Izsoles tiesas ceļā

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

1. Publiskošana un cenu noteikšana izņemtu aktīvu pārdošanas gadījumā

Izņemtus aktīvus pārdod tiesu izpildītājs. Izņemti aktīvi nav jāpārdod izsolē, ja debitors un prasītājs vienojas par prasības apmierināšanu, t. i., ja tiek panākta vienošanās, ka prasību, kuras izpilde tiek panākta izpildes procesā, var apmierināt citādi. Šāda vienošanās jāpanāk ar visiem prasītājiem. Vienošanās jāpaziņo tiesu izpildītājam; pretējā gadījumā tiesu izpildītājs turpinās parastās procesuālās darbības.

Ja parāda izpildes pieteikumus iesnieguši dažādi kreditori dažādiem tiesu izpildītājiem un debitora nekustamo īpašumu jau ir izņēmis viens no tiesu izpildītājiem, cits tiesu izpildītājs, kurš sācis izpildes procesu, nevar izņemt reģistrēto debitora nekustamo īpašumu, kamēr pirmais tiesu izpildītājs nav atcēlis tā izņemšanu.

Izsolē pārdoto aktīvu vērtību un sākumcenu nosaka eksperts.

Tiešsaistes izsoles rīko īpašā tiešsaistes izsoļu vidē. Paziņojumu par izsoli publicē vismaz desmit dienas pirms izsoles oficiālajā laikrakstā Ametlikud Teadaanded un internetā. Tiesu izpildītājs var arī publicēt paziņojumu laikrakstā, kas tiek pārdots izsoles reģionā. Pēc prasītāja vai debitora lūguma tiesu izpildītājs publicē paziņojumu citās publikācijās par prasītāja vai debitora līdzekļiem.

Interesentiem ir tiesības pārbaudīt izsolītos aktīvus, sākot no paziņojuma publicēšanas brīža līdz izsoles sākumam. Interesentiem ir arī tiesības pārbaudīt pieteikumus, kas iesniegti attiecībā uz izsolītajiem aktīviem, un ar aktīviem saistītos sertifikātus, tostarp vērtējuma ziņojumus. Ja aktīvus pārdod izpildes procesā, ne tiesu izpildītājs, ne debitors nav atbildīgs par pārdoto aktīvu defektiem. Tas neizslēdz iespējamu tiesu izpildītāja vai debitora atbildību par nelikumīgi izraisītiem bojājumiem. Tiesu izpildītājs nosaka laiku, kad aktīvus var pārbaudīt. Ja aktīvi ir debitora īpašumā, debitoram ir tiesības pieprasīt, lai pārbaude notiek termiņā, kas noteikts attiecībā uz izpildes darbībām. Tiesu izpildītājam ir jāņem vērā īpašnieka intereses.

Ja vairākas personas izrāda interesi par izsolītajiem aktīviem, tās visas var piedalīties solīšanā ar nosacījumu, ka tās ir pienācīgi reģistrējušās izsolei. Solīšana sākas ar sākumcenu, un dalībnieki var izteikt piedāvājumus, ievērojot solīšanas soli un izsolei noteikto termiņu. Ja tiek izteikts jauns piedāvājums pagarinājuma laikposmā pirms izsoles beigām, izsoles beigas tiek atliktas uz pagarinājuma laikposmu, un izsole turpinās tik ilgi, kamēr tiek izteikti piedāvājumi. Pagarinājuma laikposms ir no 1 līdz 60 minūtēm. Tiešsaistes izsolē visaugstāko piedāvājumu, kas izteikts izsoles vidē līdz izsoles beigām, atzīst par vislabāko piedāvājumu. Vislabākais piedāvājums tiek paziņots izsoles vidē nākamajā darbdienā pēc izsoles dienas.

Tiesu izpildītājs var noteikt izsoles dalībniekiem drošības naudu par summu līdz desmit (10) procentiem no sākumcenas. Ja ir noteikta drošības nauda, personai, kura vēlas piedalīties izsolē, tā ir jāsamaksā. Drošības naudu var samaksāt elektroniski, t. i., ar internetbankas starpniecību, to pārskaitot uz tiesu izpildītāja norādīto kontu, vai izsoles vidē ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību. Mutiskās izsolēs drošības naudu, kuras summa nepārsniedz EUR 640, var samaksāt skaidrā naudā.

2. Trešās personas, kuras var īstenot pārdošanas darbību

Kustamus un nekustamus aktīvus, kas izņemti izpildes vai bankrota procesā, pārdod tiesu izpildītāji. Vienkāršotas izsoles rīko personas, kuras pilnvarojusi Bankrota lietu tiesu izpildītāju un pilnvaroto kamera. Maksātnespējīgā parādnieka mantu pārdod izsolē saskaņā ar procedūru, kas noteikta Izpildes procesa kodeksā, un šo pārdošanu veic tiesu izpildītāji.

3. Izsoļu veidi, kam noteikumi var nebūt piemērojami pilnā apjomā

Igaunijas izpildes un bankrota procesos nav izsoļu veidu, kam iepriekš izklāstītie noteikumi ir piemērojami tikai daļēji. Tomēr var būt dažas izsoļu rīkošanas nosacījumu atšķirības, kas izriet no īpašiem tiesību aktiem.

4. Informācija par aktīvu valsts reģistriem

Igaunijā ir turpmāk minētie reģistri.

  • Zemes e-reģistrs ir elektronisks pakalpojums, kas ļauj ātri un ērti pārbaudīt vispārējus datus par reģistrētu nekustamo īpašumu, to platību un īpašniekiem, īpašumam piemērojamiem ierobežojumiem un nostiprinātām hipotēkām. Lai izmantotu šo pakalpojumu, lietotājam jābūt identificētam. Sīkākiem datiem, kas ierakstīti dažādos Zemes reģistra nodalījumos, var piekļūt, samaksājot cenrādī norādīto maksu.
  • Ēku reģistrs ir publisks elektronisks reģistrs, kura mērķis ir apkopot, glabāt un publicēt informāciju par ēkām, kas tiek būvētas vai tiek izmantotas.
  • Transporta reģistrs sniedz informāciju par transportlīdzekļiem un piekabēm. Transporta reģistrs ir publiska elektroniska datubāze, tomēr piekļuve dažiem tajā ietvertajiem datiem (piemēram, informācijai par transportlīdzekļu īpašniekiem) ir ierobežota.
  • Vērtspapīru reģistrs ir Igaunijas Centrālā vērtspapīru reģistra elektroniskā pakalpojumu vide, kura ir paredzēta gan uzņēmumiem, gan privātpersonām un kurā var veikt meklējumus un ātri iegūt informāciju par vērtspapīriem un vērtspapīru kontiem, kas ierakstīti reģistrā, atbilstoši konkrētiem saskaņotiem ierobežojumiem. Lai izmantotu šo pakalpojumu, lietotājam jābūt identificētam.
  • Darījumdarbības e-reģistrs ietver datus par visām Igaunijā reģistrētajām juridiskajām personām. Papildus uzņēmumiem, bezpeļņas asociācijām un fondiem ir iespējams arī piekļūt datiem par valsts un pašvaldību iestādēm, publisko tiesību juridiskām personām un konstitucionālām institūcijām. Ikviens, kurš piesakās, izmantojot savu personas apliecību, var bez maksas aplūkot datus par sevi.
  • Laulāto mantisko attiecību reģistrs ietver datus par izvēlēto mantisko attiecību veidu un laulāto parakstītajiem mantisko attiecību līgumiem. Laulāto mantisko attiecību reģistrā ierakstītā informācija ir publiska un pieejama ikvienam bez maksas, izmantojot e-pakalpojumu.
  • Kuģu reģistrs ir elektronisks reģistrs, kas ietver informāciju par reģistrētajiem kuģiem un būvniecības procesā esošiem kuģiem, kā arī ar tiem saistītām lietu tiesībām. Kuģu reģistrā ierakstītie dati ir publiski, un tiem ir juridisks spēks. Dati ir pieejami ikvienam bez maksas.
  • Gaisa kuģu reģistrs ir paredzēts to datu apkopošanai un apstrādei, kas vajadzīgi, lai varētu reģistrēt un identificēt gaisa kuģus.
  • Kredītu reģistrs ir Creditinfo oficiālais reģistrs un vienīgais reģistrs Igaunijā, kas ietver konsekventu augstas kvalitātes informāciju par maksājumiem, kuriem iestājies saistību neizpildes termiņš. Reģistru 2001. gadā izveidoja Igaunijas bankas. Meklējumus reģistrā var veikt par maksu.
  • Meklējumus var veikt bez maksas patentu un preču zīmju publiskajos reģistros.

5. Informācija par datubāzēm, kas ļauj kreditoriem identificēt debitoru aktīvus vai prasījumus

Lielākā daļa informācijas iepriekš uzskaitītajos valsts reģistros ir pilnīgi vai daļēji publiska. Lai veiktu meklējumu, personai var būt nepieciešams identificēties, izmantojot personas apliecību, mobilo identifikāciju vai ar bankas starpniecību. Par dažiem meklējumiem var tikt iekasēta maksa.

Tiesu izpildītājiem un pilnvarotajiem bankrota procesos jāiesniedz autorizācijas pieteikums, lai iegūtu elektronisku piekļuvi tiem vajadzīgajiem datiem dažādos reģistros.

6. Informācija par tiesu iestāžu pārdošanas darbībām tiešsaistē

Izsolēs, kas notiek izpildes procesos, izņemtos nekustamos un kustamos aktīvus pārdod saskaņā ar tiesību aktiem. Tiešsaistes izsoles ir aplūkojamas un pieejamas īpašajā izsoļu vidē. Publisko izsoļu vidi pārvalda Bankrota lietu tiesu izpildītāju un pilnvaroto kamera.

Paziņojumu par izsoli publicē vismaz desmit (10) dienas (nekustama īpašuma gadījumā – vismaz divdesmit (20) dienas) pirms izsoles oficiālajā laikrakstā Ametlikud Teadaanded un internetā. Tiesu izpildītājs var arī publicēt paziņojumu laikrakstā, kas tiek pārdots izsoles reģionā. Pēc prasītāja vai debitora lūguma tiesu izpildītājs publicē paziņojumu citās publikācijās par prasītāja vai debitora līdzekļiem.

Personai, kura vēlas piedalīties konkrētā izsolē, jāreģistrējas izsolei saskaņā ar noteikumiem un līdz beigu termiņam, kas norādīts izsoles paziņojumā, un jāsamaksā drošības nauda, ja tas ir nosacījums dalībai izsolē un ja persona nav ar likumu atbrīvota no drošības naudas. Piedāvājumus var izteikt izsolei reģistrētie dalībnieki, kuriem ir vajadzīgā tiesībspēja un rīcībspēja un kuru tiesības piedalīties izsolē nav juridiski vai citādi ierobežotas. Pieteikums par dalību publiskā izsolē ir jāparaksta digitāli vai pašrocīgi. Dalības pieteikumu var iesniegt, to nosūtot pa e-pastu tiesu izpildītājam uz izsoles paziņojumā norādīto adresi vai augšupielādējot izsoles vidē. Dalības pieteikumam nav jābūt šifrētam, bet precīzu reģistrācijas procedūru nosaka tiesu izpildītājs. Mutiskas izsoles gadījumā aploksnei jābūt aizzīmogotai. Lai izteiktu piedāvājumu tiešsaistes izsoļu vidē, dalībniekam jāpiesakās, izmantojot personas apliecību vai mobilo identifikāciju vai ierakstot lietotājvārdu un paroli.

Vajadzīgos maksājumus (drošības naudu, izmaksas, pirkuma cenu u. c.) var samaksāt elektroniski ar internetbankas starpniecību, tos pārskaitot uz tiesu izpildītāja norādīto bankas kontu, vai izsoles vidē ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību.

Solītājam jāreģistrējas izsolei līdz tās sākumam. Visi solītāji tiek informēti par izsoles sākumu. Solītājiem pa e-pastu nosūta paziņojumu par izsoles sākumu. Interesenti var sekot līdzi izsoles norisei publiskajā izsoļu vidē. Piedāvājumus var izteikt noteiktā termiņā (eBay modelis). Izsoles dalībniekiem ir pieejams lietotāja atbalsts (igauņu, krievu un angļu valodā). To solītāju anonimitāte, kuri piedalās izsolē, tiek nodrošināta līdz izsoles beigām.

Publiskas izsoles, kas tiek organizētas starp dalībvalstīm, veicina ES dalībvalstu sabiedrības un uzņēmumu savstarpējās attiecības, palielina izsoļu pārredzamību un piesaista lielāku dalībnieku skaitu. Šādas izsoles var arī saīsināt aktīvu pārdošanai vajadzīgo laiku.

Lapa atjaunināta: 05/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.