Varžytynės

Malta

Turinį pateikė
Malta

1. Viešas paskelbimas apie areštuotas prekes ir jų kainos nustatymas

Per išieškojimo iš areštuotų prekių procedūrą areštuotos prekės nebūtinai parduodamos. Kreditorius ir skolininkas gali susitarti. Jei yra keli kreditoriai ir norima išvengti pardavimo, būtina susitarti su jais visais. Jei susitarimas nepasiekiamas, teismas įpareigoja parduoti turtą.

Pirminę areštuotų prekių vertę nustato ekspertas, kuris nustato jų vertę (jei tai yra nekilnojamasis turtas). Jei tai yra kilnojamasis turtas, jų vertę nustato asmuo, pateikęs didžiausios kainos pasiūlymą per pardavimą, nes pasiūlymai prasideda nuo 0. Jeigu prašoma įvertinti kilnojamąjį turtą, pasiūlymai prasideda ne nuo 0, o nuo 60 proc. įvertintos kainos.

Kalbant apie areštuotų prekių viešinimą, tai daroma per vyriausybės interneto svetainę, kurioje teikiamos teismo paslaugos, pardavimą vykdančio aukciono rengėjo interneto svetainėje, dienraščiuose (paprastai skelbimas apie pardavimą skelbiamas kartą per mėnesį dviejuose dienraščiuose) ir teismo, kuriame bus vykdomas pardavimas, pastatuose kabinamuose skelbimuose.

Parduoti siūlomo areštuoto daikto charakteristikos, taip pat su juo susiję dokumentai skelbiami vyriausybės interneto svetainėje, kurioje teikiamos teismo paslaugos, ir pardavimą vykdančio aukciono rengėjo interneto svetainėje. Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti leisti susipažinti su šia informacija.

Jei yra suinteresuotųjų apžiūrėti parduoti siūlomą areštuotą daiktą, galima kreiptis į teismą ir prašyti apžiūrėti daiktą, jei tai yra nekilnojamasis turtas. Prieš parduodant nekilnojamąjį turtą teismo ekspertas parengia nekilnojamojo turto būklės ataskaitą, kuri yra vieša. Jei parduodamas kilnojamasis turtas, suinteresuotieji asmenys gali apžiūrėti jį likus dviem valandoms iki pardavimo pradžios.

Pardavimo dieną pasiūlymai teikiami viva voce teismo paskirtam aukciono rengėjui, kuris turi surengti prekių pardavimą.

Prekes po aukciono įsigijęs asmuo nemoka dalies kainos kaip užstato, bet turi sumokėti visą kainą. Jei tai yra nekilnojamasis turtas, visą sumą teisme reikia sumokėti per septynias dienas nuo pardavimo dienos, o jei tai yra kilnojamasis turtas, visa kaina sumokama per 24 valandas nuo pardavimo. Mokėjimas negali būti atliktas elektroninėmis priemonėmis – pinigus reikia sumokėti teismo kanceliarijoje.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimo procesą

Pardavimą organizuoja teismui pavaldus jo paskirtas aukciono rengėjas ir pardavimo proceso negali organizuoti tretieji asmenys.

3. Aukcionai, kuriems taikomos ne visos taisyklės

Tokių aukcionų, kuriems taikomos ne visos taisyklės, nėra.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Yra tokie nacionaliniai turto registrai:

nekilnojamojo turto – Viešasis registras ir Žemės registras;

kilnojamojo turto – transporto priemonių, jūrų laivų ir orlaivių – Transport Malta;

įmonių akcijų ir vertybinių popierių – Maltos finansinių paslaugų institucija ir Maltos vertybinių popierių birža;

kitų finansinių priemonių – Maltos vertybinių popierių birža;

prekių ženklų ir patentų – Prekybos departamentas.

Šie registrai yra elektroniniai ir juos tvarko atitinkamos viešosios tarnybos. Kai kurie iš šių registrų yra prieinami viešai elektroninėmis priemonėmis. Už galimybę naudotis Viešuoju registru ir Maltos finansinių paslaugų institucijos registru reikia mokėti mokestį. Transport Malta registrai nėra viešai prieinami. Už naudojimąsi Maltos finansinių paslaugų institucijos registru galima sumokėti internetu. Už naudojimąsi Viešuoju registru turi būti sumokama Viešojo registro biure.

5. Kreditoriams skirta informacija apie duomenų bazes skolininko turtui ir reikalavimams nustatyti

Kreditorius gali naudotis duomenų bazėmis, susijusiomis su nekilnojamuoju turtu ir įmonėmis. Maltos finansinių paslaugų institucija suteikia tiesioginę prieigą internetu prie informacijos apie įmones. Informaciją apie nekilnojamąjį turtą kreditorius gali gauti Viešajame registre ir Žemės registre. Papildomų leidimų norint gauti tiesioginę prieigą prie Maltos finansinių paslaugų institucijos duomenų bazių arba prie Viešojo registro ir Žemės registro duomenų nereikalaujama.

6. Informacija apie internetu organizuojamus teismų aukcionus

Nėra jokių priemonių vykstant aukcionui pateikti pasiūlymą internetu.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.