Varžytynės

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

1. Skelbimas apie areštuoto turto pardavimą ir šio turto kainos nustatymas

Vykdymo ir kituose teisminiuose procesuose kilnojamasis turtas, nekilnojamasis turtas ir teisės parduodami viešuosiuose aukcionuose, kuriuose turto pardavimui taikomos vykdymo proceso taisyklės. Slovėnijoje teisminiai aukcionai rengiami tradiciniu formatu ir internetu.

Slovėnijoje bankroto procedūrų atveju dar negalima parduoti turto per vieną bendrą interneto portalą, tačiau, kaip ir parduodant ir skelbiant apie pardavimą vykdymo procesuose (išskyrus kilnojamojo turto pardavimą), internetinius viešuosius bankroto skolininko turto aukcionus gali rengti rinkoje veikiantys išorės paslaugų teikėjai. Šis pardavimo būdas (internetinis viešasis aukcionas) jau taikomas bankroto procedūroms ir juo naudojasi administratoriai.

Kilnojamasis turtas

Su kilnojamuoju turtu susijęs vykdymas užtikrinamas areštavus turtą ir nustačius jo vertę, jį pardavus ir sumokėjus gautą sumą kreditoriui (Reikalavimų vykdymo ir užtikrinimo įstatymo (Zakon o izvršbi in zavarovanju, toliau – ZIZ) 81 straipsnio 1 dalis).

Areštuoti galima skolininko turimą turtą, taip pat kreditoriaus turimą skolininko turtą. Trečiųjų šalių turimą skolininko turtą leidžiama areštuoti, jei trečioji šalis su tuo sutinka (ZIZ 83 straipsnis).

Areštavus turtą kreditorius tampa šio turto įkaito turėtoju (ZIZ 87 straipsnis). Tais atvejais, kai areštuojamas kilnojamasis turtas, įrašytas į įkeisto neperduodant valdymo ir areštuoto kilnojamojo turto registrą, įkaitas gaunamas įregistravus areštą registre (ZIZ 87 straipsnis).

Eksperto atliekamas areštuoto turto vertinimas.

Areštuotas turtas vertinamas jį areštuojant, nebent jo neįmanoma iš karto įvertinti dėl turto vertės specifiškumo arba areštuojamas kilnojamasis turtas, įrašytas į įkeisto neperduodant valdymo ir areštuoto kilnojamojo turto registrą. Vertinimą atlieka turtą areštavęs vykdymo pareigūnas. Pateikus prašymą ir jei šalis sumoka išlaidas, vertinimą gali atlikti šalies pasirinktas teismo ekspertas (ZIZ 89 straipsnis). Areštuotas turtas gali būti parduodamas tik po to, kai sprendimas dėl vykdymo tampa galutinis, nebent skolininkas sutinka parduoti turtą anksčiau, turtas yra gendantis arba jei kyla rizika, kad gerokai sumažės areštuoto turto vertė (ZIZ 92 straipsnis).

Areštuotas turtas parduodamas viešajame aukcione arba pirkėjui ir vykdymo pareigūnui ar asmeniui, atliekančiam komisines operacijas, tiesiogiai sudarius sutartį. Viešasis aukcionas gali būti surengtas ir internetu (internetinis viešasis aukcionas). Turto pardavimo būdą ir datą nustato ir nurodo vykdymo pareigūnas – iš karto po arešto jis padaro įrašą apie areštą, atsižvelgdamas į principą, kad turi būti gauta geriausia įmanoma kaina (ZIZ 93 straipsnis). Jei vykdymo pareigūnas nusprendžia surengti viešąjį aukcioną, įrašoma viešojo aukciono data ir vieta. Vykdymo pareigūnas apie turto pardavimo būdą ir datą šalims praneša specialiu pranešimu, kuris įteikiamas kreditoriui ir skolininkui (Antstolio paslaugų teikimo taisyklių (Pravilnik o opravljanju službe izvršitelj) 82 straipsnis).

Skelbimas apie pardavimą. Jei vykdymo pareigūnas nusprendžia, kad turtą reikia parduoti viešajame aukcione, jis išsiunčia teismui skelbimą apie viešąjį aukcioną likus ne mažiau kaip aštuonioms dienoms iki viešojo aukciono pradžios ir teismas jį paskelbia teismo skelbimų lentoje. Vykdymo pareigūnas privalo paskelbti skelbimą apie turtą ir turto nuotrauką kilnojamojo turto pardavimo paieškos sistemoje ir įvesti informaciją apie šį kilnojamąjį turtą toje paieškos sistemoje (ZIZ 93 straipsnis). Vykdymo pareigūnas apie viešąjį aukcioną paskelbia teismo skelbimų lentoje ir kompetentingos institucijos, priėmusios sprendimą dėl arešto, interneto svetainėje. Vykdymo pareigūnas privalo prašyti apie viešąjį aukcioną taip pat paskelbti oficialiame registre, jei toks registras yra. Kreditoriui arba skolininkui pasiūlius vykdymo pareigūnas taip pat gali apie viešąjį aukcioną paskelbti žiniasklaidoje, jei šalis, prašanti surengti viešąjį aukcioną, apmoka išlaidas (Taisyklių 89 straipsnis).

Galimybė apžiūrėti parduodamą turtą. Skelbime apie viešąjį aukcioną būtina nurodyti aukciono vietą, datą ir laiką, nurodyti ir apibūdinti parduodamą turtą ir tai, kur jį galima apžiūrėti prieš aukcioną (Antstolio paslaugų teikimo taisyklių 89 straipsnis). Suinteresuoti pirkėjai taip pat gali ieškoti pardavimo objektų vykdymo procese ir peržiūrėti turto nuotraukas pardavimo paieškos sistemoje e-dražbe (internetinių aukcionų) portale SodneDrazbe.si. Parduodamo turto galima ieškoti ir jį galima peržiūrėti pagal šiuos kriterijus: teismas, bylos numeris, pardavimo forma, pardavimo būdas, pardavimo rūšis, pardavimo pradžios data, skelbimo būsena, pardavimo objektas, objekto tipas, miestas, regionas ir pradinė kaina. Paiešką taip pat galima atlikti įvedant tekstą į atitinkamą teksto įvesties lauką.

Užstatas. Prieš prasidedant viešajam aukcionui vykdymo pareigūnas turi nustatyti, ar turto pobūdis ir vertė yra tokie, kad aukciono dalyviai turi sumokėti užstatą, kuris negali viršyti 10 proc. pradinės turto kainos.

Pardavimą valdantis asmuo arba įmonė. Viešajam aukcionui vadovauja vykdymo pareigūnas, kuris savo sąskaita gali leisti aukciono dalyviui parduoti turtą aukcione, jeigu tai būtina atsižvelgiant į turto vertę ir kokybę. Aukcionas yra atviras visuomenei (Antstolio paslaugų teikimo taisyklių 92 straipsnis).

Pradinė kaina. Pirmajame aukcione areštuotas turtas negali būti parduotas už mažesnę kainą negu įvertinta jo vertė. Jei pirmajame aukcione turtas neparduodamas pagal įvertintą vertę, vykdymo pareigūnas rengia antrąjį aukcioną, jei tai siūlo šalis, ir antrajame aukcione turtas gali būti parduodamas už kainą, kuri yra mažesnė negu įvertinta vertė, tačiau ne mažesnė negu trečdalis šios vertės (ZIZ 94 straipsnis).

Pasiūlymų teikimas ir paskyrimas. Praėjus bent 15 minučių nuo aukciono pradžios vykdymo pareigūnas paprašo aukciono dalyvių pateikti pasiūlymus (pasiūlymų teikimas). Aukcionas tęsiamas, kol visi suinteresuotieji dalyviai pateikia pasiūlymus. Vykdymo pareigūnas perduoda turtą didžiausią kainą pasiūliusiam dalyviui, jei du kartus paprašius dalyvių pateikti didesnės kainos pasiūlymą jis nepateikiamas. Jei iki aukciono pabaigos pirkėjas nesumoka pirkimo kainos, vykdymo pareigūnas gali parduoti turtą antrą pagal dydį kainą pasiūliusiam dalyviui, jei kreditorius su tuo sutinka, pasirašydamas aukciono protokolą. Jei kreditorius aukcione nedalyvauja, vykdymo pareigūnas iš karto gali parduoti turtą antrą pagal dydį kainą pasiūliusiam aukciono dalyviui, jei pasiūlymo vertė yra bent 50 proc. geriausio pasiūlymo vertės, tačiau pasiūlyta kaina yra didesnė už pradinę kainą; kitu atveju vykdymo pareigūnas tame pačiame aukcione iš naujo prašo siūlyti kainą. Anksčiau didžiausią kainą pasiūlęs aukciono dalyvis daugiau kainų siūlyti nebegali (Antstolio paslaugų teikimo taisyklių 94 straipsnis).

Pirkimo kainos sumokėjimas ir turto perėmimas. Pirkėjas privalo sumokėti pirkimo kainą ir perimti turtą iš karto po to, kai baigiasi aukcionas. Vykdymo pareigūnas privalo pateikti pirkėjui dokumentą su informacija apie pardavimą ir registre saugoma informacija, jeigu yra tvarkomas parduoto turto registras. Remdamasis šiuo dokumentu, vykdymo pareigūnas ištrina visą informaciją apie turto suvaržymus ir (arba) draudimus jį parduoti ir užregistruoja naująjį savininką, jeigu nuosavybės teisė registruojama registre. Vykdymo pareigūnas gali perduoti turtą pirkėjui dar prieš sumokant pirkimo kainą, jeigu tai leidžia riziką prisiimantis kreditorius, už sumą, kurią kreditorius turi teisę gauti nuo pirkimo kainos. Jei pirkėjas nesumoka pirkimo kainos ir kreditorius nesutinka su turto perdavimu, vykdymo pareigūnas gali parduoti turtą kitam geriausią kainą pasiūliusiam dalyviui. Pirkėjas įgyja turtą be jokių suvaržymų ir tampa turto savininku, net jeigu skolininkas nebuvo turto savininkas. Pirkėjas neturi teisės į garantiją dėl turto defektų (ZIZ 96 straipsnis).

Nuosavybės ir kitos materialinės teisės.

Nuosavybės ir kitų materialinių teisių pardavimą vykdo vykdymo pareigūnas pagal Antstolio paslaugų teikimo taisyklių nuostatas, reglamentuojančias kilnojamojo turto vertinimą ir pardavimą. Vykdymo pareigūnas sudaro areštuotų teisių aprašą pagal šių Taisyklių nuostatas, reglamentuojančias kilnojamojo turto areštą. Šiame apraše teisės apibūdinamos tiksliai pagal turinį ir apimtį, deramai atsižvelgiant į su atitinkama teise susijusius dokumentus, ir nurodoma, ką skolininkas privalo suteikti ar atlikti kaip atlygį ar paslaugą už naudojimąsi šiomis teisėmis (Antstolio paslaugų teikimo taisyklių 108 straipsnis).

Nekilnojamasis turtas

Su nekilnojamuoju turtu susijęs vykdymas užtikrinamas užregistruojant sprendimą dėl vykdymo žemės registre, nustatant nekilnojamojo turto vertę, parduodant jį ir sumokant kreditoriui iš pardavimo pajamų (ZIZ 167 straipsnis).

Eksperto atliekamas areštuoto turto vertinimas. Nekilnojamojo turto vertę gali nustatyti teismas dar prieš tai, kai sprendimas dėl vykdymo tampa galutinis. Nekilnojamojo turto vertę nustato teismas, remdamasis teismo eksperto pateiktu vertinimu, pagal atliekant vertinimą galiojančią rinkos vertę. Nustatant vertę, atsižvelgiama į bet kokį galimą vertės sumažėjimą dėl konkrečios teisės, pvz., servituto (ZIZ 178 straipsnis), kuri gali atsirasti po pardavimo. Nekilnojamojo turto vertė nustatoma teismo sprendimu, kurį galima apskųsti (ZIZ 179 straipsnis).

Skelbimas apie pardavimą. Po to, kai sprendimas, kuriuo nustatoma nekilnojamojo turto vertė, tampa galutinis, teismas priima nutartį dėl nekilnojamojo turto pardavimo. Šioje nutartyje jis nustato pardavimo būdą ir sąlygas, taip pat pardavimo laiką ir vietą, jei nekilnojamasis turtas parduodamas aukcione. Nekilnojamasis turtas parduodamas po to, kai sprendimas dėl vykdymo ir sprendimas dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo tampa galutinis. Nutartį dėl pardavimo teismas paskelbia teismo skelbimų lentoje ir savo interneto svetainėje, taip pat kitomis nustatytomis vietos priemonėmis. Nutartį dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo teismas paskelbia nekilnojamojo turto buvimo vietos administracinio skyriaus skelbimų lentoje, be to, apie ją galima paskelbti šio skyriaus interneto svetainėje. Kreditorius nutartį dėl nekilnojamojo turto pardavimo gali paskelbti žiniasklaidoje. Skelbimo išlaidas padengia kreditorius. Nuo nutarties dėl pardavimo paskelbimo teismo skelbimų lentoje iki pardavimo dienos turi praeiti bent 30 dienų. Teismas nutartį dėl pardavimo įteikia šalims, įkeitimo kreditoriui, kitiems proceso dalyviams, turintiems registruotą išankstinio pirkimo ar išpirkimo teisę, ir kompetentingai administracinei institucijai (ZIZ 181 straipsnis).

Paprastai nekilnojamasis turtas parduodamas viešajame aukcione. Viešasis aukcionas vykdomas kaip internetinis viešasis aukcionas, nebent teisėjas nusprendžia, kad nekilnojamąjį turtą būtų tinkamiau parduoti viešajame aukcione. Teisėjas taip pat gali nuspręsti, kad viešasis nekilnojamojo turto pardavimo aukcionas turėtų būti surengtas net jei nė vienas konkurso dalyvis neužsiregistravo į pirmąjį internetinį viešąjį aukcioną. Jei teismas nenusprendžia kitaip, viešasis nekilnojamojo turto pardavimo aukcionas surengiamas teismo patalpose. Kreditoriai, įkeitimo kreditoriai ir žemės skolos kreditoriai per visą vykdymo procesą (iki nutarties dėl pardavimo priėmimo) gali susitarti, kad nekilnojamasis turtas turi būti parduotas surinkus privalomus pasiūlymus arba pagal tiesioginį pasiūlymą (ZIZ 183 straipsnis).

Nutartyje dėl nekilnojamojo turto pardavimo nurodoma tokia informacija:

 1. išsamus nekilnojamojo turto apibūdinimas, įskaitant jo priklausinius;
 2. pastato servituto teisė ir daiktinių teisių suvaržymai, su kuriais pirkėjas turi sutikti;
 3. nekilnojamojo turto vertė, kurią teismas nustatė savo sprendime;
 4. kaina, už kurią nekilnojamasis turtas gali būti parduotas;
 5. terminas, iki kada pirkėjas turi sumokėti pirkimo kainą;
 6. pardavimo būdas;
 7. užstato, kurį turi sumokėti dalyvis, suma (ZIZ 184 straipsnis).

Galimybė apžiūrėti parduodamą turtą. Teismas gali leisti asmeniui, suinteresuotam pirkti nekilnojamąjį turtą, pagal prašymą apžiūrėti turtą šio asmens lėšomis. Turto apžiūros būdą ir vykdymo pareigūno dalyvavimą teismas nustato nutartyje dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ZIZ 176 straipsnis). Suinteresuoti pirkėjai taip pat gali ieškoti pardavimo objektų vykdymo procese ir peržiūrėti nuotraukas pardavimo paieškos sistemoje e-dražbe (internetinių aukcionų) portale SodneDrazbe.si. Parduodamo turto galima ieškoti ir jį galima peržiūrėti pagal šiuos kriterijus: teismas, bylos numeris, pardavimo forma, pardavimo būdas, pardavimo rūšis, pardavimo pradžios data, skelbimo būsena, pardavimo objektas, objekto tipas, miestas, regionas, aukštas, paviršiaus plotas, kambarių skaičius, statybos metai, įmonė, kurios akcijų turi akcininkas, ir pradinė kaina. Paiešką taip pat galima atlikti įvedant tekstą į atitinkamą teksto įvesties lauką.

Užstatas. Viešuosiuose aukcionuose gali dalyvauti asmenys, likus bent trims darbo dienoms iki aukciono sumokėję užstatą, kurio dydis – viena dešimtoji nustatytos nekilnojamojo turto vertės. Kreditorius, kurio siūlymu teismas leido surengti aukcioną, neprivalo mokėti užstato, kaip ir įkeitimo kreditorius arba žemės skolos kreditorius, jei jų reikalavimai viršija užstato vertę ir jei užstatą galima padengti iš pirkimo kainos pagal mokėjimo pirmenybės tvarką ir nustatytą nekilnojamojo turto vertę. Internetinio viešojo aukciono atveju užstato mokėjimo išimtis turi būti pasiūlyta likus trims darbo dienoms iki internetinio viešojo aukciono pradžios. Aukciono dalyvių, kurių pasiūlymai nebuvo priimti, užstatai grąžinami į jų banko sąskaitą per 15 dienų nuo viešojo aukciono baigimo dienos arba nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros baigimo dienos, jei teisės aktuose nenustatyta kitaip (ZIZ 185 straipsnis).

Pradinė kaina. Per pirmąjį pardavimą nekilnojamojo turto negalima parduoti už mažesnę kainą nei 70 proc. nustatytos jo vertės. Jei nekilnojamasis turtas neparduodamas per pirmąjį aukcioną, teismas kreditoriaus siūlymu skelbia antrąjį, kuriame nekilnojamojo turto negalima parduoti už mažesnę kainą nei pusė jo nustatytos vertės. Nuo pirmojo iki antrojo aukciono turi būti praėję bent 30 dienų. Pateikdami protokoluojamą pareiškimą teisme, kuriame nagrinėjama vykdymo byla, ar bet kuriame kitame teisme šalys, įkeitimo kreditorius arba žemės skolos kreditoriai gali susitarti, kad nekilnojamasis turtas per pirmąjį aukcioną būtų parduotas už kainą, kuri yra mažesnė nei 70 proc. jo nustatytos vertės, arba per antrąjį aukcioną – už kainą, kuri yra mažesnė nei pusė šio turto nustatytos vertės (ZIZ 188 straipsnis).

Pardavimas aukcione ir paskyrimas. Kai teismas nusprendžia, kad yra įvykdytos pardavimo sąlygos, jis paskelbia aukciono pradžią. Aukcionas trunka tol, kol dalyviai didina savo pasiūlytą kainą. Dalyvio pateiktas pasiūlymas jam yra privalomas, kol nepasiūloma didesnė kaina (priešinis pasiūlymas). Vieno ar kelių kreditorių prašymu teismas gali paskelbti trumpą pertrauką dalyviams pasitarti. Aukcionas baigiamas, kai dalyviai nepasiūlo didesnės kainos teisėjui du kartus paraginus juos tai padaryti. Baigus aukcioną teismas nustato, kuris dalyvis pasiūlė didžiausią kainą, ir paskelbia, kad nekilnojamasis turtas turi būti paskirtas tam dalyviui. Teismas priima sprendimą dėl nekilnojamojo turto paskyrimo, įteikiamą šalims, kurioms įteikta nutartis dėl pardavimo, ir visiems aukciono dalyviams. Sprendimo dėl paskyrimo negalima apskųsti. Aukcione padarytus pažeidimus galima skųsti paduodant skundą dėl sprendimo dėl nekilnojamojo turto paskyrimo pirkėjui (ZIZ 189 straipsnis).

Pirkimo kainos sumokėjimas. Paskyrus turtą, pirkėjas pirkimo kainą privalo sumokėti per nutartyje dėl pardavimo nustatytą terminą (ZIZ 191 straipsnis). Šis terminas negali būti ilgesnis nei šeši mėnesiai nuo pardavimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar pirkimo kaina sumokama vienu mokėjimu, ar dalimis (ZIZ 184 straipsnis).

Perdavimas. Priėmus sprendimą dėl paskyrimo, sumokama pirkimo kaina ir teismas priima sprendimą, kuriuo nekilnojamasis turtas perduodamas pirkėjui (perdavimas). Kai šis sprendimas tampa galutinis, pirkėjo nuosavybės teisė užregistruojama žemės registre, o teisės ir suvaržymai išbraukiami pagal sprendimą dėl paskyrimo. Sprendime teismas taip pat nurodo, kada skolininkas turi išsikraustyti iš šeimos namo ar buto arba atlaisvinti komercines patalpas. Sprendimas dėl turto perdavimo taip pat yra vykdytinas dokumentas dėl nekilnojamojo turto atlaisvinimo ir perdavimo ir tampa vykdytinas po to, kai tampa galutinis (ZIZ 192 straipsnis).

Internetinis viešasis nekilnojamojo turto aukcionas. Iš dalies pakeistame ZIZ-L (UL RS, Nr. 11/18) nustatyta internetinių viešųjų aukcionų vykdymo pakeitimų. Ši sritis išsamiai reglamentuojama Skelbimų apie pardavimą internetinėje paieškos sistemoje ir internetiniuose viešuosiuose aukcionuose vykdymo procese taisyklėse (Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih, UL RS, Nr. 195/20). Prieiga prie internetinių teisminių aukcionų galima adresu: SodneDrazbe.si.

Registracija į internetinį viešąjį aukcioną ir registracijos patvirtinimas. Suinteresuotas pirkėjas registruojasi į internetinį viešąjį aukcioną e-dražbe portale per SI-PASS paskyrą, pasirenka savo kaip dalyvio vaidmenį (pvz., dalyvio arba dalyvio, kuris tuo pat metu yra kreditorius, įkeitimo kreditorius arba žemės skolos kreditorius, arba pasirašymo ar išpirkimo teisės turėtojo), pateikia sąskaitos, į kurią turi būti grąžintas užstatas, informaciją (jei ši sąskaita yra kita nei sąskaita, iš kurios sumokėtas užstatas) ir nurodo, ar prašo jam taikyti užstato mokėjimo išimtį (tokiu atveju jis pateikia pasiūlymą dėl užstato mokėjimo išimties). Nekilnojamojo turto, kuriam taikomos specialios pirkimo sąlygos, atveju jis taip pat privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad jis atitinka šias specialias sąlygas. Jei už dalyvavimą internetiniame viešajame aukcione turi būti sumokėtas užstatas, užstato suma, nuorodos numeris, kuris turi būti pridėtas prie mokėjimo, ir sąskaita, į kurią užstatas turi būti sumokėtas, nusiunčiama suinteresuotajam pirkėjui, kai jis užsiregistruoja į internetinį viešąjį aukcioną portalo e-dražbe sistemoje. Jei internetinio viešojo aukciono metu keli suinteresuoti pirkėjai nori kartu įsigyti pardavimo objektą, į internetinį viešąjį aukcioną užsiregistruoja tik vienas iš pirkėjų ir registruodamasis pateikia dokumentus, kuriuose nurodoma, kokiomis dalimis suinteresuotieji pirkėjai perims pardavimo objektą, ir įgaliojimą dalyvauti internetiniame viešajame aukcione kitų suinteresuotųjų pirkėjų vardu. Išnagrinėjęs registraciją į internetinį viešąjį aukcioną ir patikrinęs, ar suinteresuotasis pirkėjas sumokėjo užstatą, skelbimo autorius patvirtina arba atmeta registraciją ir informuoja suinteresuotąjį pirkėją apie savo sprendimą portalo e-dražbe sistemoje. Jei registracija atmetama, turi būti nurodyta atmetimo priežastis.

Jei registracija patvirtinama, portalo e-dražbe sistemoje dalyviui priskiriamas unikalus kodas, pagal kurį jis anonimiškai dalyvauja internetiniame viešajame aukcione.

Internetinio viešojo aukciono eiga. Internetinis viešasis aukcionas automatiškai pradedamas tokiu laiku, kuris nustatytas nutartyje dėl pardavimo arba internetinio viešojo aukciono skelbime, ir trunka tiek laiko, kiek nustatyta nutartyje dėl pardavimo arba internetinio viešojo aukciono skelbime. Dalyvis didina pradinę kainą arba esamą palankiausią pasiūlymą bent jau tokia pasiūlymo dalimi, kuri nustatyta nutartyje dėl pardavimo arba internetinio viešojo aukciono skelbime. Jei pasiūlymo dalis nenustatyta, dalyvis gali didinti pasiūlymą savo paties nustatyta suma. Internetinio viešojo aukciono metu dalyvis portalo e-dražbe sistemoje informuojamas apie esamą geriausią pasiūlymą ir apie tai, ar jo pasiūlymas šiuo metu yra geriausias. Jei pasiūlymas pateikiamas likus dviem minutėms iki internetinio viešojo aukciono pabaigos, aukciono trukmė pratęsiama (kiekvienu atveju) dar dviem minutėmis.

Internetinio viešojo aukciono eigos ataskaita. Pasibaigus internetiniam viešajam aukcionui automatiškai sugeneruojama aukciono eigos ataskaita. Ji portalo e-dražbe sistemoje dalyviams prieinama nuasmeninta forma, o skelbimo autoriams – nenuasmeninta forma.

Teisės ir (arba) akcininko akcijų dalies pardavimas

Su akcininko akcijų dalimi susijęs vykdymas užtikrinamas užregistruojant sprendimą dėl vykdymo, parduodant akcijų dalį ir sumokant kreditoriui iš pardavimo pajamų. Priėmus sprendimą dėl vykdymo, teismas uždraudžia akcininkui disponuoti savo akcijų dalimi. Teismas įteikia įmonei sprendimą dėl vykdymo ir užregistruoja jį teismo įmonių registre. Atlikus šią registraciją, akcininko akcijų dalis įkeičiama kreditoriui. Įkeitimas taip pat taikomas bet kuriam asmeniui, kuris šią akcijų dalį įgyja vėliau. Šio įstatymo dėl nekilnojamo turto vykdymo užtikrinimo (ZIZ 164 straipsnis) nuostatos taikomos mutatis mutandis akcininko akcijų dalies vykdymo užtikrinimui. Kaip ir nekilnojamojo turto atveju, akcininko akcijų dalis gali būti parduodama internetiniame viešajame aukcione.

2. Tretieji asmenys, organizuojantys pardavimą

Kilnojamasis turtas

Kilnojamąjį turtą viešajame aukcione parduoda vykdymo pareigūnas, kuris savo lėšomis gali leisti aukciono dalyviui prireikus siūlyti kainą, atsižvelgdamas į kilnojamojo turto kiekį ir kokybę. Pardavimas aukcione vykdomas viešai (ZIZ 93 straipsnis ir Antstolio paslaugų teikimo taisyklių 92 straipsnis).

Kilnojamasis turtas taip pat gali būti parduodamas pirkėjo ir vykdymo pareigūno tiesioginiu susitarimu arba per asmenį, vykdantį komisines operacijas. Turto pardavimo būdą ir datą nustato ir nurodo vykdymo pareigūnas – iš karto po arešto jis padaro įrašą apie areštą, atsižvelgdamas į principą, kad turi būti gauta geriausia įmanoma kaina (ZIZ 93 straipsnis).

Nekilnojamasis turtas

Viešuosius nekilnojamojo turto aukcionus organizuoja teisėjai. Internetiniai viešieji nekilnojamojo turto aukcionai vykdomi automatizuotai internetiniame portale SodneDrazbe.si.

3. Aukcionai, kuriems gali būti taikomos ne visos taisyklės

Pagal Slovėnijos teisę jokie kiti aukcionai nepripažįstami. Bankroto bylose, be galimybės vykdyti internetinį viešąjį aukcioną, pagal Slovėnijos įstatymus dar leidžiama vykdyti viešąjį aukcioną didinant ir viešąjį aukcioną mažinant pradinę kainą. Be to, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą galima parduoti įvairiais būdais. Kilnojamąjį turtą galima parduoti ne tik viešajame aukcione, bet ir pirkėjui ir vykdymo pareigūnui, administratoriui arba asmeniui, vykdančiam komisines operacijas, tiesiogiai sudarius sutartį (ZIZ 93 straipsnio 1 dalis). Nekilnojamasis turtas parduodamas viešajame aukcione, jei kreditoriai, įkeitimo kreditoriai ir žemės skolos kreditoriai iki nutarties dėl pardavimo priėmimo nesusitaria, kad:

 • nekilnojamasis turtas bus parduotas, surinkus privalomus pasiūlymus, arba
 • pagal tiesioginę sutartį nekilnojamasis turtas neparduodamas per tam tikrą laiką (ZIZ 183 straipsnis).

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Slovėnijoje yra tokie turto registrai:

 • žemės registras, kuriame registruojamos nekilnojamojo turto nuosavybės ir kitos daiktinės teisės;
 • motorinių transporto priemonių registras;
 • Slovėnijos laivų registras;
 • orlaivių registras;
 • nematerialiųjų vertybinių popierių registras;
 • įkeisto neperduodant valdymo ir areštuoto kilnojamojo turto registras, banko sąskaitų registras;
 • darbo užmokesčio ir kitų asmeninių pajamų (pvz., pensijų) gavėjų registras.

Šie registrai yra elektroniniai. Už kiekvieną iš jų yra atsakinga konkreti institucija.

Šiais registrais gali naudotis kiekvienas asmuo, įrodęs teisėtą interesą (ZIZ 4 straipsnio 6 dalis). Kreditorius gali įrodyti teisėtą interesą pateikęs vykdytiną dokumentą (pavyzdžiui, vykdytiną teismo sprendimą), kuriuo skolininkas įpareigotas įvykdyti kreditoriaus reikalavimą. Tokiu atveju kreditorius gali prašyti registro valdytojo pateikti informaciją apie skolininko turtą. Teismai turi elektroninę prieigą prie daugelio iš šių registrų.

Siekiant gauti informaciją iš šių registrų, teismo mokesčių mokėti nebūtina; tačiau kai kurie šių duomenų bazių (registrų) valdytojai gali prašyti, kad kreditorius sumokėtų nedidelį mokestį (pavyzdžiui, Slovėnijos sveikatos draudimo institutas (Zavod za zdravstveno zavarovanje), kuris tvarko darbo užmokesčio ir kitų asmeninių pajamų (pvz., pensijų) mokėtojų registrą, reikalauja sumokėti 4,00 EUR informacijai apie skolininko darbą gauti). Mokėjimą taip pat galima atlikti elektroninėmis priemonėmis.

5. Duomenų bazių informacija, padedanti kreditoriams nustatyti skolininkų turtą ir reikalavimus

Duomenų bazės valdytojas pagal ZIZ 4 straipsnio 6 dalį paprašytas kreditorių privalo jiems pateikti informaciją apie skolininko turtą, jeigu kreditorius įrodo teisėtą interesą (pavyzdžiui, pateikia vykdytiną dokumentą). Šie valdytojai yra:

 • Slovėnijos sveikatos draudimo institutas – teikia informaciją apie darbo užmokesčio ir kitų asmeninių pajamų (pavyzdžiui, pensijų) mokėtojus;
 • Slovėnijos Respublikos viešosios teisinės informacijos ir susijusių paslaugų agentūra (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES) – teikia informaciją apie banko sąskaitų registrą;
 • Centrinė vertybinių popierių tarpuskaitos korporacija (Centralna klirinško depotna družba d.d., KDD) – teikia informaciją iš nematerialiųjų vertybinių popierių registro;
 • teismo registrą tvarkantis teismas – teikia informaciją apie įmonių akcijas ir kitokį dalyvavimą juridiniuose subjektuose. Naudotis teismo registru taip pat galima elektroniniu būdu per jo interneto svetainę;
 • žemės registrą tvarkantis teismas – teikia informaciją apie nekilnojamąjį turtą, į kurį skolininkas turi nuosavybės teisę (arba turi su juo susijusią nuosavybės teisę);
 • Vidaus reikalų ministerija – teikia informaciją iš registruotų motorinių transporto priemonių ir priekabų registro;
 • Slovėnijos jūrų administracija – teikia informaciją iš laivų registro (mažesnių nei 24 m laivų);
 • Civilinės aviacijos agentūra – teikia informaciją iš orlaivių registro.

Paprastai kreditorius gali gauti prieigą prie registro, paprašęs registro valdytojo suteikti informaciją apie skolininko turtą. Kreditorius kai kuriais registrais (pavyzdžiui, teismo registru) gali naudotis elektroniniu būdu (per interneto svetainę).

Siekiant gauti informaciją apie skolininkų turtą nebūtina būti atstovaujamam advokato ir nereikia mokėti mokesčių valstybei. Kai kurie duomenų bazių valdytojai (pavyzdžiui, Slovėnijos sveikatos draudimo institutas) prašo sumokėti nedidelį mokestį – 4,00 EUR – už informaciją apie skolininko darbą. Mokestį galima sumokėti elektroniniu būdu.

6. Informacija apie internetinius teismų aukcionus

Nuo 2021 m. vasario 1 d. teisminiai nekilnojamojo turto ir vykdymo proceso teisių aukcionai pirmiausia ir pagal Įsakymą dėl techninių sąlygų sukūrimo internetinės paieškos sistemos naudojimui pardavimo tikslais ir internetinių viešųjų nekilnojamojo turto aukcionų įgyvendinimui vykdymo procese (Odredba o izpolnitvi tehničnih pogojev za uporabo spletnega iskalnika prodaj in izvajanje spletnih javnih dražb nepremičnin v izvršilnih postopkih, UL RS, Nr. 3/2021) vykdomi internetu pagal taisykles, nustatytas Skelbimų apie pardavimą internetinėje paieškos sistemoje ir internetiniuose viešuosiuose aukcionuose vykdymo procese taisyklėse (UL RS, Nr. 195/2020).

Prieiga prie informacijos apie pardavimo objektus yra nemokama. Dalyvis gali dalyvauti aukcione nepriklausomai nuo jo esamos buvimo vietos užsiregistravęs per SI-PASS sistemą. Be to, tokiu būdu garantuojamas dalyvio anonimiškumas.

Prieiga prie interneto svetainės galima adresu https://sodnedrazbe.si/.

Paskutinis naujinimas: 15/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.