Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Varžytynės

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

1. Skelbimas apie areštuoto turto pardavimą ir šio turto kaina

Šiuo metu prekės paprastai parduodamos per platformą https://www.e-leiloes.pt/ pagal Portugalijos civilinio proceso kodekso (Código de Processo Civil ­, toliau – CPK) 837 straipsnį ir rugpjūčio 29 d. ministro Įgyvendinimo įsakymo Nr. 282/2013 20 ir paskesnius straipsnius.

Platformos https://www.e-leiloes.pt/ veikimo taisyklės buvo patvirtintos 2015 m. lapkričio 9 d. teisingumo ministro Įsakymu Nr. 12624/2015, paskelbtu Portugalijos Respublikos oficialiajame leidinyje (Diário da República, 2 serija, Nr. 219).

Skelbimams apie pardavimą taikomos ministro Įsakymo Nr. 12624/2015 6 straipsnio nuostatos.

6 straipsnis

Aukciono reklama

 1. Apie aukcionus skelbiama platformoje www.e-leiloes.pt, o Portugalijos solisitorių asociacijos (Câmara dos Solicitadores) sprendimu visą informaciją arba jos dalį taip pat galima skelbti kitose interneto svetainėse, spausdintuose leidiniuose ir elektroniniu paštu, nedarant poveikio vykdyti procedūrą paskirto vykdymo pareigūno galimybei apie pardavimą taip pat skelbti kitomis priemonėmis, kurias jis laiko tinkamomis.
 2. Skelbiant informaciją portale www.e-leiloes.pt, būtina nurodyti bent:
  1. teismo bylos numerį, teismą ir organizacinį padalinį;
  2. aukciono pradžios datą;
  3. aukciono pabaigos datą (datą ir laiką);
  4. pagrindinę parduodamų prekių (arba prekių rinkinio) vertę;
  5. galutinio pasiūlymo vertę;
  6. jei parduodamas kilnojamasis turtas, prekių ar prekių rinkinio, įtraukto į pasiūlymą, nuotrauką;
  7. trumpą prekių identifikavimą;
  8. prekių pobūdį;
  9. jei tai yra nekilnojamasis turtas – jo buvimo vietą ir sudėtį, žemės registro įrašą ir turto aprašymą, rajoną, savivaldybę, apylinkę ir artimiausios vietovės geografines koordinates, turto eksterjero ir, jei įmanoma, interjero nuotrauką, jei tai yra miesto turtas arba pastatas;
  10. patikėtinio identifikacinius duomenis arba deponavimo vietą;
  11. vietą ir laiką, kada prekes galima pasižiūrėti, ir patikėtinio kontaktinius duomenis;
  12. vykdymo pareigūno, kuriam pavesta atlikti procedūrą, identifikacinius duomenis, įskaitant vardą, pavardę, profesinį tapatybės numerį, telefono ir mobiliojo telefono numerį, fakso numerį, e. pašto adresą ir darbo valandas;
  13. visas aplinkybes, apie kurias pagal teisės aktus reikia pranešti visoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant visus pateiktus prieštaravimus dėl vykdymo ar arešto, visus apeliacinius skundus, turto suvaržymus, kurie dar galioja pardavimo dieną, ir visus pirmumo teisių, apie kurias pranešta per procedūrą, turėtojus;
  14. asmens (-ų), per vykdymo procedūrą pripažinto (-ų) skolininku (-ais), kuriam (-iems) priklauso parduotinos prekės, vardą ir pavardę.

Areštuotų prekių kaina ir (arba) vertė

Bazinė vertė: tai yra partiją sudarančių prekių ar jų rinkinio vertė, nustatyta pagal procedūrą, su kuria pardavimas yra susijęs, būtent jei vykdymas užtikrinamas pagal CPK arba, jei tai nemokumo procedūra, – pagal Nemokumo ir įmonių gaivinimo kodeksą (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Mažiausia vertė: tai pirmiau nurodyta vertė, už kurią prekes galima parduoti ir kuri pagal CPK 816 straipsnio 2 dalį atitinka 85 proc. bazinės vertės. Kai kuriais atvejais mažiausia vertė gali prilygti bazinei vertei.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimą

Platformos https://www.e-leiloes.pt/ veikimo taisyklės buvo patvirtintos 2015 m. lapkričio 9 d. teisingumo ministro Įsakymu Nr. 12624/2015, paskelbtu Portugalijos Respublikos oficialiajame leidinyje (2 serija, Nr. 219), ir jose buvo nurodyta, kad platformą sukurs ir administruos tuometinė Portugalijos solisitorių asociacija, kuri dabar vadinasi Solisitorių ir vykdymo pareigūnų asociacija (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Įgyvendinant civilines vykdymo procedūras, kurias organizuoja vykdymo pareigūnai, pardavimo procedūrą gali vykdyti tik jie.

3. Priverstinio pardavimo rūšys, kurioms gali būti taikomos ne visos taisyklės

Pavyzdys – kai prekės turi būti parduodamos reguliuojamose rinkose arba tiesiogiai.

CPK 837 straipsnis. Pardavimas elektroniniame aukcione

 1. Išskyrus 830 ir 831 straipsniuose nurodytus atvejus, pageidautina, kad areštuotas nekilnojamasis turtas būtų parduodamas elektroniniame aukcione laikantis vyriausybės ministro, atsakingo už teisingumą, įgyvendinimo įsakymu nustatomų sąlygų.

CPK 830 straipsnis. Reguliuojamose rinkose parduodamos prekės

Finansinės priemonės ir prekės, kurios yra įtrauktos į reguliuojamose rinkose parduodamų prekių sąrašus, parduodamos reguliuojamose rinkose.

CPK 831 straipsnis. Tiesioginis pardavimas

Jei pagal teisės aktus reikalaujama, kad prekės būtų pristatytos konkrečiam subjektui, arba buvo pažadėta jas iš tikrųjų parduoti asmeniui, kuris nori pasinaudoti konkrečia vykdymo teise, prekės parduodamos tiesiogiai jam.

Pažymėtina, kad nors Portugalijoje elektroninis aukcionas yra pageidaujamas priverstinio pardavimo būdas, CPK taip pat nustatyti kiti alternatyvūs pardavimo būdai:

 1. pardavimas pagal užklijuotą pasiūlymą;
 2. pardavimas reguliuojamose rinkose;
 3. tiesioginis pardavimas asmenims ar subjektams, turintiems teisę įsigyti prekes;
 4. pardavimas per privačias derybas;
 5. pardavimas aukcionų namuose;
 6. pardavimas viešajame ar panašiame sandėlyje;
 7. pardavimas elektroniniame aukcione.

4. Nacionaliniuose turto registruose pateikiama informacija

Reguliavimo ir registrų subjektai:

 • Registrų ir notaro paslaugų institutas (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. ­, IRN): tai viešasis institutas, kurio užduotis – vykdyti ir stebėti politiką, susijusią su registro paslaugomis, siekiant piliečiams ir įmonėms teikti piliečių tapatybės nustatymo ir civilinių registrų paslaugas, taip pat pilietybės, nekilnojamojo turto, prekybos registrais, kilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrais, notarų veiklos reguliavimu, stebėjimu ir priežiūra, pvz., nekilnojamojo turto, transporto priemonių, laivų, lėktuvų ir kt. srityse.
 • Vertybinių popierių rinkų komisija (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM): jos užduotis – prižiūrėti, stebėti ir reguliuoti finansų rinkas, taip pat jose veikiančius agentus, skatinti investuotojų apsaugą, pvz., akcijų ir finansinių priemonių apsaugą.
 • Nacionalinis intelektinės nuosavybės institutas (Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI): jo veikla daugiausia susijusi su pramoninės nuosavybės teisių perdavimu ir apsauga palaikant vidaus ir išorės santykius, bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, kurių narė yra Portugalija, pvz., prekių ženklų ir patentų.

5. Informacija apie duomenų bazes, kuriose kreditorius gali nustatyti savo turtą ir skolininko kreditus

Pirmiausia svarbu pažymėti, kad konfidencialią prieigą prie duomenų bazių turi vykdymo pareigūnas, o ne tiesiogiai kreditorius.

Prieiga prie viešųjų duomenų bazių reglamentuojama kovo 30 d. ministro Įgyvendinimo įsakymu Nr. 331-A/2009, iš dalies pakeistu gruodžio 3 d. ministro Įgyvendinimo įsakymu Nr. 350/2013 ir rugsėjo 17 d. ministro Įgyvendinimo įsakymu Nr. 288/2015.

Rugpjūčio 29 d. ministro Įgyvendinimo įsakymu Nr. 282/2013 taip pat reglamentuojama prieiga prie Portugalijos banko duomenų bazių.

Duomenų bazės, prie kurių tiesioginę elektroninę prieigą turi vykdymo pareigūnas, be kita ko, yra šių subjektų:

 1. Mokesčių ir muitų institucijos (Autoridade Tributária e Aduaneira);
 2. Socialinės apsaugos institucijos;
 3. Valstybės tarnautojų pensijų fondo (Caixa Geral de Aposentações);
 4. žemės registro;
 5. prekybos registro;
 6. nacionalinio juridinių asmenų registro;
 7. motorinių transporto priemonių registro;
 8. Portugalijos banko;
 9. Valstybės skolos valdymo instituto (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. CITIUS piliečių teisingumo portalo.

6. Informacija apie priverstinį pardavimą internetu

Platformos https://www.e-leiloes.pt/ veikimo taisyklės buvo patvirtintos 2015 m. lapkričio 9 d. teisingumo ministro Įsakymu Nr. 12624/2015, paskelbtu Portugalijos Respublikos oficialiajame leidinyje (2 serija, Nr. 219).

Aktuali informacija pateikiama:

elektroninio aukciono platformosveikimo taisyklėse;

atsakymuose į dažnai užduodamus klausimus.

Paskutinis naujinimas: 04/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.