Izsoles tiesas ceļā

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

1.  Publicitāte un cenas noteikšana izņemtu aktīvu pārdošanai‏

Izņemto aktīvu cenu nosaka, pamatojoties uz konkrētā brīža cenām Kipras tirgū. Izņemta nekustamā īpašuma gadījumā pēc īpašuma vērtības izpētes izsolītājs nosaka pārdošanas rezerves cenu. Ja rezerves cena nav sasniegta, īpašums netiek pārdots.

Attiecībā uz kustamiem aktīviem pēc tam, kad tiesu izpildītāji ir tos izņēmuši, izpildot rīkojumu izņemt kustamo īpašumu par labu kreditoram, viņi nosaka minimālo cenu, pamatojoties uz konkrētā brīža tirgus cenām, un tad pārdod kustamos aktīvus. Ja minimālā cena netiek sasniegta, tiesu izpildītāji var atkārtot izsoli.

Paziņojumus par izsolēm publicē dienas laikrakstos. Ja izsole attiecas uz nekustamo īpašumu, paziņojumus izliek pašvaldībā vai pagastā, kurā atrodas īpašums, kā arī publicē Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

2.  Trešās personas, kuras var veikt pārdošanu

Aktīvu pārdošanu izsolēs var veikt kvalificēti privāti izsolītāji. Izsolītājs ir attiecīga persona, kuru iecēlis Kipras Republikas Iekšlietu ministrijas Zemes un apsekojumu departaments un kurai ir kvalifikācijas, lai varētu veikt īpašuma piespiedu pārdošanu publiskā izsolē.

Attiecībā uz kustamiem aktīviem jebkāda kustama īpašuma pārdošana, lai izpildītu spriedumu, notiek publiskā izsolē, ko rīko tiesu izpildītāji, kuri ir Valsts Tiesu dienesta darbinieki un kuriem ir piešķirtas pilnvaras pārdot izņemtas kustamas preces, izpildot rīkojumu par kustama īpašuma izņemšanu par labu kreditoriem.

3.  Izsoļu veidi, kam noteikumi var nebūt piemērojami pilnā apjomā

Ir gadījumi, kad kustamu aktīvu izsoli rīko paši kreditori — uzņēmumi, piemēram, bankas, vai fiziskas personas —, ja viņi ir tie, kuru īpašumā pāriet debitora kustamais īpašums pēc tiesas rīkojuma izpildes. Uz šādiem gadījumiem neattiecina tos pašus noteikumus, kas piemērojami publiskām izsolēm un ir paredzēti spēkā esošajos tiesību aktos.

4.  Informācija par valsts aktīvu reģistriem

Kiprā tiek uzturēti turpmāk minētie aktīvu reģistri.

  1. Kipras Zemes un apsekojumu departaments uztur reģistru, kurā tiek reģistrēti visi dokumenti, kas apliecina pilsoņu īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu.
  2. Autotransporta departaments uztur visu Kipras Republikā reģistrēto transportlīdzekļu reģistru.
  3. Kipras Jūras tirdzniecības flotes departaments uztur Kipras kuģu reģistru, kurā ir reģistrēti visi kuģi un/vai liellaivas.
  4. Uzņēmumu reģistra un oficiālā maksātnespējas administratora departamenta Uzņēmumu nodaļa uztur Kiprā reģistrēto uzņēmumu, kooperatīvu un tirdzniecības nosaukumu reģistru.
  5. Civilās aviācijas departaments uztur Kipras Gaisa kuģu reģistru un ir atbildīgs par gaisa kuģu reģistrāciju, nodošanu un svītrošanu no reģistra.
  6. Uzņēmumu nodaļā Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma nodaļa uztur preču zīmju reģistru.

5.  Informācija par datubāzēm, ko kreditors var izmantot, lai noteiktu debitora materiālo aktīvu vai parādu atrašanās vietu

Kipras Uzņēmumu reģistra un oficiālā maksātnespējas administratora tīmekļa vietnē var viegli piekļūt bankrotējošo personu vai likvidēto uzņēmumu reģistram, kas ļauj kreditoriem uzzināt informāciju par debitoru finansiālajām spējām. Tomēr nav elektronisku datubāžu, kam kreditori var piekļūt, lai iegūtu informāciju tieši par debitoru aktīviem. Parāda piedzinējs tiesā pats vai ar jurista starpniecību var veikt meklējumu zemes reģistrā, izmantojot apliecinātu sava sprieduma vai tiesas pavēstes norakstu, lai iegūtu informāciju par nekustamo īpašumu, kas reģistrēts uz debitora vārda.

6.  Informācija par tiesu iestāžu rīkotām tiešsaistes izsolēm

Kiprā tiesu iestāžu izsoles tiešsaistē netiek rīkotas.

Lapa atjaunināta: 11/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.