Varžytynės

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

1. Skelbimai ir vertinimai, susiję su areštuoto turto pardavimu

Turto vertinimą atlieka vertintojas (kurį skiria antstolis), įgaliotas vertinti turtą pagal atskiras taisykles. Tačiau jeigu, siekiant parduoti turtą rinkoje, jis įvertintas likus ne daugiau kaip šešiems mėnesiams iki jo arešto ir vertinimas atitinka reikalavimus, susijusius su vykdymo tikslais atliekamu turto vertinimu, naujas vertinimas neatliekamas. Vis dėlto jeigu per laikotarpį nuo turto aprašymo ir įvertinimo iki aukciono dienos reikšmingai pasikeitė turto būklė, kreditoriaus arba skolininko prašymu gali būti atliekamas papildomas aprašymas ir vertinimas.

Areštuotas turtas parduodamas viešajame aukcione. Aukcioną galima rengti ne anksčiau kaip praėjus dviem savaitėms nuo tos dienos, kai aprašymas ir vertinimas tampa galutinis, arba ne anksčiau kaip likus dviem savaitėms iki tos dienos, kai teismo sprendimas, kuriuo pradėtas vykdymas, tampa galutinis.

Antstolis paskelbia aukciono datą ir dalyką viešame skelbime, kuris įteikiamas bylos šalims, savivaldos institucijai, mokesčių institucijai, kurios jurisdikcijoje yra turto buvimo vieta, ir socialinės apsaugos institucijoms.

Skelbimas apie aukcioną taip pat skelbiamas teismo pastate ir savivaldos institucijos patalpose, atitinkamame mieste, miestelyje arba kaime plačiai skaitomame dienraštyje ir Nacionalinės antstolių tarybos (Krajowa Rada Komornicza) interneto svetainėje likus bent dviem savaitėms iki aukciono datos. Be to, šalies prašymu ir sąskaita antstolis gali nurodyti, kad skelbimas būtų paskelbtas kitu šalies nurodytu būdu.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimą

Aukcionus organizuoja antstolis, dalyvaujant ir prižiūrint teisėjui arba teismo tarnautojui (referendarz sądowy). Su turtu susijusį vykdymą užtikrina teismo, kurio jurisdikcijoje yra turto buvimo vieta, antstolis.

3. Aukcionai, kuriems gali būti taikomos ne visos pirmiau nurodytos taisyklės

  • Aukcionai, kai užtikrinamas su turto dalimi susijęs vykdymas;
  • su nuolatinio uzufrukto teise susijęs vykdymas;
  • vykdymas, susijęs su neišvystytu žemės sklypu ir žeme, ant kurios pastatytas gyvenamasis arba komercinis pastatas, jei tuo metu, kai pateiktas prašymas iškelti vykdymo bylą, nebuvo pranešta apie statybos darbų užbaigimą arba nebuvo pateiktas prašymas dėl užstatymo leidimo, kaip tai suprantama pagal Statybos įstatymą (prawo budowlane);
  • vykdymas, susijęs su jūrų laivais, įtrauktais į laivų registrą;
  • vykdymas užtikrinamas parduodant įmonę arba ūkį;
  • vykdymas užtikrinamas siekiant viešu pardavimu nutraukti bendrosios nuosavybės santykius.

4. Nacionaliniai turto registrai

Žemės ir hipotekos registrus (księga wieczysta) tvarko apylinkės teismai (sąd rejonowy), kad būtų nustatytas turto teisinis statusas. Šie registrai kuriami ir tvarkomi IRT sistemoje. Žemės ir hipotekos registrai yra vieši, juos sudaro keturi skyriai:

1) pirmajame skyriuje pateikiamas turto pavadinimas ir įrašai apie su nuosavybe susijusias teises;

2) antrajame skyriuje pateikiami įrašai, susiję su nuosavybe ir nuolatiniu uzufruktu;

3) trečiasis skyrius apima įrašus apie ribotos nuosavybės teises, išskyrus hipoteką, disponavimo turtu ar nuolatinio uzufrukto apribojimus, taip pat įrašus apie kitas teises ir reikalavimus, išskyrus reikalavimus, susijusius su hipoteka;

4) ketvirtajame skyriuje pateikiami įrašai, susiję su hipoteka.

Be žemės ir hipotekos registrų, dar yra žemės ir pastatų registras (ewidencja gruntów i budynków), reglamentuojamas 1989 m. gegužės 17 d. Žemės tyrimų ir kartografijos įstatymu (Prawo geodezyjne i kartograficzne) (suvestinė redakcija: Dziennik Ustaw 2010/193, 1287 punktas, su pakeitimais). Už žemės ir pastatų registro tvarkymą atsako seniūnas (starosta).

5. Duomenų bazės, kuriomis kreditoriai gali naudotis siekdami nustatyti skolininkų turtą arba gautinas sumas

Kreditoriai gali naudotis 4 punkte apibūdintomis duomenų bazėmis, t. y. žemės ir hipotekos registrais, taip pat žemės ir pastatų registru, pagal kuriuos nustatomas skolininko turtas. Be to, naudodami žemės ir hipotekos registrus, kreditoriai gali nustatyti hipoteka užtikrintas gautinas sumas.

6. Internetiniai teismų aukcionai

Teismų aukcionai internetu nerengiami. Internetu skelbiami tik skelbimai apie aukcioną – Nacionalinės antstolių tarybos interneto svetainėje (ši pareiga nustatyta įstatyme) ir, kaip įprasta, atitinkamą aukcioną organizuojančio antstolio interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 10/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.