Sudske dražbe

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

1. Objavljivanje i određivanje cijena u vezi s prodajom zaplijenjene imovine

Postupak izvršenja uređen je rumunjskim Zakonom o parničnom postupku, koji sadržava opća pravila u pogledu izvršenja obveza utvrđenih u nalozima za ovrhu. Osim pravila o parničnom postupku kojima je uređen postupak izvršenja postoje dvije druge zasebne kategorije pravila koja se primjenjuju na posebne situacije dužnika: izvršenje poreznog duga i izvršenje duga koji proizlazi iz kaznenih djela.

U Rumunjskoj su sudski izvršitelji, odnosno tijela izvršenja ovlaštena nalogom Ministarstva pravosuđa za izvršenje naloga za ovrhu, zaduženi za izvršenje dugovanja iz opće kategorije dugovanja koja proizlaze iz naloga za ovrhu, osim onih porezne prirode ili onih koja proizlaze iz kaznenih djela.

Nakon što je izvršenje odobreno za kategorije duga koje su prihvatljive za izvršenje u skladu s prethodno navedenim, imovina dužnika prodaje se na javnoj dražbi u skladu s pravilima o parničnom postupku s obzirom na njihovu kategoriju, odnosno prodaji pokretnina i/ili nekretnina na javnoj dražbi.

Sudski izvršitelj može procijeniti vrijednost zaplijenjene pokretnine (na temelju kriterija optjecajne vrijednosti u usporedbi s prosječnim tržišnim cijenama na predmetnoj lokaciji) odnosno, ako procjena nije moguća ili na zahtjev stranaka, uz određenu naknadu za procjenu može imenovati stručnjaka.

Vrijednost imovine koja je predmet izvršenja određuje sudski izvršitelj u skladu sa sličnim pravilima (optjecajna vrijednost, prosječna tržišna cijena itd.) odnosno, na zahtjev stranaka ili ako procjena nije moguća, uz određenu naknadu za procjenu se imenuje stručnjak.

Kad je riječ o oglašavanju prodaje pokretnina, najavu ili oglas prodaje sastavlja sudski izvršitelj koji organizira njezino izlaganje na mjestu dražbe, u svojem uredu, uredu gradske vijećnice na čijem se gravitacijskom području imovina prodaje, uredu tijela izvršenja i drugim javnim mjestima. U rumunjskom Zakonu o parničnom postupku utvrđena je i obveza objave oglasa u lokalnim i nacionalnim novinama ili internetskim stranicama za prodaju predmetne imovine.

Osim prethodnih načina oglašavanja, s obzirom na oglašavanje prodaje nekretnina, postoje razlike u postupanju na način da, s jedne strane, vrijednost imovine uvjetuje način oglašavanja (nacionalne novine ako vrijednost imovine premašuje 250 000 RON), a s druge strane, postoji obveza oglašavanja u elektroničkom registru za oglašavanje prodaje imovine koja je predmet izvršenja.

Obilježja imovine koja je predmet izvršenja navode se u najavi/oglasu prodaje.

Postupak za pregled imovine nije uređen.

Jamčevine na dražbama, koje se bilježe na nalog sudskog izvršitelja i koje se moraju uplatiti najkasnije netom prije početka dražbe, uređene su. Jamčevine na dražbama mogu se uplatiti elektronički te sudski izvršitelj ponudi za kupnju mora priložiti dokaz o plaćanju.

Imovina se prodaje osobi koja ponudi najvišu cijenu odnosno, ako postoji samo jedan ponuditelj, jedinom ponuditelju pod uvjetom da je on ponudio početnu cijenu za nadmetanje.

2. Treće osobe koje mogu voditi prodaju

Prodaju imovine na javnoj dražbi može obavljati samo sudski izvršitelj u okviru postupka izvršenja koji je uređen rumunjskim Zakonom o parničnom postupku. Postupak prodaje za određene kategorije dugova, odnosno porezne dugove i dugove koji proizlaze iz kaznenih djela, provodi se s pomoću mehanizma poreznog tijela (za porezne dugove) s posebnim poslovnikom u pogledu dražbe ili sudionika odnosno putem državnog tijela odgovornog za povrat imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima (Nacionalna agencija za upravljanje zamrznutom imovinom – ANABI). U potonjem slučaju ANABI može putem sporazuma o suradnji sudskom izvršitelju povjeriti zadatak povrata imovine.

3. Vrste dražbi na koje se pravila možda ne primjenjuju u potpunosti

Zajednička pravila koja se primjenjuju na prodaju robe na javnoj dražbi obuhvaćaju iznimke s obzirom na naloge za ovrhu povezane s iznosima dugovanja prema konsolidiranom općem proračunu, proračunu EU-a ili proračunu Europske zajednice za atomsku energiju. Postoje i iznimke u pogledu povrata imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima.

4. Informacije o nacionalnim registrima imovine

U Rumunjskoj nije uspostavljen nikakav računalni sustav koji bi sadržavao informacije o imovini (nacionalni imovinski registar).

5. Informacije o bazama podataka putem kojih vjerovnici mogu utvrditi imovinu ili potraživanja dužnika

Vjerovnici mogu pristupiti pojedinostima o bilo kojoj imovini ili dugovima dužnika isključivo u okviru odobrenog postupka izvršenja i isključivo putem sudskog izvršitelja.

Pristup vjerovnika bazama podataka u kojima mogu provjeriti imovinu dužnika ograničen je. Na primjer, s obzirom na to da su mjere izvršenja u pogledu nekretnina zabilježene u zemljišnim knjigama, bilo tko može doći do informacije o stanju imovine s pomoću jednostavnog zahtjeva te plaćanjem naknada. Međutim, taj oblik pružanja informacija nije primjenjiv na imovinu koja je u posjedu dužnika jer se pretrage temelje samo na imovini, a ne na osobi. Osobni se podaci štite posebnim propisima, stoga je takva vrsta pretrage, kao što je prethodno navedeno, moguća isključivo putem nadležnog tijela te je za nju ponekad potrebna potvrda suda.

6. Informacije o internetskim sudskim dražbama

Elektronički registar za oglašavanje prodaje imovine koja je predmet izvršenja računalni je sustav u okviru kojega svi sudski izvršitelji na nacionalnoj razini oglašavaju prodaju pokretnina čija je vrijednost veća od 2 000 RON i nekretnina koje su predmet postupka izvršenja. Elektronički registar za oglašavanje prodaje imovine koja je predmet izvršenja izrađen je na temelju odredaba članka 32. stavka 2. Zakona br. 188/2000 o sudskim izvršiteljima i na snazi je od 2012. Objava oglasa u elektroničkom registru za oglašavanje prodaje imovine koja je predmet izvršenja pravna je obveza za sudske izvršitelje te je njezino nepoštovanje disciplinski prijestup u skladu s odredbama članka 47. Zakona br. 188/2000 o sudskim izvršiteljima.

Nova platforma Elektroničkog registra za oglašavanje prodaje imovine koja je predmet izvršenja odobrena je Odlukom br. 67/05.12.2014 Vijeća Nacionalne unije sudskih izvršitelja.

Posljednji put ažurirano: 10/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.