Sudske dražbe

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

1. Oglašavanje i utvrđivanje cijena u vezi s prodajom zaplijenjene imovine

Prodaja dobara trenutačno se, kad god je to moguće, odvija preko platforme https://www.e-leiloes.pt/, u skladu s člankom 837. portugalskog Zakona o parničnom postupku (Código de Processo Civil, CPC) te člancima 20. i dalje Ministarske provedbene odluke br. 282/2013 od 29. kolovoza.

Pravila funkcioniranja platforme https://www.e-leiloes.pt/ odobrena su Odlukom ministra pravosuđa br. 12624/2015, koja je objavljena u Službenom listu Portugalske Republike (Diário da República), 2. serija, br. 219 od 9. studenoga 2015.

Obavijesti o prodaji uređene su odredbama članka 6. Ministarske odluke 12624/2015:

Članak 6.

Oglašavanje dražbe

 1. Dražbe se objavljuju na platformi www.e-leiloes.pt, a na temelju odluke portugalske Komore pravnih zastupnika (Câmara dos Solicitadores), informacije se u cijelosti ili djelomično mogu prenositi i na drugim internetskim stranicama, u tiskanom obliku ili elektroničkom poštom, pri čemu sudski izvršitelj kojem je postupak dodijeljen ima pravo prodaju oglašavati i na druge načine koje smatra prikladnima.
 2. Objava na portalu www.e-leiloes.pt mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
  1. broj sudskog postupka, sud i ustrojstvenu jedinicu;
  2. datum početka dražbe;
  3. krajnji rok dražbe (datum i vrijeme);
  4. osnovnu vrijednost dobara (ili skupa dobara) namijenjenih za prodaju;
  5. vrijednost konačne ponude;
  6. u slučaju pokretnina, fotografiju dobara ili skupa dobara u lotu za koji se nadmeće;
  7. kratak opis dobara;
  8. vrstu dobara;
  9. u slučaju nekretnine, njezinu lokaciju i sastav, upis u zemljišne knjige i opis objekta, okrug, općinu, kotar i približne zemljopisne koordinate lokacije, fotografiju vanjskog dijela i, kad je god moguće, unutarnjeg dijela, ako je riječ o nekretnini u gradskom području ili građevinskom objektu;
  10. podatke o upravitelju ili mjestu na kojem se uplaćuje polog;
  11. mjesto i vrijeme u kojem se dobra mogu pogledati i kontaktne podatke upravitelja;
  12. podatke o sudskom izvršitelju kojem je postupak dodijeljen, uključujući ime, poslovni identifikacijski certifikat, broj telefona i mobitela, telefaks, adresu e-pošte i radno vrijeme;
  13. sve okolnosti o kojima u skladu sa zakonom treba obavijestiti sve zainteresirane strane, uključujući svaki prigovor na izvršenje ili zapljenu i svaku žalbu koji još nisu riješeni, postojanje terećenja kojih se predmet ne oslobađa prodajom na dražbi te sve nositelje prava prvokupa u postupku;
  14. ime dužnika koji je vlasnik dobara namijenjenih za prodaju.

Cijena/vrijednost zaplijenjenih dobara:

Osnovna vrijednost: vrijednost dobara ili skupa dobara koji čine jedan lot, kako je određeno područjem primjene postupka s kojim je prodaja povezana, odnosno izvršenjem propisanim Zakonom o parničnom postupku ili stečajnim postupkom uređenim Zakonom o stečaju i oporavku poduzeća (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Minimalna vrijednost: „minimalna vrijednost” jest vrijednost ispod koje se dobra ne mogu prodati, koja u skladu s člankom 816. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku odgovara 85 % osnovne vrijednosti. U nekim slučajevima minimalna vrijednost može biti jednaka osnovnoj vrijednosti.

2. Treće osobe koje mogu voditi postupak prodaje

Pravila funkcioniranja platforme https://www.e-leiloes.pt/ odobrena su Odlukom ministra pravosuđa br. 12624/2015, koja je objavljena u Službenom listu Portugalske Republike, 2. seriji, br. 219 od 9. studenoga 2015., a u skladu s njima platformu razvija i njome upravlja nekadašnja portugalska Komora pravnih zastupnika, danas Komora pravnih zastupnika i sudskih izvršitelja (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

U parničnim postupcima izvršenja koje vode sudski izvršitelji samo oni mogu obavljati postupak prodaje.

3. Vrste dražbi na koje se pravila možda ne primjenjuju u potpunosti

Riječ je, na primjer, o dobrima koja se moraju prodati na reguliranim tržištima ili se moraju izravno prodati.

Članak 837. Zakona o parničnom postupku – Prodaja na elektroničkoj dražbi

 1. Osim u slučajevima iz članaka 830. i 831., zaplijenjene nekretnine, kad god je to moguće, prodaju se na elektroničkoj dražbi pod uvjetima koje provedbenom odlukom određuje ministar u Vladi nadležan za pravosuđe.

Članak 830. Zakona o parničnom postupku – Dobra koja se prodaju na reguliranim tržištima

Financijski instrumenti i roba uvršteni za trgovanje na reguliranom tržištu prodaju se na uređenim tržištima.

Članak 831. Zakona o parničnom postupku – Izravna prodaja

Ako se u skladu sa zakonom dobra moraju dostaviti određenom subjektu ili je dano obećanje da će biti prodana, sa stvarnim učinkom, osobi koja želi ostvariti konkretno pravo izvršenja, prodaju se izravno njima.

Iako je u Portugalu elektronička dražba najpoželjniji način prodaje u postupku izvršenja, trebalo bi napomenuti da se Zakonom o parničnom postupku predviđaju i alternativni načini prodaje:

 1. prodaja sa zapečaćenim ponudama;
 2. prodaja na reguliranim tržištima;
 3. izravna prodaja osobama ili subjektima koji imaju pravo steći predmetna dobra;
 4. prodaja privatnim pregovorima;
 5. prodaja u aukcijskoj kući;
 6. prodaja na javnom ili sličnom mjestu na kojem se uplaćuje polog;
 7. prodaja na elektroničkoj dražbi.

4. Informacije iz nacionalnih imovinskih registara

Regulatorna i registarska tijela obuhvaćaju:

 • Institut za registre i javno bilježništvo (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. IRN): javni institut čija je zadaća provedba i praćenje politika koje se odnose na usluge registriranja kako bi se građanima i poduzećima pružile usluge u području građanske identifikacije i matičnih registara, registara državljanstva, nekretnina, registara poslovnih subjekata te registara pokretnina i pravnih subjekata, kao i regulacija, praćenje i nadziranje javnobilježničke djelatnosti, primjerice u pitanju nekretnina, vozila, brodova, zrakoplova i dr.
 • Komisija za tržište vrijednosnih papira (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM): ima zadaću nadziranja, kontrole i reguliranja financijskih tržišta, kao i agenata koji na njima djeluju, te promicanja zaštite ulagača, npr. udjela i financijskih instrumenata
 • Nacionalni institut za intelektualno vlasništvo (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI): prvenstveno se bavi dodjelom i zaštitom prava industrijskog vlasništva, u zemlji i inozemstvu, u suradnji s međunarodnim organizacijama čiji je Portugal član, npr. žigova i patenata.

5. Informacije o bazama podataka u kojima vjerovnici mogu provjeriti imovinu ili tražbine dužnika

Ponajprije treba napomenuti da tim bazama podataka pristupa, poštujući povjerljivost, sudski izvršitelj, a ne izravno vjerovnik.

Pristup javnim bazama podataka uređen je Ministarskom provedbenom odlukom br. 331-A/2009 od 30. ožujka, kako je izmijenjena Ministarskom provedbenom odlukom br. 350/2013 od 3. prosinca i Ministarskom provedbenom odlukom br. 288/2015 od 17. rujna.

Ministarskom provedbenom odlukom br. 282/2013 od 29. kolovoza uređuje se i pristup bazama podataka Banke Portugala.

Baze podataka kojima sudski izvršitelj ima izravan elektronički pristup jesu, među ostalima:

 1. Porezno i carinsko tijelo (Autoridade Tributária e Aduaneira);
 2. Socijalno osiguranje;
 3. Mirovinski fond državnih službenika (Caixa Geral de Aposentações);
 4. Zemljišne knjige;
 5. Registar poslovnih subjekata;
 6. Nacionalni registar pravnih osoba;
 7. Registar motornih vozila;
 8. Banka Portugala;
 9. Institut za upravljanje javnim dugom (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. Građanski pravosudni portal CITIUS.

6. Informacije o internetskim sudskim dražbama

Pravila funkcioniranja platforme https://www.e-leiloes.pt/ odobrena su Odlukom ministra pravosuđa br. 12624/2015, koja je objavljena u Službenom listu Portugalske Republike, 2. seriji, br. 219 od 9. studenoga 2015.

Relevantne informacije mogu se pronaći na sljedećim poveznicama:

Pravila funkcioniranja platforme za elektroničke dražbe

Odgovori na najčešća pitanja

Posljednji put ažurirano: 04/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.