Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Varžytynės

Anglija ir Velsas

Toliau pateikiama išsami informacija apie Anglijoje ir Velse taikomas nuostatas, susijusias su turto areštu kaip priemone skolai išieškoti

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Anglijoje ir Velse nebetaikomas reikalavimas, kad apylinkės teisėjas tvirtintų ir skirtų iškeldinimo įmones ir aukciono rengėjus. Teismų ir vykdymo įstatymo (angl. Tribunals, Courts and Enforcement Act) 41 straipsnyje numatytas prekių pardavimas viešajame aukcione, jeigu teismas nenurodo kitaip.

Iškeldinimo ir aukcionų rengimo įmonės gali kreiptis į kiekvieną teismą, pateikdamos informaciją apie savo taikomus mokesčius ir esamą draudimą, kad vietos lygmeniu būtų galima priimti sprendimą dėl to, kuri įmonė bus paskirta. Sprendimą dėl to, kurią įmonę pasirinkti, formaliai turi priimti valdytojų komisija, remdamasi pateikta informacija ir nurodytais mokesčiais.

Po paskyrimo teismo patalpose skelbiamas sąrašas, kuriame nurodomi paskirtų įmonių pavadinimai ir adresai. Sąrašas peržiūrimas kasmet ir būtinai prieš baigiant galioti draudimo liudijimams. Jei įmanoma, pasirinkti paslaugų teikėjai turi būti reguliariai rotuojami. Jeigu reguliariai įmanoma naudotis tik vienos įmonės paslaugomis, taikomos pagrindinės taisyklės.

Likus bent 7 dienoms iki pardavimo antstolis turi nusiųsti skolininkui ir visiems bendrasavininkiams pranešimą apie pardavimą.

Jeigu turtas parduodamas ir iš aukciono rengėjų gaunamos pajamos, antstolis arba pristatymo valdytojas privalo patvirtinti, kad yra atsiskaityta už visas prekes, kurios buvo paimtos ir areštuotos. Toks patvarkymas turėtų būti tinkamai patvirtintas.

Žr. Taisyklių dėl prekių perėmimo 34–43 taisykles, kuriose pateikiama išsami informacija apie kontroliuojamų prekių paėmimą, saugojimą ir pardavimą.

Paskutinis naujinimas: 10/10/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.