Varžytynės

Estija

Turinį pateikė
Estija

1. Viešinimas ir areštuoto turto pardavimo kainos nustatymas

Areštuotą turtą parduoda antstolis. Areštuoto turto nebūtina parduoti aukcione, jei skolininkas ir kreditorius susitaria dėl reikalavimo patenkinimo, t. y. jei susitariama, kad vykdytiną reikalavimą vykdymo byloje galima patenkinti kitais būdais. Tokius susitarimus būtina sudaryti su visais kreditoriais. Apie susitarimus turi būti pranešta antstoliui; priešingu atveju antstolis toliau vykdys įprastus procesinius veiksmus.

Jeigu prašymus išieškoti skolą skirtingi kreditoriai pateikia skirtingiems antstoliams ir vienas iš antstolių jau areštavo skolininko nekilnojamąjį turtą, kitas antstolis, pradėjęs vykdymo bylą, negali areštuoti skolininko registruoto nekilojamojo turto, kol pirmasis antstolis nėra panaikinęs jo arešto.

Aukcione parduodamo turto vertę ir pradinę kainą nustato ekspertas.

Internetiniai aukcionai organizuojami specialioje internetinėje aukciono aplinkoje. Apie aukcioną paskelbiama likus bent dešimčiai dienų iki aukciono pradžios oficialiajame leidinyje Ametlikud Teadaanded ir internete. Antstolis taip pat gali paskelbti skelbimą laikraštyje, kuris parduodamas aukciono vietovėje. Kreditoriaus arba skolininko prašymu antstolis kreditoriaus arba skolininko lėšomis paskelbia skelbimą kituose leidiniuose.

Suinteresuotosios šalys turi teisę apžiūrėti aukcione parduotiną turtą nuo skelbimo paskelbimo dienos iki aukciono pradžios. Suinteresuotosios šalys taip pat turi teisę susipažinti su prašymais dėl aukcione parduotino turto ir pažymomis dėl turto, įskaitant vertinimo ataskaitas. Jeigu turtas parduodamas vykdymo byloje, nei antstolis, nei skolininkas neatsako už jokius parduodamo turto trūkumus. Tai neužkerta kelio atsirasti galimai antstolio ar skolininko atsakomybei už neteisėtai padarytą žalą. Antstolis nustato, kada turtą galima apžiūrėti. Jei turtą turi skolininkas, jis turi teisę reikalauti, kad turtas būtų apžiūrėtas per vykdymo teisės aktuose nustatytą laikotarpį. Antstolis turi atsižvelgti į savininko interesus.

Jei aukcione parduodamu turtu domisi keli asmenys, jie visi gali teikti pasiūlymus, jeigu tinkamai užsiregistruoja į aukcioną. Pasiūlymai teikiami pradine kaina, o dalyviai gali teikti pasiūlymus neviršydami pasiūlymo kainos intervalo ir per aukcionui nustatytą laiką. Jei iki aukciono pabaigos per pratęsimo laikotarpį pateikiamas naujas kainos pasiūlymas, aukcionas pratęsiamas pratęsimo laikotarpiu ir tęsiamas tol, kol yra pateikiami pasiūlymai. Aukcioną galima pratęsti nuo 1 iki 60 minučių. Jei aukcionas rengiamas internetu, didžiausia kaina, pasiūlyta aukcione iki jo pabaigos, paskelbiama geriausia pasiūlyta kaina. Geriausia pasiūlyta kaina aukciono aplinkoje paskelbiama kitą darbo dieną, einančią po aukciono dienos.

Antstolis gali nustatyti užstatą aukciono dalyviams, kuris negali viršyti 10 proc. pradinės kainos. Jei reikalaujama sumokėti užstatą, aukcione norintis dalyvauti asmuo privalo sumokėti užstatą. Užstatas gali būti sumokėtas elektroninėmis priemonėmis, t. y. per internetinę bankininkystę, į antstolio nurodytą banko sąskaitą arba aukciono aplinkoje per mokėjimo paslaugų teikėją. Žodiniuose aukcionuose 640 EUR neviršijantis užstatas gali būti sumokėtas grynaisiais pinigais.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimą

Kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, areštuotą vykdymo byloje, parduoda antstoliai. Supaprastintus aukcionus organizuoja Antstolių ir bankroto patikėtinių rūmų įgalioti asmenys. Bankrutuojančio asmens turtas parduodamas aukcione Vykdymo proceso kodekse nustatyta tvarka, o šiuos pardavimus vykdo antstoliai.

3. Aukcionų rūšys, kurioms taikomos ne visos taisyklės

Estijos vykdymo ir bankroto procesuose nėra tokių aukcionų, kuriems minėtos taisyklės būtų taikomos tik iš dalies. Tačiau tam tikruose teisės aktuose gali būti numatyti tam tikri skirtumai, susiję su aukcionų rengimo sąlygomis.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Estijoje yra šie registrai:

  • Elektroninis žemės registras yra elektroninė paslauga, kurią teikiant leidžiama greitai ir patogiai patikrinti bendrus duomenis apie registruotą nekilnojamąjį turtą, jo buvimo vietą ir savininkus, jam taikomus apribojimus ir hipotekas. Norėdamas naudotis paslauga, naudotojas turi būti identifikuotas. Išsamius duomenis, pateikiamus skirtingose Žemės registro dalyse, galima gauti už kainoraštyje nurodytą mokestį.
  • Pastatų registras yra viešas elektroninis registras, kurio tikslas – rinkti, saugoti ir skelbti informaciją apie statomus arba naudojamus pastatus.
  • Eismo registre pateikiama informacija apie transporto priemones ir priekabas. Eismo registras yra vieša elektroninė duomenų bazė, tačiau galimybė gauti kai kuriuos jame esančius duomenis (pvz., informaciją apie transporto priemonių savininkus) yra ribojama.
  • Vertybinių popierių registras yra elektroninė Estijos centrinio vertybinių popierių registro paslauga, skirta įmonėms ir privatiems asmenims. Šiame registre galima atlikti paiešką ir greitai gauti informaciją apie jame registruotus vertybinius popierius ir jų sąskaitas pagal tam tikrus suderintus apribojimus. Norėdamas naudotis paslauga, naudotojas turi būti identifikuotas.
  • E. verslo registre pateikiami duomenys apie visus Estijoje registruotus juridinius asmenis. Be įmonių, ne pelno asociacijų ir fondų, jame taip pat galima gauti duomenis, susijusius su valstybės ir vietos valdžios institucijomis, juridiniais viešosios teisės reglamentuojamais asmenimis ir konstitucinėmis institucijomis. Bet kuris asmuo, prisijungęs su savo asmens tapatybės kortele, gali nemokamai peržiūrėti su juo susijusius duomenis.
  • Sutuoktinių turto registre pateikiami duomenys apie pasirinktus turtinius santykius ir sutuoktinių pasirašytas sutartis dėl sutuoktinių turto. Sutuoktinių turto registre registruota informacija yra vieša ir su ja visi asmenys gali susipažinti nemokamai, naudodamiesi e. paslauga.
  • Laivų registras yra elektroninis registras, kuriame pateikiama informacija apie registruotus ir statomus laivus, taip pat susijusias daiktines teises. Laivų registre esantys duomenys yra vieši ir turi teisinę galią. Su duomenimis visi asmenys gali susipažinti nemokamai.
  • Orlaivių registro paskirtis – rinkti ir tvarkyti duomenis, kurie yra reikalingi orlaiviams registruoti ir identifikuoti.
  • Kreditų registras yra oficialus Creditinfo registras ir vienintelis registras Estijoje, kuriame pateikiama nuosekli ir aukštos kokybės informacija apie nesumokėtas skolas. 2001 m. jį sukūrė Estijos bankai. Paiešką registre galima atlikti nemokamai.
  • Paiešką viešuosiuose patentų ir prekių ženklų e. registruose galima atlikti nemokamai.

5. Kreditoriams skirta informacija apie duomenų bazes skolininko turtui ar reikalavimams nustatyti

Beveik visa pirmiau išvardytuose nacionaliniuose registruose esanti informacija yra vieša arba iš dalies vieša. Norint atlikti paiešką, gali būti reikalaujama, kad asmuo būtų identifikuotas pagal asmens tapatybės kortelę, mobilųjį identifikatorių arba per banką. Už kai kurias paieškas gali būti taikomas mokestis.

Antstoliai ir bankroto patikėtiniai turi prašyti leidimo gauti elektroninę prieigą prie jiems reikalingų įvairių registrų duomenų.

6. Informacija apie internetinius teismo aukcionus

Per vykdymo bylose organizuojamus aukcionus areštuotas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas parduodamas pagal teisės aktus. Internetinius aukcionus galima stebėti ir jie prieinami specialioje aukciono aplinkoje. Viešo aukciono aplinką valdo Antstolių ir bankroto patikėtinių rūmai.

Apie viešą aukcioną paskelbiama likus bent dešimčiai dienų (bent dvidešimčiai dienų nekilnojamojo turto atveju) iki aukciono pradžios oficialiajame leidinyje Ametlikud Teadaanded ir internete. Antstolis taip pat gali paskelbti skelbimą laikraštyje, kuris parduodamas aukciono vietovėje. Kreditoriaus arba skolininko prašymu antstolis kreditoriaus arba skolininko lėšomis paskelbia skelbimą kituose leidiniuose.

Asmuo, norintis dalyvauti konkrečiame aukcione, turi registruotis į aukcioną pagal aukciono skelbime nustatytas taisykles ir iki jame nurodytos datos ir sumokėti užstatą, jei tai yra dalyvavimo aukcione sąlyga ir jei asmuo pagal teisės aktus nėra atleistas nuo užstato. Pasiūlymus gali teikti į aukcioną užsiregistravę dalyviai, kurie turi reikalingą veiksnumą ir kurių teisė dalyvauti aukcione nėra teisiškai ar kaip nors kitaip apribota. Paraiška dalyvauti viešajame aukcione turi būti pasirašyta skaitmeniniu būdu arba ranka. Paraišką dalyvauti galima pateikti e. paštu antstoliui aukciono skelbime nurodytu adresu arba įkeliant ją į aukciono aplinką. Paraiškos dalyvauti nebūtina šifruoti, tačiau konkrečią registracijos procedūrą nustato antstolis. Jeigu aukcionas organizuojamas žodžiu, vokas turi būti užklijuotas. Norėdamas pateikti pasiūlymą internetinėje aukciono erdvėje, dalyvis turi užsiregistruoti naudodamas asmens tapatybės kortelę, mobilųjį identifikatorių arba vartotojo vardą ir slaptažodį.

Reikalaujami mokėjimai (užstatas, išlaidos, pirkimo kaina ir kt.) gali būti sumokėti elektroninėmis priemonėmis per internetinę bankininkystę, į antstolio nurodytą banko sąskaitą arba aukciono aplinkoje per mokėjimo paslaugų teikėją.

Dalyvis turi užsiregistruoti į aukcioną iki jo pradžios. Visiems dalyviams pranešama apie aukciono pradžią. Pranešimas apie aukciono pradžią dalyviams siunčiamas e. paštu. Visuomenė gali stebėti aukciono eigą viešoje aukciono aplinkoje. Pasiūlymus galima pateikti per nustatytą terminą (eBay modelis).Aukcione teikiama pagalba naudotojams (estų, rusų ir anglų k.). Aukciono dalyvių anonimiškumas užtikrinamas iki aukciono pabaigos.

Tarp valstybių narių organizuojamais viešaisiais aukcionais skatinami ES valstybių narių asmenų ir įmonių tarpusavio santykiai, didinamas aukcionų skaidrumas ir pritraukiama daugiau dalyvių. Dėl šių aukcionų taip pat gali sutrumpėti laikotarpis, kurio reikia turtui parduoti.

Paskutinis naujinimas: 05/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.