Sudske dražbe

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

1. Oglašavanje prodaje i određivanje cijena zaplijenjene robe

Prodaja imovine trenutačno bi se, kad god je to moguće, trebala odvijati na platformi https://www.e-leiloes.pt/, kako je predviđeno člankom 837. portugalskog Zakona o parničnom postupku (CPC) te člancima 20. i dalje Ministarske provedbene odluke (Portaria) br. 282/2013 od 29. kolovoza 2013.

Pravila kojima se uređuje funkcioniranje platforme https://www.e-leiloes.pt/ donesena su u okviru Odluke ministra pravosuđa br. 12624/2015, objavljene u portugalskom Službenom listu (Diário da República), drugoj seriji, br. 219, od 9. studenoga 2015.

Napomena: s obzirom na brojne nedavne kibernapade na razne nacionalne institucije osobe koje posjećuju internetsku stranicu e-leilões izvan Portugala imaju ograničen pristup toj internetskoj stranici.

Te su osobe dužne poslati svoju IP (internetski protokol) adresu na e-adresu suporte@solicitador.net. Svoju IP adresu možete saznati, među ostalim, na sljedećoj poveznici: https://www.whatismyip.com/.

Oglašavanje prodaje uređeno je člankom 6. Odluke 12624/2015:

Članak 6.

Oglašavanje dražbi

 1. Dražbe se oglašavaju na internetskoj stranici www.e-leiloes.pt. Osim toga, prema odluci Komore pravnih zastupnika (Câmara dos Solicitadores) informacije se u cijelosti ili djelomično mogu prenositi i na drugim internetskim stranicama, objavom u tisku ili e-poštom. To ne utječe na pravo sudskog izvršitelja koji je zakonski odgovoran za postupak da oglašava dražbu na druge načine koje smatra prikladnima.
 2. Informacije objavljene na internetskoj stranici www.e-leiloes.pt moraju sadržavati barem sljedeće podatke:
  1. referentni broj predmetnog sudskog postupka, suda i ustrojstvene jedinice
  2. datum početka dražbe
  3. datum i vrijeme do kad dražba mora biti zaključena
  4. osnovnu cijenu imovine (ili skupa imovine) koja se prodaje
  5. vrijednost zadnje ponude
  6. ako je riječ o prodaji pokretnine, fotografiju te stavke ili skupa stavki u lotu za dražbu
  7. kratak opis stavke
  8. vrstu stavke
  9. ako je riječ o prodaji nekretnine, njezinu lokaciju i sastav, zemljišni broj i upis u zemljišne knjige, okrug, općinu, kotar i približne zemljopisne koordinate lokacije, fotografiju vanjskog dijela nekretnine i, kad god je moguće, unutarnjeg dijela, ako je riječ o nekretnini u gradskom području ili građevinskom objektu
  10. podatke o skrbniku ili mjestu skladištenja
  11. mjesto i vrijeme razgledavanja imovine te kontaktne podatke skrbnika
  12. pojedinosti o sudskom izvršitelju koji je zakonski odgovoran za postupak, uključujući ime izvršitelja, poslovni registracijski broj, brojeve fiksnog i mobilnog telefona, broj faksa i e-adresu te vrijeme u kojem je dostupan za kontaktiranje
  13. sve okolnosti o kojima u skladu sa zakonom treba obavijestiti sve zainteresirane strane, posebno o tome postoji li prigovor na izvršenje ili zapljenu, postoji li neriješena žalba, postoji li založno pravo koje ne istječe prodajom i postoje li nositelji prava prvokupa koji su se javili u postupku
  14. ime jednog ili više dužnika koji su vlasnici imovine namijenjene za prodaju.

Cijena/vrijednost zaplijenjene imovine

Osnovna vrijednost: vrijednost imovine ili skupa imovine koja čini jedan lot, kako je utvrđeno za vrijeme postupka s kojim je prodaja povezana: konkretno izvršenjem koje je uređeno Zakonom o parničnom postupku ili, ako je riječ o postupku u slučaju nesolventnosti, Zakonom o stečaju i oporavku poduzeća (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Minimalna vrijednost: „minimalna vrijednost” vrijednost je iznad koje se imovina može prodati, koja u skladu s člankom 816. Zakona o parničnom postupku iznosi 85 % osnovne vrijednosti. U nekim slučajevima minimalna vrijednost može biti jednaka osnovnoj vrijednosti.

2. Treće osobe koje mogu voditi prodaju

Pravila kojima se uređuje funkcioniranje platforme https://www.e-leiloes.pt/ donesena su u okviru Odluke ministra pravosuđa br. 12624/2015, objavljene u portugalskom Službenom listu (Diário da República), drugoj seriji, br. 219, od 9. studenoga 2015., a u skladu s njom platformu razvija i njome upravlja nekadašnja Komora pravnih zastupnika (Câmara dos Solicitadores), danas Komora pravnih zastupnika i sudskih izvršitelja (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

U građanskim postupcima izvršenja koje vode sudski izvršitelji samo oni mogu obavljati postupak prodaje.

Napomena: s obzirom na brojne nedavne kibernapade na razne nacionalne institucije osobe koje posjećuju internetsku stranicu  e-leilões izvan Portugala imaju ograničen pristup toj internetskoj stranici.

Te su osobe dužne poslati svoju IP (internetski protokol) adresu na e-adresu suporte@solicitador.net. Svoju IP adresu možete saznati, među ostalim, na sljedećoj poveznici: https://www.whatismyip.com/.

3. Vrste dražbi na koje se pravila možda ne primjenjuju u potpunosti

Jedan je primjer imovina koja se mora prodati na reguliranim tržištima ili se mora izravno prodati.

Članak 837. portugalskog Zakona o parničnom postupku – Prodaja na internetskoj dražbi

 1. Osim u slučajevima iz članaka 830. i 831. zaplijenjene nekretnine kad god je to moguće trebaju se prodati na internetskoj dražbi u skladu s odredbama koje ministarskom provedbenom odlukom donosi član vlade nadležan za pravosuđe.

Članak 830. portugalskog Zakona o parničnom postupku – Imovina koja se prodaje na reguliranim tržištima

Financijski instrumenti i roba kojom se trguje prodaju se na reguliranim tržištima.

Članak 831. portugalskog Zakona o parničnom postupku – Izravna prodaja

Ako se u skladu sa zakonom imovina mora predati određenom tijelu ili kad je sa strankom koja želi ostvariti pravo ovrhe sklopljen predugovor o prodaji s učinkom erga omnes, prodaja se mora obaviti izravno.

Iako su internetske dražbe glavni način prisilne prodaje u Portugalu, Zakonom o parničnom postupku predviđeni su i drugi načini prodaje:

 1. prodaja sa zapečaćenim ponudama
 2. prodaja na reguliranim tržištima
 3. izravna prodaja osobama ili tijelima koji imaju pravo kupiti tu imovinu
 4. prodaja putem privatnih pregovora
 5. prodaja u ustanovi koja provodi dražbe
 6. prodaja u državnom skladištu ili na sličnom mjestu
 7. prodaja na internetskoj dražbi.

4. Informacije iz nacionalnih registara imovine

Regulatorna i registracijska tijela uključuju:

 • Institut za matične urede i javne bilježnike (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. (IRN)): javni institut čija je zadaća provedba i praćenje politika o uslugama registriranja kako bi se javnosti i poduzećima osiguralo pružanje usluga u području građanske identifikacije i registriranja državljanstva, zemljišta, poduzeća, pokretnina i pravnih osoba, kao i regulacija, praćenje i inspekcija djelatnosti javnih bilježnika koje se odnose na nekretnine, brodove, zrakoplove itd.
 • Portugalsku komisiju za tržište vrijednosnih papira (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)): ima zadaću nadziranja, kontrole i reguliranja tržišta financijskih instrumenata, kao i agenata koji na njima djeluju kako bi zaštitila ulagače kad je riječ o udjelima i financijskim instrumentima itd.
 • Nacionalni institut za intelektualno vlasništvo (Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)): prvenstveno se bavi dodjelom i zaštitom prava intelektualnog vlasništva u Portugalu i inozemstvu, u suradnji s međunarodnim organizacijama čiji je Portugal član.

5. Informacije o bazama podataka u kojima vjerovnici mogu provjeriti imovinu ili tražbine dužnikâ

Ponajprije treba napomenuti da tim bazama podataka pristupa sudski izvršitelj uz poštovanje povjerljivosti. Vjerovnik nema izravan pristup.

Pristup javnim bazama podataka uređen je Ministarskom provedbenom odlukom br. 331-A/2009 od 30. ožujka 2009., kako je izmijenjena Ministarskom provedbenom odlukom br. 350/2013 od 3. prosinca 2013. i Ministarskom provedbenom odlukom br. 288/2015 od 17. rujna 2015.

Pristup bazama podataka Banke Portugala uređuje se Ministarskom provedbenom odlukom br. 282/2013 od 29. kolovoza 2013.

Baze podataka kojima sudski izvršitelj trenutačno može izravno pristupiti na internetu uključuju:

 1. portugalsku poreznu i carinsku upravu
 2. bazu podataka socijalnog osiguranja (Segurança Social)
 3. opći mirovinski fond (Caixa Geral de Aposentações)
 4. zemljišne knjige (Registo Predial)
 5. registar poslovnih subjekata (Registo Comercial)
 6. nacionalni registar pravnih osoba (Registo Nacional de Pessoas Coletivas)
 7. registar vozila (Registo Automóvel)
 8. Banku Portugala
 9. Institut za upravljanje javnim kreditom (Instituto de Gestão de Crédito Público)
 10. CITIUS (IT platforma za podupiranje rada sudova).

6. Informacije o internetskim sudskim dražbama

Pravila kojima se uređuje funkcioniranje platforme https://www.e-leiloes.pt/ donesena su u okviru Odluke ministra pravosuđa br. 12624/2015, objavljene u portugalskom Službenom listu (Diário da República), drugoj seriji, br. 219, od 9. studenoga 2015.

Informacije se mogu provjeriti na sljedećim internetskim stranicama:

Pravila kojima se uređuje funkcioniranje platforme za internetske dražbe

Odgovori na najčešća pitanja

Napomena: s obzirom na brojne nedavne kibernapade na razne nacionalne institucije osobe koje posjećuju internetsku stranicu  e-leilões izvan Portugala imaju ograničen pristup toj internetskoj stranici.

Te su osobe dužne poslati svoju IP (internetski protokol) adresu na e-adresu suporte@solicitador.net. Svoju IP adresu možete saznati, među ostalim, na sljedećoj poveznici: https://www.whatismyip.com/.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.