Varžytynės

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

1. Skelbimas apie areštuoto turto pardavimą ir šio turto pardavimo kainos nustatymas

Areštuoto turto kaina nustatoma pagal esamas Kipro rinkos kainas. Jei areštuojamas nekilnojamasis turtas, nustačius jo vertę, aukciono rengėjas nustato rezervinę pardavimo kainą. Jei rezervinė pardavimo kaina nesumokama, turtas neparduodamas.

Kalbant apie kilnojamąjį turtą, po to, kai antstoliai jį areštuoja, vykdydami nurodymą areštuoti kilnojamąjį turtą kreditoriaus naudai, jie nustato mažiausią kainą, remdamiesi esamomis rinkos kainomis, ir tada imasi pardavinėti kilnojamąjį turtą. Jei mažiausia kaina nesumokama, antstoliai gali kartoti aukcioną.

Skelbimai apie aukcionus skelbiami dienraščiuose. Jei aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas, skelbimai skelbiami turto buvimo vietos savivaldybėje ar apylinkėje, taip pat Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimą

Turto pardavimą aukcione gali organizuoti kvalifikuoti privatūs aukcionų rengėjai. Aukciono rengėjas yra atitinkamas Kipro Respublikos vidaus reikalų ministerijos Žemės ir tyrimų departamento paskirtas asmuo, turintis kvalifikaciją organizuoti priverstinį turto pardavimą viešajame aukcione.

Kalbant apie kilnojamąjį turtą, bet koks kilnojamasis turtas, siekiant įvykdyti teismo sprendimą, parduodamas viešajame aukcione, kuriam vadovauja antstoliai – Valstybinės teismo tarnybos darbuotojai, kuriems suteikti įgaliojimai parduoti areštuotą kilnojamąjį turtą vykdant nutartį dėl kilnojamojo turto arešto kreditorių naudai.

3. Aukcionai, kuriems gali būti taikomos ne visos taisyklės

Tam tikrais atvejais kilnojamojo turto aukcioną organizuoja patys kreditoriai – įmonės (pavyzdžiui, bankai) arba fiziniai asmenys, jei įvykdžius teismo nutartį jie valdys skolininko kilnojamąjį turtą. Tokiais atvejais taikomos kitos taisyklės nei viešiesiems aukcionams, nustatytos galiojančiuose teisės aktuose.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Kipre yra tokie turto registrai:

  1. Kipro žemės ir tyrimų departamentas tvarko registrą, kuriame registruojamos visos piliečių nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą.
  2. Kelių transporto departamentas tvarko visų Kipro Respublikoje registruotų transporto priemonių registrą.
  3. Kipro jūrų prekybos departamentas tvarko Kipro laivų registrą, kuriame registruojami visi laivai ir (arba) jūrų laivai.
  4. Įmonių registro departamento Įmonių skyrius ir oficialusis administratorius tvarko įmonių, kooperatyvų ir prekių pavadinimų, registruotų Kipre, registrą.
  5. Civilinės aviacijos departamentas tvarko Kipro orlaivių registrą ir yra atsakingas už orlaivių registravimą, perregistravimą ir išbraukimą iš registro.
  6. Įmonių skyriuje esantis Intelektinės ir pramoninės nuosavybės skyrius registruoja prekių ženklus.

5. Informacija apie duomenų bazes, kurias kreditorius gali naudoti siekdamas nustatyti skolininko materialiojo turto ar gautinų sumų buvimo vietą

Kipro įmonių registro ir oficialiojo administratoriaus interneto svetainėje galima nesunkiai gauti bankrutavusių asmenų arba likviduotų bendrovių registro duomenis ir kreditorius turi galimybę gauti informaciją apie skolininko finansinį pajėgumą. Tačiau elektroninių duomenų bazių, kuriomis kreditorius galėtų naudotis siekdamas tiesiogiai gauti informaciją apie skolininko turtą, nėra. Teismo sprendimu kreditoriumi pripažintas asmuo gali pats arba per advokatą atlikti paiešką žemės registre, naudodamas patvirtintą tikrą teismo sprendimo arba šaukimo į teismą kopiją, kad gautų informaciją apie skolininko vardu registruotą nekilnojamąjį turtą.

6. Informacija apie internetinius teismų aukcionus

Kipre teismų aukcionai internetu nerengiami.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.