Varžytynės

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

1. Areštuoto turto pardavimo paskelbimas ir kainų nustatymas

Vykdymo procedūra reglamentuojama Rumunijos civilinio proceso kodekse, kuriame pateikiamos bendrosios taisyklės dėl vykdomaisiais dokumentais nustatytų įpareigojimų vykdymo. Be civilinio proceso taisyklių, kuriomis reglamentuojamas vykdymas, yra dvi atskiros taisyklių kategorijos, taikomos konkretiems atvejams, kai asmenys yra įsiskolinę: mokestinių skolų išieškojimas ir skolų, kylančių iš pažeidimų, išieškojimas.

Bendrąsias skolas, kylančias iš vykdomųjų dokumentų, išskyrus mokestinio pobūdžio skolas, kylančias iš pažeidimų, Rumunijoje išieško antstoliai, vykdymo institucijos, teisingumo ministro įsakymu įgaliotos vykdyti vykdomuosius raštus.

Patvirtinus vykdymą, jeigu skola yra vykdytina, atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, skolininko turtas parduodamas viešajame aukcione pagal civilinio proceso taisykles, priklausomai nuo turto kategorijos, t. y. kilnojamojo ir (arba) nekilnojamojo turto pardavimas viešajame aukcione.

Areštuotą kilnojamąjį turtą gali įvertinti antstolis (pagal apyvartinę vertę, palyginti su vidutinėmis rinkos kainomis atitinkamoje vietovėje), o jeigu turto neįmanoma įvertinti arba jei to prašo šalys, už užmokestį turtą gali įvertinti paskirtas ekspertas.

Turto, į kurį nukreiptinas išieškojimas, vertę nustato antstolis, vadovaudamasis panašiomis taisyklėmis (apyvartine verte, vidutine rinkos kaina ir kt.), arba, jei to prašo šalys arba jeigu turto neįmanoma įvertinti, – už užmokestį paskirtas ekspertas.

Jeigu viešai skelbiama apie kilnojamojo turto pardavimą, skelbimą apie pardavimą parengia antstolis, kuris pasirūpina, kad jis būtų pakabintas aukciono vietoje, jo biure, miesto, kurio teritorijoje yra parduodamas turtas, rotušės raštinėje, vykdymo institucijos biure ir kitose viešose vietose. Rumunijos civilinio proceso kodekse nustatyta pareiga pateikti skelbimus vietos ir nacionaliniuose laikraščiuose arba interneto puslapiuose, skirtuose atitinkamam turtui parduoti.

Be minėtų viešinimo būdų, jeigu viešinamas nekilnojamojo turto pardavimas, yra tam tikrų procesinių aspektų, nes, pirma, paskelbimo būdą lemia turto vertė (apie pardavimą skelbiama nacionaliniame laikraštyje, jei turto vertė viršija 250 000 RON), antra, taikoma pareiga paskelbti skelbimą elektroniniame registre, kuriame skelbiama apie turto pardavimą, į kurį nukreiptas išieškojimas.

Turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, savybės nurodomos pardavimo skelbime.

Turto apžiūros procedūra nereglamentuota.

Aukciono užstatai, kurie registruojami antstolio nutarimu ir turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki aukciono pradžios laiko, yra reglamentuoti. Aukciono užstatą galima sumokėti elektroninėmis priemonėmis ir antstolis prie pasiūlymo pirkti turi pridėti mokėjimo įrodymą.

Turtas perduodamas asmeniui, pasiūliusiam didžiausią kainą, o jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas asmuo, pastarajam asmeniui, jeigu jis pasiūlė pradinę aukciono kainą.

2. Trečiosios šalys, galinčios vykdyti pardavimą

Turtą viešajame aukcione gali parduoti tik antstolis, taikydamas vykdymo procedūrą, kuri reglamentuota Rumunijos civilinio proceso kodekse. Kalbant apie tam tikrų kategorijų skolas, t. y. mokestines skolas ir skolas, kylančias iš pažeidimų, pardavimo procedūra vykdoma taikant pačios mokesčių institucijos mechanizmą (mokestinėms skoloms) pagal specialiąsias proceso taisykles, susijusias su aukcionu ar dalyviais, arba per valstybės instituciją, atsakingą už pajamų iš nusikaltimų konfiskavimą (Nacionalinę įšaldyto turto administravimo agentūrą, ANABI). Pastaruoju atveju, sudarydama bendradarbiavimo sutartis, ANABI gali patikėti išieškojimo užduotį antstoliui.

3. Aukciono rūšys, kurioms gali būti taikomos ne visos taisyklės

Bendrosios taisyklės, taikomos prekių pardavimui viešajame aukcione, apima išimtis, susijusias su vykdomaisiais raštais, susijusiais su pajamomis, kurias asmuo yra skolingas konsoliduotajam bendrajam biudžetui, ES biudžetui arba Europos atominės energijos bendrijos biudžetui. Išimtys taip pat taikomos pajamų iš nusikaltimų konfiskavimui.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Rumunijoje nėra įdiegta jokios kompiuterinės sistemos, kurioje būtų pateikta informacija apie turtą (nacionalinių turto registrų).

5. Informacija apie duomenų bazes, kuriose kreditoriai gali nustatyti skolininko turtą arba reikalavimus

Kreditoriai gali gauti informaciją apie visą skolininko turtą ir skolas tik taikant patvirtintą vykdymo procedūrą ir tik per antstolį.

Kreditoriai turi ribotą prieigą prie duomenų bazių, kuriose gali nustatyti skolininko turtą. Pavyzdžiui, kadangi vykdymo priemonės, susijusios su nekilnojamuoju turtu, registruojamos Žemės registre, kiekvienas asmuo, pateikęs paprastą prašymą ir už užmokestį gali gauti informaciją apie turto būklę. Vis dėlto, jeigu norima gauti informaciją apie skolininko turimą turtą, ši informacijos pateikimo forma nėra tinkama, nes paieška vykdoma tik pagal turtą, bet ne pagal asmenį. Asmens duomenys saugomi pagal specialiąsias taisykles, todėl šio pobūdžio paieška, kaip minėta, yra galima tik per instituciją, o kartais reikalaujama teismo patvirtinimo.

6. Informacija apie elektronines varžytines

Turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, elektroninis pardavimo skelbimų registras yra kompiuterinė sistema, per kurią skelbimus nacionaliniu lygmeniu dėl kilnojamojo turto, kurio vertė viršija 2 000 RON, ir nekilnojamojo turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, skelbia visi antstoliai. Turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, elektroninis pardavimo skelbimų registras sukurtas pagal Įstatymo Nr. 188/2000 dėl antstolių 35 straipsnio 2 dalies nuostatas ir galioja nuo 2012 m. Turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, elektroniniame pardavimo skelbimų registre antstoliai privalo skelbti skelbimus apie turtą, į kurį nukreiptas išieškojimas, pagal teisės aktus ir šios pareigos neįvykdymas laikomas drausminiu nusižengimu pagal Įstatymo Nr. 188/2000 dėl antstolių 47 straipsnį.

Naujoji Turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, elektroninio pardavimo skelbimų registro platforma patvirtinta 2014 m. gruodžio 5 d. Nacionalinės antstolių sąjungos tarybos sprendimu Nr. 67.

Paskutinis naujinimas: 10/10/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.