Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Izsoles tiesas ceļā

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

1.  Publicitāte un cenas noteikšana izņemtu aktīvu pārdošanai‏

Izņemšana notiek, kad tiesu izpildītājs izņem kustamo īpašumu (Civilprocesa kodeksa 954. pants) vai nekustamo īpašumu, kas ir debitora īpašumā, vai debitora lietu tiesības uz nekustamo īpašumu (Civilprocesa kodeksa 992. pants), sagatavojot ziņojumu pieauguša liecinieka klātbūtnē. Izņemtā īpašuma vērtību nosaka tiesu izpildītājs vai eksperts, ko tiesu izpildītājs nolīdzis šim nolūkam pēc saviem ieskatiem. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība jānosaka neatkarīgam ekspertam.

Izņemšanas ziņojumā: a) jāiekļauj izņemtā kustamā īpašuma precīzs apraksts, lai nerastos šaubas par tā identitāti; b) jāmin tiesu izpildītāja vai eksperta veiktais izņemtā īpašuma novērtējums; c) jānorāda solīšanas sākumcena, kam jābūt vienādai ar vismaz divām trešdaļām no novērtētās īpašuma vērtības; d) jāmin izpildu dokuments, kas ir izpildes pamatā, debitoram iesniegtais rīkojums un summa, par kādu īpašums izņemts; e) jāmin izsoles datums, kam jābūt septiņus (7) mēnešus pēc izņemšanas pabeigšanas, bet ne vēlākam par astoņiem (8) mēnešiem pēc minētā datuma, kā arī izsoles vieta un izsolītāja vārds vai nosaukums.

Desmit (10) dienas pēc izņemšanas Valsts pašnodarbināto personu fonda Tiesas publikāciju biļetena Juristu apdrošināšanas sadaļas izsoļu publicēšanas tīmekļa vietnē jābūt publicētam izrakstam no izņemšanas ziņojuma, norādot personas, kura pieprasa izpildi, un personas, pret kuru tiek vērsta izpilde, pilnu vārdu un uzvārdu, izņemto aktīvu īsu aprakstu, solīšanas sākumcenu, izsolītāja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu un precīzu adresi, kā arī izsoles vietu, datumu un laiku.

Izsole nedrīkst notikt, kamēr nav izpildītas iepriekš minētās formalitātes; pretējā gadījumā tā nebūs spēkā.

2.  Trešās personas, kuras var veikt pārdošanu

Izņemto kustamo īpašumu pārdod publiskā izsolē, klātesot rajona, kurā notikusi izņemšana, notāram, kas iecelts izsolei (Civilprocesa kodeksa 959. pants), savukārt izņemto nekustamo īpašumu pārdod publiskā izsolē, klātesot rajona, kurā atrodas nekustamais īpašums, notāram, kas iecelts izsolei (Civilprocesa kodeksa 998. pants).

Izsole notiek, iesniedzot rakstiskus, aizzīmogotus piedāvājumus, pēc kuriem tiek izteikti secīgi mutiski piedāvājumi saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 959. panta 4. punktu. Izsoles sākumā visiem solītājiem, iesniedzot deklarāciju izsolītājam, jāieceļ pārstāvis izsoles norises vietas pirmās instances tiesas rajonā, kurš ir pilnvarots pieņemt visus ar izpildi saistītos iesniegtos dokumentus.

Izsole notiek trešdienā, kas ir darbdiena, tā rajona civillietu tiesā, kurā notikusi izņemšana. Ja izņemtais kustamais īpašums atrodas vairāku civillietu tiesu rajonos, izsole notiek rajona civillietu tiesā, ko tiesu izpildītājs norādījis izņemšanas ziņojumā. Ja izsole attiecas uz nekustamo īpašumu, tā pēc tiesu izpildītāja ieskatiem var notikt izpildes vietas rajona civillietu tiesā, izņemšanas vietas rajona civillietu tiesā vai nekustamā īpašuma turēšanas vietas rajona civillietu tiesā. Ja izsole attiecas uz nekustamo īpašumu, tā notiek īpašuma atrašanās vietas rajona civillietu tiesā. Ja nekustamais īpašums atrodas vairāku civillietu tiesu rajonos, izsole notiek jebkurā rajona civillietu tiesā, ko izvēlējusies persona, kura pieprasa izpildi.

3.  Izsoļu veidi, kam noteikumi var nebūt piemērojami pilnā apjomā

Īpašu aktīvu izņemšana (Civilprocesa kodeksa 1022.–1033. pants):

ir iespējams izņemt arī personas, pret kuru tiek vērsta piedziņa, īpašumtiesības, ko nevar izņemt atbilstoši Civilprocesa kodeksa 953. panta 1. un 2. punktā un 982. un 992. pantā noteiktajai procedūrai, jo īpaši intelektuālā īpašuma tiesības, patentu tiesības, filmu autoratlīdzības un prasījumus pret trešām personām, kas ir atkarīgi no pretizpildījuma, ar nosacījumu, ka materiālās tiesību normas atļauj šādu tiesību nodošanu (Civilprocesa kodeksa 1022. pants).

Ja ir izdots rīkojums izņemtās tiesības pārdot izsolē, rajona civillietu tiesa ieceļ izsolītāju (Civilprocesa kodeksa 1026. pants), un ir piemērojami spēkā esošie noteikumi par kustamā īpašuma izsolīšanu.

4.  Informācija par valsts aktīvu reģistriem

Valsts aktīvu reģistri nepastāv.

5.  Informācija par datubāzēm, ko kreditors var izmantot, lai noteiktu debitora materiālo aktīvu vai parādu atrašanās vietu

Nav datubāžu, ko var izmantot, lai noteiktu debitora materiālo aktīvu vai parādu atrašanās vietu.

6.  Informācija par tiesu iestāžu rīkotām tiešsaistes izsolēm

Tiesu iestāžu izsoles tiešsaistē nenotiek.

Lapa atjaunināta: 25/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.