Izsoles tiesas ceļā

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

1. Izsoles rīkojuma publicēšana un cenu noteikšana saistībā ar konfiscēto aktīvu pārdošanu

Paziņojumus par izsoli izvieto uz tiesu izpildītāja oficiālā ziņojumu dēļa vai attiecīgā gadījumā publisko ar pašvaldības iestādes starpniecību. Tos publicē arī Izsoļu portālā (Portál dražeb) (http://www.portaldrazeb.cz) un Centrālajā izpildes reģistrā (Centrální evidence exekucí) (http://www.ceecr.cz).

Nekustamā īpašuma izsolēs tiesu izpildītājs ieceļ ekspertu, lai noskaidrotu īpašuma normālo vērtību, kas ietver visu, kas pieder pie šā īpašuma un ar šo īpašumu saistītās individuālās tiesības un defektus. Pamatojoties uz eksperta ziņojumu, tiesu izpildītājs nosaka īpašuma vērtību. Pamatojoties uz šo aplēsi, tiek aprēķināta rezerves cena, kas atbilst divām trešdaļām no pirmajā izsolē iegūtās cenas.

Kustamam īpašumam vērtību nosaka saskaņā ar Cenu likumu Nr. 526/1990 vai pamatojoties uz tiesu izpildītāja aplēsēm. Ja minētās personas zināšanas un pieredze nav pietiekama, tiek iecelts eksperts novērtējuma sagatavošanai. Rezerves cena tad atbilst vienai trešdaļai no iegūtās cenas.

2. Trešās personas, kuras var vadīt izsoli

Čehijas Republikā ir divi izpildes panākšanas veidi.

  • Izpilde

3. Izsoļu veidi, uz kuriem atsevišķi noteikumi var neattiekties pilnībā

Visas tiesas izsoles reglamentē attiecīgie noteikumi Likumā Nr. 99/1963 (Civilprocesa kodekss), Likumā Nr. 120/2001 (Izpildes kodekss) un Īstenošanas dekrētā Nr. 418/2001 par izpildes un citu darbību veikšanas procedūrām.

4. Informācija par īpašuma valsts reģistriem

Aktīvus reģistrē šādos publiskajos reģistros:

  • nekustamu īpašumu: Zemesgrāmatā (katastr nemovitostí);
  • kustamu īpašumu: Transportlīdzekļu reģistrā (registr vozidel), Kuģu reģistrā (plavební rejstřík) un Gaisa kuģu reģistrā (letecký rejstřík);
  • vērtspapīrus: Centrālajā vērtspapīru depozitārijā (Centrální depozitář cenných papírů).

5. Informācija par datubāzēm, ko izmanto kreditori, lai identificētu parādnieku aktīvus vai prasījumus

Parādnieku saraksts tiek glabāts Čehijas Republikas Centrālajā parādnieku reģistrā (Centrální registr dlužníků České republiky) (http://www.centralniregistrdluzniku.cz), ar kuru var iepazīties kreditori un parādnieki. Lai iegūtu šo informāciju, ir jāreģistrējas. Reģistrācija ir bezmaksas.

6. Cita informācija par pārdošanu tiešsaistē tiesas ceļā

Izsoles vieta, kas var būt arī portāls, vienmēr jānorāda izsoles paziņojumā. Tomēr valstij nav oficiāla domēna izsoļu rīkošanai. Neoficiāli izsoļu rīkošanas portāli ir https://www.exdrazby.czhttp://www.okdrazby.cz un http://www.drazby-exekutori.cz. Lai piedalītos izsolē, dalībniekiem jāveic identitātes pārbaude un jāiemaksā drošības nauda.

Lapa atjaunināta: 05/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.