Izsoles tiesas ceļā

Malta

Saturu nodrošina
Malta

1.  Izņemtu preču pārdošanas reklamēšana un cenu noteikšana

Izpildes procedūra attiecībā uz izņemtām precēm ne vienmēr ietver izņemto preču pārdošanu. Tā vietā kreditors un debitors var panākt vienošanos. Ja ir vairāki kreditori, vienošanās jāpanāk ar viņiem visiem, lai varētu izvairīties no pārdošanas. Ja vienošanās netiek panākta, tiesa izdod pārdošanas rīkojumu.

Izņemto preču pamatvērtību nosaka eksperts, kurš novērtē vērtību (nekustamiem aktīviem). Kustamiem aktīviem vērtību nosaka persona, kura izsaka vislielāko piedāvājumu pārdošanas laikā, jo solīšana sākas no 0. Ja tiek pieprasīta kustamo aktīvu novērtēšana, solīšana sākas nevis no 0, bet no 60 % no aprēķinātās vērtības.

Izņemtās preces reklamē valdības tīmekļa vietnē, kas sniedz tiesas pakalpojumus, izsolītāja, kurš veic pārdošanu, tīmekļa vietnē, dienas laikrakstos (parasti paziņojumu par pārdošanu publicē reizi mēnesī divos dienas laikrakstos), kā arī izliekot paziņojumus tiesas ēkā, kurā notiks pārdošana.

Pārdošanā piedāvātā izņemtā objekta raksturojums, kā arī ar objektu saistītie dokumenti ir pieejami valdības tīmekļa vietnē, kas sniedz tiesas pakalpojumus, un izsolītāja, kurš veic pārdošanu, tīmekļa vietnē. Visi interesenti var pieprasīt piekļuvi šādai informācijai.

Persona, kura ir ieinteresēta apskatīt pārdošanā piedāvāto izņemto objektu, var iesniegt tiesā pieteikumu, prasot apskatīt objektu, ja attiecīgais objekts ir nekustams. Pirms jebkuras nekustama objekta pārdošanas tiesas eksperts sagatavo ziņojumu par nekustamā objekta stāvokli, un šāds ziņojums ir publisks. Kustamus objektus interesenti var apskatīt divas stundas pirms pārdošanas sākuma.

Pārdošanas dienā piedāvājumus izsaka viva voce izsolītājam, kuru tiesa iecēlusi preču pārdošanas veikšanai.

Personai, kura iegādājas preces, pēc izsoles jāsamaksā pilna cena, nevis tikai daļa no cenas. Attiecībā uz nekustamiem objektiem pilna summa ir jāsamaksā tiesā septiņu dienu laikā no pārdošanas datuma, savukārt kustamu objektu gadījumā pilnu cenu samaksā 24 stundu laikā no pārdošanas. Maksājumu nevar veikt elektroniski, bet tas ir jāveic tiesas kancelejā.

2.  Trešās personas, kuras var īstenot pārdošanas procedūru

Pārdošanu tiesas pārziņā veic tiesas iecelts izsolītājs, un trešās personas pārdošanas procedūru nevar īstenot.

3.  Izsoļu veidi, kam daži noteikumi var nebūt piemērojami pilnā apjomā

Nav izsoļu veidu, kam šie noteikumi nav piemērojami pilnā apjomā.

4.  Informācija par valsts īpašumu reģistriem

Ir šādi valsts īpašumu reģistri:

nekustamais īpašums — Publiskais reģistrs un Zemes reģistrs;

kustamais īpašums — attiecībā uz transportlīdzekļiem, jūras kuģiem un gaisa kuģiem — Transport Malta;

uzņēmumu akcijas un kapitāla daļas — Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde un Maltas Birža;

citi finanšu instrumenti — Maltas Birža;

preču zīmes un patenti — Tirdzniecības departaments.

Šos reģistrus elektroniski uztur attiecīgās valsts iestādes. Daži no šiem reģistriem ir elektroniski pieejami sabiedrībai. Publiskais reģistrs un Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde ir pieejami sabiedrībai par maksu. Transport Malta reģistri nav pieejami sabiedrībai. Lai piekļūtu Maltas Finanšu pakalpojumu iestādei, maksājumu var veikt tiešsaistē. Attiecībā uz Publisko reģistru maksājumi jāveic Publiskā reģistra birojā.

5.  Informācija par datubāzēm, kas ļauj kreditoriem identificēt preces un debitoru prasījumus

Kreditori var piekļūt datubāzēm, kas saistītas ar nekustamo īpašumu un uzņēmumiem. Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde nodrošina tiešu tiešsaistes piekļuvi attiecībā uz uzņēmumiem. Informācijai par nekustamo īpašumu kreditors var piekļūt ar Publiskā reģistra un Zemes reģistra starpniecību. Turpmāka autorizēšanās nav nepieciešama — ne lai tieši piekļūtu Maltas Finanšu pakalpojumu iestādes datubāzēm, ne lai piekļūtu ar Publiskā reģistra un Zemes reģistra starpniecību.

6.  Cita informācija par tiesu iestāžu pārdošanas darbībām tiešsaistē

Nav mehānisma piedāvājumu iesniegšanai tiešsaistē izsoles laikā.

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.