Bírósági árverések

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

1. A lefoglalt vagyontárgyak meghirdetése és árának megállapítása

A. A kényszerárverést előkészítő tevékenységek

Az ingatlan kényszerárverését a hitelezőnek a következő módon kell meghirdetnie:

  • A nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető helyen hirdetményt kell kifüggeszteni a bíróságon; a hirdetményben meg kell jelölni a lefoglalt ingatlant, rövid leírást kell adni róla (a jellegéről, arról, hogy lakott-e, valamint az alapterületével kapcsolatos ismert adatokról), és meg kell adni a kikiáltási árat.
  • Egyszerűsített hirdetményt kell kifüggeszteni az értékesítendő ingatlan bejáratánál.
  • Hirdetményt kell közzétenni egy olyan helyben terjesztett kiadványban, amely jogi értesítéseket tesz közzé.

A hitelező saját felelősségére vagy a bíróság engedélyével további hirdetéseket is feladhat.

Ingóságok kényszerárverése esetén a hirdetményt az adós lakóhelye szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalában és az árverés helyén kell közzétenni.

Az árverést végző szakemberek a saját weboldalukon, a bírósági végrehajtási árverezők („commissaires-priseurs judiciaires”) pedig a megfelelő szakmai weboldalon is hirdetményt tehetnek közzé (https://www.interencheres.com/ vagy https://www.interencheres.com/), valamint hirdetést adhatnak fel a sajtóban, illetve prospektusokban vagy katalógusokban. A hirdetés tartalmazhatja az adott ingóság leírását és becsült értékét.

A nyilvános árverésre bocsátott vagyont az árverés során a bírósági végrehajtási árverező vagy az értékesítés megszervezésére jogosult szakember mutatja be. A vagyontárgy előzetes megtekintése is megszervezhető.

A lefoglalt ingatlan a bíró által meghatározott napokon és időpontokban tekinthető meg (a polgári végrehajtási eljárásról szóló törvénykönyv [CPCE] R. 322-26. szakasza), melynek során az ingatlant megtekintő személyeket bírósági végrehajtó kíséri. Az értékesítési feltételek – amelyek különösen az értékesített vagyontárgyak leírását tartalmazó, a bírósági végrehajtó által elkészített hivatalos jelentést, valamint az értékesítés legfontosabb feltételeit tartalmazzák – szabadon megtekinthetők az értékesítésért felelős regionális bíróság nyilvántartó irodájában (greffe du tribunal judiciaire), illetve bizonyos esetekben az értékesítést kérelmező ügyvéd irodájában.

B. A kikiáltási ár és az árverés lefolytatása:

Lefoglalt vagyontárgyak esetén az érintett hitelező feladata az értékesítés feltételeinek meghatározása. A hitelező állapítja meg a kikiáltási árat, amelyet azonban az adós kifogásolhat, és ebben az esetben a bírónak egy orientációs meghallgatást (audience d’orientation) követően határozatot kell hoznia a kérdésről.

Ingóságok lefoglalásakor az árverésért felelős szakember szabadon megállapíthatja az árverésen alkalmazott kikiáltási árat. Az árverést lefolytató szakember szükség esetén szakértőt kérhet fel a vagyontárgy értékének becslésére.

Ingó vagyon árverésen történő értékesítése esetén a legmagasabb ajánlatot tevő utolsó ajánlattevőnek ítélik oda a vagyontárgyat. Megjegyzendő, hogy az árverés időtartama nincs korlátozva, és az ingatlan csak akkor szerezhető meg, ha az árverés végét jelezve háromig elszámolnak. Az árverésen történő részvételhez nincs szükség semmilyen garanciára vagy biztosítékra.

Lefoglalt ingatlan esetén a növekvő ajánlatok rendszerét alkalmazzák, melyben minden ajánlatnak magasabbnak kell lennie az előzőnél; az árverés az utolsó licitet követő 90 másodperc eltelte után zárul le (ezt az időtartamot vizuális és hangjelzésekkel számolják vissza, amelyek minden eltelt másodpercet jeleznek a résztvevőknek).

Az árverésen való részvétel iránt érdeklődőknek az ügyvédjüknél visszavonhatatlan banki biztosítékot, illetve a felszámoló (séquestre) vagy a Letéti Pénztár (Caisse des Dépôts et Consignations) részére kifizetendő csekket kell kiállítaniuk a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő összegben (amely nem lehet kevesebb 3000 EUR-nál). Ezt az összeget visszatérítik az ajánlattevőnek az árverés végén, ha nem ő a sikeres ajánlattevő.

2. Értékesítés végzésére jogosult harmadik fél

Kizárólag a bírósági végrehajtási árverezők, a közjegyzők, a hites árutőzsdei ügynökök és a bírósági végrehajtók jogosultak ingó vagyon (különösen lefoglalt ingóságok) nyilvános bírósági végrehajtási árverésének a megszervezésére.

Ingatlanárverést csak a polgári bíróságok végrehajtási bíróságánál (tribunal judiciaire) lehet kérelmezni.

3. A bírósági árverés azon típusai, amelyekre az előírások csak részben alkalmazandók

Ingóság esetén nyilvános árverésen történő önkéntes értékesítésre is sor kerülhet, amelyre a bírósági árverésnél sokkal rugalmasabb szabályok vonatkoznak. Az eljárást a kereskedelmi kódex L. 321-1 , valamint R. 321-1 és azt követő cikkei szabályozzák. Az önkéntes értékesítés nem tartozik a bírósági végrehajtási eljárások közé.

Ingatlanok esetében az értékesítés elrendelhető a közös tulajdonban lévő ingatlan árverésen történő értékesítése formájában, illetve kollektív eljárás keretében a fizetésképtelenségi bíró is elrendelheti azt a tulajdonossal szemben. Az értékesítés feltételeit mindkét esetben az értékesítést elrendelő bírósági határozat állapítja meg.

4. A nemzeti ingatlan-nyilvántartásokkal kapcsolatos információk

Ingatlannal kapcsolatos ügyekben az ingatlan-nyilvántartás – amely egy közigazgatási és adóügyi nyilvántartás – tájékoztatást nyújthat a hitelezőnek az adós adott településen található ingatlanairól és azok jellemzőiről (beépített vagy beépítetlen ingatlanok, a telkek alapterülete és az egyes ingatlanok jellege). Ezenkívül a földhivatalok (a Pénzügyi Főigazgatóság [Direction Générale des Finances Publiques] közigazgatási hivatalai) minden településre vonatkozóan ingatlanokkal kapcsolatos nyilvántartást vezetnek, amely tartalmazza az összes tulajdonos neve alatt és az összes ingatlanra vonatkozóan közzétett iratok kivonatát, azaz minden ingatlan jogi helyzetét bemutatja.

Ingóságok esetében a SIV (Système d'Immatriculation des Véhicules – gépjármű-nyilvántartási rendszer) tájékoztatást nyújt a gépjárművek és kétkerekű járművek forgalmi engedélyével rendelkező személyek adatairól, valamint a jármű rendszámáról és jellemzőiről. A tengerjáró hajók (jelenleg kidolgozás alatt állnak az ezzel kapcsolatos jogszabályok), a hajók (a Közlekedési Minisztérium által vezetett számítógépes nyilvántartás) és a légi járművek (a polgári repülésért felelős minisztérium által vezetett nyilvántartás) tekintetében is létezik kötelező országos nyilvántartás. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Intézete (Institut national de la propriété intellectuelle – INPI) által vezetett országos nyilvántartás tartalmazza, amelyhez a hitelezők közvetlenül hozzáférnek. A Franciaországban nyilvánosan vetíthető filmek címeit az adóhivatal tisztségviselője által vezetett film- és audiovizuális állami nyilvántartás tartalmazza, a megvásárolható átdolgozási joggal rendelkező irodalmi művek címei pedig a vételi jogokat tartalmazó nyilvántartásban szerepelnek.

Az ingatlan-nyilvántartást a települések tartják fenn, és az számos iratot (kataszteri térképet, az alrészletek listáját, ingatlanadó-nyilvántartást) tartalmaz, amelyek közül csak a kataszteri térképet érhető el online. Az ingatlan-nyilvántartást a helyi földhivatalok vezetik a regionális bíróságok (tribunal de grand instance) felügyelete alatt. Nincs országos nyilvántartás.

A gépjárművekről minden prefektúra nyilvántartást vezet, az országos nyilvántartást azonban a SIV vezeti.

Hajók esetében a számítógépes nyilvántartást a Közlekedési Minisztérium vezeti; tengerjáró hajók esetében hat különböző nyilvántartás létezik, amelyeket szintén a Közlekedési Minisztérium vezet.

Légi járművek esetében a polgári légi közlekedésért felelős minisztérium által vezetett nyilvántartás online hozzáférhető tájékoztatás céljából.

A különféle szellemi tulajdonjogokra vonatkozó adatokat egyetlen szerv, az INPI (Szellemi Tulajdon Nemzeti Intézete) tárolja központilag, amely a honlapján keresztül a különböző dokumentumokhoz is hozzáférést biztosít.

Néhány – de nem minden – ingatlan-nyilvántartási szolgáltatás online elérhető. Kizárólag a telekkönyvi térképet lehet megtekinteni, de a tulajdonosok adatait tartalmazó ingatlanadó-nyilvántartást, a SIV nyilvántartásait, a Franciaországban regisztrált hajók nemzetközi nyilvántartását és az INPI nyilvántartásait nem.

Általánosan kijelenthető, hogy a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások többsége a lakosság és a hatóságok közötti kapcsolatról szóló törvénykönyv rendelkezéseinek a hatálya alá tartozik; a törvénykönyv úgy rendelkezik, hogy a közigazgatási dokumentumokhoz való hozzáférés díjmentes, ha a betekintésre helyben kerül sor, hogy másolat kérése esetén legfeljebb a másolási költségeknek megfelelő összeg számítható fel, valamint hogy a másolat e-mailben történő elküldése díjmentes, ha a dokumentum digitális formában elérhető.

5. Azon adatbázisokkal kapcsolatos információk, amelyek alapján a hitelezők meghatározhatják az adós vagyontárgyait és kötelezettségeit

A CPCE L.152-1. szakasza lehetővé teszi a bírósági végrehajtók számára, hogy az állami, a regionális, a megyei és a helyi önkormányzati közigazgatási szervektől, valamint a közigazgatási hatóságok által ellenőrzött közintézményektől vagy szervektől információt szerezzenek az adós címéről, az adós munkáltatójáról, a harmadik személy adósokról vagy a likvid, illetve esedékes összegek kezelőjéről és e személyek címéről, továbbá az adós ingatlanvagyonának összetételéről.

A bírósági végrehajtók a FICOBA-tól (az adóhatóságok által kezelt, a bankok által megadott adatokat tartalmazó országos bankszámla-adatbázistól) közvetlenül információkat kérhetnek az adós nevén lévő bankszámlákról és a számlavezetés helyéről.

Adatot kérhetnek az egészségbiztosítási és a munkanélküliek számára létrehozott biztosítási pénztáraktól is.

A CPCE L. 152-2. szakasza szerint a bankok kötelesek tájékoztatni a hitelező által megbízott végrehajtót az adós nevén lévő számlákról és a számlavezetés helyéről, egyéb információt azonban nem kell közölniük.

A SIV tájékoztatja a hitelező által megbízott végrehajtót a gépjárművek és a kétkerekű gépjárművek forgalmi engedélye birtokosainak személyi adatairól, valamint a jármű forgalmi rendszámáról és tulajdonságairól.

A hitelező ezekhez az adatbázisokhoz közvetlenül nem férhet hozzá, azonban a végrehajtás lefolytatásával megbízott bírósági végrehajtón keresztül elérheti azokat.

6. Az online bírósági árveréssel kapcsolatos információk

Franciaországban kétféle online árverés létezik ingó vagyon árverés útján történő értékesítése esetén:

  • Élő árverések, amelyek részben elektronikus formában történnek: az értékesítésre fizikailag egy adott helyen kerül sor, és azt élőben online közvetítik az árverést lefolytató szakember vagy szervezet weboldalán vagy a hivatásos árverezők számára elérhető valamely weboldalon (https://www.interencheres.com/ vagy https://www.drouotonline.com/en). Mivel semmi nem akadályozza a szóban forgó bírósági végrehajtási árverések megtartását, azok megengedettek, és egyre elterjedtebbek.
  • Online árverések, amelyek teljes egészében elektronikus formában történnek: az értékesítésre kizárólag online kerül sor, anélkül, hogy szükség lenne egy adott helyen való fizikai jelenlétre. Ezek az árverések a hatályos jogszabályok értelmében a bírósági ügyekben technikai és jogi akadályok miatt nem megengedettek (az önkéntes esetekben azonban megengedettek).

A (részben) elektronikus árverések csak ingóságok esetén folytathatók le.

Az árveréseket lefolytató szakemberek Franciaországon kívül is meghirdethetik a vagyontárgyakat, és az ajánlattevők tartózkodási helyüktől és állampolgárságuktól függetlenül ajánlatot tehetnek mind az élő, mind az egyéb értékesítések esetében (olyan távollévők között megtartott árverési eljárások is léteznek, amelyek során írásban vagy telefonon kerül sor az ajánlatok megtételére).

Az elektronikus árverésen való részvételhez az érintett személy (a potenciális ajánlattevő) nem köteles megadni az aláírását, azonban az árverést lefolytató szakember elkérheti a hitelkártyaadatait. Az árverést lefolytató szakember nyilvántartásba veszi a regisztrációkat, amelyek főszabály szerint bármilyen módon megtehetők, leggyakrabban azonban az árverést közvetítő weboldalon keresztül kerül rájuk sor. Írásos ajánlatot bármilyen módon lehet tenni.

Az elfogadott fizetési módokat az árverést lefolytató szakember határozza meg.

A távoli ajánlattevőknek nem kell személyesen részt venniük (de ezt megtehetik, ha szeretnék). Az árverést élőben követhetik, és valós időben tehetnek ajánlatot. Ezenkívül az értékesítés előtt vételi megbízásokat is regisztrálhatnak. Ebben az esetben az ajánlatok fokozatosan emelkednek, és az árverés kezdetétől figyelembe veszik a megtett ajánlatot. Az árverés alatt általában telefonkapcsolat is rendelkezésre áll.

A fordítási lehetőségek az értékesítést végző szakembertől és annak segítőitől függenek, mivel e tekintetben nincsenek külön rendelkezések.

Az árverési weboldalak konfigurációja alapján csak az online árverésre regisztrált személyek férhetnek hozzá az árveréshez az adott weboldalon keresztül. A fizikai helyszínen azonban az árverések nyilvánosak.

Utolsó frissítés: 05/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.