Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Bírósági árverések

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

1. A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének közzététele és azok árának meghatározása

A lefoglalt vagyontárgyakat a bírósági végrehajtó értékesíti. A lefoglalt vagyontárgyakat nem kell árverésen értékesíteni, ha az adós és a jogosult a követelés teljesítéséről megegyeznek, vagyis ha megállapodás születik arról, hogy a végrehajtással érintett követelés más módon teljesíthető. Ilyen megállapodást minden jogosulttal kötni kell. A megállapodásokról értesíteni kell a bírósági végrehajtót, ellenkező esetben a bírósági végrehajtó az általános eljárás szabályait követi.

Amennyiben egy adósság végrehajtására irányuló kérelmeket különböző hitelezők különböző bírósági végrehajtónál nyújtottak be, és az adós ingatlanát az egyik bírósági végrehajtó már lefoglalta, az a másik bírósági végrehajtó, aki szintén végrehajtási eljárást indított, addig nem foglalhatja le az adós bejegyzett ingatlanát, míg az első bírósági végrehajtó az ingatlanra vonatkozóan a lefoglalást meg nem szünteti.

Az árverésre bocsátandó vagyontárgyak értékét és kikiáltási árát szakértő határozza meg.

Az online árverésekre egy külön online árverési rendszeren keresztül kerül sor. Az árverési hirdetményt az árverést legalább tíz nappal megelőzően közzé kell tenni az Ametlikud Teadaanded hivatalos lapban és az interneten. A bírósági végrehajtó a hirdetményt közzéteheti emellett a végrehajtás helye szerinti napilapban is. A jogosult vagy az adós kérelmére a bírósági végrehajtó a jogosult vagy az adós költségén a hirdetményt más kiadványokban is közzéteszi.

Az érdekelt személyek a hirdetmény közzétételétől kezdve az árverés kezdetéig jogosultak az árverésre bocsátott vagyontárgyakat megvizsgálni. Az érdekelt személyek emellett jogosultak az árverésre bocsátott vagyontárgyakra vonatkozóan benyújtott kérelmeket és az azokra vonatkozó igazolásokat is megvizsgálni, ideértve az értékbecslési jelentéseket is. Amennyiben a vagyontárgyakat a végrehajtási eljárás során értékesítik, sem a bírósági végrehajtó, sem az adós nem felelős az értékesített vagyontárgyak hibáiért. Ez nem zárja ki a bírósági végrehajtó vagy az adós jogellenesen okozott kárért való felelősségét. A bírósági végrehajtó határozza meg a vagyontárgyak megvizsgálásának idejét. Amennyiben a vagyontárgyak az adós birtokában vannak, az adós kérheti, hogy a vizsgálatra a végrehajtási aktusokra nyitva álló határidőn belül kerüljön sor. A bírósági végrehajtó köteles a tulajdonos érdekeit figyelembe venni.

Amennyiben az árverésre bocsátott vagyontárgyat több – az árverésre megfelelően nyilvántartásba vett– személy is meg kívánja vásárolni, mindannyian tehetnek ajánlatot a vagyontárgyra. Az ajánlattétel a kikiáltási áron kezdődik, és a résztvevők az árverésre megszabott határidőn belül a licitküszöb összegével emelt árral tehetnek ajánlatokat. Amennyiben közvetlenül az árverés vége előtt érkezik új ajánlat, az árverés vége kitolódik a meghosszabbítás időtartamával, és az árverés egészen addig tart, míg ajánlatok érkeznek. Az árverés meghosszabbításának időtartama 1 perctől 60 percig terjedhet. Az online árverés során az árverés lezárásáig az árverési rendszeren keresztül tett legmagasabb ajánlat tevője lesz a vevő. A legmagasabb ajánlat az árverési rendszerben az árverés napját követő munkanapon közzétételre kerül.

A bírósági végrehajtó a kikiáltási ár tíz százalékáig terjedő letétet szabhat meg az árverésen részt vevők számára. Amennyiben a bírósági végrehajtó letétet követel meg, az a személy, aki az árverésen részt kíván venni, köteles a letétet megfizetni. A letétbe helyezés történhet elektronikusan, vagyis internetes bankolás útján a bírósági végrehajtó által meghatározott bankszámlára, vagy az árverési rendszeren keresztül, pénzforgalmi szolgáltató közreműködésével. A szóbeli árverésen a 640 eurót meg nem haladó letét megfizetésére készpénzben is sor kerülhet.

2. Az értékesítés lefolytatására jogosult harmadik felek

A végrehajtási vagy csődeljárásban lefoglalt ingó és ingatlan vagyontárgyakat a bírósági végrehajtó értékesíti. Az egyszerűsített árveréseket a bírósági végrehajtói és vagyonfelügyelői kamara által jóváhagyott személyek folytatják le.

3. Az árverések azon típusai, amelyekre a szabályok adott esetben nem teljes mértékben vonatkoznak

Az észt végrehajtási és csődeljárásokban nincs olyan típusú árverés, amelyre a fenti szabályok csak részben vonatkoznak. Az árverés egyes szabályai és feltételei azonban külön jogszabályban meghatározott módon eltérhetnek.

4. A vagyontárgyak nemzeti nyilvántartásaira vonatkozó információk

Észtországban a következő nyilvántartások léteznek:

  • Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás olyan elektronikus szolgáltatás, amelynek segítségével gyorsan és kényelmesen szerezhető meg általános információ a nyilvántartott ingatlan területére, tulajdonosaira, az azzal kapcsolatos korlátozásokra és terhekre vonatkozóan. A szolgáltatás használatához a felhasználót azonosítani kell. Az ingatlan-nyilvántartás különböző részeiben szereplő részletes adatokat az árlistában megadott díj ellenében lehet beszerezni.
  • Az épület-nyilvántartás olyan nyilvános elektronikus nyilvántartás, amelynek célja az építés alatt álló vagy használatban lévő épületekre vonatkozó adatok összegyűjtése, tárolása és közzététele.
  • A gépjármű-nyilvántartás a járművekre és pótkocsikra vonatkozó információkat tartalmazza. A gépjármű-nyilvántartás nyilvános elektronikus adatbázis, de az abban szereplő egyes adatokhoz (például a járművek tulajdonosaira vonatkozó adatokhoz) való hozzáférés korlátozott.
  • Az értékpapír-nyilvántartás az észt központi értékpapír-nyilvántartás elektronikus szolgáltatása, amelynek segítségével a vállalkozások és a magánszemélyek – bizonyos korlátokkal – kereséseket folytathatnak és az értékpapírokra és a bejegyzett értékpapírszámlákra vonatkozó információkhoz juthatnak. A szolgáltatás használatához a felhasználót azonosítani kell.
  • Az e-cégjegyzék az Észtországban bejegyzett jogi személyekre vonatkozó adatokat tartalmazza. A nyilvántartás a vállalkozások, nonprofit egyesületek és alapítványok mellett a központi és helyi kormányszervek, közjogi jogi személyek és alkotmányos szervek adataihoz is hozzáférést biztosít. Bármely, a személyes azonosítójával bejelentkező személy ingyenesen megtekintheti a saját magára vonatkozó adatokat.
  • A házassági vagyonjogi nyilvántartás a választott házassági vagyonjogi rendszerre és a házastársak által kötött házassági vagyonjogi szerződésekre vonatkozó adatokat tartalmazza. A házassági vagyonjogi nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak és az elektronikus szolgáltatáson keresztül azokhoz bárki ingyenesen hozzáférhet.
  • A hajólajstrom olyan elektronikus nyilvántartás, amely a lajstromba vett hajókra és építés alatt álló hajókra vonatkozó adatokat és az azokkal kapcsolatos dologi jogokat tartalmazza. A hajólajstromba felvett adatok nyilvánosak és jogi kötőerővel bírnak. Az adatokhoz bárki ingyenesen hozzáférhet.
  • A légijárműlajstrom célja a légi járművek lajstromba vételéhez és azonosításához szükséges adatok begyűjtése és feldolgozása.
  • A hitelinformációs rendszer a Creditinfo hivatalos nyilvántartása, amely az egyetlen olyan nyilvántartás Észtországban, amely a késedelmes fizetésekre vonatkozó átfogó és megbízható információkkal szolgál. A rendszert az észt bankok 2001-ben hozták létre. A rendszerben díj ellenében lehet kereséseket indítani.
  • A szabadalmak és védjegyek nyilvános elektronikus nyilvántartásaiban díjmentesen lehet kereséseket indítani.

5. A hitelezők számára az adósok vagyontárgyainak és követeléseinek azonosítását lehetővé tevő adatbázisokra vonatkozó információk

A fenti nemzeti nyilvántartásokban tárolt adatok többsége részben vagy egészben nyilvános. A keresés megindításához szükség lehet a kereső személy azonosítására személyazonosító igazolvánnyal, mobil személyazonosítóval vagy bankon keresztül. Egyes keresések díjhoz kötöttek.

A bírósági végrehajtók és a vagyonfelügyelők kötelesek kérelmezni a különféle nyilvántartásokban tárolt adatokhoz való elektronikus hozzáférést.

6. Az online bírósági értékesítésekre vonatkozó információk

A végrehajtási eljárás során lefolytatott árverésen a lefoglalt ingatlan és ingó vagyontárgyak a jogszabályban meghatározott módon kerülnek értékesítésre. Az elektronikus árveréseket az erre kialakított elektronikus árverési rendszeren keresztül lehet nyomon követni és elérni. A nyilvános árverési rendszert a bírósági végrehajtói és vagyonfelügyelői kamara működteti.

Az árverési hirdetményt legalább az árverést tíz nappal megelőzően közzé kell tenni az Ametlikud Teadaanded hivatalos lapban és az interneten. A bírósági végrehajtó a hirdetményt közzéteheti emellett a végrehajtás helye szerinti napilapban is. A jogosult vagy az adós kérelmére a bírósági végrehajtó a jogosult vagy az adós költségén a hirdetményt más kiadványokban is közzéteszi.

Annak a személynek, aki az árverésen részt kíván venni, a megfelelő szabályok szerint az árverési hirdetményben foglalt határidőn belül kérnie kell az árverésre vonatkozó nyilvántartásba való felvételét és – ha ez az árverésen való részvétel feltétele, és ha a személyt nem mentesíti jogszabály a letét megfizetése alól – meg kell fizetnie a letétet. A nyilvántartásba vett minden olyan résztvevő tehet ajánlatot, aki az ehhez szükséges jogképességgel rendelkezik, és akinek az árverésen való részvételhez való joga jogszabályban vagy más módon nem korlátozott. A nyilvános árverésen való részvételre irányuló kérelmet saját kezűleg vagy elektronikusan alá kell írni. A részvételi kérelem benyújtására annak a bírósági végrehajtó árverési hirdetményben megadott címére való, e-mailben történő megküldésével vagy az árverési rendszerbe való feltöltésével kerülhet sor. A részvételi kérelmet nem kell titkosítani, de a nyilvántartásba vételre irányuló különös eljárást a bírósági végrehajtó határozza meg. Szóbeli árverés esetén a borítékot le kell zárni. Ahhoz, hogy az elektronikus árverési rendszerben ajánlatot tehessen, a résztvevőnek személyazonosító igazolvánnyal, mobil személyazonosítóval vagy felhasználónévvel és jelszóval be kell lépnie.

A szükséges összegek (letét, költségek, vételár stb.) megfizetése történhet elektronikusan, internetes bankolás útján a bírósági végrehajtó által meghatározott számlára, vagy az árverési rendszeren keresztül, pénzforgalmi szolgáltató közreműködésével.

Az ajánlattevőnek az árverés kezdetekor szerepelnie kell az árverésre vonatkozó nyilvántartásban. Az árverés megkezdéséről minden ajánlattevő értesül. Az árverés megkezdéséről szóló értesítés az ajánlattevőknek e-mailben kerül megküldésre. A nyilvánosság a nyilvános árverési rendszerben követheti az árverési eljárást. Ajánlatokat speciális időkorlátozással lehet tenni (az „eBay-modell”). Az árverésen részt vevők számára (észt, orosz és angol nyelvű) felhasználói támogatás érhető el. Az árverésen ajánlatot tevők anonimitása az árverés végéig biztosított.

A tagállamok közötti nyilvános árverések javíthatnák az uniós tagállamok vállalkozásainak és lakosságának kapcsolatát, átláthatóbbá tennék az árverési folyamatokat és nagyobb számú résztvevőt vonzanának. Az ilyen típusú árverések emellett csökkenthetnék a vagyontárgyak értékesítéséhez szükséges időt is.

Utolsó frissítés: 14/05/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.