Bírósági árverések

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

1. A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének közzététele és azok árának meghatározása

A lefoglalt vagyontárgyakat bírósági végrehajtó értékesíti. A lefoglalt vagyontárgyakat nem kell árverésen értékesíteni, ha az adós és a jogosult a követelés teljesítéséről megegyeznek, vagyis ha megállapodás születik arról, hogy a végrehajtással érintett követelés más módon teljesíthető. Ilyen megállapodást minden jogosulttal kötni kell. A megállapodásokról értesíteni kell a bírósági végrehajtót, ellenkező esetben a bírósági végrehajtó az általános eljárás szabályait követi.

Amennyiben valamely adósság végrehajtására irányuló kérelmeket különböző hitelezők különböző bírósági végrehajtókhoz nyújtottak be, és az adós ingatlanát az egyik bírósági végrehajtó már lefoglalta, olyan másik bírósági végrehajtó, aki szintén végrehajtási eljárást indított, addig nem foglalhatja le az adós bejegyzett ingatlanát, míg az első bírósági végrehajtó az ingatlanra vonatkozóan a lefoglalást meg nem szünteti.

Az árverésre bocsátandó vagyontárgyak értékét és kikiáltási árát szakértő határozza meg.

Az online árverésekre egy külön online árverési portálon kerül sor. Az árverési hirdetményt az árverést megelőzően legalább 10 nappal közzé kell tenni az Ametlikud Teadaanded című hivatalos lapban és az interneten. A bírósági végrehajtó a hirdetményt közzéteheti a végrehajtás helye szerinti napilapban is. A jogosult vagy az adós kérelmére a bírósági végrehajtó a jogosult vagy az adós költségén a hirdetményt más kiadványokban is közzéteszi.

Az érdekelt személyek a hirdetmény közzétételétől kezdve az árverés kezdetéig jogosultak az árverésre bocsátott vagyontárgyakat megvizsgálni. Az érdekelt személyek emellett jogosultak az árverésre bocsátott vagyontárgyakra vonatkozóan benyújtott kérelmeket és az azokra vonatkozó igazolásokat is megvizsgálni, ideértve az értékbecslési jelentéseket is. Amennyiben a vagyontárgyakat a végrehajtási eljárás során értékesítik, sem a bírósági végrehajtó, sem az adós nem felelős az értékesített vagyontárgyak hibáiért. Ez nem zárja ki a bírósági végrehajtó vagy az adós jogellenesen okozott kárért való felelősségét. A bírósági végrehajtó határozza meg a vagyontárgyak megvizsgálásának idejét. Amennyiben a vagyontárgyak az adós birtokában vannak, az adós kérheti, hogy a vizsgálatra a végrehajtási aktusokra nyitva álló határidőn belül kerüljön sor. A bírósági végrehajtó köteles a tulajdonos érdekeit figyelembe venni.

Amennyiben az árverésre bocsátott vagyontárgyat több – az árverésre megfelelően nyilvántartásba vett– személy is meg kívánja vásárolni, mindannyian tehetnek ajánlatot a vagyontárgyra. Az ajánlattétel a kikiáltási áron kezdődik, és a résztvevők az árverésre megszabott határidőn belül a licitküszöb összegével emelt árral tehetnek ajánlatokat. Amennyiben közvetlenül az árverés vége előtt érkezik új ajánlat, az árverés vége kitolódik a meghosszabbítás időtartamával, és az árverés egészen addig tart, míg ajánlatok érkeznek. A meghosszabbítás időtartama 1 perctől 60 percig terjedhet. Az online árverésen az árverés lezárásáig az árverési portálon keresztül tett legmagasabb ajánlat tevője lesz a vevő. A legmagasabb ajánlat az árverés napját követő munkanapon közzétételre kerül az árverési portálon.

A bírósági végrehajtó a kikiáltási ár 10 %-áig terjedő letétet szabhat meg az árverésen részt vevők számára. Amennyiben a bírósági végrehajtó letétet határozott meg, az árverésen részt venni kívánó személyek köteles a letétet megfizetni. A letétbe helyezés történhet elektronikusan, vagyis internetbankon keresztül a bírósági végrehajtó által meghatározott bankszámlára, vagy az árverési portálon keresztül, pénzforgalmi szolgáltató közreműködésével. A szóbeli árverésen a 640 eurót meg nem haladó letét megfizetése készpénzben is történhet.

2. Az értékesítés lebonyolítására jogosult harmadik felek

A végrehajtási eljárás során lefoglalt ingó és ingatlan vagyontárgyakat a bírósági végrehajtó értékesíti. Az egyszerűsített árveréseket a bírósági végrehajtói és csődgondnoki kamara által felhatalmazott személyek folytatják le. A csődvagyont a végrehajtási eljárásról szóló törvényben meghatározott eljárás szerinti árverésen értékesítik, és ezeket az értékesítéseket bírósági végrehajtó bonyolítja le.

3. Árverési típusok, amelyekre a szabályok adott esetben nem teljes mértékben vonatkoznak

Az észt végrehajtási- és csődeljárásokban nincs olyan típusú árverés, amelyre a fenti szabályok csak részben vonatkoznak. Az árverés egyes szabályai és feltételei azonban külön jogszabályban meghatározott módokon eltérőek lehetnek.

4. A vagyontárgyak nemzeti nyilvántartásaira vonatkozó információk

Észtországban a következő nyilvántartások léteznek:

  • Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás olyan elektronikus szolgáltatás, amelynek segítségével gyorsan és kényelmesen szerezhető be általános információ a nyilvántartott ingatlan területére, tulajdonosaira, az azzal kapcsolatos korlátozásokra és terhekre vonatkozóan. A szolgáltatás használatához a felhasználó azonosítása szükséges. Az ingatlan-nyilvántartás különböző részeiben szereplő részletes adatokat az árlistában megadott díj ellenében lehet beszerezni.
  • Az épület-nyilvántartás olyan nyilvános elektronikus nyilvántartás, amelynek célja az építés alatt álló vagy használatban lévő épületekre vonatkozó adatok összegyűjtése, tárolása és közzététele.
  • gépjármű-nyilvántartás a gépjárművekre és pótkocsikra vonatkozó információkat tartalmazza. A gépjármű-nyilvántartás nyilvános elektronikus adatbázis, de az abban szereplő egyes adatokhoz (például a járművek tulajdonosaira vonatkozó adatokhoz) való hozzáférés korlátozott.
  • Az értékpapír-nyilvántartás az észt központi értékpapír-nyilvántartás elektronikus szolgáltatása, amelynek segítségével a vállalkozások és a magánszemélyek – bizonyos korlátokkal – kereséseket folytathatnak és az értékpapírokra és a bejegyzett értékpapírszámlákra vonatkozó információkhoz juthatnak. A szolgáltatás használatához a felhasználó azonosítása szükséges.
  • Az elektronikus cégjegyzék az Észtországban bejegyzett összes jogi személyre vonatkozó adatokat tartalmaz. A nyilvántartás a vállalkozások, nonprofit egyesületek és alapítványok mellett a központi és helyi kormányszervek, közjogi jogi személyek és alkotmányos szervek adataihoz is hozzáférést biztosít. Bárki, aki személyazonosító igazolványa használatával bejelentkezik, díjmentesen megtekintheti a saját magára vonatkozó adatokat.
  • házassági vagyonjogi nyilvántartás a választott házassági vagyonjogi rendszerre és a házastársak által kötött házassági vagyonjogi szerződésekre vonatkozó adatokat tartalmazza. A házassági vagyonjogi nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak és az elektronikus szolgáltatáson keresztül azokhoz bárki díjmentesen hozzáférhet.
  • hajólajstrom olyan elektronikus nyilvántartás, amely a lajstromba vett hajókra és építés alatt álló hajókra vonatkozó adatokat és az azokkal kapcsolatos dologi jogokat tartalmazza. A hajólajstromba felvett adatok nyilvánosak és jogi kötőerővel bírnak. Az adatokhoz bárki díjmentesen hozzáférhet.
  • légijármű-nyilvántartás célja a légi járművek lajstromba vételéhez és azonosításához szükséges adatok begyűjtése és kezelése.
  • hitelnyilvántartás a Creditinfo hivatalos nyilvántartása, az egyetlen olyan nyilvántartás Észtországban, amely a teljesítetlen fizetésekre vonatkozó átfogó és megbízható információkkal szolgál. A rendszert az észt bankok 2001-ben hozták létre. A rendszerben díj ellenében lehet kereséseket indítani.
  • szabadalmak és védjegyek nyilvános elektronikus nyilvántartásaiban díjmentesen lehet keresést végezni.

5. A hitelezők számára az adósok vagyontárgyainak és követeléseinek azonosítását lehetővé tevő adatbázisokra vonatkozó információk

A fenti nemzeti nyilvántartásokban tárolt adatok többsége részben vagy egészben nyilvános. A keresés megindításához szükség lehet a kereső személy azonosítására személyazonosító igazolvánnyal, mobil személyazonosítóval vagy egy bankon keresztül. Egyes keresések díjhoz kötöttek.

A bírósági végrehajtóknak és a csődgondnokoknak kérelmezniük kell a különféle nyilvántartásokban tárolt adatokhoz való elektronikus hozzáférést.

6. Az online bírósági értékesítésekre vonatkozó információk

A végrehajtási eljárás során lefolytatott árverésen a lefoglalt ingatlan és ingó vagyontárgyak a jogszabályban meghatározott módon kerülnek értékesítésre. Az elektronikus árveréseket az e célra kialakított elektronikus árverési portálon keresztül lehet nyomon követni és elérni. A nyilvános árverési portált a bírósági végrehajtói és csődgondnoki kamara működteti.

Az árverési hirdetményt az árverést megelőzően legalább 10 nappal (ingatlan esetében legalább 20 nappal) közzé kell tenni az Ametlikud Teadaanded című hivatalos lapban és az interneten. A bírósági végrehajtó a hirdetményt közzéteheti emellett a végrehajtás helye szerinti napilapban is. A jogosult vagy az adós kérelmére a bírósági végrehajtó a jogosult vagy az adós költségén a hirdetményt más kiadványokban is közzéteszi.

Annak a személynek, aki az árverésen részt kíván venni, a megfelelő szabályok szerint az árverési hirdetményben foglalt határidőn belül kérnie kell az árverésre vonatkozó nyilvántartásba való felvételét és – ha ez az árverésen való részvétel feltétele, és ha a személyt nem mentesíti jogszabály a letét megfizetése alól – meg kell fizetnie a letétet. A nyilvántartásba vett minden olyan résztvevő tehet ajánlatot, aki az ehhez szükséges jogképességgel rendelkezik, és akinek az árverésen való részvételhez való joga jogszabályban vagy más módon nem korlátozott. A nyilvános árverésen való részvételre irányuló kérelmet saját kezűleg vagy elektronikusan alá kell írni. A részvételi kérelmet a bírósági végrehajtó árverési hirdetményben megadott címére küldött e-mailben, vagy az árverési portálra történő feltöltéssel lehet benyújtani. A részvételi kérelmet nem kell titkosítani, de a nyilvántartásba vételre irányuló egyedi eljárást a bírósági végrehajtó határozza meg. Szóbeli árverés esetén a borítékot le kell pecsételni. Ahhoz, hogy az elektronikus árverési portálon ajánlatot tehessen, a résztvevőnek személyazonosító igazolvánnyal, mobil személyazonosítóval vagy felhasználónévvel és jelszóval be kell jelentkeznie.

A szükséges összegek (letét, költségek, vételár stb.) megfizetése történhet elektronikusan, internetes bankolás útján a bírósági végrehajtó által meghatározott számlára, vagy az árverési portálon keresztül, pénzforgalmi szolgáltató közreműködésével.

Az ajánlattevőnek az árverés megkezdéséig regisztrálnia kell az árverésre. Az árverés megkezdéséről minden ajánlattevő értesül. Az árverés megkezdéséről szóló értesítés az ajánlattevőknek e-mailben kerül megküldésre. A nyilvánosság a nyilvános árverési portálon nyomon követheti az árverési eljárást. Az ajánlatok meghatározott határidőn belül tehetők meg (ún. eBay-modell). Az árverés résztvevői számára (észt, orosz és angol nyelvű) felhasználói támogatás érhető el. Az árverésen ajánlatot tevők anonimitása az árverés során mindvégig biztosított.

A tagállamok közötti nyilvános árverések javíthatnák az uniós tagállamok vállalkozásainak és lakosságának kapcsolatát, átláthatóbbá tennék az árverési folyamatokat és nagyobb számú résztvevőt vonzanának. Az ilyen típusú árverések emellett lerövidíthetnék a vagyontárgyak értékesítéséhez szükséges időt.

Utolsó frissítés: 05/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.