjerena provedba dražbe (članak 998. Zakona o parničnom postupku).

Dražba se provodi podnošenjem elektroničkih ponuda nakon što ponuditelji dostave jamstvo za ozbiljnost ponude i nakon što su certificirani u elektroničkim sustavima u skladu s člankom 959. Zakona o parničnom postupku. Dražba se održava radnim danima, konkretno srijedom, četvrtkom i petkom na okružnom građanskom sudu okruga u kojem je zapljena provedena.

3. Vrste dražbi na koje se pravila možda ne primjenjuju u potpunosti

Zapljena posebne imovine (članci od 1022. do 1033. Zakona o parničnom postupku):

Stranci protiv koje se zahtijeva izvršenje mogu se oduzeti i imovinska prava koja se ne mogu oduzeti na temelju postupka iz članka 953. stavaka 1. i 2. te članaka 982. i 992. Zakona o parničnom postupku, i to prava intelektualnog vlasništva, prava patenta, prihodi od filmskih prava i potraživanja od trećih osoba koja ovise o protučinidbi, pod uvjetom da je prijenos tih prava dopušten odredbama materijalnog prava (članak 1022. Zakona o parničnom postupku).

Ako je naložena prodaja oduzetih prava na dražbi, okružni građanski sud imenovat će dražbovatelja (članak 1026. Zakona o parničnom postupku) te će se primjenjivati pravila o stavljanju pokretnina na dražbu.

4. Informacije o nacionalnim registrima imovine

Ne postoje nacionalni registri imovine.

5. Informacije o bazama podataka u kojima vjerovnici mogu provjeriti imovinu ili tražbine dužnika

Ne postoje baze podataka s pomoću kojih bi se provjerila imovina ili tražbine dužnika. Postoji samo središnji sustav kojim upravlja Neovisno tijelo za javne prihode (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon – AADE). Tom sustavu mogu pristupiti samo određena tijela (javno tužiteljstvo, porezni ured, tijelo za sprečavanje pranja novca itd.) i prikazuje bankovne račune u grčkim bankama.

6. Informacije o internetskim sudskim dražbama

Od 2018. sve se dražbe provode elektroničkim putem na platformi eauction.gr.

Posljednji put ažurirano: 04/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.