Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Varžytynės

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

1. Skelbimas apie areštuotą turtą ir tokio turto kainos nustatymas

Su nuosavybės areštu susijusiais atvejais pareiškimą teikiantis kreditorius privalo parengti pardavimo sąlygas. Taip nustatomas rezervinės kainos dydis, tačiau skolininkas jį gali ginčyti, o teisėjas turi surengti posėdį dėl nuosavybės susigrąžinimo ir priimti sprendimą.

Paprastai varžytines rengiantis specialistas nustato kilnojamojo turto pardavimo viešame aukcione rezervinę kainą, t. y. pradinę pardavimo kainą, o turtas parduodamas aukščiausią galutinę kainą pasiūliusiam aukciono dalyviui. Varžytines rengiantis specialistas gali kreiptis į ekspertą, kad šis prireikus nustatytų turto vertę.

Priverstinio nekilnojamojo turto pardavimo atveju pareiškimą teikiantis kreditorius gali susitarti dėl alternatyvaus skelbimo apie varžytines (žr. toliau kitą punktą); su priverstiniu kilnojamojo turto pardavimu susijusiais atvejais varžytines rengsiantis specialistas skelbimą apie varžytines taip pat gali pateikti savo interneto svetainėje arba atitinkamose specializuotose svetainėse, jeigu varžytines rengia aukciono rengėjai: http://www.interencheres.com/ arba http://www.drouot.com/.

Su priverstiniu kilnojamojo turto pardavimu susijusiais atvejais skelbimas apie varžytines gali būti pateikiamas spaudoje; su priverstiniu nekilnojamojo turto pardavimu susijusiais atvejais kreditoriaus parengtas pranešimas turi būti pateikiamas dienraštyje, kuriame skelbiami visi teisiniai pranešimai, be to, sutrumpintas pranešimas turi būti pateikiamas dviejuose periodiniuose vietos ar regioninių dienraščių leidimuose. Neprivalomai apie varžytines taip pat galima skelbti naudojant bet kurias kitas priemones.

Jei nekilnojamasis turtas parduodamas priverstinai, pareiškimą teikiančio kreditoriaus parengtas pranešimas turi būti matomas visuomenei lengvai prieinamoje vietoje teismo patalpose.

Jei priverstinai parduodamas materialus kilnojamasis turtas, skelbimas turi būti parengiamas kaip pranešimas, kuris iškabinamas skolininko gyvenamosios vietos savivaldybėje ir pardavimo vietoje.

Jei priverstinai parduodamas kilnojamasis turtas, skelbimą galima pateikti brošiūroje arba kataloge.

Su parduoti skirto kilnojamojo turto areštu susijusiais atvejais skelbime apie varžytines gali būti pateikiamas turto aprašymas ir jo apytikslė vertė.

Su nekilnojamojo turto areštu susijusiais atvejais teismo patalpose paskelbtame ir iškabintame pranešime turėtų būti nurodytas areštuotas nekilnojamasis turtas, pateikiama aprašymo santrauka (pobūdis, laikino naudojimosi teisės, visi žinomi duomenys apie turto plotą) ir nurodoma rezervinė kaina.

Viešame aukcione parduodamą turtą varžytinių metu pristato aukciono rengėjas arba varžytines rengiantis įgaliotas specialistas. Galima susitarti dėl išankstinės parduodamo turto apžiūros.

Areštuotą nekilnojamąjį turtą galima apžiūrėti teisėjo nustatytomis dienomis ir laiku (Civilinio vykdymo procedūrų kodekso (CPCE) R.322-26 straipsnis), o lankytojus lydi antstolis.

Kalbant apie aukcionus ir kilnojamąjį turtą, pažymėtina, kad turtas bus parduodamas aukščiausią galutinę kainą pasiūliusiam aukciono dalyviui. Reikėtų pažymėti, kad aukcionų trukmė neribojama, o turtas gali būti parduodamas tik iki aukciono pabaigos paskelbus tris kvietimus teikti pasiūlymus. Parduodant areštuotą nekilnojamąjį turtą, naudojama pasiūlymų didinimo sistema, pagal kurią kiekvienas pasiūlymas turi būti didesnis už ankstesnį; aukcionas sustabdomas praėjus 90 sekundžių nuo paskutinio pasiūlymo pateikimo (šis laikas skaičiuojamas naudojant vaizdines ir garsines priemones, kuriomis dalyviams pranešama apie kiekvieną praėjusią sekundę).

Užstatas ar garantija nereikalingi, jei priverstinai parduodamas kilnojamasis turtas. Kita vertus, tais atvejais, kai priverstinai parduodamas nekilnojamasis turtas, kiekvienas suinteresuotas aukciono dalyvis privalo sumokėti savo advokatui negrąžinamą banko užstatą arba išrašyti čekį, kuriame nurodyta suma sumokama gavėjui arba Indėlių ir konsignacijų fondui (pranc. Caisse des Dépôts et Consignations); šis užstatas ar čekio suma sudaro 10 proc. rezervinės kainos sumos (ši suma negali būti mažesnė nei 3 000 EUR). Ši suma grąžinama aukciono dalyviui aukciono pabaigoje, jei jis nepaskelbiamas aukciono laimėtoju.

2. Trečiosios šalys, turinčios įgaliojimus rengti varžytines

Aukcionų rengėjai, notarai, prisiekusieji vertybinių popierių brokeriai ir antstoliai yra vieninteliai specialistai, kurie turi teisę rengti viešus teisminius kilnojamojo turto (visų pirma areštuoto kilnojamojo turto) aukcionus.

3. Teisminio aukciono, kuriam taisyklės gali būti taikomos tik iš dalies, rūšys

Su kilnojamuoju turtu susijusiais atvejais turtas viešuose aukcionuose gali būti parduodamas savanoriškai ir, kitaip nei teisminių aukcionų atveju, jam taikomos daug lankstesnės taisyklės. Taikomi Prekybos kodekso L. 321-1 ir kiti ir R. 321-1 ir kiti straipsniai. Savanoriškam pardavimui netaikoma teisminio pobūdžio priverstinio vykdymo procedūrų sistema.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Su nekilnojamuoju turtu susijusiais atvejais žemės registras, kuriame saugomi administraciniai ir fiskaliniai dokumentai, gali pateikti kreditoriui informacijos apie skolininko nekilnojamąjį turtą, kurį jis turi savivaldybėje, ir apie tai, kas sudaro šį turtą (jau pastatytas ar statomas nekilnojamasis turtas, sklypų skaičius ir kiekvieno sklypo pobūdis). Be to, žemės registro tarnybos (Viešųjų finansų generalinio direktorato [pranc. Direction Générale des Finances Publiques]) administracinės tarnybos) tvarko kiekvienos savivaldybės nuosavybės bylą, kurioje pateikiamas pagal kiekvieno savininko pavardę ir dėl kiekvieno žemės sklypo paskelbtų dokumentų išrašų sąrašas ir kurioje nurodomas kiekvieno žemės sklypo teisinis statusas.

Kalbant apie kilnojamąjį turtą, pažymėtina, kad SIV (pranc. Système d'Immatriculation des Véhicules [transporto priemonių registravimo sistema]) teikia informaciją apie motorinių transporto priemonių ir dviračių transporto priemonių registracijos pažymėjimų turėtojų civilinę būklę ir transporto priemonės registracijos numerį bei charakteristikas. Taip pat vedamos nacionalinės privalomos laivų (šiuo metu rengiami potvarkiai), katerių (skaitmeninį registrą tvarko Transporto ministerija) ir orlaivių (registrą tvarko už civilinę aviaciją atsakinga ministerija) registracijos bylos. Intelektinės nuosavybės teisės yra išvardytos nacionalinėje byloje, su kuria gali tiesiogiai susipažinti kreditoriai ir kurią tvarko Nacionalinis intelektinės nuosavybės institutas (pranc. Institut national de la propriété intellectuelle, INPI). Filmų, kuriuos ketinama viešai rodyti Prancūzijoje, pavadinimai yra įtraukiami į viešą kino ir audiovizualinių kūrinių registrą, kurį administruoja mokesčių administratoriaus pareigūnas, o literatūros kūrinių, kurių adaptacijos teises galima įsigyti, pavadinimai kaupiami adaptacijos teisių registre.

Kalbant apie nekilnojamąjį turtą, pažymėtina, kad registrą tvarko kiekviena savivaldybė ir į registrą įtraukiama keletas dokumentų (kadastrinis žemėlapis, valstybės nustatytų ribų sąrašas, žemės sklypų vertės žemėlapis), iš kurių internete galima gauti tik kadastrinį žemėlapį. Nuosavybės byla saugoma žemės registro tarnybose, kurios veikia vietos lygmeniu ir yra pavaldžios kiekvienam regioniniam teismui (pranc. Tribunal de grand instance). Nacionaliniu lygmeniu byla nesudaroma.

Kalbant apie motorines transporto priemones, pažymėtina, kad kiekviena prefektūra turi vieną registrą, tačiau SIV laikoma nacionalinė duomenų byla.

Kompiuterizuotą katerių registrą tvarko Transporto ministerija, o laivai registruojami šešiuose skirtinguose registruose, kuriuos taip pat tvarko Transporto ministerija.

Orlaivių registrą tvarko už civilinę aviaciją atsakinga ministerija; prie šio registro suteikiama prieiga internete informacijos tikslais.

Informaciją apie įvairias intelektinės nuosavybės teises centralizuotai kaupia viena įstaiga – Nacionalinis pramoninės nuosavybės institutas (INPI), – kuris savo svetainėje suteikia prieigą prie įvairių dokumentais pagrįstų įrašų.

Prieiga prie kai kurių (bet ne visų) žemės registro tarnybų suteikiama internete. Galima matyti tik kadastrinį žemėlapį (bet ne žemės sklypų vertės žemėlapį), kuriame pateikiama informacija apie žemės savininkus, panašiai kaip ir SIV, Prancūzijos tarptautiniame Prancūzijoje registruotų laivų registre ir INPI registruose.

Apskritai daugumai viešai prieinamų registrų taikomos Santykių su viešosiomis ir valdžios institucijomis kodekso nuostatos, tame kodekse nustatyta, kad galimybė susipažinti su administraciniais dokumentais jų saugojimo vietoje turėtų būti suteikiama nemokamai, jei pateikiama jų kopija –už mokestį, kuris turėtų atitikti dokumentų kopijavimo išlaidas, arba, jei turimas skaitmeninio formato dokumentas ir jis siunčiamas e. paštu – nemokamai.

5. Informacija apie duomenų bazes, kuriose kreditoriai gali gauti informacijos apie turtą ir skolininko skolinius įsipareigojimus

Pagal CPCE L. 152-1 straipsnį antstoliams leidžiama iš valstybinių, regioninių, departamentų ir savivaldybių administracijų ir administracinės institucijos kontroliuojamų viešųjų institucijų arba įstaigų gauti informaciją, iš kurios galima nustatyti skolininko adresą, jo darbdavio arba bet kurios kitos trečiosios šalies skolininkės arba likvidžių arba mokėtinų sumų saugotojo tapatybę ir adresą, ir informaciją apie skolininko turimą nekilnojamąjį turtą.

Antstoliai gali tiesiogiai prašyti FICOBA (nacionalinės banko sąskaitų duomenų bazės, kurią valdo mokesčių institucijos, o įrašus teikia bankai) pateikti informaciją, kad gautų duomenų apie galimą skolininko vardu atidarytų banko sąskaitų buvimą ir apie bankus, kuriuose yra atidarytos šios sąskaitos.

Pateikti informaciją jie taip pat gali prašyti sveikatos ir draudimo nuo nedarbo fondų.

Pagal CPCE L. 152-2 straipsnį bankai turi informuoti kreditoriaus įgaliotą antstolį, jeigu skolininko vardu yra atidaryta viena arba daugiau sąskaitų, ir nurodyti, kokiuose bankuose šios sąskaitos atidarytos, tačiau neprivalo pateikti jokios kitos informacijos.

SIV, prie kurio prieigą turi kreditoriaus įgaliotas antstolis, pateikiama informacija apie motorinių transporto priemonių ir dviračių transporto priemonių registracijos pažymėjimų turėtojų civilinę būklę, registracijos numerį ir transporto priemonės charakteristikas.

Kreditoriui nesuteikiama tiesioginė prieiga prie duomenų bazės, tačiau jis tokia prieiga gali naudotis per antstolį, kuris turi įgaliojimus imtis priverstinio vykdymo veiksmų.

6. Informacija apie internetinius teisminius aukcionus

Prancūzijoje kilnojamasis turtas aukcionuose parduodamas rengiant dviejų rūšių internetinius aukcionus:

  • „Gyvus“ aukcionus, kurie yra iš dalies kompiuterizuoti: pardavimo procedūra fiziškai vyksta atitinkamoje vietoje ir yra transliuojama tiesiogiai pardavimo procedūrą rengiančio specialisto ar įstaigos svetainėje arba vienoje iš atitinkamų svetainių, kuri yra prieinama profesionaliems aukciono rengėjams (http://www.interencheres.com/ arba https://www.drouotlive.com/). Šiuos teisminius aukcionus galima organizuoti, nes jie nėra draudžiami. Jie tampa vis populiaresni.
  • Visiškai kompiuterizuotus internetinius aukcionus: turtas parduodamas tik internete nerengiant aukciono jokioje fizinėje vietoje. Tokio pardavimo būdo negalima naudoti teisminėse bylose pagal dabartinę teisę (tačiau tai galima daryti savanorišku pagrindu), nes dėl to yra kilę techninių kliūčių teismuose.

(Iš dalies) kompiuterizuotus aukcionus galima rengti tik dėl kilnojamojo turto.

Pardavimo procedūrą rengiantys specialistai apie šią procedūrą gali skelbti už Prancūzijos ribų, o pasiūlymus gali teikti kiekvienas aukciono dalyvis, nepaisant jo buvimo vietos ar pilietybės, ir to, ar pardavimo procedūra vyksta tiesiogiai, ar ne (taip pat rengiamos nuotolinės aukciono procedūros, kuriose pasiūlymai, pvz., siunčiami raštu arba pateikiami telefonu).

Norėdamas dalyvauti kompiuterizuotame aukcione, asmuo (potencialus aukciono dalyvis) neprivalo pasirašyti savo kainos siūlymo, tačiau už pardavimo procedūrą atsakingas specialistas gali paprašyti pateikti kreditinės kortelės duomenis. Už pardavimo procedūrą atsakingas specialistas registruoja pasiūlymus, kurie iš esmės gali būti perduodami bet kokiomis priemonėmis; dažniausiai pasiūlymai teikiami svetainėje, kurioje bus transliuojamas aukcionas. Rašytinius pasiūlymus galima teikti bet kokiomis priemonėmis.

Už pardavimo procedūrą atsakingas specialistas nustato priimtinas mokėjimo priemones.

Nuotoliniu būdu kainas siūlantys dalyviai neprivalo dalyvauti asmeniškai (tačiau jei pageidauja, gali tai daryti). Jie gali tiesiogiai sekti aukciono eigą ir siūlyti kainą tikruoju laiku. Prieš pardavimo procedūrą jie taip pat gali įregistruoti vieną arba daugiau kainos pasiūlymų. Tokiais atvejais siūloma kaina bus palaipsniui didinama atsižvelgiant į iš pradžių pasiūlytą kainą. Aukciono metu paprastai taip pat užtikrinamas telefoninis ryšys.

Sprendimą dėl vertimo žodžiu priima už pardavimo procedūrą atsakingas specialistas ir jo padėjėjai, nes šiuo atžvilgiu nėra jokių konkrečių nuostatų.

Atsižvelgiant į aukciono svetainių konfigūracijas, per atitinkamą svetainę pardavimo procedūroje gali dalyvauti tik į internetinį aukcioną užsiregistravę asmenys. Tačiau pardavimo procedūra yra atvira visuomenei fizinėje procedūros rengimo vietoje.

Paskutinis naujinimas: 16/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.