Izsoles tiesas ceļā

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

1. Publicēšana un cenas noteikšana apķīlātu aktīvu pārdošanai‏

Apķīlāšana notiek, kad tiesu izpildītājs izņem kustamo īpašumu (Civilprocesa kodeksa 954. pants) vai apķīlā nekustamo īpašumu, kas ir debitora īpašumā, vai debitora lietu tiesības uz nekustamo īpašumu (Civilprocesa kodeksa 992. pants), sagatavojot ziņojumu pieauguša liecinieka klātbūtnē. Apķīlātā īpašuma vērtību nosaka tiesu izpildītājs vai eksperts, ko tiesu izpildītājs nolīdzis šim nolūkam pēc saviem ieskatiem. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība jānosaka neatkarīgam ekspertam.

Apķīlāšanas ziņojumā:

  1. jāiekļauj apķīlātā kustamā īpašuma precīzs apraksts, lai nerastos šaubas par tā identitāti;
  2. jāmin tiesu izpildītāja vai eksperta veiktais apķīlātā īpašuma novērtējums;
  3. jānorāda sākotnējā piedāvājuma cena, kurai attiecībā uz nekustamo īpašumu ir jābūt vienādai ar apķīlātā īpašuma tirgus vērtību;
  4. jāmin izpildu dokuments, kas ir izpildes pamatā, debitoram iesniegtais rīkojums un summa, par kādu īpašums apķīlāts;
  5. jāmin izsoles datums, kam jābūt septiņus (7) mēnešus pēc apķīlāšanas pabeigšanas, bet ne vēlākam par astoņiem (8) mēnešiem pēc minētā datuma, kā arī izsoles vieta un izsolītāja vārds vai nosaukums.

Desmit (10) dienas pēc apķīlāšanas Valsts pašnodarbināto personu fonda Tiesas publikāciju biļetena Juristu apdrošināšanas sadaļas izsoļu publicēšanas tīmekļa vietnē jābūt publicētam izrakstam no apķīlāšanas ziņojuma, norādot personas, kura pieprasa izpildi, un personas, pret kuru tiek vērsta izpilde, pilnu vārdu un uzvārdu, apķīlāto aktīvu īsu aprakstu, solīšanas sākumcenu, izsolītāja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu un precīzu adresi, kā arī izsoles vietu, datumu un laiku.

Izsole nedrīkst notikt, kamēr nav izpildītas iepriekš minētās formalitātes; pretējā gadījumā tā nebūs spēkā.

2. Trešās personas, kam ir tiesības veikt pārdošanu

Apķīlāto kustamo īpašumu publiski izsola elektroniskā platformā, klātesot apķīlāšanas vietas apgabala notāram, kurš iecelts izsolei (Civilprocesa kodeksa 959. pants). Apķīlāto nekustamo īpašumu izsola arī elektroniskā platformā, klātesot nekustamā īpašuma atrašanās vietas apgabala notāram, kurš iecelts izsolei (Civilprocesa kodeksa 998. pants).

Izsole notiek, iesniedzot elektroniskus solījumus, tiklīdz solītāji ir iesnieguši solījuma nodrošinājumu un ir sertificēti elektroniskajās sistēmās saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 959. pantu. Izsoles notiek darba dienās un jo īpaši trešdienās, ceturtdienās un piektdienās, tā rajona civillietu tiesā, kurā notikusi apķīlāšana.

3. Izsoļu veidi, kam noteikumi var nebūt piemērojami pilnā apjomā

Īpašu aktīvu apķīlāšana (Civilprocesa kodeksa 1022.–1033. pants):

ir iespējams apķīlāt arī personas, pret kuru tiek vērsta piedziņa, īpašumtiesības, ko nevar apķīlāt atbilstoši Civilprocesa kodeksa 953. panta 1. un 2. punktā un 982. un 992. pantā noteiktajai procedūrai, jo īpaši intelektuālā īpašuma tiesības, patentu tiesības, filmu autoratlīdzības un prasījumus pret trešām personām, kas ir atkarīgi no pretizpildījuma, ar nosacījumu, ka materiālās tiesību normas atļauj šādu tiesību nodošanu (Civilprocesa kodeksa 1022. pants).

Ja ir izdots rīkojums apķīlātās tiesības pārdot izsolē, rajona civillietu tiesa ieceļ izsolītāju (Civilprocesa kodeksa 1026. pants), un ir piemērojami spēkā esošie noteikumi par kustamā īpašuma izsolīšanu.

4. Informācija par valsts aktīvu reģistriem

Valsts aktīvu reģistri nepastāv.

5. Informācija par datubāzēm, kas ļauj kreditoriem identificēt debitoru materiālos aktīvus vai prasījumus.

Nav datubāžu, ko varētu izmantot, lai identificētu parādnieku materiālos aktīvus vai prasījumus. Valsts ieņēmumu neatkarīgā iestāde (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon — AADE) uztur tikai centrālo sistēmu. Šai sistēmai var piekļūt tikai dažas iestādes (valsts prokuratūra, nodokļu dienests, Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestāde u.c.), un tā uzrāda banku kontus Grieķijas bankās.

6. Informācija par tiesu iestāžu rīkotām tiešsaistes izsolēm

Kopš 2018. gada sākuma visas izsoles notiek elektroniski platformā eauction.gr.

Lapa atjaunināta: 04/07/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.