Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Izsoles tiesas ceļā

Anglija un Velsa

Turpmākajā sadaļā ir izklāstīta informācija par noteikumiem Anglijā un Velsā attiecībā uz īpašuma izņemšanu kā parāda piedziņas līdzekli.

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Anglijā un Velsā vairs nav spēkā prasība, ka rajona tiesas tiesnesim ir jāpilnvaro un jāieceļ īpašuma izņemšanas uzņēmumi un izsolītāji. Tribunālu, tiesu un izpildes likuma 12. pielikuma 41. iedaļa paredz, ka preces jāpārdod publiskā izsolē, ja vien tiesa nav norīkojusi citādi.

Izņemšanas un izsolīšanas uzņēmumi var pieteikties katrā atsevišķā tiesā, iesniedzot ziņas par to maksām un pašreizējo apdrošināšanu, lai vietējā līmenī varētu pieņemt lēmumu par to, kuru uzņēmumu iecelt. Lēmums par to, kura uzņēmuma pakalpojumus izmantot, oficiāli jāpieņem vadītāju komisijai, pamatojoties uz iesniegtajām ziņām un norādītajām maksām.

Pēc iecelšanas tiesas iestādē tiek izlikts saraksts, kurā norādīti iecelto uzņēmumu nosaukumi un adreses. Sarakstu pārskata katru gadu un katrā ziņā pirms apdrošināšanas polišu derīguma termiņa beigām. Ja iespējams, nodrošina izvēlēto pakalpojumu sniedzēju regulāru rotāciju. Ja ir iespējams regulāri izmantot tikai vienu uzņēmumu, piemēro pamatnoteikumus.

Vismaz septiņas dienas pirms pārdošanas tiesu izpildītājam ir jānosūta debitoram un visiem līdzīpašniekiem pārdošanas paziņojums.

Kad notiek pārdošana un ir saņemti ieņēmumi no izsolītājiem, tiesu izpildītāja/piegādes vadītāja pienākums ir apstiprināt, ka visas preces, kas ir pārņemtas kontrolē un ir izņemtas, ir uzskaitītas. Garantijai jābūt pienācīgi apstiprinātai.

Sīkāku informāciju par kontrolētu preču izņemšanu, uzglabāšanu un pārdošanu sk. Noteikumu par preču pārņemšanu kontrolē 34.–43. noteikumā.

Lapa atjaunināta: 10/10/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.