Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Bírósági árverések

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

1. A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének közzététele és azok árának meghatározása

A nemzeti jog a végrehajtás tárgyától függően különböző eljárásokat ír elő, amelyeket a végrehajtási eljárás keretében alkalmaznak.

Ingó javak értékesítése:

Az ingó javak zár alá vétele megköveteli, hogy a vagyontárgyakat felvegyék a bírósági végrehajtó által összeállított leltárba. Az adós ingó vagyontárgyait a leltár vagy a zár alá vételről szóló értesítés kézhezvételekor is zár alá vehetik, ha ez utóbbi meghatározza a végrehajtás tárgyát képező vagyontárgyat. A végrehajtó csak akkor veszi leltárba a hitelező által meghatározott vagyontárgyat, ha az az adós birtokában van, kivéve, ha a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vagyontárgy más személyt illet meg.

A zár alá vett vagyontárgy értékesítését az a bírósági végrehajtó végzi, aki a vagyontárgyat a leltárban feltüntette. Az ingó javak, vagyontárgyak vagy az eszközök csoportja értékesítése üzlet vagy tőzsde útján, nyilvános árverés útján, szóbeli ajánlattétellel vagy a bírósági vagyonértékesítésre vonatkozó szabályok szerint történik.

Az adós elfogadhatja a vagyontárgy értékesítését a magánvégrehajtó üzletében a végrehajtó által meghatározott áron, vagy a magánvégrehajtó által kijelölt üzletben, ha írásban hozzájárul ahhoz, hogy a vagyontárgyat az üzletnek értékesítés céljából átadják.

Ha az eszköz eladható tőzsdén, a hitelező vagy az adós az eladásra vonatkozó külön írásbeli hozzájárulás benyújtásával kijelölheti azt a tőzsdét, amelyen az eszközt értékesíteni kívánja. Az üzlet vagy a tőzsde, adott esetben, az ügyletért az eladási ár 15%-ának megfelelő jutalékot kap, amelyet a befizetett összeg beérkezésekor vonnak le.

Az 5000 bolgár levát meghaladó értékű tárgyakat, gépjárműveket, hajókat és repülőgépeket a végrehajtó értékesíti az ingatlanok bírósági értékesítésére vonatkozó eljárásnak megfelelően.

A bírósági végrehajtó a vagyontárgy értékesítését a körzeti bíróság (rayonen sad) helyiségeiben, az irodájában és a helyi önkormányzat vagy városháza helyiségeiben megfelelő helyeken kifüggesztett hirdetmény útján hirdeti meg. A hirdetmény kihelyezését igazoló jegyzőkönyvet a körzeti bíróság nyilvántartásba veszi. Amennyiben a vagyontárgynak az üzletbe történő szállítása az értékesítés szempontjából nehézséggel járna okoz, a végrehajtó az üzlethelyiségben is kihelyez egy hirdetményt egy jól látható helyen, és intézkedik arról, hogy a vagyontárgyat megtekinteni kívánók megtehessék ezt ott, ahol a vagyontárgy található.

A bírósági végrehajtó meghatározza azt az árat, amelyen a vagyontárgyat az üzletben értékesíteni kell. Nyilvános árverésen történő szóbeli ajánlattétel vagy bírósági árverés esetén a kikiáltási ár a vagyontárgy értékének 85%-a. A fél kérésére szakértőt rendelnek ki a vagyontárgy értékének megállapítására. A szakértőt hivatalból nevezik ki, ha az érték meghatározásához különleges tudományos, művészeti, szakmai stb. ismeretekre van szükség. A vagyontárgy értékéről szóban is lehet véleményt nyilvánítani. A szóbeli véleményt a jegyzőkönyvben is rögzítik.

Az 5000 bolgár levát meghaladó értékű vagyontárgyak, gépjárművek, hajók és légi járművek esetében a végrehajtó köteles szakértőt kijelölni az érték meghatározására. Az ingó javak eladási ára nem lehet alacsonyabb, mint a biztosítási értékük, ha van ilyen. Ez a szabály nem vonatkozik ugyanazon vagyontárgy későbbi értékesítésére.

Az első értékesítési értesítésben bármelyik fél vitathatja a vagyontárgy árát annak a bírósági végrehajtó általi meghatározásakor, és kérheti szakértő kijelölését új értékbecslés céljából. A bírósági végrehajtó határidőt szab a költségek megfizetésére. Ha a fél a megadott határidőn belül megfizette a vonatkozó költségeket, a végrehajtó köteles egy vagy több szakértőt kijelölni a vagyontárgy új szakértői értékelésének céljából. Az így megállapított új érték nem vitatható.

Ha egy tárgyat az üzletbe történő szállítástól vagy az értékesítési hirdetmény közzétételétől számított 3 hónapon belül nem sikerül értékesíteni, a tárgyat nyilvános árverésen, szóbeli ajánlattétellel, az eredetileg megállapított ár 50%-ának megfelelő áron értékesítik. A nyilvános árverésre a bírósági végrehajtó által meghatározott időpontban kerül sor a leltározott vagyontárgyak tárolására szolgáló épület előtt vagy a felek által közösen megállapított más helyen. Amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni, az értékesítésre a bírósági végrehajtó által meghatározott helyszínen kerül sor, és azt legkorábban a leltározás időpontjától számított 1 hét, de legkésőbb 3 hét múlva tűzik ki. Amennyiben a hitelező a leltározást követő 1 héten belül nem fizeti meg az értékesítés költségeit, az értékesítésre nem kerül sor, és a leltározott vagyontárgyakat felszabadítják. Az értékesítés napján a bírósági végrehajtó jegyzőkönyvet készít, amelyben megjelöli az információ közlésének napját és módját, valamint a felek értesítését. Az árverés az előre meghatározott időpontban kezdődik, és az utolsó leltározott vagyontárgy értékesítésre történő felajánlása után ér véget. Az árverésen való részvételhez nem kell letétet fizetni.

Az ingatlanok bírósági értékesítése:

Amennyiben a végrehajtás tárgya ingatlan, a végrehajtó az érintett ingatlan megjelölésével önkéntes fizetésre való felhívást küld, és egyidejűleg levelet küld az ingatlan-nyilvántartási hivatalnak az ingatlan jelzálog érvényesítésének nyilvántartásba vétele céljából.

A végrehajtó leltározza a hitelező által megjelölt ingatlant, miután ellenőrizte, hogy az ingatlan az adós tulajdonában volt-e a jelzálog érvényesítése elrendelésének napján. A tulajdonjogot az adó- vagy okirat-nyilvántartásban végzett ellenőrzéssel vagy más módon, többek között a szomszédok megkérdezésével ellenőrzik. Amennyiben nincs megbízható bizonyíték a tulajdonjogról, az ingatlannak a jelzálog érvényesítése elrendelésének napján fennálló birtoklását kell figyelembe venni.

A leltár az ingatlanértékelés benyújtásának napját is feltünteti, amennyiben az értékbecslést a leltározást követően végezték el. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a feleket értesítették az értékbecslés benyújtásáról, függetlenül attól, hogy jelen voltak-e a leltárfelvétel időpontjában. A leltár az ingatlan értékesítésének helyét és időpontját is feltünteti, ha a hitelező ezt kéri. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy az adóst értesítették az értékesítésről, függetlenül attól, hogy jelen volt-e a leltárfelvétel időpontjában.

A végrehajtó szakértőt rendel ki az ingatlan értékének megállapítására. A szakértőt be kell jegyezni a független értékbecslőkről szóló törvényben (Zakon za sadebnata vlast) előírt független értékbecslők nyilvántartásába vagy az igazságügyi törvény alapján szakértőként elismert szakemberek jegyzékébe (Zakon za nezavisimite otseniteli). A szakértő véleményét közlik a felekkel, akik azt 7 napon belül megtámadhatják. Amennyiben a szakértői véleményt megtámadják, a fél kijelöl egy olyan szakértőt, aki megfelel a fentiekben meghatározott követelményeknek egy második értékbecslési jelentés elkészítése céljából, és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket. Második értékbecslést nem végeznek, ha az eredeti értékbecslést nem támadják meg. Két vagy több értékbecslés esetén az ingatlan értékét az összes értékbecslési jelentésben feltüntetett értékek számtani átlagaként határozzák meg. Az ingatlan induló vételi ára az ingatlan értékének 80%-a. Az első bírósági értékesítésen a nyitó ár nem lehet alacsonyabb, mint az adóbecslésben feltüntetett érték, ha van ilyen.

A bírósági végrehajtó köteles a leltározás napjától számított egy héten belül értékesítési hirdetményt készíteni, amely tartalmazza az ingatlan leírását, tulajdonosát, annak megjelölését, hogy van-e jelzálogjog, valamint az ingatlanra vonatkozóan a végrehajtás időpontjában alapított korlátozott dologi jogok, bejegyzett követelések, zár alá vételek és bérleti szerződések megjelölését, továbbá az induló ajánlatot, valamint az értékesítés helyét és időpontját. A hirdetményt megfelelő helyeken kifüggesztik a magánvégrehajtó irodájában, a körzeti bíróságon, az ingatlan fekvése szerinti település önkormányzatánál vagy a városházán, valamint magán az ingatlanon. A hirdetményt a végrehajtás helye szerinti tartományi bíróság (okrazhen sad) honlapján is közzéteszik legalább 1 nappal a hirdetményben meghatározott értékesítés megkezdésének napja előtt. A bírósági végrehajtó jegyzőkönyvet készít, amelyben feltünteti a hirdetmény közzétételének napját. A jegyzőkönyvet a körzeti bíróság nyilvántartásba veszi. A bírósági végrehajtó meghatározza azokat az időpontokat, amikor az ingatlanokat a leendő vevők megtekinthetik.

Az értékesítésre a körzeti bíróság helyiségeiben kerül sor. Az árverés 1 hónapig tart, és a hirdetményben meghatározott napon ér véget. Az értékesítés dokumentációját a körzeti bíróság hivatalában őrzik, és azt az ingatlan iránt érdeklődő valamennyi fél rendelkezésére bocsátják. Az árverésen való részvételhez a nyitó ajánlat 10%-ának megfelelő letétet kell befizetni a bírósági végrehajtó számlájára. A hitelező nem fizet letétet, ha követelése meghaladja a letét összegét. Ha nincs ajánlattevő, vagy nem érkezik érvényes ajánlat, vagy ha a vevő nem fizeti meg az árat, és az ingatlant nem ítélik oda a vevővé nyilvánított ajánlattevő részére, a hitelezőnek joga van az értesítéstől számított 1 héten belül új árverés kitűzését kérni.

Az új értékesítés az első értékesítésre vonatkozó szabályok szerint történik. A legkorábbi kezdő időpont az első értékesítés befejezését követő legalább 1 hónap, a kikiáltási ár pedig az első értékesítés kikiáltási árának 90%-a. Ha az ingatlant a második eladáson nem értékesítik, és az eladásról szóló értesítéstől számított egy héten belül nem érkezik új induló ajánlat meghatározására irányuló kérelem, az ingatlant kizárják a végrehajtás alá vont ingatlanok közül, és a végrehajtó kérésére a jelzálog érvényesítését megszüntetik.

2. Az értékesítési művelet lefolytatására jogosult harmadik felek

A végrehajtási eljárás keretében a lefoglalt és zár alá vett vagyontárgyakat a bírósági végrehajtók az 1. és 6. pontban leírt módszerekkel értékesítik. A szabály alól az egyetlen kivétel az ingó javak üzletben vagy tőzsde útján történő értékesítése.

Az adós elfogadhatja a vagyontárgy értékesítését a magánvégrehajtó üzletében a végrehajtó által meghatározott áron, vagy a magánvégrehajtó által kijelölt üzletben, ha írásban hozzájárul ahhoz, hogy a vagyontárgyat az üzletnek értékesítés céljából átadják.

Ha az eszköz eladható tőzsdén, a hitelező vagy az adós az eladásra vonatkozó külön írásbeli hozzájárulás benyújtásával kijelölheti azt a tőzsdét, amelyen az eszközt értékesíteni kívánja.

A vagyontárgy átadását a végrehajtó és a tőzsde vagy az üzlet vezetője által aláírt jegyzőkönyvvel igazolják. Az üzlet vagy a tőzsde, adott esetben, az ügyletért az eladási ár 15%-ának megfelelő jutalékot kap, amelyet a befizetett összeg beérkezésekor vonnak le.

A végrehajtási eljárás során az adóstól, a zár alá vétellel érintett harmadik féltől, az árverésen részt vevő ajánlattevőktől és vevőktől, valamint az ingó javak értékesítését végző üzletektől vagy tőzsdéktől kapott valamennyi összeget a végrehajtó számlájára fizetik be.

3. Árverési típusok, amelyekre a szabályok adott esetben nem teljes mértékben vonatkoznak

A végrehajtási és csődeljárásokban a bolgár jog szerint nincsenek olyan bírósági árverési típusok, amelyekre a szabályokat ne kellene teljes mértékben alkalmazni. A bírósági árverés egyes szabályai és feltételei azonban külön jogszabályban meghatározott módokon eltérőek lehetnek.

4. A vagyontárgyak nemzeti nyilvántartásaira vonatkozó információk

Bulgáriában a következő vagyonnyilvántartásokat vezetik:

Ingatlan-nyilvántartás:

A nyilvántartás, amelyet a Nyilvántartási Ügynökség (Agentsiya po vpisvaniyata) vezet, a bulgáriai ingatlanok adatbázisa, és az egyes ingatlanokat tételesen tartalmazza. Nyilvántartja azokat a tulajdoni lapokat és egyéb jogi aktusokat, amelyekkel az ingatlanok tulajdonjogát vagy egyéb dologi jogait elismerik, átruházzák, módosítják vagy megszüntetik. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzik az ingatlanokra vonatkozó jelzálog érvényesítéseket és jelzálogjogokat. A nyilvántartás dokumentálja a fenti körülményekre vonatkozó legutóbbi bejegyzéseket, és lehetővé teszi az e körülményekben és a nyilvántartott okiratokban bekövetkezett változások időrendi nyomon követését. Az ingatlan-nyilvántartásból ellenőrizni lehet az ingatlanok tulajdonjogát és tulajdonosait, valamint az ingatlanok tekintetében megállapított dologi jogokat és egyéb korlátozásokat. A nyilvántartás a bolgár Nyilvántartási Ügynökség irodáiban vagy online is megtekinthető a felhasználó regisztrációja és a külön árjegyzékben meghatározott díj ellenében.

A közúti járművek nemzeti nyilvántartása:

A nyilvántartást a Belügyminisztérium (Ministerstvo na vatreshnite raboti) vezeti. Tartalmazza a közúti járművek nyilvántartásba vételére, a nyilvántartásba vett közúti járművek tulajdonjogának változására (beleértve a megkötött szerződésekre vonatkozó adatokat), valamint a zár alá vételekre vagy az elrendelt egyéb korlátozásokra vonatkozó adatokat.

A nyilvántartásból származó információkhoz hivatalos hozzáférést biztosítanak a közjegyzők, valamint a magán- és állami végrehajtók számára.

A járművek nyilvántartásba vételéről vagy törléséről szóló igazolásokat a járművek tulajdonosai számára a Belügyminisztérium által az állami illetékekről szóló törvény (Zakon za darzhavnite taksi) alapján beszedett díj megfizetése ellenében állítják ki.

Nem kell díjat fizetni, ha a nyilvántartásba vett járművekre vonatkozó információkat a Belügyminisztérium, az igazságügyi hatóságok, a nemzetbiztonságért és a közrendért felelős szervek, valamint a Nemzeti Adóhatóság (Natsionalna agentsiya za prihodite) szervei számára hivatalból benyújtott kérelem alapján nyújtják.

A nyilvántartásba vett járművekre vonatkozó információkat az igazságügyi hatóságok megbízásából, a Belügyminisztérium által az állami illetékekről szóló törvénnyel összhangban beszedett díj megfizetése ellenében adják át harmadik feleknek.

A Bolgár Köztársaság polgári légijármű-nyilvántartása:

A nyilvántartást a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium (Ministerstvo na transporta i saobshteniyata) Polgári Légiközlekedési Igazgatási Főigazgatósága (Glavna Direktsiya „Grazhdanska vasduhoplavatelna administratsiya”) vezeti.

A polgári légi jármű tulajdonjogának keletkezésével kapcsolatos valamennyi körülményt, valamint a tulajdonjog átruházásával, a tulajdonjog vagy kötelezvény-jogok alapításával és átruházásával, valamint a terhek keletkezésével kapcsolatos valamennyi változást bejegyzik a Bolgár Köztársaság polgári légijármű-nyilvántartásába.

Az ügyletek a nyilvántartásba való bejegyzést követően válnak hatályossá harmadik felekkel szemben. A nyilvántartásba történő bejegyzések a jóhiszeműen eljáró harmadik felekkel szembeni nyilvánosságra hozatalnak minősülnek.

A polgári légijármű-nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető a Polgári Légiközlekedési Igazgatási Főigazgatóság honlapján, kivéve a lajstromozott polgári légijármű tulajdonosának, birtokosának vagy üzemben tartójának adatait. A Polgári Légiközlekedési Igazgatási Főigazgatóság a Miniszterek Tanácsa (Ministerski savet) által meghatározott díj megfizetése ellenében a polgári légi járművek tulajdonosai, jogosultjai vagy birtokosai, illetve azok képviselői számára nyilvántartásba vételi bizonyítványt állít ki. A polgári légi járművek tulajdonosainak, jogosultjainak vagy birtokosainak személyazonosságát igazoló igazolásokat csak a törvény által rájuk ruházott hatásköröket gyakorló állami vagy igazságügyi hatóságok, bírósági vagy állami végrehajtók, illetve a polgári légi járművek tulajdonosai vagy azok képviselői részére állítanak ki.

A Bolgár Köztársaság hajólajstroma:

A lajstromozásra kötelezett hajók különböző kategóriáira vonatkozó lajstromok a bolgár lobogó alatt közlekedő hajók egységes lajstromát alkotják. Ezeket a Tengerészeti Igazgatási Végrehajtó Ügynökség (Izpalnitelna agentsiya „Morska administratsiya”) regionális egységei tartják nyilván, amelyek a közlekedési és hírközlési miniszter hatáskörébe tartoznak. A nyilvántartások a következőkre vonatkoznak:

  1. folyami hajók esetében a legfeljebb 20 méter hosszúságú kishajók; és tengerjáró hajók esetében a legfeljebb 40 bruttó tonnás hajók;
  2. folyami hajók esetében a 20 méternél hosszabb nagy méretű hajók; és tengerjáró hajók esetében a 40 bruttó tonnánál nagyobb méretű hajók;
  3. személyzet nélküli hajóbérlés keretében bérelt hajók;
  4. építés alatt álló, 12 méternél hosszabb hajók.

A Bolgár Köztársaság hajólajstroma lehetővé teszi a bolgár lobogó alatt közlekedő hajók azonosítására, tulajdonjogára, tulajdonjogi és pénzügyi terheire, a rendelkezési jog korlátozására, valamint a hajótulajdonosok és a hajót személyzet nélkül bérlő személyek felelősségére vonatkozó joghatóság és ellenőrzés gyakorlását.

A nyilvántartásokat papíron és elektronikus formában vezetik.

Bár a nyilvántartások elvileg nyilvánosak, a bennük szereplő információkhoz való hozzáférés ténylegesen korlátozott és szabályozott. A nyilvántartásokhoz való nyilvános hozzáférést a tulajdonjog megfelelő védelmének biztosítása érdekében korlátozták. Az érdekelt felek díj ellenében hitelesített kivonatot kérhetnek a nyilvántartásból. Az illetékes igazgatóságok a hajókra vonatkozó információk megszerzéséhez jogos érdekkel rendelkező személyek számára adnak ki kivonatokat a nyilvántartásból. A hajók számára és típusára stb. vonatkozó általános statisztikai információk is rendelkezésre bocsáthatók.

Az adatbázishoz hozzáférést kapott a korrupció elleni küzdelemmel és a jogtalanul szerzett vagyon elkobzásával foglalkozó bizottság (Komisiya za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo), a Nemzeti Adóhivatal, az Állami Nemzetbiztonsági Ügynökség (Darzhavna agentsiya „Natsionalna sigurnost”) és a Határrendőrség (Granichna politsiya) az érintett intézmények és a Tengerészeti Igazgatási Végrehajtó Ügynökség között létrejött kétoldalú megállapodások alapján. Lehetőséget biztosítottak más intézmények, valamint bírósági és állami végrehajtók számára a hozzáférésre. A hozzáférés egyedi jelszóval biztosított. A hozzáférés külső IP-címről és tűzfalon keresztül biztosított. Biztonsági okokból a rendszerbe történő minden egyes bejelentkezés nyomon követhető. A külső felhasználók keresést végezhetnek az adatbázisban a hajótulajdonos egyedi azonosítószámának (ha a hajótulajdonos bolgár állampolgár) vagy egyedi külföldi azonosítószámának (ha a tulajdonos külföldi állampolgár) használatával, és korlátozott adatokat kaphatnak a nyilvántartásból. A gyakorlatban az érintett adatok, vagyis az, hogy a magánszemélynek van-e hajója, a hajó típusa és a kikötői nyilvántartási szám, azon intézmények feladatai szempontjából releváns adatok, amelyeknek hozzáférést biztosítottak a nyilvántartáshoz.

A nyilvántartásba való bejegyzésre kötelezett körülmények csak a bejegyzést követően válnak hatályossá harmadik felekkel szemben.

5. A hitelezők számára az adósok vagyontárgyainak és követeléseinek azonosítását lehetővé tevő adatbázisokra vonatkozó információk

A fenti nemzeti nyilvántartásokban tárolt adatok többsége részben vagy egészben nyilvános. Egyes keresések díjhoz kötöttek lehetnek.

A kormányzati és igazságügyi hatóságok, valamint a bírósági és állami végrehajtók teljes körű hozzáféréssel rendelkeznek a különböző nyilvántartásokban szereplő adatokhoz.

6. Az online bírósági értékesítésekre vonatkozó információk

Az ingó és ingatlan vagyontárgyak, a papíralapú értékpapírok, a vállalkozások elkülönült részei, valamint a végrehajtás alá eső iparjogvédelmi jogok az elektronikus bírósági árverés szabályai szerint értékesíthetők. A végrehajtási eljárásban részt vevő fél írásbeli kérelmére a bírósági végrehajtó elektronikus bírósági árverést tart.

Az elektronikus bírósági árverést az Igazságügyi Minisztérium (Ministerstvo na pravosadieto) erre a célra létrehozott online platformján keresztül bonyolítják le.

Az árverésen való részvételhez minden ajánlattevő a nyitó ajánlat 10%-ának megfelelő letétet fizet. Az ajánlattevőket elektronikus aláírással regisztrálják az elektronikus környezetben, vagy a bírósági végrehajtó irodájában. Az elektronikus árverésen az ajánlattevők regisztrációja 1 hónapig tart, és a hirdetményben meghatározott napon 17:00 órakor ér véget.

Az elektronikus bírósági árverésen 7 napig lehet ajánlatot tenni. Az árverés ezen időszak utolsó napján 17:00 órakor ér véget, ha az árverés utolsó 10 percében nem érkezik új ajánlat. Amennyiben az árverés utolsó 10 percében új ajánlatot tesznek, az árverés automatikusan meghosszabbodik további 10 perccel, de legfeljebb 48 órával. Az árverés akkor ér véget, ha az utolsó 10 percben nem érkezik ajánlat.

Az ajánlattételek egyszeri lépésekben történnek. Az ajánlattevő által tett utolsó ajánlatot közzéteszik az elektronikus bírósági árverések online platformján.

Az elektronikus bírósági árverés befejezése után a platform automatikusan üzenetet küld az összes jogosult ajánlattevőnek az ingatlanra tett utolsó ajánlatról.

Az ajánlattétel befejezését követő első munkanapon a bírósági végrehajtó ellenőrzi az árveréssel kapcsolatos valamennyi körülményt, és jegyzőkönyvet készít, amelyben részletezi az összes beérkezett részvételi jelentkezést, beleértve az engedélyezett és nem engedélyezett ajánlattevőket, valamint az okot, a beérkezett ajánlatokat és az ajánlattétel során felmerült esetleges technikai problémák leírását, és a legmagasabb ajánlatot tevőt nyilvánítja vevővé. Az elektronikus árverés akkor tekinthető befejezettnek, amikor a bírósági végrehajtó aláírja a jegyzőkönyvet. A jelentést azonnal közzéteszik az egységes online platformon annak érdekében, hogy ahhoz minden ajánlattevő hozzáférjen.

Az Igazságügyi Minisztérium létrehozza és fenntartja az elektronikus bírósági árverések egységes online platformját, amely magában foglalja a bírósági árverések nyilvántartását és a bírósági árverések lebonyolítására szolgáló rendszert, és rendeletet ad ki az elektronikus bírósági árverések online platformjának szervezéséről, szabályairól és működéséről.

Az elektronikus bírósági árverések online platformja és a zár alá vételek egyablakos ügyintézési pontja közös információs rendszer alapján működik. Ez a megközelítés biztosítja az automatizált adatáramlást a zár alá vételek egyablakos ügyintézési pontjáról az értékesítési modulba és fordítva.

A zár alá vételek egyablakos ügyintézési pontjaként működő információs rendszer egy központosított adatbázis, amely a törvény által nyilvántartásba vételre kötelezett valamennyi ingó javakat terhelő zár alá vételt tartalmazza.

Az Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium és a Mezőgazdasági Minisztérium (Ministerstvo na zemedelieto) elektronikusan cserélnek adatokat az egyes intézmények által vezetett nyilvántartásokban nyilvántartásba vett, nyilvántartás alá eső ingó javakról, a zár alá vételek egyablakos ügyintézési pontjaként működő információs rendszer segítségével.

A Bulgáriában a zár alá vételek egyablakos ügyintézési pontjaként működő információs rendszer biztosítja, hogy egyetlen központi adatbázisban tárolják a nyilvántartásba vételi kötelezettség alá tartozó azon ingó javakra vonatkozó adatokat, amelyekre végrehajtási eljárásokban zár alá vételt rendeltek el. A rendszerhez minden illetékes szerv és személy hozzáférhet Bulgáriában és azon kívül.

Az Igazságügyi Minisztérium a zár alá vételek egyablakos ügyintézési pontjaként működő információs rendszerben szereplő adatok alapján elektronikus közigazgatási szolgáltatás útján küld értesítést az elrendelt zár alá vételekről. A rendszer lehetővé teszi továbbá, hogy az elektronikus kormányzatról szóló törvényben (Zakon za elektronnoto upravlenie) meghatározott követelmények szerint bármely személyre elrendelt zár alá vételről lekérdezést végezzenek. A szolgáltatásokat az Igazságügyi Minisztérium elektronikus portálján keresztül lehet igényelni.

Az Igazságügyi Minisztérium a szolgáltatásaiért a Minisztertanács által elfogadott díjszabásban meghatározott összegeket szed be.

A központi és helyi kormányzati szervek, a helyi közigazgatás és a közfeladatokat ellátó tisztviselők hivatalosan és díjmentesen hozzáférhetnek az információs rendszerhez.

Megjegyzés:

Az információs rendszer, beleértve a zár alá vételek egyablakos ügyintézési pontjaként a Bolgár Köztársaságban működő információs rendszert és az elektronikus bírósági árverések online platformját, 2023. július 1-jén indul.

Utolsó frissítés: 05/10/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.