Varžytynės

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

1. Skelbimas apie areštuoto turto pardavimą ir šio turto kainodara

Pagal dabartinę padėtį pageidautina, kad turtas būtų parduodamas per portalą https://www.e-leiloes.pt/, kaip numatyta Portugalijos civilinio proceso kodekso 837 straipsnyje ir 2013 m. rugpjūčio 29 d. Ministro įgyvendinimo įsakymo (port. Portaria) Nr. 282/2013 20 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose.

Platformos https://www.e-leiloes.pt/ veikimo taisyklės buvo patvirtintos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 12624/2015, paskelbtu 2015 m. lapkričio 9 d. Portugalijos Respublikos oficialiojo leidinio (port. Diário da República) 2. serijos Nr. 219).

Pastaba. Kadangi prieš įvairias nacionalines institucijas neseniai buvo vykdyta daug kibernetinių išpuolių, asmenims, kurie interneto svetaine e-leilões naudojasi ne iš Portugalijos, prieiga prie jos ribojama.

Tokie asmenys savo IP (interneto protokolą) privalo pateikti e. paštu suporte@solicitador.net. Vienas iš būdų sužinoti savo IP – spustelėti šią nuorodą: https://www.whatismyip.com/.

Skelbimams apie pardavimą taikomos Įsakymo Nr. 12624/2015 6 straipsnio nuostatos.

6 straipsnis

Aukcionų skelbimas

 1. Aukcionai skelbiami portale whttps://www.e-leiloes.pt/. Be to, Solisitorių rūmų (port. Câmara dos Solicitadores) sprendimu visa informacija arba jos dalis gali būti platinama per kitas interneto svetaines, spaudoje ir e. paštu. Tai neturi poveikio už procedūrą teisiškai atsakingo antstolio teisei aukcioną paskelbti bet kokiomis kitomis priemonėmis, kurias jis galbūt laiko tinkamomis.
 2. Skelbiant informaciją portale www.e-leiloes.pt, būtina nurodyti bent jau:
  1. teismo proceso numerį, teismą ir atitinkamą organizacinį padalinį;
  2. aukciono pradžios datą;
  3. datą ir laiką, iki kada aukcionas turi būti baigtas;
  4. bazinę parduodamo turto objekto (arba turto objektų rinkinio) vertę;
  5. paskutinio pasiūlymo vertę;
  6. tai, ar parduodamas turtas yra kilnojamasis, taip pat turto objekto arba turto objektų rinkinio, sudarančio aukcione parduodamą partiją, nuotrauką;
  7. trumpą turto objekto aprašymą;
  8. turto objekto pobūdį;
  9. jeigu turto objektas yra nekilnojamasis turtas – jo vietą ir sudėtį, turto registro numerį ir žemės kadastro įrašą, apygardą, savivaldybę, apylinkę ir apytikrę geografinę padėtį, nekilnojamojo turto išorės nuotrauką ir, kai įmanoma, jo vidaus nuotrauką, jeigu tai yra urbanistinis pastatas arba pastato vienetas;
  10. turto saugotojo identifikacinius duomenis arba jo saugojimo vietą;
  11. turto apžiūros vietą, laiką ir turto saugotojo kontaktinius duomenis;
  12. už procedūrą teisiškai atsakingo antstolio duomenis, įskaitant antstolio vardą ir pavardę, profesinės registracijos numerį, fiksuotojo ryšio ir mobiliojo telefono numerius, fakso numerį ir e. pašto adresą, taip pat valandas, kuriomis su juo galima susisiekti;
  13. visus klausimus, apie kuriuos teisiškai privalo būti informuojamos suinteresuotosios šalys, visų pirma tai, ar yra apskųstas vykdymas arba areštas, ar pateiktas apeliacinis skundas ir ar yra kreditorinio reikalavimo pirmumo teisių, kurios neturi išnykti pardavus turtą, arba pirmenybinių teisių turėtojų, kurie proceso metu informavo apie savo buvimą;
  14. skolininko (-ų), kuriam (-iems) priklauso parduotinas turtas, vardą (-us) ir pavardę (-es).

Areštuoto turto kaina ir (arba) vertė

Bazinė vertė: tai yra partiją sudarančių turto objektų ar jų rinkinio vertė, nustatyta byloje, su kuria pardavimas yra susijęs, būtent jei vykdymas užtikrinamas pagal Civilinio proceso kodeksą (CPC) arba, jei tai nemokumo procedūra, – pagal Nemokumo ir įmonių gaivinimo kodeksą (port. Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Mažiausia vertė: tai mažiausia vertė, už kurią turto objektą galima parduoti ir kuri pagal CPC 816 straipsnį atitinka 85 proc. bazinės vertės. Kai kuriais atvejais mažiausia vertė gali prilygti bazinei vertei.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimą

Platformos https://www.e-leiloes.pt/ veikimo reglamentavimo taisyklės buvo patvirtintos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 12624/2015, paskelbtu 2015 m. lapkričio 9 d. Portugalijos oficialiojo leidinio (port. Diário da República) 2. serijos Nr. 219, pagal kurį platformą sukurs ir administruos Solisitorių rūmai (port. Câmara dos Solicitadores), dabar – Solisitorių ir antstolių asociacija (port. Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Civiliniame vykdymo procese, kurį organizuoja antstoliai, išimtinė teisė vykdyti pardavimo procedūrą priklauso tik jiems.

Pastaba. Kadangi prieš įvairias nacionalines institucijas neseniai buvo vykdyta daug kibernetinių išpuolių, asmenims, kurie interneto svetaine  e-leilões naudojasi ne iš Portugalijos, prieiga prie jos ribojama.

Tokie asmenys savo IP (interneto protokolą) privalo pateikti e. paštu suporte@solicitador.net. Vienas iš būdų sužinoti savo IP – spustelėti šią nuorodą: https://www.whatismyip.com/.

3. Aukcionų rūšys, kurioms gali būti taikomos ne visos taisyklės

Vienas iš pavyzdžių – turtas, kuris turi būti parduodamas reguliuojamose rinkose arba tiesiogiai.

Portugalijos civilinio proceso kodekso (CPC) 837 straipsnis. Pardavimas internetiniame aukcione

 1. Išskyrus 830 ir 831 straipsniuose nurodytus atvejus, pageidautina, kad areštuotas nekilnojamasis turtas būtų parduodamas internetiniame aukcione laikantis vyriausybės ministro, atsakingo už teisingumą, įgyvendinimo įsakymu apibrėžtų nuostatų.

Portugalijos civilinio proceso kodekso 830 straipsnis. Reguliuojamose rinkose parduodamas turtas

Finansinės priemonės ir biržinės prekės parduodamos reguliuojamose rinkose.

Portugalijos civilinio proceso kodekso 831 straipsnis. Tiesioginis pardavimas

Tais atvejais, kai taikomas teisinis reikalavimas perduoti turtą konkrečiai įstaigai arba kai galioja preliminarioji pardavimo sutartis, turinti erga omnes poveikį, o sutarties šalis pageidauja pasinaudoti teisę į priverstinį vykdymą, turtas parduodamas tiesiogiai.

Nors internetiniai aukcionai Portugalijoje yra pagrindinis būdas priverstinai parduoti turtą, Civilinio proceso kodekse taip pat numatyti kiti pardavimo būdai:

 1. pardavimas pagal užklijuotą pasiūlymą;
 2. pardavimas reguliuojamose rinkose;
 3. tiesioginis pardavimas asmenims ar subjektams, turintiems teisę įsigyti turtą;
 4. pardavimas per privačias derybas;
 5. pardavimas aukcionų namuose;
 6. pardavimas iš valstybinės saugyklos arba lygiaverčiu būdu;
 7. pardavimas elektroniniame aukcione.

4. Informacija iš nacionalinių turto registrų

Administravimo ir registravimo įstaigos yra šios:

 • Registrų ir notarų institutas (port. Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. (IRN) – viešosios teisės reglamentuojamas institutas, atsakingas už registravimo paslaugų diegimo ir stebėjimo politiką, kuria siekiama garantuoti paslaugų teikimą visuomenės nariams ir verslo subjektams pilietybės, žemės, verslo subjektų, kilnojamojo turto ir juridinių asmenų civilinio identifikavimo ir registravimo srityje, ir užtikrinti notarų veiklos, susijusios su nekilnojamuoju turtu, laivais, orlaiviais ir kt., reguliavimą, kontrolę ir tikrinimą;
 • Portugalijos vertybinių popierių rinkos komisija (port. Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)) – jai pavesta užtikrinti, prižiūrėti ir reguliuoti finansinių priemonių rinkas ir jose veikiančių atstovų veiklą, padėti apsaugoti investuotojus akcijų ir finansinių priemonių klausimais ir t. t.;
 • Nacionalinis intelektinės nuosavybės institutas (port. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)) – pagrindinė jo veikla yra priskirti ir saugoti intelektinės nuosavybės teises Portugalijoje ir už jos ribų, bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, kurių narė yra Portugalija.

5. Informacija apie duomenų bazes, pagal kurias kreditoriai gali identifikuoti skolininkų turtą arba reikalavimus

Pirmiausia atkreipkite dėmesį, kad su duomenų bazės duomenimis, laikydamasis konfidencialumo, susipažįsta antstolis. Kreditorius tiesioginės prieigos neturi.

Prieiga prie viešųjų duomenų bazių reglamentuojama 2009 m. kovo 30 d. Ministro įgyvendinimo įsakymu Nr. 331-A/2009 su pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 3 d. Ministro įgyvendinimo įsakymu Nr. 350/2013 ir 2015 m. rugsėjo 17 d. Ministro įgyvendinimo įsakymu Nr. 288/2015.

Prieiga prie Portugalijos Banko duomenų bazių reglamentuojama 2013 m. rugpjūčio 29 d. Ministro įgyvendinimo įsakymu Nr. 282/2013.

Duomenų bazės, prie kurių tiesioginę internetinę prieigą turi antstolis, be kita ko, yra šių subjektų duomenų bazės:

 1. Portugalijos mokesčių ir muitų administratoriaus;
 2. Socialinės apsaugos institucijos (port. Segurança Social);
 3. Bendrojo pensijų fondo (port. Caixa Geral de Aposentações);
 4. Žemės kadastro (port. Registo Predial);
 5. komercinės veiklos registro (port. Registo Comercial);
 6. Nacionalinio juridinių asmenų registro (port. Registo Nacional de Pessoas Coletivas);
 7. Transporto priemonių registro (port. Registo Automóvel);
 8. Portugalijos Banko;
 9. Valstybės kreditų valdymo instituto (port. Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. CITIUS (teismų veiklos palaikymo IT platformos).

6. Informacija apie internetinius teismo aukcionus

Platformos https://www.e-leiloes.pt/ veikimo taisyklės buvo patvirtintos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 12624/2015, paskelbtu 2015 m. lapkričio 9 d. Portugalijos Respublikos oficialiojo leidinio (port. Diário da República) 2. serijos Nr. 219).

Informaciją galima pasitikrinti šiose interneto svetainėse:

Pastaba. Kadangi prieš įvairias nacionalines institucijas neseniai buvo vykdyta daug kibernetinių išpuolių, asmenims, kurie interneto svetaine  e-leilões naudojasi ne iš Portugalijos, prieiga prie jos ribojama.

Tokie asmenys savo IP (interneto protokolą) privalo pateikti e. paštu suporte@solicitador.net. Vienas iš būdų sužinoti savo IP – spustelėti šią nuorodą: https://www.whatismyip.com/.

Paskutinis naujinimas: 18/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.